Digitaalse identiteedi eeskiri

Kinnitatud rektori 02.05.2016 käskkirjaga nr 70

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Digitaalse identiteedi (edaspidi TTÜ Uni-ID) eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtib kõikidele Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) elektroonilise keskkonna (infosüsteemide) kasutajatele.
1.2 Eeskirjaga reguleeritakse TTÜ Uni-ID kasutajatunnuse taotlemist, loomist ja haldust. Eeskiri on osa TTÜ töökorralduse regulatsioonist.
1.3 TTÜ Uni-ID haldur on infotehnoloogia osakond. Haldur tagab TTÜ Uni-ID tervikliku toimimise.

2. TTÜ Uni-ID

2.1 TTÜ Uni-ID on personaalne kasutajatunnus kasutaja tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks.
2.2 TTÜ Uni-ID genereeritakse:
2.2.1 personali infosüsteemi andmete alusel TTÜs töötavale isikule;
2.2.2 õppeinfosüsteemi andmete alusel TTÜ õppurile;
2.2.3 struktuuriüksuse juhi või tema nimetatud isiku poolt esitatud kirjaliku tellimuse alusel ülikoolivälisele isikule, tähtajaga kuni üks aasta.
2.3 TTÜ Uni-ID genereeritakse kasutaja isikuandmetest vastavalt lisas sätestatud algoritmile.
2.4 Isikul saab olla vaid üks TTÜ Uni-ID kasutajatunnus.
2.5 TTÜ Uni-IDle on määratud automaatselt rollid vastavalt isiku ja TTÜ vahelisele suhtele, v.a punktis 2.2.3 kirjeldatud TTÜ Uni-ID kasutajatunnustele.

3. TTÜ Uni-ID kehtivus

3.1 Uni-ID kasutajatunnus tekib automaatselt personali- või õppeinfosüsteemi kande tegemisel vastavalt punktidele 2.2.1 ja 2.2.2. Ülikoolivälise isiku TTÜ Uni-ID tekib vastava kande tegemisest personali infosüsteemi.
3.2 TTÜ Uni-ID kasutajatunnus suletakse:
3.2.1 sada päeva pärast töö tegemise aluseks oleva lepingu lõppemist;
3.2.2 sada päeva pärast üliõpilase eksmatrikuleerimist;
3.2.3 tähtajalise kasutajatunnuse tellimuses märgitud kuupäeval.
3.3 Muudatusi TTÜ Uni-ID kasutajatunnuse kehtivuses, sh pärast töösuhte lõppu või õppuri eksmatrikuleerimist teeb haldur tähtajaliselt, kuni viieks aastaks:
3.3.1 TTÜs töötava isiku struktuuriüksuse juhi korraldusel;
3.3.2 õppuri dekaani või tema poolt nimetatud isiku korraldusel;
3.3.3 tähtajalise kasutajatunnuse tellimuse esitanud struktuuriüksuse juhi või tema nimetatud isiku korraldusel.

4. TTÜ Uni-ID halduri õigused

4.1 TTÜ Uni-ID halduril on õigus TTÜ Uni-ID kasutajatunnuse kehtivus erakorraliselt peatada:
4.1.1 turvaintsidendi ärahoidmiseks või lahendamiseks;
4.1.2 TTÜ või TTÜga seotud isiku mainekahju vältimiseks;
4.1.3 muu kahjuliku tagajärje ärahoidmiseks.
4.2 Halduril on õigus jälgida kasutajate tegevust TTÜ Uni-ID kasutamisel, tagades nende seadustest jt õigusaktidest tulenevate õiguste puutumatuse.


Lisa
digitaalse identiteedi eeskirjale

TTÜ Uni-ID genereerimise algoritm

Algoritmi rakendatakse kõikidele TTÜ Uni-ID kasutajatunnustele alates sügissemestrist 2015/2016.

TTÜ Uni-ID kasutajatunnus genereeritakse kasutaja nimest 6-tähelisena. Alustatakse 1. kombinatsioonist. Kui seda pole võimalik moodustada või kasutajatunnus on juba kasutusel, võetakse kasutusele järgmine kombinatsioon jne.

Juhul, kui tähtede arv nimes ei anna kokku 6 tähte, siis võetakse nimedest suurim võimalikult suur hulk tähti ja lisatakse juhuslikud lisatähed.

Kombinatsioon Tähed eesnimest Tähed perenimest Juhuslik lisatäht
1. 2 4
2. 1 5
3. 3 3
4. 4 2
5. 5 1
6. 0 6
7. 6 0
8.* eesnimi perenimi vajalik arv
9. 2 3 1
10.* <= 2 <= 2 vajalik arv

* – Kombinatsioone proovitakse 20 korda, et leida unikaalne kasutajatunnuse kuju