Üliõpilaskonna põhikiri

Vastu võetud üliõpilasesinduse 05.06.2018 otsusega nr 21
Kinnitatud TTÜ nõukogu 19.06.2018 otsusega nr 64
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 otsusega nr 25 (jõustunud 01.11.2019)

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskond (edaspidi: üliõpilaskond) on institutsioon, mis lähtudes TTÜ üliõpilaste (edaspidi: üliõpilased) huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest, teostab üliõpilaste õigust omavalitsusele: otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega TTÜ üliõpilaselu küsimusi.
1.2. Üliõpilaskonna moodustavad TTÜ-sse immatrikuleeritud üliõpilased.
1.3. Üliõpilaskondliku tegevuse alguseks ülikoolis on 1. oktoober 1920. a.
1.4. Üliõpilaskonna ingliskeelne nimetus on Student Body of Tallinn University of Technology.
1.5. Üliõpilaskonnal on oma sümboolika. Üliõpilaskonna värvid on valge, graniithall ja kirsipunane.
1.6. Üliõpilaskonna põhikirjaga (edaspidi: põhikiri) sätestatakse:
1.6.1. üliõpilaste õigused ja kohustused;
1.6.2. esindus-, täitev- jt organite moodustamise kord ja tegevuse alused;
1.6.3. vara ja eelarve kasutamise, käsutamise ja valdamise alused.

2. Üliõpilaste õigused ja kohustused

2.1. Üliõpilastel on õigus:
2.1.1. osaleda õppetöös vastavalt ülikooliseadusele jt õigusaktidele;
2.1.2. valida üliõpilasesindust ja kandideerida üliõpilasesindusse jt ülikooli kollegiaalsetesse otsustuskogudesse;
2.1.3. saada teavet üliõpilasesinduse töö kohta;
2.1.4. esitada kolme tööpäeva jooksul pärast üliõpilasesinduse valimistulemuste avalikustamist valimiskomisjonile, juhatusele või rektorile kirjaliku põhjendatud protesti;
2.1.5. nõuda üliõpilasesinduselt üliõpilasreferendumi korraldamist vähemalt viiesaja üliõpilase kirjaliku põhjendatud ühisavaldusega;
2.1.6. nõuda üliõpilasesinduse erakorraliste valimiste väljakuulutamist vähemalt 1/10 ülikooli üliõpilaste kirjaliku põhjendatud ühisavaldusega.
2.2. Üliõpilased on kohustatud:
2.2.1. täitma õppekava, millele ta on immatrikuleeritud;
2.2.2. käituma vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele ja akadeemilisele tavale ning täitma üliõpilastele õigusaktidega kehtestatud kohustusi.

3. Üliõpilaskonna organid

3.1. Üliõpilaskonna organiteks on üliõpilasesindus, juhatus, revisjonikomisjon ja teaduskondade üliõpilaskogud (edaspidi: üliõpilaskogu).
3.2. Üliõpilasesindus on üliõpilaste poolt valitud 15-liikmeline üliõpilaskonna kõrgeim esindus- ja otsustuskogu. Üliõpilasesinduse tööd juhib üliõpilasesinduse eesistuja (edaspidi: eesistuja).
3.3. Juhatus on üliõpilasesinduse poolt valitud vähemalt kolmeliikmeline täitevorgan, kes esindab üliõpilaskonda, juhib üliõpilaskonna tegevust ning täidab üliõpilasesinduse antud ülesandeid talle delegeeritud õiguste ja kohustuste piires.
3.4. Revisjonikomisjon on üliõpilasesinduse poolt valitud ühe kuni kolmeliikmeline kontrollorgan, mille eesmärgiks on üliõpilasesinduse majandustegevuse ja dokumentatsiooni õigsuse, vara ja vahendite kasutamise sihipärasuse ja seaduslikkuse, samuti üliõpilaskonna organite tegevuse üliõpilasesinduse otsustele vastavuse kontrollimine.
3.5. Üliõpilaskogu on teaduskonna üliõpilaste esindusorgan, mille ülesandeks on tudengielu edendamine ja tudengite esindamine teaduskonna tasandil. Üliõpilaskogu valib vähemalt kolmeliikmelise juhatuse.
3.6. Organi liikmed täidavad oma ülesandeid isiklikult ja nad ei saa volitada teist isikut enda nimel organi töös osalema.
3.7. Organi liikmel on kohustus tagada oma töö jätkuvus, osaleda organi töös, langetada üliõpilaste huve arvestavaid otsuseid ning täita talle pandud kohustusi.
3.8. Organi liikme volitused lõpevad eksmatrikuleerimisega, v.a üliõpilasesinduse ja selle juhatuse ning üliõpilaskogu liikme puhul, kes eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega.
3.9. Organid on otsustusvõimelised, kui otsustamisest võtab osa vähemalt üle poole organi liikmetest.
3.10. Organid võtavad otsuseid vastu koosseisu lihthäälteenamusega, kui põhikirjas või organi töökorras ei ole sätestatud kõrgema häälteenamuse nõuet.
3.11.  Organite töövormiks on koosolek, mille võib läbi viia kogunemisega või elektrooniliselt.
3.12. Organite koosolekud on avalikud, v.a revisjonikomisjonil, kui vastav organ ei otsusta teisiti. Koosoleku võib kinniseks kuulutada vaid teatud päevakorrapunkti osas. Ilma kogunemata otsustamine on alati avalik.
3.13. Hääletamine on avalik, v.a isikute valimise ja tagasikutsumisega seotud hääletused või kui organ ei otsusta põhjendatud juhul teisiti.
3.14. Organite otsused on avalikud, kui neid ei ole põhjendatult tunnistatud salajaseks.

4. Üliõpilasesinduse pädevus

4.1. Üliõpilasesindus esindab ja kaitseb üliõpilaste huve ja esitab üliõpilaskonna seisukohti.
4.2. Üliõpilasesindus:
4.2.1. võtab vastu üliõpilaskonna põhikirja ja arengukava koosseisu 2/3 poolthäälteenamusega. Põhikiri esitatakse kinnitamiseks TTÜ senatile; [jõustunud 01.11.2019]
4.2.2. kehtestab üliõpilasesinduse valimiseeskirja, üliõpilasreferendumi eeskirja, tudengielu rahastamise eeskirja ja organite töökorrad;
4.2.3. võtab vastu üliõpilaskonna eelarve jaotumise ning kinnitab eelarve täitmise aruande;
4.2.4. valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed;
4.2.5. valib ja kutsub tagasi eesistuja;
4.2.6. kinnitab valimiskomisjoni koosseisu;
4.2.7. valib ja kutsub tagasi revisjonikomisjoni liikmed;
4.2.8. valib üliõpilaskonna esindajad üleülikoolilistesse ja -riigilistesse esindus- ning täitevorganitesse;
4.2.9. kinnitab üliõpilasesinduse iga-aastase tegevuskava ja strateegilised dokumendid;
4.2.10. määrab juhatuse liikmetele tasu;
4.2.11. võib tühistada juhatuse pädevust ületades tehtud otsused;
4.2.12. korraldab teabevahetust TTÜga seotud üliõpilasühendustega, ülikooli juures tegutsevate jt üliõpilastele suunatud isikute vahel;
4.2.13. võib küsida ülikooli töötajatelt oma tööks vajalikku teavet ja abi;
4.2.14. võib moodustada teiste üliõpilaskondadega liite ja organisatsioone, samuti astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks;
4.2.15. võib salajasel hääletusel igal ajal kutsuda tagasi enda valitud esindajaid, revisjonikomisjoni, eesistujat ja juhatuse liikmeid. Tagasikutsumine pannakse hääletusele, kui seda nõuavad kirjaliku avaldusega vähemalt 1/3 üliõpilasesinduse liikmetest;
4.2.16. võib moodustada valdkondlikul alusel töögruppe üliõpilasesinduse menetletavate eelnõude ja küsimuste arutamiseks;
4.2.17. arutab muid üliõpilaskonda puudutavaid küsimusi, mis ei ole õigusaktiga antud muu organi pädevusse.
4.2.18. täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

5. Üliõpilasesinduse valimine ja koosseis

5.1. Üliõpilasesinduse liikmed valitakse üldistel, ühetaolistel ja otsestel demokraatlikel valimistel salajase hääletuse teel.
5.2. Igal üliõpilasel on üks hääl.
5.3. Üliõpilane saab hääletada üksnes tema valimisringkonnas kandideerivate üliõpilaste vahel.
5.4. Valimisringkonnad võib moodustada teaduskonna või teatud taseme üliõpilaste põhiselt. Valimisringkonnad kinnitatakse üliõpilasesinduse valimiseeskirjas.
5.5. Igal valimisringkonnal on üliõpilasesinduses vähemalt üks mandaat. Mandaatide arvud kehtestatakse valimiseeskirjas. Juhul kui ühes või mitmes valimisringkonnas ei ole kandidaate, lisatakse vabaks jäänud mandaadid teistele valimisringkondadele vastavalt valimiseeskirjale.
5.6. Üliõpilasesinduse koosseisu volitused kehtivad kuni uue üliõpilasesinduse koosseisu volituste alguseni. Uue üliõpilasesinduse koosseisu volitused algavad järgmisel tööpäeval pärast valimistulemuste kinnitamist rektori poolt.
5.7. Pärast valimistulemuste kinnitamist kutsub valimiskomisjoni esimees kokku üliõpilasesinduse esimese koosoleku. Juhul, kui valimiskomisjoni esimees ei kutsu üliõpilasesinduse koosolekut kokku, on üliõpilasesinduse kokkukutsumise õigus igal valituks osutunud üliõpilasesinduse liikmel ning juhatusel.
5.8. Rektor saadab üliõpilasesinduse laiali ja kuulutab välja üliõpilasesinduse erakorralised valimised:
5.8.1. vähemalt 1/10 ülikooli üliõpilaste poolt rektorile esitatud kirjaliku ühisavalduse alusel;
5.8.2. kui üliõpilasesindus kaotab teovõime, st kui:
5.8.2.1. selle liikmete arv langeb alla 3/4 esialgsest koosseisust;
5.8.2.2. 60 päeva jooksul alates viimasest koosolekust või 30 päeva jooksul pärast uue üliõpilasesinduse koosseisu kinnitamist rektori poolt ei ole toimunud üliõpilasesinduse koosolekut, arvestamata nende päevade sisse punktis 6.1 toodud perioode;
5.8.2.3. üliõpilasesindus ei suuda 75 päeva jooksul juhatuse esimehe, liikmete või revisjonikomisjoni mandaadi lõppemist valida juhatuse esimeest, juhatuse liikmeid ja revisjonikomisjoni, arvestamata 75 päeva sisse punktis 6.1 toodud perioode;
5.8.2.4. üliõpilasesinduse koosolekul osaleb alla poole selle liikmetest kolmel järjestikusel koosolekul;
5.8.3. muul õigusaktidest tuleneval alusel.
5.9. Üliõpilasesinduse liige arvatakse selle koosseisust välja, kui ta:
5.9.1. on esitanud sellekohase kirjaliku avalduse;
5.9.2. ei ole tegevusaasta jooksul mõjuva põhjuseta osalenud üliõpilasesinduse või töögrupi (arvestatud nii eraldi kui koos) kolmel järjestikusel korralisel koosolekul või kokku viiel korral.
5.10. Väljaarvatud üliõpilasesinduse liikme asemele määratakse valimistulemuste alusel samas valimisringkonnas järgmisena pingereas olev kandidaat. Kui valimistulemuste alusel moodustatud pingereas ei ole sama teaduskonna üliõpilasi, määratakse asendusliige üldisest pingereast. Asendusliikmete puudumisel jätkab üliõpilasesindus väiksema koosseisuga.

6. Üliõpilasesinduse töökord

6.1. Üliõpilasesinduse korralised koosolekud toimuvad vähemalt kord kalendrikuus, välja arvatud 1. juunist 15. augustini ning 22. detsembrist 12. jaanuarini.
6.2. Koosoleku võib viia läbi elektrooniliselt või kogunemisega. Ilma kogunemata ei või toimuda:
6.2.1. isikuvalimised, esindajate määramine, kinnitamine ja tagasikutsumine;
6.2.2. põhikirja, arengukava, töökorra ja valimiseeskirja vastuvõtmine, muutmine või kehtetuks tunnistamine;
6.2.3. eelarve ning muude vara käsutamise, kasutamise ja valdamisega seotud otsuste ja toimingute menetlemine.
6.3. Üliõpilasesinduse koosolekut ei saa kinniseks kuulutada isikuvalimiste, eelarve, põhikirja ja arengukava menetlemise korral.
6.4. Üliõpilasesinduse erakorralise koosoleku kutsub kokku eesistuja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul:
6.4.1. juhatuse vastavasisulise avalduse saamisest;
6.4.2. vähemalt 1/3 üliõpilasesinduse liikmete nõudmisel.
6.5. Kui eesistuja ei kutsu punktis 6.4 toodud asjaoludel kokku erakorralist koosolekut, on selle kokkukutsumise õigus erakorralise koosoleku taotlejatel eesistujaga samadel alustel.
6.6. Eesistuja valitakse üheks aastaks ja tema volitused kestavad kuni uue eesistuja volituste alguseni. Uue eesistuja volitused algavad viis tööpäeva peale valituks osutumist.
6.7. Eesistuja:
6.7.1. kutsub kokku nii korralise kui erakorralise koosoleku, valmistab ette päevakorra ja materjalid;
6.7.2. juhatab koosolekut ning tagab seal korra;
6.7.3. koostab koostöös juhatusega üliõpilasesinduse tööplaani;
6.7.4. täidab muid põhikirjast ja töökorrast tulenevaid ülesandeid.
6.8. Üliõpilasesinduse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ning protokollija.

7. Juhatus

7.1. Juhatuse moodustavad juhatuse liikmed, selle tööd juhib juhatuse esimees. Juhatuse liikmete asendamine toimub juhatuse avaliku otsusega.
7.2. Juhatuse liikmed valitakse kuni kaheks aastaks.
7.3. Üliõpilasesinduse liikmel, kes on valitud juhatuse liikmeks, lõpevad üliõpilasesinduse liikme volitused juhatuse liikmeks valimise hetkest alates.
7.4. Juhatuse liikme volitused kestavad kuni uue juhatuse liikme volituste alguseni. Uue juhatuse liikme volitused algavad 90. päeval valituks osutumisest. Juhul kui juhatuse liige puudub, siis algavad valituks osutunud juhatuse liikme volitused koheselt.
7.5. Juhatus:
7.5.1. viib ellu üliõpilasesinduse otsuseid;
7.5.2. otsustab üliõpilaskonna juurde palgaliste ametikohtade loomise ning loodud ametikohtade täitmise, samuti töölepingute sõlmimise rektorilt saadud volituse alusel;
7.5.3. määrab kindlaks, millise juhatuse liikme töövaldkonda personali liige kuulub;
7.5.4. vastutab üliõpilaskonna eelarve eelnõu koostamise eest ja esitab selle üliõpilasesindusele kinnitamiseks;
7.5.5. koostab üliõpilaskonna kasutuses oleva vara valdamise ja kasutamise eeskirja ning esitab selle üliõpilasesindusele kinnitamiseks;
7.5.6. vastutab üliõpilaskonna rahaliste vahendite käsutamise eest üliõpilasesinduse poolt kehtestatud korras;
7.5.7. kinnitab projektitoetuste ja aastatoetuste fondide mahud;
7.5.8. jagab üliõpilasorganisatsioonidele ja üliõpilastele aastatoetusi ja projektirahasid vastavalt tudengielu rahastamise eeskirjale;
7.5.9. kinnitab tasuliste teenuste osutamise tingimused ja hinnakirja;
7.5.10. vastutab üliõpilasesinduse raamatupidamise õigsuse eest;
7.5.11. koostab kaks korda aastas üliõpilaskonna eelarve täitmise aruande ja esitab selle üliõpilasesindusele kinnitamiseks;
7.5.12. täidab muid õigusaktidest tulenevaid või üliõpilasesinduse poolt antud ülesandeid.

8. Teaduskonna üliõpilaskogu

8.1. Üliõpilaskogu koondab teaduskonna põhiselt üliõpilasi, kes soovivad esindada ja kaitsta teaduskonna üliõpilaste huve.
8.2. Üliõpilaskogu kõrgeim organ on üldkoosolek.
8.3. Üliõpilaskogu aktiivgrupp on teaduskonna tudengitest koosnev üliõpilaskogu organ, mis tegeleb teaduskonna hariduse, kultuuri ja teiste tudengieluga seondavate valdkondade edendamisega.
8.4. Üliõpilaskogu juhatus juhib üliõpilaskogu tegevust.
8.5. Üliõpilaskogu juhatuse moodustavad üliõpilaskogu üldkoosolekul valitud vähemalt kolm juhatuse liiget, sh selle tööd juhtiva juhatuse esimehe.
8.6.Üliõpilaskogu juhatuse liikmed valitakse kuni üheks aastaks.
8.7. Üliõpilaskogu juhatuse liikme volitused kestavad kuni uue üliõpilaskogu juhatuse liikme volituste alguseni. Uue üliõpilaskogu juhatuse liikme volitused algavad 30. päeval valituks osutumisest. Juhul kui üliõpilaskogu juhatuse liige puudub, siis algavad valituks osutunud üliõpilaskogu juhatuse liikme volitused koheselt.
8.8. Üliõpilaskogu juhatus:
8.8.1. kinnitab üliõpilaskogu liikmed ja haldab liikmeavaldusi;
8.8.2. koostab üliõpilaskogu eelarve kavandi ja esitab selle üliõpilaskogu üldkoosolekule arutamiseks;
8.8.3. vastutab üliõpilaskogu rahaliste vahendite kasutamise eest üliõpilaskogu üldkoosoleku poolt kehtestatud korras;
8.8.4. koostab kaks korda aastas üliõpilaskogu eelarve täitmise aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks;
8.8.5. täidab muid üliõpilaskogu üldkoosoleku poolt antud ülesandeid.

9. Vara ja finantseerimine

9.1. Üliõpilaskonna organid võivad kasutada ülikooli ja muud vara vastavalt ülikooli õigusaktidele.
9.2. Üliõpilaskonna eelarve on ülikooli eelarve osa.
9.3. Ülikooli eelarves nähakse ette rahalised vahendid, mida üliõpilasesindus kasutab oma äranägemise järgi enda ülesannete täitmiseks.
9.4. Üliõpilaskonna organitel on õigus osutada oma põhikirjalise tegevuse rahastamiseks tasulisi teenuseid.

10. Järelevalve

10.1. Järelevalvet üliõpilasesinduse üle teostavad rektor ja tema poolt nimetatud isikud ning revisjonikomisjon.
10.2. Üliõpilasesindus valib kuni kolmeliikmelise revisjonikomisjoni, mille valimised kuulutatakse välja õppeaasta kevadsemestri jooksul. Revisjonikomisjoni liige valitakse üheks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmeid saab valida kõikide üliõpilaste ja ülikooli vilistlaste hulgast, v.a üliõpilaskonna juhatuse ja üliõpilasesinduse liikmete seast nende ametiajal.
10.3. Revisjonikomisjoni liige peab end revisjonikomisjoni liikme kohalt taandama võimaliku huvide konflikti korral.
10.4. Revideeritavad ametikohad on üliõpilasesinduse, juhatuse, eesistuja ja personali liikmete positsioonid.
10.5. Revisjonikomisjoni volitused kehtivad kuni uue revisjonikomisjoni valimiseni.
10.6. Revisjonikomisjonil on õigus saada  viie tööpäeva jooksul alates nõudmisest:
10.6.1. revideeritavatel ametikohtadel olevatelt isikutelt lepingute ning majandus- ja finantstegevust kajastava dokumentatsiooni esitamist, saada neist koopiaid ja väljavõtteid;
10.6.2. asjaosalistelt suulisi ja kirjalikke seletusi.
10.7. Revisjonikomisjoni liikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekul sõnaõigusega, v.a juhul kui juhatuse koosolek on kuulutatud kinniseks.
10.8. Avastatud puudustest või rikkumistest peab revisjonikomisjon elektroonilisel või kirjalikul teel teavitama üliõpilasesindust ja juhatust.
10.9. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üliõpilasesinduse ees.

11. Rakendussätted

11.1. Antud põhikirja rakendumisel kaotavad kehtivuse teaduskondade üliõpilaskogude volikogud, sest volikogude süsteem ei täitnud enda eesmärke.
11.2. Üliõpilasesinduse 24.01.2017 otsusega nr 2 vastu võetud ja TTÜ nõukogu 14.02.2017 otsusega nr 13 kinnitatud põhikiri tunnistatakse kehtetuks.
11.3. Põhikiri jõustub selle kinnitamisel TTÜ senatis. [jõustunud 01.11.2019]