Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Kinnitatud rektori 11.02.2016 käskkirjaga nr 29 (jõustunud 11.02.2016)
Muudetud rektori 25.05.2016 käskkirjaga nr 83


Microsoft Word

1. Töötaja võib kasutada isiklikku sõiduautot ametisõitudeks (tööülesannete täitmiseks töö tegemise asukohas või töölähetusse sõitmiseks) eelneval kokkuleppel oma struktuuriüksuse juhiga.

2. Isikliku sõiduautona käsitletakse töötaja kasutuses olevat sõiduautot või mootorsõidukit, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud hüvitatakse TTÜ-s töölepingu alusel töötavatele töötajatele.

3. Töötajale makstakse hüvitist iga ametisõidul läbitud kilomeetri eest 0,30 eurot, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus (tööülesannete täitmine töö tegemise asukohas ja töölähetused kokku) ja seda juhul, kui isikliku sõiduauto kasutamise kohta peetakse arvestust sõidupäeviku vormis iga sõidukorra puhul eraldi.

4. Hüvitis määratakse ja makstakse välja järgmiselt:
4.1 Struktuuriüksuse juhi/tegevusvaldkonna juhi kirjaliku otsuse (lisa 1) ja sellele lisatud sõidupäeviku alusel (lisa 2).
4.2 Töölähetusega seotud sõidukulude hüvitamiseks töölähetuse kuluaruande alusel, kusjuures hüvitatav sõit kajastatakse ka sõidupäevikus, näidates sõidupäeviku märkuste lahtris, et tegemist on töölähetusega.

5. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise otsus koos sõidupäevikuga esitatakse hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks rahandusosakonnale. Esmakordsel hüvitise taotlemisel tuleb esitada ka koopia sõiduauto tehnilisest passist. [jõustunud 25.05.2016]

6. Hüvitis kantakse töötaja arvelduskontole 10 päeva jooksul pärast väljamakset kinnitava otsuse ja sõidupäeviku esitamist rahandusosakonnale. Hüvitist ei maksta ajavahemiku eest, kui töötaja viibib puhkusel, sh palgata puhkusel, on ajutiselt töövõimetu või keeldub töö tegemisest muul töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud juhul. [jõustunud 25.05.2016]

7.Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise väljamaksmiseks esitatavate andmete õigsuse eest vastutab isikliku sõiduauto kasutaja ja käesoleva korra täitmise eest vastutab struktuuriüksuse juht/tegevusvaldkonna juht.