Lõputööde koostamise ja kaitsmise juhend õppekavadele IAAB, IADB, IVSB

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 19.01.2022 korraldusega nr 1-24/26

1. Üldsätted

1.1 Dokumendiga Lõputööde koostamise ja kaitsmise juhend õppekavadele IAAB, IADB, IVSB reguleeritakse TalTech Infotehnoloogia Kolledži (edaspidi kolledž) kureeritavate õppekavade IT süsteemide administreerimine (IAAB), IT süsteemide arendus (IADB) ja Küberturbe tehnoloogiad (IVSB) lõputööde koostamise ja kaitsmise korraldust (edaspidi lõputööde protsess).
1.2 Lõputööde protsessis lähtutakse TalTechi õppekorralduse eeskirjast, Lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise korrast infotehnoloogia teaduskonnas, Lõputööde avalikustamise ja säilitamise eeskirjast, Lõputöö koostamise ja vormindamise juhendist, Infotehnoloogia teaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise menetlemise korrast ja käesolevas juhendis sätestatust.
1.3 Lõputööde protsessi elluviimist koordineerib kolledži direktori poolt määratud lõputööde koordinaator.
1.4 Lõputööde protsessiga seotud vormid, juhendid, tähtajad ja muu oluline informatsioon tehakse õppuritele kättesaadavaks kolledži kodulehel ning Moodle keskkonnas lõputöö kursuse lehel.

2. Lõputöö koostamine ja juhendamine

2.1 Lõputöö on õppuri iseseisev, erialaseid teadmisi süvendav töö, mis käsitleb mõnd aktuaalset erialaga seonduvat teemat, kasutades selleks analüüsi ja töös püstitatud eesmärkide ja probleemide lahendamiseks sobivat metoodikat.
2.2 Iga semestri alguses toimub lõputööde seminar, mille käigus lõputööde koordinaator ja programmijuht tutvustavad lõputööde koostamise ja kaitsmise tingimusi, lõpetamisega seotud tähtaegu (edaspidi ajakava) ja protsessi ning annavad nõuandeid sobiva lõputöö teema leidmiseks.
2.3 Lõputöö teema ja juhendaja valib õppur, vajadusel nõustab õppurit programmijuht ja/või lõputööde koordinaator.
2.4 Õppur ja juhendaja lepivad kokku lõputöö koostamise ajagraafiku.
2.5 Lõputööl võib olla kuni kaks juhendajat – põhijuhendaja ja kaasjuhendaja. Juhendaja valitakse vastavalt lõputöö teemale ülikooli akadeemiliste töötajate hulgast või väljastpoolt ülikooli. Juhendajaks võib olla isik, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; või kõrgharidus ja vähemalt 5-aastane töökogemus juhendatavas valdkonnas. Kui põhijuhendaja on väljastpoolt oma teaduskonda või ülikooli, tuleb lõputöö teema koos juhendaja nimega kooskõlastada programmijuhiga.
2.6 Lõputöö teema ja juhendaja, sh kaasjuhendaja kinnitatakse kavandi kaitsmisel.
2.7 Ajakavas märgitud tähtajaks esitab õppur Moodle keskkonda lõputöö kursuse lehele lõputöö kavandi.
2.8 Lõputöö kavandi kaitsmine on kohustuslik. Õppur kaitseb kavandit komisjoni ees selleks määratud ajal. Komisjon annab omapoolsed soovitused, mida õppur arvestab lõputöö koostamisel. Komisjonil on õigus kavandit mitte kinnitada, kui ilmneb olulisi puudusi ning nõuda õppurilt kavandi täiendamist komisjonilt saadud soovituste kohaselt.
2.9 Lähtuvalt ajakavast esitab õppur komisjoni poolt kinnitatud ning juhendaja ja enda poolt allkirjastatud lõputöö kavandi Moodle keskkonda.
2.10 Lõputööle esitatavad vormistusnõuded on sätestatud infotehnoloogia teaduskonna Lõputöö koostamise ja vormindamise juhendis, mis on leitav Moodle lõputöö kursuse lehelt ja infotehnoloogia teaduskonna kodulehelt.
2.11 Lõputöö hindamiskriteeriumid on kirjeldatud Lõputöö hindamismaatriksis (Lisa A).

3. Lõputöö kaitsmine

3.1 Lõputööde kaitsmised toimuvad üks kord semestris ajakavas fikseeritud ajal (kaitsmisperioodil).
3.2 Lõputöö kaitsmisele eelneb eelkaitsmine, mis on kohustuslik ning toimub üldjuhul kuu aega enne lõppkaitsmist.
3.3 Eelkaitsmiseks esitab õppur Moodle keskkonda lõputöö kursuse lehele lõputöö elektroonse versiooni ajakavas märgitud tähtajaks. Lõputöö peab olema valmis vähemalt 90% ulatuses. Tööd tähtajaks mitteesitanud õppureid eelkaitsmisele ei lubata.
3.4 Õppur kaitseb eelkaitsmisel lõputööd komisjoni ees, kes hindab lõputöö valmisolekut lõppkaitsmiseks ning määrab lõputööle retsensendi.
3.5 Lõputöö kaitsmisele pääsemise eeldusteks on lisaks TalTech õppekorralduse eeskirjas sätestatule eelkaitsmiskomisjoni positiivne otsus töö lõppkaitsmisele suunamise kohta.
3.6 Eelkaitsmisele mitteilmunud õppurit kaitsmisele ei lubata. Järgmisel semestril on õppuril võimalik eelkaitsmisel osaleda olemasoleva või uuesti kinnitatud kavandi põhjal (vt. p. 2.9.- 2.11.).
3.7 Lõputöö kaitsmiseks esitab õppur akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks kaitsmistaotluse ÕISis. Kaitsmistaotluse kinnitab ÕISis juhendaja. Lõputööd ei deklareerita ÕISis.
3.8 Ajakavas märgitud tähtajaks esitab õppur Moodle keskkonda lõputöö kursuse lehele 1) digitaalselt allkirjastatud lõputöö, 2) lõputöö pdf-vormingus 3) allkirjastatud juhendaja arvamuse. Samaks tähtajaks ja samas keskkonnas tuleb õppuril täita metaandmete tabel.
3.9 Kõik kaitsmisele esitatud lõputööd läbivad plagiaadikontrolli. Plagiaadijuhtumeid menetletakse lähtudes TalTechis ja infotehnoloogia teaduskonnas kehtivatest nõuetest.
3.10 Lõputööde koordinaator edastab lõputööd retsensentidele.
3.11 Lõputööde koordinaator lisab retsensiooni Moodle keskkonda lõputöö kursuse lehele ajakavas märgitud tähtajaks, kus see on kättesaadav nii õppurile/lõputöö kaitsjale kui kaitsmiskomisjoni liikmetele.
3.12 Eelkaitsmiskomisjoni protokolli põhjal koostatakse kaitsmisnimistu õppuritest, kellel on lõputöö kaitsmisele pääsemise eeldused täidetud (vt. p. 3.5).
3.13 Kaitsjate nimekiri koos lõputööde teemadega, komisjonide koosseisudega ja kaitsmise ajagraafikuga lisatakse ajakavas märgitud tähtajaks Moodle keskkonda lõputöö kursuse lehele ning avaldatakse kolledži kodulehel.
3.14 Lõputööde kaitsmised on reeglina avalikud. Kinnised kaitsmised on lubatud vaid põhjendatud erandjuhtudel lähtudes Lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise korrast infotehnoloogia teaduskonnas toodud nõuetest.
3.15 Lõppkaitsmised toimuvad kaitsmiskomisjoni ees, mille tööd juhib kaitsmiskomisjoni esimees või tema poolt volitatud kaitsmiskomisjoni liige. Ühe lõputöö kaitsmiseks on planeeritud 30 minutit, mis sisaldab lõputöö kaitsja kaitsekõnet (7-10 minutit), retsensendi ja juhendaja hinnanguid ning kaitsja vastamist küsimustele.
3.16 Lõputöö hindamisel lähtutakse TalTechi õppekorralduse eeskirjast, Lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise korrast infotehnoloogia teaduskonnas ja Lõputöö hindamismaatriksist (Lisa A).
3.17 Kaitsmise tulemused tehakse teatavaks pärast kaitsmiskomisjoni kinnist istungit kaitsmispäeva lõpus.
3.18 Õppuril on õigus kolme tööpäeva jooksul, arvates kaitsmistulemuste avaldamisest, vaidlustada kaitsmisprotseduuriga ja hindamistulemusega seotud küsimusi, esitades vastavasisulise allkirjastatud vaide kaitsmiskomisjoni esimehele, kes annab vastuse kolme tööpäeva jooksul alates vaide esitamisest.
3.19 Lõppkaitsmisele lubatud, kuid mitteilmunud (protokolli kantakse märge „mitteilmunud“) õppur, võib sama teemaga lõputööd kaitsta järgneval semestril eelkaitsmisel osalemata. Lõputöö teema muutmisel esitab õppur uue lõputöö kavandi ning läbib kavandi kaitsmise ja lõputöö eelkaitsmise.
3.20 Lõputöö kaitsmise korral hindele „0” on lõputööd võimalik uuesti kaitsta kaitsmiskomisjoni määratud tingimustel (nõuda olemasoleva lõputöö täiendamist, uue lõputöö esitamist jm).
3.21 Positiivsele tulemusele kaitstud lõputööd avalikustatakse TalTech`i raamatukogu digikogus lähtuvalt Lõputööde avalikustamise ja säilitamise eeskirjast.