Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord

Kinnitatud rektori 26.01.2015 käskkirjaga nr 26
Muudetud rektori 05.11.2015 käskkirjaga nr 284
Muudetud rektori 22.03.2017 käskkirjaga nr 45
Muudetud rektori 23.03.2022 käskkirjaga nr 21

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 23.03.2022

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraga sätestatakse vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi TTÜ).

1.2 Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda bakalaureuse-, integreeritud, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe üliõpilased (edaspidi üliõpilased). [jõustunud 22.03.2017]

2. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine

2.1 Üliõpilasel on õigus taotleda vajaduspõhist eritoetust, kui:

2.1.1 ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;

2.1.2 ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu 75 protsenti või õpib täiskoormusega esimesel semestril;

2.1.3 vastaval semestril jäeti üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus rahuldamata põhjusel, et Maksu- ja Tolliameti maksukohuslaste registri andmete kohaselt ületab üliõpilase ja tema perekonnaliikmete keskmine sissetulek kuus vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks kehtestatud arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära;

2.1.4 üliõpilase ja tema perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära, eelkõige kui nimetatud sissetulek on vähenenud seoses üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele võtmisega. [jõustunud 22.03.2017]

2.1.5 vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on jäetud rahuldamata eritoetuse taotluse esitamise kalendrikuul.

2.2 Vajaduspõhise eritoetuse taotlemiseks esitab üliõpilane kirjalikus vormis taotluse (vorm lisa 1) õppeosakonnale, millele on lisatud: [jõustunud 05.11.2015]

2.2.1 Taotleja perekonnaliikmete koosseis, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse paragrahvi 51 lõikes 2 nimetatud ulatuses, vastavalt Eesti rahvastikuregistri andmetele;

2.2.2 Taotleja ja tema perekonnaliikmete viimase kolme kalendrikuu sissetulekute andmed Maksu- ja Tolliametist kinnitatud väljatrükina;

2.2.3 Vajadusel muud dokumendid, mis tõendavad taotleja ning tema perekonnaliikmete sissetulekuid taotluse esitamisele eelnenud kolmel kalendrikuul, välja arvatud panga kontoväljavõtted.

2.3 Üliõpilasel on õigus taotleda vajaduspõhist eritoetust kuni viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas – septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. Toetust makstakse alates toetuse taotlemise kuust.

2.4 Ukraina kodanikule, kes õpib TTÜ I või II astme tasemeõppes või kes asub 2022/2023. õppeaastal TTÜ I või II astme tasemeõppesse õppima, ei kohaldata Korra punkte 2.2.1 kuni 2.2.3 ja punkti 3.3. [jõustunud 23.03.2022]

3. Vajaduspõhise eritoetuse määramine

3.1 Vajaduspõhise eritoetuse määramiseks arvutatakse üliõpilase taotluse esitamisele eelneva kolme kuu keskmine sissetulek perekonnaliikme kohta vastavalt Õppetoetuste ja õppelaenu seaduses sätestatule.

3.2 Vajaduspõhise eritoetuste määramiseks moodustab õppeprorektor kuni 5 liikmelise komisjoni, sealhulgas üliõpilaskonna esindaja.

3.3 Vajaduspõhise eritoetuse saamiseks taotluse esitanud ja punktis 2.1 nimetatud nõuetele vastavate üliõpilaste kohta teeb punktis 3.2 nimetatud komisjon dekaanidele ettepaneku toetuse määramiseks.[jõustunud 22.03.2017]

3.4 Vajaduspõhise eritoetuse saajad kinnitab dekaan punktis 3.3 nimetatud komisjoni ettepanekul hiljemalt viis tööpäeva enne toetuse maksmise kuupäeva. Õppetöö korraldus vormistatakse ÕIS is.[jõustunud 22.03.2017]

3.5 Vajaduspõhine eritoetus määratakse kuni viieks õppekuuks, alates taotluse esitamise kuust.

3.6 Esitatud taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras ja toetusi määratakse arvestades Haridus- ja teadusministeeriumi poolt TTÜ le eraldatud vajaduspõhise eritoetusfondi mahtu.

4. Vajaduspõhise eritoetuse maksmine, maksmise lõpetamine ja tagasinõudmine

4.1 Vajaduspõhine eritoetus kantakse toetuse määramise korralduse alusel üliõpilase poolt toetuse taotluses märgitud arvelduskontole.

4.2 Kui üliõpilane siirdub pärast vajaduspõhise eritoetuse määramist akadeemilisele puhkusele, lõpetatakse talle vajaduspõhise eritoetuse maksmine. [jõustunud 22.03.2017]

4.3 Kui tuvastatakse, et üliõpilane ei vastanud vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel käesolevas korras sätestatud vastava toetuse saamise tingimustele ja ta oli või pidi olema nimetatud tingimustele mittevastamisest teadlik, lõpetatakse üliõpilasele toetuse maksmine viivitamatult ja üliõpilane kaotab õiguse saada toetusi sellel ja järgneval õppeaastal, mil lõpetati talle toetuste maksmine.

4.4 Kui üliõpilasele määratakse vajaduspõhine eritoetus ekslikult TTÜ-st tingitud põhjustel, on eksituse ilmnemisel TTÜ-l õigus toetuse maksmine üliõpilasele lõpetada.