Saadud patentide arv aastas

Definitsioon
Võtmenäitaja mõõdab aasta jooksul saadud uute Tehnikaülikooli patentide arvu.
Millistest andmetest koosneb
Kehtivate patentide arvu kohta saab andmed patendiametite registritest (nt Eesti patendiregister, Euroopa Patendiameti register jt), ETISest, täiendavat arvestust peab ettevõtlusosakond.
Metoodika

Tehnikaülikooli kehtivate patentide üle peetakse arvestust nii teaduskondade kui ka instituutide kaupa. Kui leiutise autorid kuuluvad erinevatesse akadeemilistesse struktuuriüksustesse, siis üldjuhul jagatakse patent akadeemiliste struktuuriüksuste vahel vastavalt autorite kokkuleppes kinnitatud osalusprotsendile (v.a kui akadeemilised struktuuriüksused lepivad leiutise osaluses kokku teisiti).

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Arengukava
Vastutav osakond/isik
Intellektuaalomandi spetsialist
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse