Digitaalse identiteedi eeskiri

Kinnitatud rektori 13.06.2022 käskkirjaga nr 87

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 13.06.2022

Käskkiri kehtestatakse tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktile 12.

1. Üldsätted

1.1  Digitaalse identiteedi (edaspidi Uni-ID) eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtib kõikidele Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) elektroonilise keskkonna (infosüsteemide ja rakenduste) kasutajatele.

1.2 Eeskirjaga reguleeritakse Uni-ID kasutajatunnuse taotlemist, loomist ja haldust. Eeskiri on osa ülikooli töökorralduse regulatsioonist.

1.3 Uni-ID teenuse omanik ja haldur on infotehnoloogia osakond. Haldur tagab Uni-ID tervikliku toimimise.

2. Uni-ID

2.1 Uni-ID on personaalne kasutajatunnus kasutaja tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks.

2.2 Uni-ID genereeritakse:
2.2.1 personali infosüsteemi andmete alusel ülikoolis töötavale isikule;
2.2.2 õppeinfosüsteemi andmete alusel ülikooli õppurile;
2.2.3 ülikooli töötaja tellimuse alusel ülikoolivälisele isikule tähtajaga kuni üks aasta, mille on kinnitanud struktuuriüksuse juht.

2.3 Uni-ID genereeritakse kasutaja isikuandmetest vastavalt lisas sätestatud algoritmile.

2.4 Isikul saab olla vaid üks Uni-ID kasutajatunnus.

2.5 Uni-IDle on määratud automaatselt rollid vastavalt isiku ja ülikoolivahelisele suhtele, v.a punktis 2.2.3 kirjeldatud Uni-ID kasutajatunnustele.

3. Uni-ID kehtivus

3.1 Uni-ID kasutajatunnus tekib automaatselt personali- või õppeinfosüsteemi kande tegemisel vastavalt punktidele 2.2.1 ja 2.2.2. Ülikoolivälise isiku Uni-ID tekib vastava kande tegemisest personali infosüsteemi.

3.2 Uni-ID kasutajatunnus suletakse:
3.2.1 sada päeva pärast töö tegemise aluseks oleva lepingu lõppemist;
3.2.2 sada päeva pärast üliõpilase eksmatrikuleerimist;
3.2.3 tähtajalise kasutajatunnuse tellimuses märgitud kuupäeval.

3.3 Muudatusi Uni-ID kasutajatunnuse kehtivuses, sh pärast töösuhte lõppu või õppuri eksmatrikuleerimist teeb haldur tähtajaliselt ülikooli töötaja tellimusel kuni viieks aastaks:
3.3.1 ülikoolis töötava isiku struktuuriüksuse juhi kinnitusel;
3.3.2 õppuri teaduskonna dekaani kinnitusel;
3.3.3 tähtajalise kasutajatunnuse tellimuse esitanud struktuuriüksuse juhi kinnitusel.

4. Uni-ID halduri õigused

4.1 Uni-ID halduril on õigus Uni-ID kasutajatunnuse kehtivus erakorraliselt peatada:
4.1.1 turvaintsidendi ärahoidmiseks või lahendamiseks;
4.1.2 ülikooli või ülikooliga seotud isiku mainekahju vältimiseks;
4.1.3 muu kahjuliku tagajärje ärahoidmiseks.

4.2 Halduril on õigus jälgida kasutajate tegevust Uni-ID kasutamisel, tagades nende seadustest jt õigusaktidest tulenevate õiguste puutumatuse.

5. Digitaalse identiteedi eeskiri (kinnitatud rektori 02.05.2016 käskkirjaga nr 70) tunnistatakse kehtetuks.


LISA

Uni-ID genereerimise algoritm

Algoritmi rakendatakse kõikidele Uni-ID kasutajatunnustele alates sügissemestrist 2015/2016.

Uni-ID kasutajatunnus genereeritakse kasutaja nimest 6-tähelisena. Alustatakse 1. kombinatsioonist. Kui seda pole võimalik moodustada või kasutajatunnus on juba kasutusel, võetakse kasutusele järgmine kombinatsioon jne.

Juhul, kui tähtede arv nimes ei anna kokku 6 tähte, siis võetakse nimedest suurim võimalikult suur hulk tähti ja lisatakse juhuslikud lisatähed.

Kombinatsioon Tähed eesnimest Tähed perenimest Juhuslik lisatäht
1. 2 4
2. 1 5
3. 3 3
4. 4 2
5. 5 1
6. 0 6
7. 6 0
8.* eesnimi perenimi vajalik arv
9. 2 3 1
10.* <= 2 <= 2 vajalik arv

* – Kombinatsioone proovitakse 20 korda, et leida unikaalne kasutajatunnuse kuju.