Seotud organisatsioonides osalemise eeskiri

Kinnitatud rektori 22.12.2016 käskkirjaga nr 187 (jõustunud 01.01.2017)
Muudetud rektori 31.03.2021 käskkirjaga nr 15 (jõustunud 01.04.2021)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.04.2021

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Eeskirjaga sätestatakse ülikooli poolt äriühingu, mittetulundusühingu ja sihtasutuse asutamise, nendes aktsionäri, osaniku, liikme või asutajana osalemise, rahvusvahelises organisatsioonis osalemise, nende üle järelevalve teostamise ja koostöö tegemise alused.
1.2 Ettevõtlusosakond koordineerib koostööd Eesti ülikooli osalusega juriidiliste isikutega ja välismaiste ülikooli osalusega äriühingutega. Rektoraadi strateegiabüroo koordineerib koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. [jõustunud 01.04.2021]

2. Mõisted

2.1 Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
2.1.1 osalemine juriidilises isikus – eraõigusliku juriidilise isiku asutamine, asutamises osalemine või osaluse omandamine ning mittetulundusühingu liikmeks astumine;
2.1.2 ülikooli osalusega juriidiline isik  – ülikooliga seotud eraõiguslik juriidiline isik, mille asutajaks on ülikool või milles ülikool on aktsionär, osanik või liige;
2.1.3 rahvusvaheline organisatsioon – välismaine ülikooli osalusega juriidiline isik, samuti muu rahvusvahelise tegevuspiirkonna ja liikmelisusega organisatsioon, võrgustik või ühendus;
2.1.4 seotud organisatsioon – ühisnimetus ülikooli osalusega juriidilise isiku ja rahvusvahelise organisatsiooni kohta;
2.1.5 ülikooli esindaja – ülikooli huvide esindaja seotud organisatsiooni juhtimisel, sh üldkoosolekul, nõukogu, juhatuse või kontrollorgani liikme või prokuristina;
2.1.6 [kehtetu – jõustunud 01.04.2021];
2.1.7 [kehtetu – jõustunud 01.04.2021].

3. Põhimõtted

3.1 Suhetes seotud organisatsioonidega kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:
3.1.1 osalemine seotud organisatsioonis peab aitama kaasa ülikooli põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;
3.1.2 koostöö ülikooli osalusega juriidiliste isikutega peab tagama pideva koostöö ja infovahetuse teadusliku ja majandusliku kasu saamise eesmärgil ühiste projektide kaudu;
3.1.3 ülikooli osalus äriühingus peab üldjuhul olema vähemalt 10%.

4. Osalemine juriidilises isikus

4.1 Ettepaneku Eesti juriidilises isikus ja välismaises äriühingus osalemiseks teeb huvitatud struktuuriüksuse juht ettevõtlusosakonnale. [jõustunud 01.04.2021]
4.2 Ettepanek peab sisaldama:
4.2.1 seletuskirja, sh ülikooli osalusega juriidilise isiku eesmärkide kirjeldust, asutamise või osanikuks või liikmeks astumise otstarbekuse põhjendust, ülikoolile tekkivate kohustuste kirjeldust ja maksumust jms;
4.2.2 põhikirja ja asutamislepingut;
4.2.3 kolme aasta tegevuskava (sh rahavooplaani);
4.2.4 ülikooli poolt antava vara loetelu ja kasutustingimusi, sh intellektuaalse omandi osas.
4.3 Ettevõtlusosakond analüüsib juriidilise isiku asutamise, osaluse omandamise või liikmeks astumise eesmärke ja tingimusi ja esitab sellekohase arvamuse rektorile. [jõustunud 01.04.2021]
4.4 Ettepaneku juriidilises isikus osalemise lõpetamise kohta teeb ettevõtlusosakond või huvitatud struktuuriüksuse juht ettevõtlusosakonna kaudu. [jõustunud 01.04.2021]

5. Rahvusvahelises organisatsioonis osalemine

5.1 Kavatsusest rahvusvahelises organisatsioonis, v.a välismaa äriühingus osalemise kohta teatab huvitatud struktuuriüksuse juht rektoraadi strateegiabüroole. [jõustunud 01.04.2021]
5.2 Kavatsus peab sisaldama rahvusvahelise organisatsiooni eesmärkide kirjeldust, liitumise või osalemise otstarbekuse põhjendust, ülikoolile tekkivate kohustuste kirjeldust ja maksumust jms.
5.3 Rektoraadi strateegiabüroo analüüsib rahvusvahelises organisatsioonis osalemise eesmärke ja tingimusi ning esitab sellekohase arvamuse huvitatud struktuuriüksusele ja rektorile. [jõustunud 01.04.2021]
5.4 Rahvusvahelises organisatsioonis, v.a juriidilises isikus, osalemise otsustab sellise tehingu tegemiseks volitatud isik, eelkõige struktuuriüksuse juht, kooskõlastatult rektoriga. [jõustunud 01.04.2021]

6. Rektori pädevus

6.1 Rektor:
6.1.1 otsustab nii Eesti kui välismaises juriidilises isikus osalemise;
6.1.2 otsustab juriidilises isikus osalemise lõpetamise, sh aktsiate ja osa võõrandamise, mittetulundusühingust väljaastumise ja sihtasutuses asutaja õiguste lõpetamise;
6.1.3 otsustab 100%-se ülikooli osalusega juriidilise isiku lõpetamise, jagunemise ja ühinemise;
6.1.4 määrab 100%-se ülikooli osalusega juriidilise isiku asutamisel nõukogu või selle puudumisel juhatuse liikmed ja kinnitab põhikirja;
6.1.5 teostab ülikooli osalusega juriidilises isikus osaniku, aktsionäri, liikme või asutaja ja muid üldkoosoleku õigusi;
6.1.6 nimetab ülikooli esindaja ülikooli osalusega juriidilise isiku juures, määrates ära tema volitused ülikooli esindamiseks.
6.2 Rektor võib enda punktis 6.1.3–6.1.5 sätestatud pädevuse teostamise teha ülesandeks ülikooli esindajale.

7. Ettevõtlusosakonna pädevus [jõustunud 01.04.2021]

7.1 Kõikide Eesti ülikooli osalusega juriidiliste isikute, samuti välismaiste äriühingute asutamist, liikmeks astumist ja lõpetamist, nende tegevusega seotud asjaajamist ning järelevalvet nende tegevuse üle korraldab ettevõtlusosakond. [jõustunud 01.04.2021]
7.2 ettevõtlusosakond: [jõustunud 01.04.2021]
7.2.1 valmistab ette ja kooskõlastab ülikooli osalusega juriidilise isiku asutamise ja lõpetamisega seotud dokumendid ülikooli asjassepuutuvate struktuuriüksustega;
7.2.2 koondab ja analüüsib ülikooli esindajate aruandlust ning teeb kohustuste täitmatajätmisel rektorile ettepaneku nende tagasikutsumiseks või õiguskaitsevahendite rakendamiseks;
7.2.3 analüüsib ning teeb ettepanekuid ülikooli osalusega juriidiliste isikute tegevuse, ülikooli osalemise põhjuste ja eesmärkide kohta;
7.2.4 teeb rektorile ettepanekuid ülikooli osalusega juriidilise isiku juhtorganisse isiku määramiseks või tagasikutsumiseks;
7.2.5 kannab seotud organisatsioonide registrisse andmeid, hangib ja töötleb selleks vajalikku teavet.

8. Rektoraadi strateegiabüroo pädevus [jõustunud 01.04.2021]

8.1 Rahvusvahelistes organisatsioonides, v.a välismaistes äriühingutes, osalemist ja osalemise lõpetamist, asjaajamist ning järelevalvet nende tegevuse üle korraldab rektoraadi strateegiabüroo. [jõustunud 01.04.2021]
8.2 Rektoraadi strateegiabüroo: [jõustunud 01.04.2021]
8.2.1 valmistab ette ja kooskõlastab ülikooli osalemisega seotud dokumendid ülikooli asjassepuutuvate struktuuriüksustega;
8.2.2 analüüsib ja teeb ettepanekuid ülikooli tegevuste, osalemise põhjuste ja eesmärkide kohta;
8.2.3 kannab seotud organisatsioonide registrisse andmeid ning hangib ja töötleb selleks vajalikku teavet, sh koondab ülikooli esindajate aruandlust.

9. Ülikooli esindaja pädevus

9.1 Ülikooli esindaja nimetatakse ülikooli huvide esindamiseks seotud organisatsiooni juures. Ülikooli osalusega juriidilise isiku juures võib ülikooli esindajal olla vastavalt rektori antud volitustele õigus esindada ülikooli kui aktsionäri, osanikku, asutajat või liiget, rahvusvahelises organisatsioonis esindada ülikooli kui liiget või lepinguosalist.
9.2 Ülikooli esindaja korraldab ülikooli suhtlust seotud organisatsiooniga, analüüsib osalemise eesmärke ja teeb ettepanekuid osalemise otstarbekuse kohta, omab teavet ülikooli varade kasutamise ja seotud organisatsiooni tegevuse kohta.
9.3 Ülikooli esindaja on kohustatud teatama koordineerivale struktuuriüksusele mõistliku aja ette oluliste küsimuste arutamisest, nt nõukogu liikme määramisest ja juhatuse liikme nimetamisest, põhikirja muutmisest, osa- või aktsiakapitali suurendamisest või vähendamisest, ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise, likvideerimise, olulise laenu võtmise jms otsustest.
9.4 Ülikooli esindaja on kohustatud esitama koordineerivale struktuuriüksusele nelja kuu jooksul pärast ülikooli osalusega juriidilise isiku majandusaasta aruande või muu samaväärse finantskokkuvõtte kinnitamist kirjaliku aurande ülikooli eesmärkide täitmisest, muutustest, nõuetest, kohustustest ja muudest olulistest asjaoludest.
9.5 Kui ülikooli osalusega juriidilise isiku juures on mitu ülikooli esindajat, täidab punktides 9.2–9.3 sätestatud kohustused ülikooli esindaja, kellel on volitus osaleda koosolekul.

10. Seotud organisatsioonide register

10.1 Seotud organisatsioonide registrisse kantakse iga seotud organisatsiooni kohta:
10.1.1 põhiandmed – nimi, registrikood, aadress, kodulehe aadress;
10.1.2 osalemise algusaeg;
10.1.3 ülikooli esindajad ning nende volituste tähtajad;
10.1.4 ülikooli struktuurüksus, kes on osalemisega seotud;
10.1.5 ülikooli rahalised kohustused tegevuses osalemisel ja finantsallikas.
10.2 Ülikooli osalusega juriidiliste isikute kohta kantakse registrisse lisaks (olemasolul):
10.2.1 aktsia- või osakapitali suurus;
10.2.2 aktsionärid või osanikud, teised liikmed või asutajad;
10.2.3 nõukogu ja juhatuse liikmed, prokuristid.

11. Järelevalve teostamine

Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad koordineerivad struktuuriüksused ja rektori nimetatud isikud.

12. Rakendussätted

TTÜ määratud isikud loetakse ülikooli esindajateks käesoleva eeskirja tähenduses.