Intellektuaalse omandi käsutamise alused

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 30.10.2015 määrusega nr 4
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 08.11.2019 määrusega nr 2 (jõustunud 25.11.2019)

Microsoft Word

Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 25.11.2014 määruse nr 2 „Vara omandamise, piiratud asjaõigusega koormamise ja võõrandamise põhimõtted” § 5 lõige 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega sätestatakse Tallinna Tehnikaülikoolile kuuluva intellektuaalse omandi võõrandamise ja kasutusse andmise (käsutamise) alused.

§ 2. Intellektuaalse omandi kuuluvus

Õigused autori loomingulise tegevuse tulemustele võivad kuuluda Tallinna Tehnikaülikoolile kas intellektuaalset omandit reguleerivate õigusaktide, autori ja ülikooli vahel sõlmitud lepingu või muul alusel.

§ 3. Intellektuaalse omandi käsutamise otsustamine

(1) Tallinna Tehnikaülikool käsutab intellektuaalset omandit seaduse, käesoleva määruse, ülikooli põhikirja ja selle alusel antud õigusaktides ettenähtud korras.
(2) Intellektuaalse omandi käsutamise otsustab rektor või tema poolt nimetatud või volitatud isik.
(3) Intellektuaalse omandi käsutamise tehingud peavad olema ülikoolile vajalikud ja kontrollitavad.
(4) Intellektuaalse omandi käsutamisel lähtutakse ülikooli eesmärkidest, samuti õppe-, teadus- või arendustegevuseks sõlmitud või sõlmitavatest lepingutest.
(5) Intellektuaalset omandit käsutatakse ülikoolile võimalikult kasulikul viisil, lähtudes ülikooli strateegilistest eesmärkidest, maksimaalse võimaliku tulu saamisest, teenides Eesti majandust, ettevõtlust ja tööstust vastastikku kasulikus koostöös autoritega.
(6) Ülikool võib loobuda varalistest õigustest eelkõige autori kasuks, kui nende õiguste omamine ei ole ülikoolile vajalik.
(7) Kui intellektuaalse omandi käsutustehingu väärtus ületab 500 000 eurot, otsustab tehingu tegemise rektor nõukogu nõusolekul.

§ 4. Tulu jaotamine

(1) Intellektuaalse omandi käsutamisest saadud tuluks loetakse tulu, millest on maha arvatud kõik selle haldamisega seotud kulud, sh õiguskaitse taotlemise, saamise, jõushoidmise ja kasutusse andmisega seotud kulud ning kohustused kolmandate isikute ees. Autorile ja turustajale jaotatav tulu sisaldab kõiki väljamaksega seotud makse, kinnipidamisi ja muid rahalisi kohustusi.
(2) Tulu jaotamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
1) autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste käsutamisel jääb tulu õiguste omajale, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
2) tööstusomandi käsutamisel jagatakse tulu selliselt, et autorite tulu moodustab 40%, ülikooli tulu 20% ja turustaja tulu 40%.

§ 5. Rakendussätted

(1) Rektor kinnitab käesoleva määruse alusel intellektuaalse omandi käsutamise ja kasutamise korra.
(2) Määrus jõustub allkirjastamisel.