CERT operatsioonide keskuse moodustamine

Kinnitatud rektori 18.03.2019 käskkirjaga nr 15

Tuginedes põhikirja § 11 punktile 1:

1. Moodustan CERT operatsioonide keskuse (Computer Emergency Response Team, edaspidi keskus) järgmises koosseisus:
1.1 Kieren Lovell – keskuse juht;
1.2 Risto Vaarandi;
1.3 Toomas Lepik;
1.4 Rain Ottis;
1.5 Marti Lung.

2. Keskuse eesmärgiks on:
2.1 turvalise, usaldusväärse ja ohutu digitaalse infrastruktuuri pakkumine ülikoolis, et saavutada teadus- ja õppetöö eesmärkide täitmine;
2.2 kaitsta üliõpilaste, töötajate ja erinevate uurimisgruppide andmeid küberintsidentide võimalike tagajärgede eest;
2.3 anda akadeemilistele töötajatele ja üliõpilastele võimalus tegeleda süvitsi küberturvalisuse teemadega.

3. Keskus:
3.1 seirab arvutivõrku, uurib ja lahendab küberkaitsega seotud probleeme, jagab informatsiooni ning teavitab erinevatest turvaohtudest;
3.2 tuvastab ja täpsustab infoturbe probleeme;
3.3 teeb koostööd CERT organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;
3.4 edendab küberturbealase teadustööga tegelemist;
3.5 pakub üliõpilastele praktilisi kogemusi küberkaitsest;
3.6 järgib oma tegevuses andmete töötlemise ja kaitse põhimõtteid, tagamaks seadusest jt õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, konsulteerides teiste asjaomaste ülikooli töötajatega;
3.7 annab perioodiliselt ülevaateid enda tegevusest ülikooli juhtkonnale.

5. Keskus on moodustatud tähtajatult.