Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise eeskiri

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 12.12.2023 määrusega nr 9

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 14.12.2023

Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 5 lg 3 punkti 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva eeskirjaga sätestatakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) tingimused ja kord Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi TalTech või ülikool).

(2) VÕTA eesmärk on:
1) väärtustada elukestvat õpet ning tagada võrdsed võimalused isiku teadmiste ja oskuste hindamiseks ja tunnustamiseks, sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist;
2) suurendada isikute, sealhulgas erivajadusega isikute, hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe võimalusi;
3) võimaldada haridustasemetest koosnevas haridussüsteemis õppimise (formaalharidus), muu organiseeritud õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ja erialase töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õppimise (informaalne haridus) tulemusi lugeda samaväärseks õppekava läbimisel saavutatavate õpiväljunditega või õppekavale kandideerimisel kandideerimise aluseks olevale kõrgharidusele kehtestatud eriala/valdkonna nõude täitmisel;
4) võimaldada ülikoolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muutustele ning tööjõuvajaduse muutumisele.

(3)  VÕTA-t rakendatakse:
1) õppekava täitmisel, v.a lõikes 4 nimetatud juhtudel;
2) vastuvõtutingimustes nimetatud eelneva kõrghariduse eriala/valdkonna nõude täitmiseks.

(4) VÕTA-t ei rakendata:
1) lõpueksami ja lõputöö puhul;
2) õppeaine osale, mille arvestamine toimub üliõpilase ja õppeainet õpetava õppejõu kokkuleppel;
3) praktika sooritamisele, mille arvestamine toimub vastavalt praktika juhendile;
4) kõrvaleriala mooduli täitmiseks;
5) dekaani korraldusega määratud õppekava õppeaines, milles on VÕTA rakendamise keeld.

(5) Lõputööd, lõpueksamit ja praktikat ei saa kasutada õppekava õppeainete arvestamiseks. Nendest õpitut on võimalik kasutada VÕTA taotluse eneseanalüüsis.

(6) Kui üliõpilane on õppeaine õppeinfosüsteemis (edaspidi ÕIS) deklareerinud, ei saa ta pärast seda enam taotleda selle õppeaine VÕTA-ga arvestamist enne õppeaine deklareerimist sooritatud aine või töökogemusest omandatu, täienduskoolitusest või muul viisil õpitu alusel.

§ 2. Nõustamise ja hindamise korraldamine

(1) Üldist informatsiooni VÕTA rakendamise kohta annab VÕTA-t taotlevale isikule (edaspidi taotleja) õppeosakonna spetsialist.

(2) VÕTA nõustamist teaduskonnas viib läbi dekaani nimetatud isik(ud) (edaspidi VÕTA nõustaja) ja hindamist teaduskonnas viib läbi dekaani nimetatud isik(ud) (edaspidi VÕTA hindaja). Eeskirja § 4 lõigetes 7 ja 8 nimetatud juhtudel moodustab dekaan VÕTA hindamiseks komisjoni.

(3) Õppeprorektor moodustab VÕTA nõukoja teaduskondade, õppeosakonna, avatud ülikooli ja üliõpilaste esindajatest. Üliõpilaste esindaja nimetab VÕTA nõukotta üliõpilasesindus.

(4) VÕTA nõukoja ülesandeks on VÕTA rakendamise ühtlase taseme tagamine, VÕTA üldküsimuste otsustamine, VÕTA-ga seotud juhtumite analüüsimine ja ettepanekute tegemine eeskirja muutmiseks.

§ 3. Taotluse esitamine ja menetlemine õppekava täitmisel

(1) Taotleja saab taotleda tasemeõppe õppeainete, täienduskoolitusest, töökogemusest või iseseisvalt õpitu arvestamist õppekava täitmisel vastavalt tema esitatud taotlusele (edaspidi VÕTA taotlus).

(2) VÕTA taotlus koosneb:
1)  taotleja isikuandmetest;
2) taotluse sisuks olevate õppekava õppeainete loetelust ja nende täitmiseks kasutatavatest andmetest;
3) taotletavate õppeainete õpiväljundite täitmiseks esitatud tõendusmaterjalidest.

(3) Taotleja esitab VÕTA taotluse ÕIS-is.

(4) Lõputööd, lõpueksamit ja praktikat ei saa kasutada õppekava õppeainete arvestamiseks. Nendest õpitut on võimalik kasutada VÕTA taotluse eneseanalüüsis.

(5) Tõendusmaterjalideks on:
1) varasemaid õpinguid, sh täienduskoolituse läbimist tõendav diplom, akadeemiline õiend, tunnistus või muu haridust tõendav dokument koos õpitud õppeaine õpiväljundite/sisukirjeldusega;
2) erialase töökogemuse või igapäevase tegevuse ja vaba aja raames toimunud õppimise korral eneseanalüüs ja muud asjassepuutuvad tõendusmaterjalid (ametijuhend, kutsetunnistus, näidiste mapp, viide valminud tööle vms).

(6) Taotleja vastutab tema poolt esitatud dokumentide ja muude materjalide tõele vastavuse eest.

(7) Tasemeõpet tõendavad paberkandjal olevad dokumendid tuleb esitada originaaldokumentidena dekanaati. Välisriigi tasemeõppe kvalifikatsioonile tuleb lisaks esitada ENIC-NARIC keskuse hinnang.

(8) VÕTA tasumäärad ja tasumise korra kehtestab õppeprorektor. VÕTA taotluste hindamine on tasuline, v.a juhul, kui õppeprorektori korralduses (edaspidi Korraldus)  VÕTA tasumäärade kohta on öeldud teisiti.

(9) Taotlejale esitatakse arve VÕTA taotluse menetlemiseks pärast selle esitamist ÕIS-is vastavalt Korraldusele. Pärast taotleja poolt arve tasumist ja tasu laekumist TalTech-i arvelduskontole edastab VÕTA nõustaja taotluse VÕTA hindajale. Arve tähtajaks tasumata jätmisel VÕTA taotlust ei menetleta ja see loetakse kehtetuks.

(10) VÕTA hindaja vaatab VÕTA taotluse läbi ja teeb hindamisotsuse 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest. VÕTA hindajal on õigus nõuda taotlejalt lisadokumentide esitamist, testi, arvestuse või eksami sooritamist, samuti intervjuul osalemist. Hindamisotsuse tegemiseks ettenähtud periood pikeneb sel juhul vastavalt lisatoimingute tegemiseks kulunud ajale. Nii VÕTA taotluse rahuldamisel kui ka rahuldamata jätmisel lisab VÕTA hindaja VÕTA taotlusele tehtud hindamisotsuse koos põhjendusega. VÕTA taotluse alusel tehtud positiivne hindamisotsus vormistatakse ÕIS-is VÕTA nõustaja poolt õppekava täitmisena. Taotlejale, kes ei ole üliõpilane, vormistatakse hindamise otsus ÕIS-is.

(11) Üliõpilase jooksva semestri õppekoormusesse  arvestatakse sügissemestril enne 30. novembrit ja kevadsemestril enne 30. aprilli esitatud VÕTA taotluse alusel positiivse hindamisotsuse saanud õppeained. Nimetatud tähtaegu ei kohaldata semestri jooksul külalisüliõpilasena, välisõppes või TalTech-i avatud õppes sooritatud õppeainetele.

(12) VÕTA nõustaja:
1) kontrollib esitatud VÕTA taotlust, vajadusel laseb taotlejal seda muuta või täiendada;
2) esitab arve ning kontrollib arve tasumist;
3) edastab korrektselt täidetud VÕTA taotluse VÕTA hindajale;
4) kinnitab ja registreerib ÕIS-is taotleja VÕTA taotluse selle täielikul või osalisel rahuldamisel. Hindamisotsus on taotlejale kättesaadav ÕIS-is.

(13) hindamisotsus taotlejale, kes ei ole üliõpilane, kehtib kuni VÕTA taotluse aluseks olnud õppekava versioonil toimub õppetöö. Üliõpilaseks immatrikuleerimise järel esitab taotleja VÕTA nõustajale kirjalikult soovi vormistada ÕIS-is õppekava täitmine hindamisotsuse alusel.

§ 4. Hindamise üldpõhimõtted õppekava täitmisel

(1) Tasemeõppes läbitud varasemate õpingute arvestamisel hinnatakse omandatud õpiväljundite sobivust õppekava täitmisel. Positiivse otsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse originaalsooritus. Juhul kui teise õppeasutuse hindamissüsteem erineb TalTech-is kehtivast hindamissüsteemist, kasutatakse mitteeristavat hindamist, kus arvestamise korral on positiivne tulemus „arvestatud”. Välisriigi tasemeõppes läbitud õpingute arvestamise korral on positiivseks tulemuseks „arvestatud“.  Õppeosakond kannab väljaspool TalTech-i sooritatud õppeained (edaspidi “välisaine”)  ÕIS-i välisainete registrisse ja seob need vastava kõrgkooliga. Välisriigi kõrgkoolide puhul märgitakse ÕIS-i ka riik. Kui VÕTA taotlusele lisatud dokumendis puudub õppeaine sooritamise kuupäev, loetakse selleks õpitulemuste ülekandmise kuupäev.

(2) Täienduskoolitusest või töökogemusest õpitu taotlemisel õppekava täitmisel hinnatakse omandatud teadmiste vastavust õppekava täitmiseks sobivale õppeainele. Positiivse otsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse õppekava täitmiseks sobiv õppeaine. Täienduskoolituse arvestamisel õppekava täitmiseks võib arvestada üksikuid täiendusõppes läbitud õppeaineid eraldi või täiendusõppe kava tervikuna. Töökogemusest õpitut võib arvestada õppekava täitmiseks vastavas õppeaines. Hindamise tulemus märgitakse mitteeristava hindega „arvestatud”. Kuupäevaks märgitakse ülekandmise kuupäev.

(3) Täienduskoolitusega omandatud erialaste teadmiste taotlemisel õppekava täitmiseks doktoriõppes, milles puudub erialastele teadmistele vastav õppeaine, hinnatakse koolitusega saavutatud õpiväljundite sobivust õppekava või selle mooduli õpiväljunditega. Koolitusel omandatavad õpiväljundid peavad enne koolitusel osalemist olema heaks kiidetud nii doktorandi juhendaja kui programmijuhi poolt. Juhul kui doktorandi juhendaja ja programmijuht on sama isik, peab koolitusel omandatavad õpiväljundid enne koolitusel osalemist heaks kiitma ka dekaan. Koolituse maht, sisu ja suunitlus peavad doktorandi poolt olema selgelt tõendatavad. Kursuse maht peab olema EAP-des väljendatav või EAP-deks ümber arvutatav. Positiivse otsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse originaalsooritus, positiivseks tulemuseks on „arvestatud“.

(4) Kombineeritud VÕTA taotluse puhul on võimalik arvestada tasemeõppes ja täiendusõppes sooritatut või töökogemusest õpitut. Õpitu puhul hinnatakse omandatud teadmiste vastavust õppeainele, mis on sobiv õppekava täitmiseks. Positiivse hindamisotsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse õppekavajärgne õppeaine. Hindamise tulemus märgitakse mitteeristava hindega „arvestatud”. Kuupäevaks märgitakse ülekandmise kuupäev.

(5) Täiendusõppe, töökogemusest ja VÕTA eri liikidest kombineeritud õpitu arvestamise taotlemisel vabaõppe mooduli täitmiseks hinnatakse vastavust aineregistris olevale õppeainele. VÕTA hindaja nimi on nähtav ÕIS-is.

(6) VÕTA hindaja võib vajadusel kaasata hindamisprotsessi vastava valdkonna akadeemilise töötaja. VÕTA taotlusele märgitakse sellisel juhul ka hinnangu andnud akadeemilise töötaja nimi ja arvamus.

(7) Kui taotletakse bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus-, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe või magistriõppe õppekava täitmist enam kui 50% mahus töökogemusest või iseseisvalt õpitu või täienduskoolituste või kombineeritud VÕTA-ga, viib VÕTA hindamist läbi dekaani moodustatud VÕTA hindamise komisjon,  millesse kaasatakse õppeosakonna esindaja.

(8) Kui taotletakse doktoriõppe õppekava täitmist enam kui 50% õppekavas olevate õppeainete mahust  töökogemusest või iseseisvalt õpitu või täienduskoolituste või kombineeritud VÕTA-ga, viib VÕTA hindamist läbi dekaani moodustatud VÕTA hindamise komisjon, millesse kaasatakse teadusosakonna esindaja.

(9) VÕTA taotluse alusel kantakse üliõpilase sooritustesse õppekavas määratud mahust rohkem aineid juhul, kui:
1) õppeained sooritatakse vahetusüliõpilasena välisriigi kõrgkoolis;
2) õppeained on sooritatud varasemalt TalTech-is.

(10) Hindamisotsuse aluseks olevatest dokumentidest peab olema selgelt ja üheselt mõistetav otsuse kujunemine. Hindamisotsuse tegemisel lähtutakse taotleja teadmiste ja oskuste vastavusest õppeaine või mooduli õpiväljunditele.

§ 5. VÕTA rakendamine vastuvõtutingimuste täitmisel magistriõppesse kandideerimisel

(1) VÕTA taotlus  koosneb:
1) taotleja isikuandmetest;
2) taotluse sisuks olevatest andmetest nõutud erialaste eelteadmiste saavutamise kohta;
3) tõendusmaterjalist.

(2) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks esitab taotleja, kelle kandideerimise aluseks oleva kõrghariduse eriala/valdkond ei vasta magistriõppesse kandideerimisel kehtestatud täpsustatud nõudele, teaduskonna VÕTA nõustajale vormikohase VÕTA taotluse hiljemalt käesoleva vastuvõtuperioodi 10. juuniks. Dekaani nõusolekul on erandkorras võimalik dokumente esitada vastuvõtuperioodi lõpuni.

(3) VÕTA hindamine viiakse läbi järgmiselt:
1) VÕTA hindaja vaatab VÕTA taotluse läbi ja teeb otsuse 14 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest. VÕTA hindajal on õigus taotlejalt nõuda lisadokumentide esitamist; intervjuul osalemist või testi, arvestuse või eksami sooritamist;
2) VÕTA hindaja tunnistab varasemad õpitulemused magistriõppekavale kandideerimise nõuetele vastavaks või mittevastavaks;
3) kui varasemad õpitulemused on soovitud õppekavale kandideerimiseks mittevastavad, määrab VÕTA hindaja taotleja soovil enne kandideerimist sooritamist vajavad õppeained;
4) hindamisotsus väljastatakse taotlejale teaduskonna dekanaadist.

§ 6. Vaidlustamine

(1) VÕTA rakendamisest või rakendamata jätmisest tulenevaid otsuseid võib vaidlustada õppekorralduse eeskirjas ettenähtud korras.

§ 7. Määruse rakendamine

(1) Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 määrus nr 7 „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord“.

(2) Määrus jõustub allakirjutamisel.