Alanud TA projektide maht doktorikraadiga akadeemilise töötaja FTE kohta

Definitsioon
Tulemusnäitaja mõõdab aasta jooksul alanud TA projektide mahtu doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta FTE-des. Võtmenäitaja võtab arvesse teadlaskonna kasvamist ja kahanemist.
Millistest andmetest koosneb
Projektidega seotud info ja projektide toetuse maht pärineb dokumendihaldussüsteemi (Delta) projekti lepingute registrist. Info doktorikraadiga akadeemiliste töötajate kohta pärineb Personalisüsteemist (NAV).
Metoodika

TA projektide maht:
Vastaval kalendriaastal alanud projektide* toetuse maht. Päring on dokumendihaldussüsteemist 15.01 seisuga.

Doktorikraadiga akadeemiliste töötajate FTE:
Doktorikraadiga akadeemiliste töötajate andmed pärinevad personali andmebaasist aasta lõpu (31.12) seisuga, kus akadeemilise isiku tunnuseks on tähis A (ametiliik akadeemiline) ning kus on ära toodud töötajate haridustase (doktorikraad/kandidaat) ja kuuluvus teaduskonda/instituuti.

Akadeemiliste töötajate (v.a. õppekäsunduslepingutega töötajad) FTEd** kajastab ettevõttes või organisatsioonis taandatuna töötajate/inimeste arvu, kes töötavad täistööajaga. Üks täistöötaja ekvivalent (1 FTE) võrdub ühe täistööajaga töötava töötajaga. Poole kohaga töötav töötaja oleks vastavalt 0,5 FTE-d. FTEd näitab personali andmebaasis töötaja hõive (täishõive või osalise hõive maht).

 

*Sarjas 3-4 ja 3-5 registreeritud projektid tegevuskoodiga 9700 (teadus- ja arendustegevuse projektid), mis on rahastatud majavälise rahastaja poolt. Sarjast 3-4 on välja arvatud GF ( Grandifond) tähisega projektid.

**FTE (full time employee – täiskohaga töötaja)

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas.
Mõõdikut kasutatakse
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava
Vastutav osakond/isik
Teadusosakonna analüütik
Eeskiri, milles kinnitatakse