Juhtimine ja tugiteenused> Juhtimine ja esindamine

Raamatukogu põhimäärus

Kinnitatud rektori 22.12.2016 käskkirjaga nr 189

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2017

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva põhimäärusega sätestatakse raamatukogu kui iseseisvaid ülesandeid täitva Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) haldus- ja tugistruktuuriüksuse tegevuse alused.

1.2 Raamatukogu on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele (edaspidi HTS põhimäärus). Käesoleva põhimäärusega on sätestatud raamatukogu tegevuse erisused võrreldes HTS põhimäärusega.

1.3 Rektor on määranud raamatukogu kuulumise teadusprorektori (edaspidi vastusala juht) vastutusalasse.

1.4 Raamatukogu ingliskeelne nimetus on Library.

1.5 Raamatukogu struktuuri ja ülesannete kirjelduse kinnitab vastutusala juht.

1.6 Raamatukogul on oma sümboolika ja plank.

2. Põhieesmärk ja tegevuse valdkonnad

2.1 Raamatukogu põhieesmärk on:
2.1.1 tagada TTÜ õppe-, teadus- ja arendustegevuse varustatus informatsiooniga;
2.1.2 pakkuda avaliku teadusraamatukogu ja Eesti tehnikateaduste infokeskuse teenuseid;
2.1.3 populariseerida teadust ning tutvustada tehnikateadusi ja ülikooliharidust TTÜ ajaloo, muuseumikogu ja kaasaja teadussaavutuste kaudu;
2.1.4 kirjastada ja avaldada õppe- ja teaduskirjandust ning muid vajalikke väljaandeid.

2.2 Raamatukogu tegevuse valdkonnad on:
2.2.1 raamatukogu- ja infoteenindus;
2.2.2 infootsingu nõustamine ja koolitus;
2.2.3 raamatukogu- ja infoteaduste alane teadus- ja arendustegevus;
2.2.4 töö materiaalse, vaimse ja digitaalse kultuuripärandiga;
2.2.5 TTÜ ajaloo uurimine, jäädvustamine ja eksponeerimine;
2.2.6 kirjastustegevus.

2.3 Raamatukogu põhiteenus on avalik ja tasuta. Tasuliste teenuste hinnad kehtestab raamatukogu direktor lähtudes finantseeskirjas sätestatud hinna kujundamise alustest.

3. Direktori ülesanded

3.1 Raamatukogu direktor:
3.1.1 juhib raamatukogu ja vastutab selle tegevuse eest;
3.1.2 täidab HTS põhimääruses sätestatud ülesandeid;
3.1.3 koostab arengukavasid raamatukogu tegevuse valdkondades;
3.1.4 kinnitab raamatukogu kasutamise eeskirjad;
3.1.5 moodustab nõuandvaid kogusid raamatukogu tegevusvaldkondades.