I ja II kõrgharidusastme üliõpilaste 2024/2025. õa vastuvõtutingimused

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 17.10.2023 otsusega nr 31 (jõustunud 20.10.2023)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 01.03.2024 otsusega nr 10 (jõustunud 01.03.2024)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.03.2024

Tuginedes üliõpilaste vastuvõtueeskirja § 2 lõikele 2

senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimise konkursi tingimused, nõutud lävendid ja piirarvud 2024/2025. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 1).

2. Kinnitada magistriõppesse kandideerimise hariduse nõuded, konkursi tingimused, lävendid ja piirarvud 2024/2025. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 2).

3. Moodustada kuni 15 õppekohta silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlastele.

4. Kandideerida ei saa Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanik, kellel ei ole kehtiva korra kohaselt võimalik taotleda pikaajalist viisat või elamisluba õppimiseks või kehtivat õiguslikku alust õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni riigis viibida.

4¹ Moodustada sihttoetuse arvelt kuus sihtstipendiumiga kohta infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe õppekavale Küberturbe tehnoloogiad  ja kuus sihtstipendiumiga kohta inseneriteaduskonna  bakalaureuseõppe õppekavale Integreeritud tehnoloogiad Ukraina kodakondsusega täiskoormusega õppivatele välisüliõpilastele, kes on saavutanud parimad tulemused 2024/2025. õppeaasta vastuvõtutingimuste täitmisel vastavalt vastuvõtukomisjoni otsusele ja Õppekorralduse eeskirja §-le 14. [jõustunud 25.01.2024]

5. Otsus jõustub allkirjastamisel.