Eesti Mereakadeemia simulaatori sisekorra- ja tööohutuseeskiri

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V5-1/5
Versiooni nr: 3
Haldaja: EMERA simulaatorikeskuse juhataja
Kinnitatud: EMERA direktori 30.09.2020 korraldusega nr 1-24/258
Muudetud: EMERA direktori 08.03.2023 korraldusega nr 1-24/57

1. Üldised ohutusnõuded

1.1. Enne simulaatoris tööle asumist on kõik Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) õppurid (vt Eesti Mereakadeemia simulaatorite kasutamise kord p1.1.1)  kohustatud tutvuma simulaator sisekorra- ja tööohutuseeskirjaga (edaspidi eeskiri). Praktikume läbiviiv õppejõud/lektor korraldab eeskirja tutvustamise õppuritele. [muudetud 08.03.2023]
1.2. Eeskirja nõuete täitmine on kohustuslik kõigile EMERA õppuritele.
1.3. Simulaatoris on kategooriliselt keelatud töötada alkoholi-, narkootilises- või toksilises joobes või psühhotroopsete ainete mõju all. [muudetud 08.03.2023]
1.4. Õppurid peavad kohe teatama juhendajale igast ohtlikust olukorrast, õnnetusest, aga samuti nende endi tervisehäiretest.
1.5. Iga õppur peab jälgima, et tema tegevus või tegevusetus ei ohustaks tema enda ega teiste inimeste elu ja tervist, ega saastaks keskkonda.
1.6. Simulaatorite ruumis on keelatud asetada elektroonikaseadmeile riideid või kõrvalisi esemeid, toiduaineid ja jooke.
1.7. Õppuril tuleb mobiiltelefoni kasutamiseks simulaatorite ruumis küsida luba praktikume läbiviivalt õppejõult/lektorilt.
1.8. Töö alustamine ja lõpetamine simulaatoritel toimub juhendaja loal.
1.9. Simulaatoritel tohib kasutada ainult neid seadmeid, mida määrab juhendaja.
1.10. Simulaatorite seadmete korrasoleku eest vastutab taristukeskuse juhataja. [muudetud 08.03.2023]

2. Ohutuse erinõuded

2.1. Enne töö alustamist:
2.1.1. Enne simulaatoriülesande alustamist tuleb tutvuda kasutatavate seadmetega. Vältimaks ohtlikke tegevusi, tuleb hoolikalt järgida juhendaja korraldusi seadmete käsitlemisel.
2.1.2. Enne seadmete kasutamist tuleb läbi viia nende visuaalne vaatlus, veendumaks, et seadmetel ei esine väliseid vigastusi. Kõigist avastatud vigastustest tuleb kohe teavitada juhendajat. Vigastatud seadmete kasutamine on kategooriliselt keelatud.
2.1.3. Ülesandes mitte ettenähtud seadmete kasutamine ja tegevus peab toimuma juhendaja loal.
2.2. Töö käigus:
2.2.1. Kui seadmed on sisse lülitatud peavad õppurid neid kasutama vastavalt juhendile.
2.2.2. Kategooriliselt on keelatud töötavaid seadmeid ja seadmete konsoole avada.
2.2.3. Kui seadmete töös tekib tõrge tuleb sellest viivitamatult teatada juhendajale.
2.2.4. Kategooriliselt on keelatud puudutada lüliteid ja nuppe mille kohta ei läbitud juhendamist.
2.2.5. Töö lõpetamisel loa simulaatorist lahkumiseks annab juhendaja.

3. Ohutusabinõud kriisiolukorras

3.1. Õnnetuse korral, kui inimene on sattunud elektrivoolu alla, tuleb kannatanule viivitamatult abi osutada. Abistaja peab seejuures jälgima ka enda ohutust. Kannatanu vabastamiseks vooluringist tuleb seadme elektritoide kohe välja lülitada, vajadusel ühendada seade võrgust lahti (või kasutada koridori elektrikilbis olevaid grupilüliteid).
3.2. Raskemate elektritraumade (põletus, hingamise lakkamine, teadvusekadu, südame seiskumine, halvatus) korral kutsuda viivitamatult välja päästeteenistus (numbril 112). Kergemate nähtude (peavalu, valu südames, nõrkus, närvivapustus jms.) esinemisel pöörduda tingimata arsti poole. NB! Elektrilöögi tagajärjel võib kannatanu seisund halveneda alles pärast mõne tunni möödumist.
3.3. Kui töö käigus tekib rike kasutatavais elektriseadmeis (näiteks elektroonilised lülitused kuumenevad ülemäära, muutub nende värvus, eraldub suitsu või on tunda iseloomulikku kõrbelõhna), siis tuleb viivitamatult pöörduda juhendaja poole.
3.4. Töötavate seadmete süttimisel kasutada nende kustutamiseks laboris olevat pulberkustutit. Keelatud on elektriseadmete kustutamiseks kasutada vett.
3.5. Vajadusel kutsuda välja päästeteenistus (numbril 112). Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohtlikust alast.
3.6. Päästeteenistuse numbrile helistades (numbril 112) on helistaja kohustatud edastama järgmised andmed:
3.6.1. tulekahju täpne aadress;
3.6.2. mis põleb;
3.6.3. kes tulekahjust teatab;
3.6.4. vastama päästetöötaja esitatud küsimustele;
3.6.5. mitte lõpetama kõnet enne kui selleks on saadud luba.
3.7. Kõikidest kriisisituatsioonidest tuleb viivitamatult teavitada juhendajat.

4. Õppuri vastutus tööohutusnõuete täitmata jätmise eest

4.1. Õppurid, kes eiravad ohutuse nõudeid, kõrvaldatakse viivitamatult simulaatoritelt. Ohutusnõuete korduv rikkumine toob kaasa kõrvaldamise kõigist töödest. [muudetud 08.03.2023]
4.2. Kui õppur põhjustab tahtliku tööohutusnõuete eiramisega või hoolimatuse läbi materiaalset kahju EMERA varale, siis tuleb tal tekitatud kahjud hüvitada täies mahus.