Majandusteaduskond> Tasemeõpe

Majandusteaduskonna praktika kord

Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 21.05.2021 korraldusega nr 164

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 16.08.2021
  1. Praktikat koordineerivad õppejõud (praktika kuraatorid), kelle määrab õpetav üksus. Õpetav üksus teavitab programmijuhti ja dekanaadi juhatajat kuraatorite muutumisest.
  2. Igale majandusteaduskonna praktika õppeainele loob praktika kuraator praktika Moodle’i kursuse. Kui samal praktika õppeainel on mitu kuraatorit, siis organiseerib praktika Moodle’i kursuse loomise programmijuht. Praktika Moodle’i kursust haldab(vad) praktika kuraator(id). Praktika Moodle’i kursusel tehakse kättesaadavaks praktikat puudutavad dokumendid, informatsioon praktikate kaitsmise ja tähtaegade kohta.
  3. Praktika toimub vastavalt praktika juhendile, mille koostab praktika kuraator järgides Lisas A toodud näidisvormi ning kooskõlastab selle programmijuhiga. Praktika juhend on kättesaadav ÕIS-is laiendatud ainekava asemel ning praktika Moodle’i kursusel.
  4. Praktika kuraator koostab praktikakoha juhendaja hinnanguvormi vastavalt Lisas B toodud vormile ning kooskõlastab selle programmijuhiga. Praktikakoha juhendaja hinnanguvorm on kättesaadav ÕIS-is ning praktika Moodle’i kursusel.
  5. Kui punktides 3 ja 4 nimetatud dokumentide dubleerimist ÕISis ei peeta vajalikuks, lisab praktika kuraator praktika ÕIS-i ainekaardile vähemalt praktika Moodle’i kursuse lingi.
  6. Programmijuht otsustab praktika kaitsmise vajalikkuse õppekaval. Praktika kuraator korraldab praktika kaitsmise ning informeerib kaitsmise toimumise aegadest programmijuhti ja õppekonsultanti hiljemalt iga semestri teise õppenädala reedeks.
  7. Praktika arvestuse saamiseks esitab õppur ÕIS-is praktika kuraatorile vormikohase avalduse ning praktika Moodle’i kursusel vormikohase praktikakoha juhendaja poolt digitaalselt allkirjastatud hinnanguvormi (vt Lisa B) Exceli failina ja praktikaaruande või muud praktika läbimise tõendamiseks vajalikud dokumendid (nt Europass). Kui õppekaval on määratud praktika kaitsmine, kaitseb õppur arvestuse saamiseks praktikaaruande.
  8. Praktika arvestuse saamiseks jooksval semestril esitab õppur punktis 6 nimetatud dokumendid hiljemalt semestri 14. õppenädala reedeks. Praktika kuraator annab hinnangu lõputöö kaitsjate praktika sooritusele hiljemalt 16. õppenädala reedeks, teistele õppuritele hiljemalt semestri eksamite sooritamise lõpptähtajaks.