Eesti ülikoolide doktorantide õpiränne välisriigi ülikooli või teadusasutusse toetuse taotlemise kord

Kinnitatud teadusprorektori 10.05.2016 korraldusega nr 63

    Warning: Trying to access array offset on false in /data01/virt89619/domeenid/www.oigusaktid.taltech.ee/htdocs/wp-content/themes/legislation/single.php on line 100

Microsoft Word

Dora Pluss tegevuse 1 „Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses” alategevuseks 1.2 „Eesti ülikoolide doktorantide õpiränne välisriigi ülikooli või teadusasutusse” toetuse taotlemise kord

1. Toetuse taotlemise alused
1.1 Üldised alused toetuse taotlemiseks on sätestatud SA Archimedese poolt 29.03.2016 kinnitatud „Dora Pluss alategevuse 1.2. doktorantide õpirände toetuse juhendis“.
1.2 Toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul. Doktorant võib toetust taotleda rohkem kui 1 kord õpingute nominaalaja jooksul, arvestades, et iga õpirände minimaalne periood on 31 kalendripäeva ning kokku on võimalik toetust saada 10 kuu eest.
1.3 Doktorantide õpirände toetus koosneb:
1.3.1 sõidutoetusest, kuhu on arvestatud kõik edasi-tagasi reisiga seonduvad kulud, sh kohalik transport, reisikindlustus jmt. Sõidutoetuse suurus sõltub lähte- ja sihtkoha vahelisest distantsist. Distantsi arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm;
1.3.2 elamistoetusest, mis katab stipendiaadi majutus- ja elamiskulud ning mis hüvitatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud ühikuhindade alusel.
2. Toetuse taotlemise tingimused
2.1 Toetuse taotlemiseks esitab taotleja TTÜ Dora Pluss tegevuse 1 koordinaatorile (edaspidi TTÜ koordinaator) järgmised dokumendid:
2.1.1 taotlus, mis sisaldab muuhulgas motivatsioonikirja;
2.1.2 väliskõrgkooli kinnituskiri doktorandi vastuvõtmise kohta;
2.1.3 juhendaja soovituskiri.
2.2 Taotluse koostamisel tuleb arvestada sihtasutuse poolt kinnitatud „Doktorantide õpirände toetuste juhendi“ tingimustega, mis on kättesaadav sihtasutuse kodulehel.
2.3 Taotlusi võetakse vastu 4 korda kalendriaasta jooksul: 1. veebruaril, 1. mail, 1. septembril, 1. novembril.
2.4 Taotluste menetlemine
2.4.1 Taotluste menetlemisel lähtutakse TTÜ-le konkreetseks aastaks eraldatud toetuste kvoodist.
2.4.2 Otsuse toetuse eraldamise kohta konkreetsele stipendiaadile teeb teadusprorektori moodustatud taotluste hindamise komisjon.
2.4.3 TTÜ koordinaator esitab taotlejate andmed sihtasutusele elektrooniliselt 5 korda aastas: 1. märtsil, 1. juunil, 1. septembril, 1. oktoobril ja 1. detsembril.
2.4.4 Andmete laekumisel TTÜ-st võtab sihtasutus stipendiaadiga ühendust toetuse kasutamise lepingu sõlmimiseks.
2.4.5 Lepingu sõlmimiseks tuleb stipendiaadil esitada sihtasutusele läbi veebipõhise taotluskeskkonna (www.archimedes.ee/taotlused) andmiku koos sihtasutuse poolt nõutavate dokumentidega.
2.5 Aruandlus
15 kalendripäeva jooksul pärast õpirändelt saabumist tuleb stipendiaadil sihtasutusele esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid.
2.6 Teavitamine
2.6.1 Õpirändega seotud artiklites, publikatsioonides, ettekannetes, slaididel ning suulistes sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele, kasutades Euroopa Regionaalarengu fondi kaksiklogo või viidates toetusele sõnaliselt.
Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil http://www.struktuurifondid.ee/nouded-avalikustamisele/