SARS-CoV-2 riskianalüüs ja selle tegevuskava

Käskkiri antakse tuginedes põhikirja § 11 punktile 12, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 134 lõikele 4 ja lähtudes Vabariigi Valitsuse 05.05.2020 määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 6 lõike 2 punktist 11.

Kinnitan SARS-CoV-2 riskianalüüsi ja selle tegevuskava (lisatud)