I ja II kõrgharidusastme üliõpilaste 2023/2024. õa vastuvõtutingimused

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.11.2022 korraldusega nr 28 (jõustunud 18.11.2022)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 18.11.2022

Tuginedes üliõpilaste vastuvõtueeskirja § 2 lõikele 2

senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimise konkursi tingimused ja nõutud lävendid 2023/2024. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 1).

2. Kinnitada magistriõppesse kandideerimise hariduse nõuded, konkursi tingimused ja lävendid 2023/2024. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 2).

3. Moodustada kuni 15 õppekohta silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlaste vastuvõtuks.

4. Otsus jõustub allkirjastamisel.