I ja II kõrgharidusastme üliõpilaste 2024/2025. õa vastuvõtutingimused

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 17.10.2023 otsusega nr 31 (jõustunud 20.10.2023)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 20.10.2023

Tuginedes üliõpilaste vastuvõtueeskirja § 2 lõikele 2

senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimise konkursi tingimused, nõutud lävendid ja piirarvud 2024/2025. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 1).

2. Kinnitada magistriõppesse kandideerimise hariduse nõuded, konkursi tingimused, lävendid ja piirarvud 2024/2025. õppeaasta vastuvõtuks (lisa 2).

3. Moodustada kuni 15 õppekohta silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlastele.

4. Kandideerida ei saa Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanik, kellel ei ole kehtiva korra kohaselt võimalik taotleda pikaajalist viisat või elamisluba õppimiseks või kehtivat õiguslikku alust õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni riigis viibida.

5. Otsus jõustub allkirjastamisel.