Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud haldusdirektori 06.04.2021 korraldusega nr 60 (jõustunud 01.04.2021)
Muudetud kantsleri 18.10.2023 korraldusega nr 167

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 18.10.2023

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse kinnisvaraosakonna (edaspidi osakond) struktuur ja ülesannete kirjeldus.

1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.

1.3 Rektor on määranud osakonna kuulumise kantsleri (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse. [jõustunud 18.10.2023]

1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Real Estate Office.

2. Osakonna põhieesmärk

Osakonna põhieesmärk on vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele ülikooli omandis või kasutuses oleva kinnisvara arendamine ja haldamine, logistikateenuse osutamine ning muu ülikooli üldkasutatava vara korrashoid vastavalt ülikooli põhitegevuse vajadusele.

3. Osakonna struktuur ja ülesanded

3.1 Põhieesmärgi täitmisel osakond tervikuna:
3.1.1 juhindub kinnisvara korrashoidu ning ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
3.1.2 valmistab ette oma valdkonna riigihangete tehnilised kirjeldused;
3.1.3 töötab välja osakonna poolt osutatavate teenuste hinnad;
3.1.4 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi antud ülesandeid.

3.2 Osakonna struktuuri kuuluvad:
3.2.1 haldustalitus (ingliskeelne nimetus Facilities Management Division);
3.2.2 hooldustalitus (ingliskeelne nimetus Maintenance Division);
3.2.3 turvatalitus (ingliskeelne nimetus Security Division);
3.2.4 ehitustalitus (ingliskeelne nimetus Construction Services Division).

3.3 Haldustalituse ülesanded on:
3.3.1 hoonete, rajatiste ja territooriumi ning üldkasutatava vara heakorra ja haldamise korraldamine ning inventuuride läbiviimine;
3.3.2 hoonetes ja territooriumil puhastus- ja koristustööde korraldamine;
3.3.3 haljastuse korrashoid territooriumil;
3.3.4 tavafunktsioonidega sisseseade ja mööbli vajaduse planeerimine ja hankimine;
3.3.5 viitade, siltide ja infostendide vajaduse kindlaksmääramine ja hankimine;
3.3.6 ruumide üürimise või rentimise korraldamine;
3.3.7 toitlustusteenuse hankimine;
3.3.8 hoonete, rajatiste ja territooriumi seisundi pidev jälgimine (sh hoonete ja üksuste kaupa);
3.3.9 ruumide struktuuriüksustele  omakasutusse andmise korraldamine, omakasutuse kulude tariifide välja arvutamine ning kulude sisearvete esitamise korraldamine;
3.3.10 üldkasutatavate auditooriumite ja muude ühiskondlike ruumide õppetöövälise kasutamise korraldamine;
3.3.11 Glehni lossi ja Tähetorni majandamise korraldamine;
3.3.12 olmeprügi sorteerimise ja jäätmekäitluse korraldamine;
3.3.13 väikesemahuliste puussepa-, lukksepa-ning maalritööde teostamine;
3.3.14 parkimise ja liikluse korraldamine ülikooli territooriumil;
3.3.15 ülikooli sõidukite haldamine (sõidukite soetamise, kindlustuste, hoolduste ja remontide korraldamine), transpordi-, reisijateveo- ja taksoteenuse korraldamine;
3.3.16 väljaspoolt Euroopa Liitu saabuvate kaupade deklareerimine, väljapoole Euroopa Liitu kaupade saatmise korraldamine, pakkematerjalide kohta aruande koostamine (pakendiseaduse §9 mõistes);
3.3.17 aktsiisvabastuse loa taotlemine Maksu- ja Tolliametilt, piirituse soetamine ja struktuuriüksustele jagamise korraldamine, gaaside ostmine ning struktuuriüksustele jagamise korraldamine;
3.3.18 Uurimislaeva „Salme“ remondi, hoolduse ja meeskonnatöö korraldamine ning varustumise tagamine.

3.4 Hooldustalituse ülesanded on:
3.4.1 elektrivarustuse tagamine (elektriost, elektripaigaldiste hooldus, valgustus ja elektripaigaldiste ehituse korraldamine);
3.4.2 sisekliima tagamine (energia ost, tehnosüsteemide hooldus, tehnosüsteemide renoveerimise korraldamine);
3.4.3 veevarustuse tagamine (vee- ja kanalisatsiooniteenuste ost, veesüsteemide hooldus ja remont ning renoveerimise korraldamine, väikesemahuliste sanitaartehniliste tööde tegemine);
3.4.4 tõsteseadmete ja suruõhusüsteemide teenuste tagamine (tehnosüsteemide hooldus ja renoveerimise korraldamine);
3.4.5 kinnisvara andmehaldus (hoonete energiaandmete kogumine, töötlemine ja tehnosüsteemide töö optimeerimine).

3.5 Turvatalituse ülesanded on:
3.5.1 ülikooli tuleohutuspaigaldiste, valve-, turva- ja läbipääsusüsteemide nõuetekohase funktsioneerimise tagamine ja nende arendamine;
3.5.2 valve- ja turvaseadmete ning läbipääsude ja läbipääsusüsteemide remondi ja hooldustööde planeerimine ja korraldamine;
3.5.3 mehitatud ning tehnilise valve korraldamine ja arendamine;
3.5.4 ülikooli vara kindlustamise korraldamine, sh kahjukäsitlus;
3.5.5 tuleohutuse korraldamise eeskirja järgimise korraldamine;
3.5.6 tuleohutuspaigaldiste remondi ja hoolduse korraldamine.

3.6 Ehitustalituse ülesanded on:
3.6.1 ehitiste perspektiivse vajaduse planeerimine;
3.6.2 kavandatud ehitiste eelarvestamise, projekteerimise ja ehitamise korraldamine;
3.6.3 ülikooli kinnistutele detailplaneeringute menetlemise korraldamine algatamisest kuni kehtestamiseni;
3.6.4 ehituse ja remondiga seotud pindadele asenduspindade planeerimine, asenduste (sh kolimiste) korraldamine;
3.6.5 olemasolevate ehitiste üldehitus- ja remonttööde, sh garantiitööde korraldamine;
3.6.6 Iga-aastase kapitaliinvesteeringute vajaduste kaardistamine ja kapitalieelarve koostamine ja täitmise korraldamine;
3.6.7 Sisearhitektuursete projektide koostamine, tegevuse korraldamine;
3.6.8 Ruumistandardite loomine.