Eelarvestrateegia 2024-2028

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 15.12.2023 otsusega nr 11

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 17.12.2023

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 6 punktile 2

nõukogu OTSUSTAB:

1. Kinnitada eelarvestrateegia 2024-2028 (lisatud).

2. Eelarvestrateegia 2024-2028 ja kehtib kuni uue eelarvestrateegia vastu võtmiseni.

3. Otsus jõustub allakirjutamisel.


KINNITATUD
Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 15.12.2023
otsusega nr 11

Eelarvestrateegia 2024-2028 tuhandetes eurodes

2024 2025 2026 2027 2028
Tulu õppetegevusest 72 723 80 868 90 634 93 449 96 327
Tulu teadus -ja arendustegevusest 52 792 55 902 58 861 61 206 62 213
Tulu ettevõtlustegevusest 7 386 8 663 8 971 9 697 10 444
Muud tulud 7 783 8 131 8 418 8 650 8 903
Põhivara sihtfinantseerimise tulu 4 104 4 608 1 800 2 000 2 200
Sihtfinantseerimise vahendamise tulu 2 959 4 877 5 323 5 062 5 119
TEGEVUSTULUD KOKKU 147 747 163 049 174 007 180 064 185 206
Tööjõukulud -96 859 -103 764 -111 707 -115 394 -117 702
Toetused ja tasud -6 283 -6 283 -6 783 -7 283 -7 783
Mitmesugused tegevuskulud -33 570 -35 377 -36 938 -38 546 -39 703
Investeeringute käibemaks -2 746 -2 538 -2 643 -2 655 -3 194
Põhivara kulum -10 452 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500
Sihtfinantseerimise vahendamise kulu -2 959 -4 877 -5 323 -5 062 -5 119
TEGEVUSKULUD KOKKU -152 869 -163 339 -173 894 -179 441 -184 000
FINANTSTULUD JA -KULUD 992 476 278 -106 -857
ARUANDEAASTA TULEM -4 130 186 391 518 349