Majandusteaduskonna praktika kord

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 21.05.2021 korraldusega nr 164

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 16.08.2021
 1. Praktikat koordineerivad õppejõud (praktika kuraatorid), kelle määrab õpetav üksus. Õpetav üksus teavitab programmijuhti ja dekanaadi juhatajat kuraatorite muutumisest.
 2. Igale majandusteaduskonna praktika õppeainele loob praktika kuraator praktika Moodle’i kursuse. Kui samal praktika õppeainel on mitu kuraatorit, siis organiseerib praktika Moodle’i kursuse loomise programmijuht. Praktika Moodle’i kursust haldab(vad) praktika kuraator(id). Praktika Moodle’i kursusel tehakse kättesaadavaks praktikat puudutavad dokumendid, informatsioon praktikate kaitsmise ja tähtaegade kohta.
 3. Praktika toimub vastavalt praktika juhendile, mille koostab praktika kuraator järgides Lisas A toodud näidisvormi ning kooskõlastab selle programmijuhiga. Praktika juhend on kättesaadav ÕIS-is laiendatud ainekava asemel ning praktika Moodle’i kursusel.
 4. Praktika kuraator koostab praktikakoha juhendaja hinnanguvormi vastavalt Lisas B toodud vormile ning kooskõlastab selle programmijuhiga. Praktikakoha juhendaja hinnanguvorm on kättesaadav ÕIS-is ning praktika Moodle’i kursusel.
 5. Kui punktides 3 ja 4 nimetatud dokumentide dubleerimist ÕISis ei peeta vajalikuks, lisab praktika kuraator praktika ÕIS-i ainekaardile vähemalt praktika Moodle’i kursuse lingi.
 6. Programmijuht otsustab praktika kaitsmise vajalikkuse õppekaval. Praktika kuraator korraldab praktika kaitsmise ning informeerib kaitsmise toimumise aegadest programmijuhti ja õppekonsultanti hiljemalt iga semestri teise õppenädala reedeks.
 7. Praktika arvestuse saamiseks esitab õppur ÕIS-is praktika kuraatorile vormikohase avalduse ning praktika Moodle’i kursusel vormikohase praktikakoha juhendaja poolt digitaalselt allkirjastatud hinnanguvormi (vt Lisa B) Exceli failina ja praktikaaruande või muud praktika läbimise tõendamiseks vajalikud dokumendid (nt Europass). Kui õppekaval on määratud praktika kaitsmine, kaitseb õppur arvestuse saamiseks praktikaaruande.
 8. Praktika arvestuse saamiseks jooksval semestril esitab õppur punktis 6 nimetatud dokumendid hiljemalt semestri 14. õppenädala reedeks. Praktika kuraator annab hinnangu lõputöö kaitsjate praktika sooritusele hiljemalt 16. õppenädala reedeks, teistele õppuritele hiljemalt semestri eksamite sooritamise lõpptähtajaks.

Lisa A

Praktika juhend (näidisvorm) 

* Tärniga märgitud punktid on kohustuslikud etteantud sõnastuses. Ülejäänud punktid tuleb sõnastada vastavalt konkreetse õppekava ja peaeriala sisule.

Õppeaine kood ja nimetus:
1. Maht ja toimumise aeg Täidab praktika kuraator vastavalt õppekavas sätestatule
2. Kontrollivorm Arvestus/hindeline arvestus
3. Praktika korraldus ja arvestamine* Praktika üldine korraldus on sätestatud TalTechi õppekorralduse eeskirjas.

3.1. Praktikakoha leiab üldjuhul õppur ise, vajadusel abistavad koha leidmisel praktika kuraatorid, karjääri- ja nõustamistalitus ning välispraktika puhul mobiilsuskeskus.

3.2. Praktikat on kokkuleppeliselt võimalik läbida ka TalTechi instituutides, organisatsioonides, Mektorys ja haldus-tugistruktuuriüksustes. Mektory projektides osalemisel lähtutakse ettevõtetega projektis kokkulepitud tingimustest.

3.3. Praktika maht ainepunktides määratakse õppekavaga.

3.4. Praktika ülesanded peavad toetama praktikale seatud õpiväljundite saavutamist. Küsimuste tekkimisel tuleb konsulteerida oma eriala praktika kuraatoriga.

3.5. Erasmus programmi raames sooritatava välispraktika puhul lähtutakse praktika kuraatoriga kokkulepitud protseduurireeglitest.

3.6. Praktika arvestuse saamiseks esitab õppur ÕIS-is praktika kuraatorile vormikohase avalduse, vormikohase allkirjaga praktikakoha juhendaja hinnangu ja praktikaaruande või muud praktika läbimise tõendamiseks vajalikud dokumendid (nt Europass). Kui õppekaval on määratud praktika kaitsmine, kaitseb õppur arvestuse saamiseks praktikaaruande.

3.7. Praktika arvestuse saamiseks jooksval semestril esitab õppur punktis 6 nimetatud dokumendid hiljemalt semestri 14. õppenädala reedeks. Praktika kuraator annab hinnangu lõputöö kaitsjate praktika sooritusele hiljemalt 16. õppenädala reedeks, teistele õppuritele hiljemalt semestri eksamite sooritamise lõpptähtajaks.

4. Õppuri kohus-tused seoses praktikaga* Õppur on kohustatud:

4.1. Esitama praktika juhendi praktikakoha poolsele praktika juhendajale.

4.2. Pidama kinni tähtaegadest, mis on seotud praktikale asumise, praktikaülesannete täitmise, praktika aruandluse esitamise ning kaitsmisega.

4.3. Informeerima praktikakoha juhendajat ja praktika kuraatorit praktika vältel tekkinud probleemidest.

4.4. Täitma kohusetundlikult ja korrektselt praktikakoha juhendaja, samuti teiste tööd juhtima volitatud isikute korraldusi.

4.5. Hoidma praktikakoha äri- ja ametisaladusi ning head mainet.

4.6. Täitma muid praktika olemusega seotud ülesandeid.

5. Praktika eesmärgid Täidab praktika kuraator vastavalt õppekavas oleva praktika ainekavale.

Näide 1

1. Rakendada õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmisel, mis on vastavuses õppeaine õpiväljunditega.

2. Omandada töökogemusi ja -oskusi iseseisvaks ametialaseks tööks.

3. Osaleda struktuuriüksuse igapäevatöös, arendada meeskonnatöö oskusi ning lahendada erialaseid tööülesandeid.

Näide 2

Praktika eesmärgiks on rakendada ülikoolis omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas ning seeläbi mõista seoseid avaliku halduse teooria ning igapäevase toimimise vahel.

6. Praktika eriala-spetsiifilised õpi-väljundid Täidab praktika kuraator vastavalt õppekavas oleva praktika ainekavale.

Näide 1

6.1. Tunneb erialaorganisatsiooni töökorraldust, sisekorda ja struktuuri ning omab ülevaadet töökaitsest, ohutustehnikast  ning uutest tehnoloogiatest.

6.2. Suudab rakendada õpitut reaalsetes töösituatsioonides.

6.3. Oskab kirjeldada erialaettevõtte tugevusi, nõrkusi, võimalikku arengupotentsiaali.

Näide 2

Praktika läbinud õppur:

6.1. tunneb lähemalt praktikaorganisatsiooni poliitikavaldkonna regulatsioone (peamised õigusaktid, arengukavad jm. poliitikadokumendid) ning vastava valdkonna juhtimise või poliitikate elluviimise süsteemi;

6.2. analüüsib organisatsiooni põhiülesandeid ning selle rolli poliitikate kujundamise ja elluviimise tsüklis ning riigi haldusstruktuuris;

6.3. hindab kriitiliselt organisatsiooni struktuuri, ühiskondlikku rolli, haldussuutlikkust ning huvigruppidega sidustatust, tuues välja selle tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud;

6.4. oskab tuvastada töökohaga seonduvaid avaliku halduse spetsiifilisi probleeme ja oskab neid seostada laiema avaliku halduse kontekstiga ehk oskab seostada teoreetilisi teadmisi praktilise kogemusega ning oskab põhjendada nende lahknevust;

6.5. oskab koostada analüütilist kirjalikku teksti, mis loob ühe praktilise kaasuse põhjal seoseid avaliku halduse teooria ja praktika vahel.

7. Praktika hindamis-kriteeriumid Täidab praktika kuraator vastavalt õppekavas oleva praktika ainekavale.

Näide

Praktikat hinnatakse (arvestatud/mittearvestatud) praktikaaruande alusel ning lähtuvalt aruandele esitatud nõuetest.

8. Praktikaaruanne Täidab praktika kuraator.

Näide 1

On kokkuvõte praktikandi tegevusest aruande koostamisel on soovitav:

a) järgida etteantud struktuuri;

b) esitada õppuripoolne hinnang praktika eesmärgipärasusele ning tulemuslikkusele;

c) anda hinnang iseendale

Aruande maht on 15–20 lehekülge

Näide 2

Praktikaaruanne sisaldab kokkuvõtet praktikandi tegevusest, hinnangut praktika eesmärgipärasusele ja tulemuslikkusele ning praktikaorganisatsiooni analüüsi. Aruanne vormistatakse vastavalt majandusteaduskonna kirjalike tööde koostamise ja vormistamise nõuetele, ilma sisukorrata ning selle orienteeruvaks pikkuseks on 1500–1700 sõna.

9. Praktikaaruande struktuur Täidab praktika kuraator

Näide 1

Sissejuhatus

Praktika eesmärkide ja ülesannete püstitus;

Valitud praktikakoht/praktikakohad – valikukriteeriumid.

1. Praktikakoha tegevuse analüüs

1.1. praktikakoha kirjeldus: tegevusala, peamised pakutavad tooted ja teenused, struktuur, töötajate arv, turupositsioon Eestis ja laiemalt;

1.2. Praktikaorganisatsiooni ERS-i või SDG-dega seotud tegevuse analüüs: asutuse/ettevõtte strateegilised eesmärgid, peamised initsiatiivid ning tegevused eetika, vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkse (ERS) valdkonnas ning jätkusuutliku arengu eesmärkide (SDG-de) osas. Selles osas toob üliõpilane välja peamised asutuse/ettevõtte eesmärgid, initsiatiivid, tegevused ERS valdkonnas ning milliseid SDG-sid tegevuses järgitakse ja kuidas (konkreetsed näited).

1.3. tööprotsessi kirjeldus ja korraldus;

1.4. praktikandi töölõigu kirjeldus.

2. Ülevaade praktika käigust (sh eneseanalüüs)

2.1. Hinnang ettevalmistusele: teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tase praktika sooritamiseks – tugevad ja nõrgad küljed.

2.2. Hinnang toimetulekule

praktika käigus sooritatud tööde ja tegevuste loetelu ning tööülesannetega toimetuleku analüüs.

2.3. Nimeta, mida praktika käigus juurde õppisid. Hinnang uutele teadmistele ja oskustele.

3. Hinnang praktikakohale:

3.1. Hinnang juhendamisprotsessile ja –käigule.

3.2. Valitud praktikakoha  sobivus praktikaaine eesmärkide täitmiseks.

4. Kokkuvõte praktikast

4.1. Ülevaade praktika käigust ning tulemustest.

4.2. Lähtuvalt praktika eesmärkidest anda hinnang praktika tulemustele ja praktikaeesmärkide täitmisele.

Lisad

Kohustuslik lisa: Praktikakoha juhendaja hinnanguvorm

Skeemid, joonised, tabelid, fotod, koopiad vajalikest dokumentidest.

Näide 2

Töötamisel avalikus sektoris, avalikke ülesandeid täitvas mittetulunduslikus või rahvusvahelises organisatsioonis koostab õppur analüüsivormis kirjaliku aruande, mis sisaldab järgmisi punkte:

1Praktikaülevaade:

·                praktikaorganisatsiooni ja selle peamise poliitikavaldkonna tutvustus;

·                praktika sooritamise ametikoht (kui on eraldi ametikoht), töökogemuse sisu lühidalt, sh peamised ülesanded ja kohustused praktikakohal ning nende täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused;

·                hinnang enda ettevalmistusele: teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tase tööülesannete täitmiseks, tugevad ja nõrgad küljed;

·                hinnang enda toimetulekule tööülesannetega (tugevused, nõrkused);

·                hinnang uutele teadmistele ja oskustele, mida praktikakogemus on andnud;

·                tööväline tegevus muus valdkonnas (ühiskondlik elu, kultuurivaldkond), mida õppur peab vajalikuks lisada, sellest saadud oskused ja kogemused.

2. Praktikaorganisatsiooni analüüs:

·                asutuse koht Eesti avaliku halduse süsteemis – tema põhifunktsioonid ning roll poliitikate kujundamise ja elluviimise süsteemis; juhul kui on tegemist mittetulundussektori või rahvusvahelise organisatsiooniga, siis tuleb analüüsida selle seoseid (Eesti) avaliku sektoriga;

·                vastava poliitikavaldkonna olulisemad regulatsioonid ning juhtimissüsteem;

·                asutuse strateegilised eesmärgid, organisatsiooni struktuur, juhtimis- ja alluvussuhted teiste avalike organisatsioonidega, olulisemad sihtgrupid ja suhted nendega;

·                asutuse ühe põhifunktsiooniga seonduva tööprotsessi, ülesande, poliitikaprotsessi vms analüüs seostatuna avaliku halduse akadeemilise kirjandusega.

3. Praktikaorganisatsiooni ERS-i või SDG-dega seotud tegevuse analüüs: asutuse/ettevõtte strateegilised eesmärgid, peamised initsiatiivid ning tegevused eetika, vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse (ERS) valdkonnas ning jätkusuutliku arengu eesmärkide (SDG-de) osas. Selles osas toob üliõpilane välja peamised asutuse/ettevõtte eesmärgid, initsiatiivid, tegevused ERS valdkonnas ning milliseid SDG-sid tegevuses järgitakse ja kuidas (konkreetsed näited).

10. Praktikaleping* 10.1. Praktikakoha nõudel võib praktika sooritamiseks sõlmida kolmepoolne leping praktikandi, praktikakoha ja ülikooli poolse esindaja vahel (ülikooli esindab reeglina peaerialaga seotud instituudi direktor).

10.2. Lepingulise vormi praktikandi ja praktikakoha vahel otsustab praktikakoht.

10.3. Praktikandi töö tasustamise otsustab praktikakoht (v.a intellektuaalse omandi tekkimise korral).

 


Lisa B

Praktikakoha juhendaja hinnanguvorm 

Alljärgnevalt kirjapandu on näidis, mida tuleb enne kasutuselevõtmist modifitseerida lähtudes konkreetsest õppekavast ja praktikaaine sisust.

Praktikandi andmed: (täidab praktikant)
Ees- ja perekonnanimi:
Üliõpilaskood:
Õppekava kood:

Praktikakoha/-asutuse andmed: 
Nimetus:
Riik:
Registreerimiskood:
Veebilehe aadress:

Praktikakoha juhendaja 
Nimi:
Ametikoht:
Kontakttelefon:
Kontakt e-posti aadress:

Praktika kestusvalige kuupäev–valige kuupäev, kokku tundide arv tundi nädalas, nädalate arv nädalat.

Praktika eesmärgid:

Täidab praktika kuraator vastavalt ainekavas sisalduvale.

Näide 1

 1. Omandada töökogemusi  ja -oskusi iseseisvaks ametialaseks tööks.
 2. Osaleda struktuuriüksuse igapäevatöös, koguda meeskonnatöö kogemust ning lahendada erialaseid tööülesandeid.
 3. Rakendada õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmisel, mis on vastavuses õppeaine õpiväljunditega.

 

Näide 2

Praktika eesmärgiks on rakendada ülikoolis omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas ning seeläbi mõista seoseid avaliku halduse teooria ning igapäevase toimimise vahel.

Praktika õpiväljundid:

Täidab praktika kuraator vastavalt ainekavas sisalduvale.

Näide 1

Praktika läbinud õppur:

 1. tunneb ettevõtte tegevuse, juhtimise, tootmis-, töö- ja palgakorralduse, majandusarvestuse, finantsjuhtimise ja turunduse eesmärke ja olemust;
 2. oskab rakendada õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmisel juhtimise, turunduse, majandusarvestuse ja finantsjuhtimise valdkonnas, mis on vastavuses õppeainete õpiväljunditega;
 3. on omandanud kogemusi osalemaks struktuuriüksuse igapäevatöös, kogenud meeskonnatöö kogemusi.

Näide 2

Praktika läbinud õppur:

 1. tunneb lähemalt praktikaorganisatsiooni poliitikavaldkonna regulatsioone (peamised õigusaktid, arengukavad jm poliitikadokumendid) ning vastava valdkonna juhtimise või poliitikate elluviimise süsteemi;
 2. analüüsib organisatsiooni põhiülesandeid ning selle rolli poliitikate kujundamise ja elluviimise tsüklis ning riigi haldusstruktuuris;
 3. hindab kriitiliselt organisatsiooni struktuuri, ühiskondlikku rolli, haldussuutlikkust ning huvigruppidega sidustatust, tuues välja selle tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud;
 4. oskab tuvastada töökohaga seonduvaid avaliku halduse spetsiifilisi probleeme ja oskab neid seostada laiema avaliku halduse kontekstiga ehk oskab seostada teoreetilisi teadmisi praktilise kogemusega ning oskab põhjendada nende lahknevust;
 5. oskab koostada analüütilist kirjalikku teksti, mis loob ühe praktilise kaasuse põhjal seoseid avaliku halduse teooria ja praktika vahel.

Praktika sisu, peamised ülesanded: 

Täidab praktikakoha juhendaja

Juhendaja hinnang praktikandi tegevusele1:

Praktikaülesannete täitmiseks vajalike teadmiste tase oli piisav: 

☐ Nõustun täielikult ☐ Pigem nõustun ☐ Nõustun osaliselt ☐ Pigem ei nõustu ☐ Ei nõustu üldse

Selgitav tekst

Praktikaülesannete täitmiseks vajalike oskuste tase oli piisav: 

☐ Nõustun täielikult ☐ Pigem nõustun ☐ Nõustun osaliselt ☐ Pigem ei nõustu ☐ Ei nõustu üldse

Selgitav tekst

Praktikandi suhtumine töösse (nt püstitatud ülesannete täitmine, tähtaegadest kinnipidamine) oli piisav: 

☐ Nõustun täielikult ☐ Pigem nõustun ☐ Nõustun osaliselt ☐ Pigem ei nõustu ☐ Ei nõustu üldse

Selgitav tekst

Praktikandi kohanemisvõime töökeskkonna, kollektiivi ja enda rolliga praktikakohas oli piisav: 

☐ Nõustun täielikult ☐ Pigem nõustun ☐ Nõustun osaliselt ☐ Pigem ei nõustu ☐ Ei nõustu üldse

Selgitav tekst

Kui hästi suutis praktikant täita praktika õpiväljundeid? 

Ei ole dubleerivalt vaja fikseerida, kui väljundid on vormi esimesele lehele korrektselt kirja pandud  suurepärane väga hea hea piisav kasin
1. õpiväljund
2. õpiväljund
3. õpiväljund
4. õpiväljund
5. õpiväljund
6. õpiväljund

 

Millistes tegevustes/ülesannetes on praktikant tugev, millised valdkonnad vajaksid arendamist:

Tugevused  Arenguvaldkonnad 
loetelu loetelu

Kas võtaksite ka edaspidi üliõpilasi praktikale, miks?

Selgitav tekst

Ettepanekud ja märkused ülikooli poolsele praktikakorraldusele (ajastus, ülikoolipoolne juhendamine, juhendmaterjal vms):

Selgitav tekst

Täidetud hinnanguvorm allkirjastatakse kas digitaalselt või omakäeliselt.