Esitatud patenditaotlused

Definitsioon
Võtmenäitaja mõõdab aasta jooksul Tallinna Tehnikaülikooli nimel või osalusel esitatud uute patenditaotluste arvu. Ülikooli nimel leiutisele õiguskaitse algatamise otsustab rektori käskkirjaga moodustatud tööstusomandi komisjoni ettepaneku alusel ettevõtlusprorektor. Esitatud patenditaotluste arvestust peab ettevõtlusosakond.
Millistest andmetest koosneb
Esitatud patenditaotluste arvu kohta saab andmed ettevõtlusosakonna intellektuaalomandi andmebaasist ja ETISest.
Metoodika

Esitatud patenditaotluste üle peetakse arvestust nii teaduskondade kui ka instituutide kaupa. Kui leiutise autorid kuuluvad erinevatesse akadeemilistesse struktuuriüksustesse, siis üldjuhul jagatakse patenditaotlus akadeemiliste struktuuriüksuste vahel vastavalt autorite kokkuleppes kinnitatud osalusprotsendile (v.a kui akadeemilised struktuuriüksused lepivad leiutise osaluses kokku teisiti).

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Arengukava, Teaduskondade tegevuskava, Finantseeskiri
Vastutav osakond/isik
Intellektuaalomandi spetsialist
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse