Eelarvestrateegia 2023-2027

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 16.12.2022 otsusega nr 7

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 21.12.2022

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 6 punktile 2

nõukogu OTSUSTAB:

1. Kinnitada eelarvestrateegia 2023-2027 (lisatud).

2. Eelarvestrateegia 2023-2027 ja kehtib kuni uue eelarvestrateegia vastu võtmiseni.

3. Otsus jõustub allakirjutamisel


KINNITATUD
Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 16.12.2022
otsusega nr 7

Eelarvestrateegia 2023-2027

 

2023 2024 2025 2026 2027
Tulu õppetegevusest 64 916 74 064 81 948 89 904 97 862
Tulu teadus- ja arendustegevusest 51 125 53 372 57 233 59 866 60 817
Tulu ettevõtlustegevusest 7221 7264 7771 8083 8670
Muud tulud 7872 8 440 8 600 8 884 9 101
Sihtfinantseerimise vahendamise tulu 6185 3 521 3 521 3 521 3 521
TEGEVUSTULUD KOKKU 137 320 146 661 159 073 170 258 179 971
(Tööjõukulud) 80 225 84 497 92 524 99 049 106 058
(Toetused ja tasud) 7997 8910 8910 8910 8910
(Mitmesugused tegevuskulud) 37 235 38 950 40 908 43 113 45 169
(Sihtfinantseerimise vahendamise kulu) 6185 3 521 3 521 3 521 3 521
(Investeeringute käibemaks) 2016 2 124 2 243 2 303 2 303
(Põhivara kulum) 10 963 8208 8370 8691 8 986
(Finantstulud ja –kulud) -124 100 300 300 300
(TEGEVUSKULUD KOKKU) 144 113 146 310 156 776 165 888 175 246
ARUANDEAASTA TULEM -7 424 351 2 297 4 370 4 726
TÄIENDAV INFORMATSIOON
Investeeringud põhivarasse 10 080 10 620 11 213 11 513 11 513
Võetud laenud 0 10 000 8 000 -900 -900