Üliõpilaste tunnustamise alused infotehnoloogia teaduskonnas

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 28.02.2019 korraldusega nr 1-24/64
Muudetud dekaani 12.09.2019 korraldusega nr 1-24/259

1. Üliõpilast tunnustatakse äranimetamisega dekaani nimekirjas (ing k Dean´s List), mille eesmärk on esile tõsta üliõpilasi, kelle akadeemiline tulemuslikkus on väljapaistev.

2. Dekaani nimekirja koostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
2.1 Üliõpilase kaalutud keskhinne on vähemalt 4,60;
2.2 Üliõpilane lõpetab õpingud potentsiaalselt nominaalajaga;
2.3 Üliõpilane on enda õppekaval õpingute tulemuslikku osas vähemalt 10% parimate hulgas.
2.4 Loetletud kriteeriume vaadatakse tervikuna ning lõpliku otsuse tegemisel arvestatakse ka programmijuhi hinnangut.

3. Dekaani nimekirjaga tunnustatakse bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.

4. Akadeemiliselt tulemuslike üliõpilaste väljaselgitamise korraldavad õppeprodekaanid, koondades vajalikud andmed nimekirja koostamiseks.

5. Dekaani nimekiri koostatakse iga semestri kohta, sügissemesti puhul hiljemalt Eesti Vabariigi aastapäevaks ning kevadsemestri puhul ülikooli aastapäevaks. Nimekirja kinnitab dekaan oma korraldusega. [jõustunud 12.09.2019]

6. Tunnustuse pälvinud üliõpilaste nimed avalikustatakse teaduskonna kodulehel ja muudes sobivates kanalites. Märge tunnustuse pälvimise kohta lisatakse ka õppeinfosüsteemi.