CERT operatsioonide keskuse moodustamine

Kinnitatud rektori 22.03.2022 käskkirjaga nr 22

Tuginedes põhikirja § 11 punktile 1:

1. Moodustan CERT operatsioonide keskuse (Computer Emergency Response Team, edaspidi keskus) järgmises koosseisus:
1.1. Toomas Lepik – CERT operatsioonide keskuse juht;
1.2. Rain Ottis – küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse juht;
1.3. Risto Vaarandi – küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse vanemteadur;
1.4. Lauri Anton – infotehnoloogia teaduskonna IT juht ja HPC keskuse juht;
1.5. Raul Hanson – IT osakonna juhataja;
1.6. Edgars Žigurs – IT osakonna taristu talituse juhataja;
1.7. Jori Laaksonen – serverlahenduste arhitekt;
1.8. Märt Võhni – infoturbe peaspetsialist;
1.9. Päiv Annus – infoturbe spetsialist;
1.10. Henri Schasmin – isikuandmete ja riigisaladuse kaitset korraldav isik.

2. Keskuse eesmärgiks on:
2.1. turvalise, usaldusväärse ja ohutu digitaalse infrastruktuuri pakkumine ülikoolis, et saavutada teadus- ja õppetöö eesmärkide täitmine;
2.2. kaitsta ülikooli infovara, sh üliõpilaste, töötajate ja erinevate uurimisgruppide andmeid küberintsidentide võimalike tagajärgede eest;
2.3. anda akadeemilistele töötajatele ja üliõpilastele võimalus tegeleda süvitsi küberturvalisuse teemadega.

3. Keskus:
3.1. seirab arvutivõrku, uurib ja lahendab küberkaitsega seotud probleeme, jagab informatsiooni ning teavitab erinevatest turvaohtudest;
3.2. tuvastab ja täpsustab infoturbe probleeme;
3.3. teeb koostööd CERT organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;
3.4. edendab küberturbealase teadus- ja arendustööga tegelemist;
3.5. pakub üliõpilastele praktilisi kogemusi küberkaitsest;
3.6. järgib oma tegevuses andmete töötlemise ja kaitse põhimõtteid, tagamaks seadusest jt õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, konsulteerides teiste asjaomaste ülikooli töötajatega.

4. Keskusel on õigus:

4.1. rakendada ülikooli infovara kaitseks erinevaid turvameetmeid ülikooli kõikides asukohtades (sh nii füüsilised kui ka virtuaalsed asukohad) küberturvalisuse ja julgeoleku tagamiseks;
4.2. kaasata keskuse töösse isikuid ja asutusi, kes aitavad kaasa keskuse eesmärkide saavutamisele.

5. Keskus on moodustatud tähtajatult ja jätkab 18.03.2019 käskkirjaga nr 1-8/15 moodustatud CERT operatsioonide keskuse tööd.

6. Tunnistan kehtetuks 18.03.2019 käskkirja nr 15 „CERT operatsioonide keskuse moodustamine“.