Ettevõtlusosakonna struktuuri ja ülesannete kirjeldus

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse ettevõtlusosakond (edaspidi osakond) struktuur ja ülesannete kirjeldus.

1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.

1.3 Rektor on määranud osakonna kuulumise ettevõtlusprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.

1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Technology Transfer Office.

2. Osakonna põhieesmärk

Osakonna põhieesmärk on teadmiste- ja tehnoloogiasiirde tulemuslikkuse tõstmist toetava tugiteenuse pakkumine ja arendamine, ülikooli innovatsiooni- ja ettevõtlusalase koostöö ning partnerlussuhete koordineerimine, korraldamine ja arendamine ning uusettevõtluse ja ettevõtlikkuse edendamine.

3. Osakonna struktuur ja ülesanded

3.1 Põhieesmärgi täitmisel osakond tervikuna:

3.1.1 töötab välja ülikooli innovatsiooni ja ettevõtlussuhete põhimõtted ning koordineerib ja analüüsib nende elluviimist;
3.1.2 koordineerib ja toetab struktuuriüksuste osalemist ettevõtlusprojektides ning toetuste taotlemisel EL vahenditest;
3.1.3 pakub tugiteenuseid ettevõtluse, arendustegevuse, innovatsiooni ning teadmiste- ja tehnoloogiasiirde valdkonnas ning koordineerib vastavate tegevuseesmärkide väljatöötamist;
3.1.4 arendab valdkondlikke sidemeid teiste ülikoolide, teadusasutuste, organisatsioonide, fondide, ettevõtlusorganisatsioonide ning erialaliitudega;
3.1.5 nõustab liikmeskonda tööstusomandi ja autoriõiguse küsimustes ning haldab tööstusomandi portfelli;
3.1.6 teostab kauba- ja teenindusmärkidele õiguskaitse taotlemise ja jõushoidmisega seonduvaid tegevusi;
3.1.7 korraldab ülikooli osalusega juriidiliste isikute asutamist ning suhtlemist ülikooliga seotud teiste juriidiliste isikutega, samuti peab nende tegevusega seotud registrit;
3.1.8 koordineerib, arendab ja korraldab ülikooli liikmeskonnaga seotud iduettevõtlust;
3.1.9 korraldab koolitusi, leidlusi ja teisi üritusi;
3.1.10 koordineerib stipendiumite väljaandmist ja annetuste vastuvõtmist;
3.1.11 koordineerib ja arendab vilistlassuhteid;
3.1.12 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi antud ülesandeid.

3.2 Osakonna struktuuri kuuluvad:

3.2.1 ettevõtluskoostöö keskus (inglise keeles Industry Cooperation Centre);
3.2.2 tehnoloogiasiirde keskus (inglise keeles Technology Transfer Centre);
3.2.3 uusettevõtluse keskus (inglise keeles Startup Centre);
3.2.4 tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (inglise keeles AI & Robotics Estonia Centre).