Akadeemiliste tavade rikkumise, ebaväärika käitumise ning eriarvamuste menetlemise kord Eesti Mereakadeemias

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V2/4
Versiooni nr: 1
Haldaja: EMERA õppekvaliteedi- ja arenduse peaspetsialist
Kinnitatud: EMERA direktori 09.06.2020 korraldusega nr 1-25/34

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse akadeemiliste tavade rikkumise, ebaväärika käitumise ning üliõpilaste ja õppejõudude eriarvamuste menetlemise kord Eesti Mereakadeemias.

2. Akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise määratlemine

2.1. Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) liikmeskond lähtub oma töös akadeemilise eetika põhimõtetest (akadeemilise eetika koodeksist).
2.2. Üldise õppekorralduse sätestab õppekorralduse eeskiri, mille § 35 kohaselt loetakse akadeemiliste tavade rikkumiseks üliõpilaste poolt lubamatut abimaterjalide ja abi kasutamist ning pakkumist, hindamise nõuete rikkumist, plagiaati, oma töö korduvat esitamist, teise inimese eest hindamisel osalemist või selle võimaldamist, teadlikku valeandmete esitamist ning ülikooli maine kahjustamist.
2.3. Ebaväärikaks käitumiseks loetakse üldtunnustatud käitumisnormide rikkumist.

3. Üliõpilaste akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemine

3.1. Üliõpilaste teadmiste kontrolli korralduse määrab õppejõud. Õppejõud teavitab ainekursuse alguses üliõpilasi teadmiste kontrolli reeglitest (sh kirjalikult ÕIS-i ja/või Moodle vahendusel), õppeaine raames koostatavate üliõpilastööde vormile ja sisule esitavatest nõuetest ning kontrollib akadeemilistest tavadest kinni pidamist.
3.2. Kui üliõpilane kasutab kõrvalist abi või rikub muul moel akadeemilisi tavasid, siis on õppejõul õigus üliõpilane teadmiste kontrollilt eemaldada või esitatud tööd mitte hinnata. Mõlemal juhul tuleb teadmiste kontrolli või kirjaliku töö tulemuseks/lõpphindeks märkida “0” (puudulik) või “M” (mittearvestatud).
3.3. Kui plagieerimise kahtlus tekib lõputöö puhul, siis teeb otsuse plagiaadi olemasolu kohta kaitsmiskomisjoni esimees. Plagieerimise tuvastamiseks kasutatakse plagiaadituvastussüsteemi Urkund (kattuvuste osakaal ei tohi ületada üldjuhul 5-10%). Plagieerimise tuvastamisel ei luba komisjoni esimees lõputööd kaitsmisele.
3.4. Akadeemilisi tavasid rikkunud või ebaväärikalt käitunud üliõpilas(t)e nimed fikseeritakse isikuandmete kaitse põhimõtetega kooskõlas hallatavas kinnises nimekirjas, mis on kättesaadav menetlusega seotud isikutele/komisjonile.
3.5. Vajaduse korral võib õppejõud, kaitsmiskomisjoni esimees või töötaja taotleda juhtumi menetlemist akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemise komisjoni poolt (edaspidi komisjon) esitades selleks põhjendatud avalduse õppedirektorile.
3.6. Komisjon moodustatakse õppedirektori ettepanekul direktori korraldusega iga konkreetse juhtumi menetlemiseks eraldi. Komisjoni võivad kuuluda õppedirektor, keskuse juht, programmijuht, õppejõud, töötajad ja/või üliõpilaskogu esindajad. Vajadusel võib komisjoni kaasata eksperte.
3.7. Komisjonil on õigus küsida üliõpilaselt suulisi või kirjalikke selgitusi rikkumise kohta ning küsida täiendavaid kirjalikke või suulisi selgitusi teistelt asjaosalistelt. Rakendada võib komisjoni ees ainekursuse materjali vastamist.
3.8. Akadeemiliste tavade vastu eksimisel või ebaväärika käitumise korral, on sõltuvalt eksimuse raskusest (või korduvusest) õigus teha üliõpilasele noomitus või üliõpilane eksmatrikuleerida.

4. Õppejõudude ning töötajate akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemine

4.1. Õppejõudude ning töötajate akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemine toimub vastavalt töölepingu seaduse sätetele ning töökorralduse eeskirja alusel.

5. Üliõpilaste eriarvamuste lahendamine õppejõuga

5.1. Kui üliõpilas(t)el on eriarvamus või arusaamatus õppejõuga, siis pöördutakse olukorra lahendamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks suuliselt või kirjalikult vastava õppejõu poole.
5.2. Kui omavahelises suhtluses õppejõuga ühise arusaamise ja kokkulepeteni ei jõuta, pöördutakse edasi järgnevalt:
5.2.1. vastav programmijuht;
5.2.2. vastav keskuse juht;
5.2.3. õppekeskuse juhataja;
5.2.4. õppedirektor;
5.2.5. direktor.
5.3. Järgnevate ametikohtade töötajate poole pöördutakse vaid juhul, kui läbirääkimised ja teavitus eelnevates etappides ei olnud edasiviiv ning kokkulepeteni ei jõutud.
5.4. Üliõpilase pöördumise korral veendub konkreetse ametikoha töötaja, et üliõpilane on pöördumiste osas eelnevad etapid juba läbinud. Vajadusel suunab töötaja üliõpilase pöördumise edasi vastavalt punktis 5.2 sätestatud järjekorrale. Eriarvamuse lahendamisse peab kindlasti olema kaastatud konkreetne õppejõud.
5.5. Kogu protsessi vältel toimub seotud osapoolte omavaheline suhtlus ning jooksev tagasisidestamine (sh pöördumise teinud üliõpilase teavitamine). Otsuse langetaja ja/või lahenduse väljapakkuja teavitab kõiki konkreetse juhtumi lahendusega seotud isikuid.
5.6. Eriarvamuste lahendamise protsessi võib olla kaasatud EMERA üliõpilaskogu.

6. Õppejõudude eriarvamuste lahendamine üliõpilastega

6.1. Kui õppejõul on eriarvamus või arusaamatus üliõpilas(t)ega, siis püüab ta olukorda lahendada üliõpilas(te)ga läbi rääkides.
6.2. Kui omavahelises suhtluses üliõpilas(t)ega ühise arusaamise ja kokkulepeteni ei jõuta, pöördutakse edasi järgnevalt:
6.2.1. vastav programmijuht;
6.2.2. vastav keskuse juht;
6.2.3. õppekeskuse juhataja;
6.2.4. õppedirektor;
6.2.5. direktor.
6.3. Järgnevate ametikohtade töötajate poole pöördutakse vaid juhul, kui läbirääkimised ja teavitus eelnevates etappides ei olnud edasiviiv ning kokkulepeteni ei jõutud.
6.4. Õppejõu pöördumise korral veendub konkreetse ametikoha töötaja, et õppejõud on pöördumiste osas eelnevad etapid juba läbinud. Vajadusel suunab töötaja õppejõu pöördumise edasi vastavalt punktis 6.2 sätestatud järjekorrale. Eriarvamuse lahendamisse peavad kindlasti olema kaastatud konkreetsed üliõpilased.
6.5. Kogu protsessi vältel toimub seotud osapoolte omavaheline suhtlus ning jooksev tagasisidestamine (sh pöördumise teinud õppejõu teavitamine). Otsuse langetaja ja/või lahenduse väljapakkuja teavitab kõiki konkreetse juhtumi lahendusega seotud isikuid.
6.6. Eriarvamuste lahendamise protsessi võib olla kaasatud EMERA üliõpilaskogu.

7. Otsuste ja menetlustoimingute vaidlustamine

7.1. Käesoleva korra kohaseid otsuseid ja menetlustoiminguid on õigus vaidlustada haldusmenetluse seaduses ja õppekorralduse eeskirjas sätestatud tingimustel ja tähtaegadel.