Külalisdoktorantide toetamise toetuse taotlemise juhend

Kinnitatud teadusprorektori 07.09.2016 korraldusega nr 114

Microsoft Word

DORA PLUSS TEGEVUSE 2 „VÄLISMAGISTRANTIDE JA –DOKTORANTIDE KAASAMINE“ ALATEGEVUSEKS 2.2 „KÜLALISDOKTORANTIDE TOETAMINE“ TOETUSE TAOTLEMISE JUHEND

1. Toetuse taotlemise alused

1.1 Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) ja SA Archimedes (edaspidi sihtasutus) vahel sõlmitud partnerluslepingu (edaspidi partnerlusleping) alusel saab taotleda toetust eesmärgiga toetada TTÜ-s viibivate külalisdoktorantide õppe- ja teadustööd 1 – 10 kuu jooksul, aidates seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, muutes siinset õppetööd rahvusvahelisemaks.
1.2 Üldised alused toetuse taotlemiseks ja kasutamiseks on kokku lepitud partnerluslepingus ja sihtasutuse poolt kehtestatud Dora Pluss alategevuse 2.2. toetuse juhendis, mis on kättesaadav aadressil http://archimedes.ee/stipendiumid/programm-dorapluss/.
1.3 Toetatakse külalisdoktorante (edaspidi ka stipendiaat), kes tulevad TTÜ-sse õppe- või teadustööd tegema üheks kuni kümneks kuuks (edaspidi ka õpiränne). Visiidi algus ei tohi üldjuhul olla varasem kui taotluse esitamise kuupäev.
1.4 TTÜ võib stipendiaadiks esitada isiku, kes on lähetuse toimumise ajal immatrikuleeritud oma elukohamaa doktoriõppesse.
1.5 Õpirände minimaalne periood on 30 kalendripäeva ning kokku on võimalik toetust saada maksimaalselt 10 kuuks.
1.6 Toetusest makstakse doktorandile elamistoetust Eestis viibimise perioodil igakuiselt. Elamistoetuse suurus on võrdne iga-aastase riigieelarve seadusega kehtestatud doktoranditoetuse määraga.
1.7 Sõidukulud hüvitatakse stipendiaadile edasi-tagasi reisi kulude katteks elukohariigist Eestisse ja tagasi vastavalt vahemaakalkulaatorile ning esitatud reisidokumentidele. Ainult ühel suunal liikumiseks toetust ei anta. Õpirände sõidutoetus sisaldab kõiki reisimisega seotud kulusid, sh kohalikku transporti.
2. Toetuse taotlemise tingimused
2.1 Toetuse taotlusi saab esitada 1. veebruariks, 1. maiks, 1. septembriks ja 1. novembriks.
2.2 Toetuse taotlemiseks esitab taotleja TTÜ Dora Pluss tegevuse 2 koordinaatorile (edaspidi TTÜ koordinaator) järgmised dokumendid:
2.2.1 TTÜ poolse juhendajaga kooskõlastatud taotlus, mis sisaldab muuhulgas külalisdoktorandi tööplaani visiidi ajal (vorm lisatud);
2.2.2 kinnituskiri stipendiaadi immatrikuleerimise kohta doktoriõppesse elukohamaa ülikoolis;
2.2.3 isikut tõendava dokumendi koopia.
2.3 Õigus taotleda toetust on ühel stipendiaadil kaheks perioodiks juhul kui komisjon peab seda otstarbekaks.
2.4 Taotluste menetlemine
2.4.1 Stipendiaatide osas teeb valiku teadusosakonna töötaja, kellele on antud volitus antud programmi raames otsuseid vastu võtta.
2.4.2 Volitatud töötaja määrab partnerluslepingus, toetuse juhendis ja käesolevas korras esitatud tingimusi ning toetuseks eraldatud eelarvet arvesse võttes stipendiaadid ning edastab stipendiaatide nimekirja programmi elluviijale vastavalt viimase poolt kinnitatud korrale.
2.4.3 Kui enne toetuse väljamaksmist selgub, et valitud stipendiaat ei saa toetust kasutada, tuleb sellest esimesel võimalusel teavitada TTÜ koordinaatorit, kes otsustab uue stipendiaadi valimise lihtsustatud korras.
2.5 Kokku makstakse toetusi maksimaalselt sihtasutusega igaks kalendriaastaks kokkulepitud kvoodi ulatuses.
2.6 Teavitamine
2.6.1 Dora Pluss alategevust 2.2 rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.
2.6.2 Toetuse kasutamisel tuleb jälgida ja täita Euroopa Liidu struktuuritoetuste teavitamisnõudeid, mis on kättesaadavad aadressil http://www.struktuurifondid.ee/nouded-avalikustamisele/