Eesti Mereakadeemia taristukeskuse tegevuse alused

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V1/6
Versiooni nr: 1
Haldaja: EMERA taristukeskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 05.09.2022 korraldusega nr 1-24/253
Muudetud: EMERA direktori 08.03.2023 korraldusega nr 1-24/57

1. Üldsätted

1.1. Taristukeskus on Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) struktuuri kuuluv üksus.
1.2. Taristukeskuse ingliskeelne nimetus on Infrastructure Centre.
1.3. Tegevuse alustega sätestatakse taristukeskuse eesmärk, tegevusvaldkonnad ja põhiülesanded, juhtimine, koosseis, vara valdamine ning tegevuse finantseerimine.

2. Eesmärk, tegevusvaldkonnad ja põhiülesanded

2.1. Taristukeskuse eesmärgiks on oma tegevusvaldkondades toetada EMERA õppe- ja teadustöö läbiviimist ning tagada EMERA strateegiliste eesmärkide saavutamine vastavuses STCW konventsiooni ja riigisiseste õigusaktide nõuetega ning kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi ja Transpordiameti väljastatud tegevusloaga tunnustatud tasemel.
2.2. Taristukeskuse tegevusvaldkonnad on:
2.2.1. nõuetekohase ning vajadustele vastava õpi- ja teaduskeskkonna tagamine ja arendamine;
2.2.2. nõuetekohaste ning vajadustele vastava õppe- ja teadusvahendite tagamine.
2.3. Taristukeskuse põhiülesanded on:
2.3.1. auditooriumite valmisoleku jälgimine, vajadusel mööbli, IKT vahendite ja muude õppetegevuseks vajalike lahenduste korraldamine koostöös ülikooli kinnisvaraosakonna ja kinnisvarahalduriga;
2.3.2. keskuse koosseisus olevate laborite ja töökodade tegevuse koordineerimine ning arendamine koostöös programmijuhtide, õppekeskuse, laborite vastutavate õppejõudude ja uurimisrühmadega;
2.3.3. EMERA veesõidukite haldamine;
2.3.4. õppe- ja teadustööks vajalike seadmete, kirjanduse, inventari, õppematerjalide, tarkvaralitsentside ja muude vahendite hankimine, nõuetekohasuse ja korrasoleku (hoolduse) tagamine, nendest ülevaate omamine ning uuendamine;
2.3.5. taristu ja vahendite arendusplaani koostamine ja elluviimine, sh projektidest ja fondidest lisarahastuse hankimine;
2.3.6. valdkondliku dokumentatsiooni (riskianalüüsid, hoolduspäevikud ja -aktid, sisekorra- ja tööohutuseeskirjadega tutvumislehed, seadmete sertifikaadid jms) nõuetekohane koostamine, haldamine (sh allkirja vastu tutvustamine) ja säilitamine;
2.3.7. tegevusvaldkonna regulatsioonide ja juhendite haldamine ning teiste tegevusvaldkonnaga seotud regulatsioonide muutmiseks ettepanekute tegemine ning regulatsioonide täitmise kontrolli korraldamine;
2.3.8. muude ülesannete täitmine vastavalt tegevuse alustele ja teistele regulatsioonidele.

3. Juhtimine ja koosseis

3.1. Taristukeskuse struktuuri kuuluvad:
3.1.1. simulaatorid (inglise keeles Simulators); [muudetud 08.03.2023]
3.1.2. automaatikalabor (inglise keeles Process Automation Lab);
3.1.3. pneumaatika-hüdraulika õppelabor (inglise keeles Pneumatics and Hydraulics Lab);
3.1.4. külmatehnika labor (inglise keeles Refrigeration Lab);
3.1.5. keevitustöökoda (inglise keeles Welding Workshop);
3.1.6. lukksepatöökoda (inglise keeles Locksmith Workshop);
3.1.7. elektrimontaaži labor (inglise keeles Electrical Installation Lab);
3.1.8. metallide lõiketöötlemise õppetöökoda (inglise keeles Metal Cutting Workshop);
3.1.9. diiseljõuseadmete- ja remondilabor (inglise keeles Marine Diesel Powerplants);
3.1.10. füüsikalabor (inglise keeles Physics Lab);
3.1.11. elektrotehnika- ja elektroonikalabor (inglise keeles Electronics and Electrical Engineering Lab);
3.1.12. kalakvaliteedi-, ökoloogia- ja ihtüoloogialabor (inglise keeles Fish Quality, Ichthyology and Ecology Lab);
3.1.13. kalatehnoloogia labor (inglise keeles Fish Processing Technology Lab);
3.1.14. merenduse küberjulgeoleku labor (inglise keeles Maritime Cybersecurity Lab).
3.2. Taristukeskuse tööd juhib taristukeskuse juhataja.
3.2.1. Labori ja simulaatori eest vastutava töötaja  lisaülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis. [muudetud 08.03.2023]

4. Vara ja finantseerimine

4.1. Taristukeskuse valdusse ja kasutusse antud vara on ülikooli vara.
4.2. Taristukeskuse vara vallatakse ja kasutatakse kooskõlas EMERA põhimääruse, ülikooli sise-eeskirjade ning teiste tööd reguleerivate dokumentidega.
4.3. Taristukeskusel on eelarve, mis on EMERA eelarve osa. Taristukeskuse eelarvevahendite ja finantsallikate käsutajaks on taristukeskuse juhataja.