Juhtimine ja tugiteenused> Finantside juhtimine

Eelarvestrateegia 2021-2025

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 18.12.2020 otsusega nr 10

 

2021 2022 2023 2024 2025
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU, tuh EUR 117 240 113 761 112 121 112 405 113 743
Tulu õppetegevusest 58 383 57 925 57 349 57 114 55 717
Tegevustoetus tasemeõppeks 45 798 45 398 45 398 45 398 45 398
Tasemeõppe õppeteenustasud 3603 3500 3500 3500 3500
Avatud- ja täiendusõpe 3155 3414 3574 3807 3813
Projektitoetused õppetegevuseks 5828 5613 4877 4409 3006
Tulu teadus- ja arendustegevusest 53 152 49 909 49 046 49 507 52 427
Baasfinantseerimine 9739 9800 9800 9800 9800
ETAg rahastamine 7912 7499 7695 7815 8418
Sihtotstarbelised eraldised 1027 827 827 837 840
Lepingud ja teenustööd 8909 8330 8864 9626 10 755
Projektitoetused 25 565 23 453 21 860 21 429 22 614
Muud tulud 5704 5927 5726 5784 5599
Projektitoetused 445 293 149 158 80
Sihtotstarbelised ülekanded 63 293 149 158 80
Muud tulud sh rendid, hüvitised, jms. 5196 5341 5428 5468 5439
PÕHITEGEVUSE  KULUD KOKKU, tuh EUR 107 989 105 928 104 623 105 495 107 045
Tööjõukulud 65 467 65 467 65 467 65 467 66 518
Toetused ja tasud 15 298 13 800 13 800 13 800 13 800
Mitmesugused tegevuskulud 27 225 26 661 25 356 26 228 26 727
PÕHITEGEVUSE TULEM, tuh EUR 9250 7833 7498 6910 6698
Põhivara sihtfinantseerimise tulu ja müük 1767 235 235 235 237
 INVESTEERIMISTEHINGUD, tuh EUR -2269 -7959 -7624 -7036 -6935
Põhivara kulum 8455 7959 7624 7036 6935
Investeeringud põhivarasse 6186 0 0 0 0
Investeeringute käibemaks 1237 0 0 0 0
Finantstulud ja -kulud -109 -109 -109 -109 0
KOONDTULEM, tuh EUR 1216 0 0 0 0
FINANTSEERIMISTEHINGUD, tuh EUR 1385 1210 4000 10 600 0
Laenude põhiosa tagasimaksed 1385 1210 4000 10 600 0
RAHASEIS AASTA LÕPUL, tuh EUR 26 500 26 608 22 968 12 652 13 990
Rahaseis aasta algul 28 675 26 500 26 608 22 968 12 652