1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraldusega sätestatakse ettevõtlusosakond (edaspidi osakond) struktuur ja ülesannete kirjeldus.

1.2 Osakond on moodustatud ja tegutseb vastavalt haldus- ja tugistruktuuriüksuste põhimäärusele.

1.3 Rektor on määranud osakonna kuulumise ettevõtlusprorektori (edaspidi vastutusala juht) vastutusalasse.

1.4 Osakonna nimetus inglise keeles on Technology and Knowledge Transfer Office.

2. Osakonna põhieesmärk

Osakonna põhieesmärk on teadmiste- ja tehnoloogiasiirde tulemuslikkuse tõstmist toetava tugiteenuse pakkumine ja arendamine, ülikooli innovatsiooni- ja ettevõtlusalase koostöö ning partnerlussuhete koordineerimine, korraldamine ja arendamine ning uusettevõtluse ja ettevõtlikkuse edendamine.

3. Osakonna struktuur ja ülesanded

3.1 Põhieesmärgi täitmisel osakond tervikuna:
3.1.1 töötab välja ülikooli innovatsiooni ja ettevõtlussuhete põhimõtted ning koordineerib ja analüüsib nende elluviimist;
3.1.2 nõustab ülikooli liikmeskonda tööstusomandi ja autoriõiguse küsimustes ning haldab tööstusomandi portfelli;
3.1.3 teostab kauba- ja teenindusmärkidele õiguskaitse taotlemise ja jõushoidmisega seonduvaid tegevusi;
3.1.4 pakub ülikooli liikmeskonnale tugiteenuseid ettevõtluse, arendustegevuse, innovatsiooni ning teadmiste- ja tehnoloogiasiirde valdkonnas ning koordineerib vastavate tegevuseplaanide väljatöötamist;
3.1.5 koordineerib ja toetab struktuuriüksuste osalemist ettevõtluskoostööprojektides, sealhulgas toetuste taotlemisel;
3.1.6 koordineerib akadeemilistes üksustes paiknevate ettevõtlusspetsialistide võrgustikku;
3.1.7 pakub ettevõtluslepingutega seotud tugiteenused;
3.1.8 arendab valdkondlikke sidemeid teiste ülikoolide, teadusasutuste, organisatsioonide, fondide, ettevõtlusorganisatsioonide ning erialaliitudega;
3.1.9 koordineerib, arendab ja korraldab ülikooli või tema liikme osalusega teaduspõhiste harg- ja idufirmadega seotud ettevõtlust;
3.1.10 korraldab ülikooli osalusega juriidiliste isikute, samuti välismaiste äriühingute asutamist, liikmeks astumist ja lõpetamist, nende tegevusega seotud asjaajamist ning järelevalvet. Samuti peab nende tegevusega seotud registrit;
3.1.11 korraldab koolitusi, leidlusi, grandi- ning arendustööde konkursse ja teisi üritusi;
3.1.12 täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vastutusala juhi antud ülesandeid.

3.2 Osakonna struktuuri kuuluvad:
3.2.1 ettevõtluskoostöö keskus (inglise keeles Industry Cooperation Centre);
3.2.2 tehnoloogiasiirde keskus (inglise keeles Technology Transfer Centre).
3.2.3 uusettevõtluse keskus (inglise keeles Startup Centre).