IT Kolledži põhimäärus

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 16.06.2020 otsusega nr 18

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 25.06.2020

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 IT Kolledž, lühendatult ITK (edaspidi kolledž) on Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) infotehnoloogia teaduskonna koosseisus olev akadeemiline struktuuriüksus.
1.2 Kolledži ingliskeelne nimetus on IT College, lühendatult ITC.
1.3 Kolledži põhimäärusega sätestatakse kolledži eesmärk, tegevusvaldkond ja ülesanded, struktuuri, juhtimise, vara, tegevuse finantseerimise, aruandluse ja kontrolli põhimõtted.
1.4 Kolledž tegutseb ülikooli põhikirja, käesoleva põhimääruse (edaspidi põhimäärus) ja teiste asjakohaste õigusaktide alusel.
1.5 Kolledž on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Eesti Infotehnoloogia Kolledži õigusjärglane.
1.6 Kolledž on loodud vastavalt ülikooli ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse vahel 16. novembril 2016 sõlmitud ühinemislepingule.
1.7 Kolledžil on oma sümboolika ning õigus kasutada ülikooli sümboolikat vastavalt ülikoolis sätestatud korrale.
1.8 Kolledž asub Tallinnas.
1.9 Kolledžis toimub õppetöö eesti ja inglise keeles, asjaajamiskeel on eesti keel.

2. Tegevuse eesmärk ja ülesanded

2.1 Kolledž täidab ülikooli põhikirja § 2 lõikes 1 sätestatud ülikooli eesmärki enda tegevusvaldkonnas, eelkõige võimaldab kõrgharidusstandardi nõuetele vastavat kõrghariduse esimese ja teise astme õpet info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiate ning tehnikaalade õppesuundadel, korraldab ja viib läbi nimetatud õppesuundadel spetsialistitaseme täiendus- ja ümberõpet, edendab õppe-, teadus- ja arendustegevust ning akadeemilisi tavasid.
2.2 Eesmärgi saavutamiseks kolledž:
2.2.1 viib läbi õppe-, teadus- ja arendustegevust punktis 2.1 nimetatud õppesuundadel;
2.2.2 viib ellu kolledži tasakaalustatud arengut toetavaid tegevuskavasid;
2.2.3 koostab ja arendab infotehnoloogia teaduskonna kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavu;
2.2.4 arendab kolledži taristut;
2.2.5 pakub täiendus- ja ümberõppe teenuseid oma tegevusvaldkonnas;
2.2.6 loob töötajatele arenguvõimalused ning kindlustab akadeemiliste töötajate järelkasvu;
2.2.7 osaleb rahvusvahelistes võrgustikes, teeb koostööd ettevõtete ja avaliku sektoriga, erialaliitude ja -seltsidega, õppeasutustega Eestis ja välisriikides;
2.2.8 tutvustab ülikooli ja kolledži tegevust avalikkusele;
2.2.9 täidab muid ülesandeid vastavalt ülikooli põhikirjale, põhimäärusele, enda tegevuskavale ja teistele õigusaktidele.

3. Liikmeskond ja struktuur

3.1 Kolledži liikmeskond on osa ülikooli liikmeskonnast ja selle moodustavad kolledži töötajad, sealhulgas akadeemilised töötajad ja üliõpilased.
3.2 Kolledži struktuur jaguneb akadeemiliseks struktuuriks ja tugistruktuuriks. Akadeemilise struktuuri ülesandeks on kolledži eesmärkidest lähtuv õppe-, teadus- ja arendustegevus. Tugistruktuuri ülesandeks on kolledži kui terviku toimimise tagamine, arengu toetamine.
3.3 Töösuhetes on kolledži töötajatega tööandjaks ülikool. Akadeemiliste töötajate ametikohad täidetakse ülikooli senati sätestatud korras. Kolledži direktoril on õigus kaasata õppetööd läbi viima kõrgharidusstandardis sätestatud akadeemilistele töötajatele esitatavatele nõuetele vastavaid praktikuid võlaõiguslike lepingute alusel.
3.4 Ülikooli immatrikuleeritud kolledži õppurid on ülikooli üliõpilased ning neil on ülikooli põhikirjast, ülikooli üliõpilaskonna põhikirjast ning muudest õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

4. Juhtimine

4.1 Kolledži otsustuskogu on kolledži nõukogu (edaspidi nõukogu).
4.2 Nõukogusse kuuluvad:
4.2.1 direktor;
4.2.2 direktori määratud kolledži töötaja;
4.2.3 Infotehnoloogia teaduskonna dekaani nimetatud kuni kolm liiget;
4.2.4 Kolledži akadeemilise personali kaks esindajat;
4.2.5 Kolledži üliõpilaste esindajad (vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust);
4.2.6 direktori kutsutud kolm tööandjate esindajat.
4.3 Kolledži akadeemilised töötajad valivad akadeemilise personali esindajad ülikooli senati kehtestatud korras.
4.4 Nõukogu koosseisu kinnitab kolledži direktori ettepanekul Infotehnoloogia teaduskonna dekaan kuni kolmeks aastaks.
4.5 Nõukogu:
4.5.1 võtab vastu kolledži tegevuskava ja esitab selle kinnitamiseks infotehnoloogia teaduskonna dekaanile;
4.5.2 teeb ülikooli senatile ettepanekuid kolledži põhimääruse muutmiseks;
4.5.3 korraldab õppe, teadus- ja arendustegevuse hindamist;
4.5.4 kinnitab kolledži sisemise struktuuri;
4.5.5 kiidab heaks kolledži õppekavade kavandid ja edastab need kinnitamiseks infotehnoloogia teaduskonna nõukogule;
4.5.6 kooskõlastab kolledži eelarve projekti ja kinnitab eelarve täitmise aruande;
4.5.7 moodustab olulistes küsimustes komisjone ja töörühmi;
4.5.8 kuulab ära direktori aruanded;
4.5.9 täidab muid ülesandeid vastavalt põhimäärusele ja teistele õigusaktidele.
4.6 Nõukogu istungit juhatab nõukogu esimees. Nõukogu esimeheks on direktor. Nõukogu esimehe äraolekul nimetab ta ennast asendama ühe nõukogu liikme.
4.7 Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 selle koosseisust. Nõukogu võtab otsused vastu lihthäälteenamusega välja arvatud punktis 9.1 nimetatud juhul.
4.8 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas. Nõukogu kutsutakse kokku nõukogu esimehe initsiatiivil või vähemalt 1/3 nõukogu liikmete ettepanekul.
4.9 Nõukogu töö alused ja koosoleku läbiviimise korra sätestab nõukogu oma kodukorras.
4.10 Kolledžit juhib direktor, tema äraolekul direktori poolt nimetatud asendaja.
4.11 Direktori nimetab Infotehnoloogia teaduskonna dekaani ettepanekul rektor, kuulates eelnevalt ära kolledži nõukogu arvamuse. Rektoril on õigus direktor ametist tagasi kutsuda.
4.12 Direktor:
4.12.1 korraldab kolledži õppe-, teadus- ja arendustegevust ning selle hindamist kooskõlas ülikooli õigusaktidega;
4.12.2 vastutab kolledži arengu eest;
4.12.3 teeb kolledži nõukogule ettepanekuid kolledži sisemise struktuuri kinnitamiseks;
4.12.4 kinnitab kolledži sisemised dokumendid (sh sise-eeskirjad) ja tagab nende vastavuse ühinemislepingus sätestatule ja ülikooli õigusaktidele;
4.12.5 vastutab kolledži tegevuse eest ja korraldab kolledži vara valdamise, kasutamise ja säilimise ja määrab selleks vajalikud meetmed;
4.12.6 esindab ülikooli ja tegutseb ülikooli nimel rektorilt saadud volituse alusel;
4.12.7 annab korraldusi;
4.12.8 koostab kolledži eelarve projekti ja eelarve täitmise aruande;
4.12.9 vastutab eelarvedistsipliinist kinnipidamise eest;
4.12.10 vastutab kehtivate õigusaktide täitmise eest kolledžis;
4.12.11 täidab muid ülesandeid vastavalt kolledži põhimäärusele ja teistele õigusaktidele.

5. Õppekorraldus

5.1 Õppetöö kolledžis toimub kõrgharidusstandardile vastavate kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavade alusel, mille kvaliteetseks rakendamiseks on olemas vajalikud ressursid. Õppekava on õpingute alusdokument, mille kinnitab ülikooli senat.
5.2 Kolledžis toimub täis- ja osakoormusega õpe. Rakendatavad õppevormid (päevaõpe ja sessioonõpe) kinnitatakse õppekavapõhiselt vastuvõtutingimustega. Ülikooli avatud ülikooli kaudu saab õppida täiendusõppurina, sh õppida tasu eest üksikuid õppeaineid, järgides nõudeid eeldusainete osas.
5.3 Kolledži õppekorralduse alus on ülikooli õppekorralduse eeskiri, mis on ülikooli tasemeõppe õppetööd reguleeriv põhidokument ja mille järgimine on kohustuslik ülikooli kogu liikmeskonnale, sealhulgas kolledžis õppivatele üliõpilastele.
5.4 Õppekorralduse ajaline struktuur määratakse kindlaks ülikooli akadeemilise kalendriga, milles kajastatakse kolledži erisused.
5.5 Üliõpilaste kolledžisse vastuvõtmise ja kolledžist väljaarvamise tingimused ja korra kehtestab ülikooli senat, arvestades kolledži nõukogu poolt tehtud ettepanekuid.
5.6 Kui üliõpilane on täitnud õppekava täies mahus, antakse lõpetajale diplom koos akadeemilise õiendiga eesti ja inglise keeles ülikooli lõpetamise kohta vastaval õppekaval. Lisaks riiklikule lõpudiplomile väljastatakse lõpetajatele traditsioonikohane kolledži lõpetamist sümboliseeriv täiendav diplom, millel puudub õiguslik staatus.

6. ITK üliõpilasnõukogu

6.1 Kolledžis õppivatel üliõpilastel on õigus valida enda esindamiseks kolledži üliõpilasnõukogu, mille ülesandeks on esindada ja kaitsta kolledži üliõpilaste õigusi ja huve ning korraldada üliõpilaselu. Üliõpilasnõukogu valib enda liikmete hulgast kandidaadid kolledži nõukogusse.
6.2 Üliõpilasnõukogu rahastatakse kolledži eelarvest ja muudest allikatest.

7. Vara ja finantseerimine

7.1 Kolledž valdab ja kasutab ülikooli vara.
7.2 Kolledži valdusesse ja kasutusse antud vara kajastatakse ülikooli bilansis.
7.3 Vara valdamise, kasutamise ja säilimise korra määrab direktor, juhindudes ülikooli õigusaktidest.
7.4 Kolledž kasutab oma tegevuse finantseerimiseks riigieelarvelisi, riigieelarveväliste teenuste osutamisest ning sihtotstarbeliselt laekunud vahendeid.
7.5 Kõikide kolledži tulude ja kulude kohta koostatakse eelarve, mis on ülikooli eelarve osa. Eelarvevahendite käsutajaks on direktor ja teised isikud vastavalt ülikooli õigusaktidele.
7.6 Kolledži raamatupidamine on ülikooli raamatupidamise osa.

8. Aruandlus ja kontroll

8.1 Kolledži aruandlus toimub õigusaktidega sätestatud korras.
8.2 Kolledži tegevust kontrollitakse seaduses ja ülikooli põhikirjas sätestatud korras.

9. Põhimääruse muutmine

9.1 Käesoleva põhimääruse muudatused (sh kehtetuks tunnistamise) kiidab heaks kolledži nõukogu enam kui poolte nõukogu liikmete häältega ning need jõustuvad pärast kinnitamist ülikooli senatis.