Üliõpilasesinduse valimiseeskiri

Vastu võetud üliõpilasesinduse 22.01.2019 otsusega nr 2

1. Üldsätted

1.1. Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi: TalTech) üliõpilasesinduse valimiseeskirjaga (edaspidi: eeskiri) reguleeritakse üliõpilaskonna esinduskogu (edaspidi: esinduskogu) valimiste läbiviimist, kandidaatide esitamist, valimistulemuste kindlakstegemist ja valimistulemuste rakendamist.
1.2. Käesolevas eeskirjas käsitletakse üliõpilaskonna esinduskogu kui üliõpilasesindust ülikooliseaduse tähenduses. Valimiste käik
1.2.1. Esinduskogu liikmete korralised valimised kuulutab välja üliõpilasesindus ja viib läbi esinduskogu poolt kinnitatud valimiskomisjon.
1.2.2. Iga-aastastel esinduskogu valimistel valitakse uus esinduskogu koosseis. Esinduskogu erakorralistel valimistel valitakse uuesti kõik esinduskogu liikmed.

2. Kandidaat

2.1. Esinduskogusse saab kandideerida iga hääletamisperioodi alguses TalTechi üliõpilasregistris olev isik (v.a valimiskomisjoni liige), kes on vastavalt käesolevale eeskirjale üles seatud (edaspidi: kandidaat).

3. Valimisringkonnad

3.1. Esinduskogu liikmete valimised toimuvad valimisringkondades.
3.2. Valimisringkond on teaduskond või teaduskonnaga võrdsustatud struktuuriüksus.
3.3. Igal valimisringkonnal on esinduskogus vähemalt üks koht (mandaat).

4. Valimiskomisjoni koosseis, ülesanded, pädevus ja töökorraldus

4.1. Valimiskomisjon on kuni üheksaliikmeline komisjon, mille koosseisu, sealhulgas valimiskomisjoni esimehe, kinnitab esinduskogu.
4.2. Esinduskogu erakorralised valimised viib läbi rektori käskkirjaga kinnitatud valimiskomisjon.
4.3. Valimiskomisjon kui ka valimiskomisjoni iga liige eraldi vastutavad esinduskogu valimiste õiguspärase ja tulemusliku läbiviimise eest, peavad lähtuma oma tegevuses rangest erapooletusest ning vältima huvide konflikti.
4.4. Valimiskomisjoni ülesanneteks on:
4.4.1. esinduskogu valimiseks vajalike materjalide ettevalmistamine;
4.4.2. esinduskogu liikmete valimise korra väljapanemine üliõpilasesinduse koduleheküljele;
4.4.3. esinduskogu valimistel kandideerivate üliõpilaste avalduste vastuvõtmine, andmete õigsuse kontrollimine, kandidaatide registreerimine;
4.4.4. hääletuse salajasuse tagamine;
4.4.5. järelevalve esinduskogu valimiste käigu üle;
4.4.6. esinduskogu valimiskäigu protokollimine, hääletustulemuste kokkuvõtmine ja avalikustamine ning rektorile kinnitamiseks esitamine;
4.4.7. valijatele nende soovil valimistega seonduvate küsimuste selgitamine.
4.5. Valimiskomisjon võib korraldada kõiki kandidaate tutvustavaid üritusi. Valimiskomisjoni poolt koostatud kandidaati tutvustav materjal peab olema samasugusena kõikide kandidaatide kohta ja kättesaadav igale soovijale.
4.6. Valimiskomisjoni pädevuses on:
4.6.1. valimiste ajakava kinnitamine;
4.6.2. valimiskomisjoni liikmete tööjaotuse ning vastutusvaldkondade kinnitamine;
4.6.3. valimiseeskirja nõudeid rikkuvate kandidaatidekandidatuuri tühistamine;
4.6.4. kaebuste menetlemine;
4.6.5. ettepaneku tegemine esinduskogule esinduskogu valimiste ebaõnnestunuks kuulutamiseks.
4.7. Valimiskomisjoni töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole valimiskomisjoni koosseisust. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.8. Valimiskomisjon võib langetada otsuseid ilma kogunemata. Sellisel juhul peab iga valimiskomisjoni liige teatama oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis valimiskomisjoni esimehe määratud tähtajaks. Ilma kogunemata on otsus vastu võetud, kui otsuse vastuvõtmise poolt on 2/3 valimiskomisjoni koosseisust.
4.9. Valimiskomisjoni liikmete arvu alampiir on viis liiget. Igast teaduskonnast peab olema vähemalt üks esindaja.

5. Valimiste väljakuulutamine

5.1. Korralised esinduskogu valimised kuulutab välja esinduskogu.
5.2. Esinduskogu valimiste toimumisest teatatakse ette vähemalt üks kuu üliõpilaskonna infokanalites.
5.3. Erakorraliste esinduskogu valimiste toimumisest teatab rektor üliõpilastele ette 10 tööpäeva.

6. Esinduskogusse valitavate liikmete arv ja erijuhud

6.1. Kui kandideerimisavalduste esitamise tähtaja saabudes ei ole valimiskomisjon registreerinud vähemalt Lisa 2-s määratud mandaatide arvuga võrdset avalduste arvu valimisringkondade lõikes, pikendab valimiskomisjon kandideerimisavalduste esitamise tähtaega viie tööpäeva võrra (täiendav tähtaeg) ning teavitab sellest üliõpilaskonda. Vastavalt eelmises lauses sätestatule lükkuvad ka ülejäänud valimisprotseduuride tähtajad viie tööpäeva võrra edasi.

6.2. Kui täiendava tähtaja saabumisel puudub nõutav arv kandideerimisavaldusi, kuulutab esinduskogu valimised ebaõnnestunuks ning teeb rektorile ettepaneku kuulutada välja erakorralised valimised.

7. Esinduskogu liikmeks kandideerimise käik

7.1. Kandidaatide ülesseadmiseks vajalikud materjalid peavad olema kättesaadavad üliõpilasesinduse kodulehelt, üliõpilasesinduse kontorist ja teistest valimiskomisjoni poolt määratud kohtadest valimiste väljakuulutamise päevast alates.
7.2. Esinduskogu liikme kandidatuuri võib üles seada üksnes isiklikult. Esinduskogu kandidaat esitatakse ja registreeritakse vastavalt valimisringkonnale.
7.3. Iga TalTechi üliõpilane võib kandideerida vaid selles valimisringkonnas, mille üliõpilane ta on. Kui üliõpilane on immatrikuleeritud erinevates valimisringkondades, peab ta neist ühe valima.
7.4. Valijate nimekirja moodustamise eest vastutab TalTechi õppeosakond. Viimane peab esitama valimiskomisjonile hiljemalt kolm tööpäeva enne kandideerimisperioodi algust valimisringkondade ja üliõpilaskonna suuruse.
7.5. Kandidatuuri ülesseadmiseks peab üliõpilane esitama valimiskomisjonile kirjaliku avalduse, motivatsioonikirja ning digitaalfoto eelnevalt valimiskomisjoni poolt kinnitatud kandideerimisperioodi jooksul üliõpilasesindusele.
7.6. Kandideerimisavalduse vormi kinnitab üliõpilaskonna juhatus. Kandideerimisavaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
7.6.1. üliõpilase ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, matrikli number, valimisringkonna nimetuse ja õpperühma tähis;
7.6.2. üliõpilase kontaktandmed: elukoha postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress.
7.7. Kandideerimisavalduse esitamisega annab kandidaat valimiskomisjonile õiguse tema isikuandmete töötlemiseks, motivatsioonikirja ja isikuandmete, v.a isikukoodi ja elukoha aadressi, muutmata kujul valijatele esitamiseks. Kandideerimismaterjalid on muus osas konfidentsiaalsed ning nendega tohivad tutvuda vaid valimiskomisjoni liikmed ja üliõpilasesinduse sekretär.
7.8. Valimiskomisjon kontrollib kõiki avaldusi ja omab õigust esitada kandidaatidele asjakohaseid järelepärimisi.
7.9. Eeskirja nõuetele vastav avaldus registreeritakse ja nummerdatakse vastavalt selle esitamise järjekorrale. Kandideerimismaterjalide mittevastavusest käesoleva eeskirja nõuetele on valimiskomisjoni esimehel kohustus teavitada üliõpilast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahe tööpäeva jooksul.
7.10. E-posti teel edastatud dokumentide vastuvõtmise ajaks loetakse kandideerimismaterjalide jõudmise hetk e-postiserverisse.
7.11. Kandideerimismaterjalid esitanud üliõpilane võib nõuda valimiskomisjonilt kinnituskirja dokumentide vastuvõtmise kohta. Kinnituskirja märgitakse dokumentide vastuvõtmise aeg ja vastuvõtja nimi. Dokumendid vastu võtnud isik kirjutab kinnituskirjale alla. E-posti teel kandideerimismaterjalid edastanud isikule väljastatakse kinnituskiri  üliõpilasesinduse kontoris.
7.12. Nõuetele mittevastavate kandideerimismaterjalide nõuetega kooskõlla viimise tähtaeg on kandideerimismaterjalide esitamise tähtaeg.
7.13. Kandidaadil on õigus oma kandidatuur tagasi võtta igal ajal. Kui kandidaat võtab oma kanditatuuri tagasi hääletusperioodil, siis tuleb sellest teavitada valimisringkonna infokanalites.

8. Esinduskogu valimiste läbiviimine

8.1. Esinduskogu valimised toimuvad vaid elektrooniliselt õppeinfosüsteemi keskkonnas. Juhul kui õppeinfosüsteemi hääletusperioodil ligipääs puudub või on piiratud, on valmiskomisjonil kohustus organiseerida pabervalimised Lisa 3 sätestatud korras.
8.2. Esinduskogu korralised valimised toimuvad iga aasta märtsikuu jooksul.
8.3. Valijad saavad hääletada 10-20 tööpäevase ajavahemiku jooksul. Valimiste täpse ajakava kinnitab valimiskomisjon. Esinduskogu erakorraliste valimiste valimistoimingutega seotud tähtajad otsustab valimiste väljakuulutaja. Ajakava avaldatakse üliõpilasesinduse ametlikul veebilehel.
8.4. Õppeinfosüsteemis toimimise eest vastutab Infotehnoloogia osakond. Kandidaatide nimekirjade sisestamise õigus on valimiskomisjoni esimehel kuni hääletusperioodi alguseni.
8.5. Sisenedes õppeinfosüsteemi, tõendab valija oma isikut.
8.6. Igal valijal on üks hääl. Kui valija on registreeritud rohkem kui ühes valimisringkonnas, peab ta hiljemalt kolm tööpäeva enne hääletusperioodi algust teatama valimiskomisjonile kirjalikult soovist hääletada kindlas valimisringkonnas. Juhul kui valija ei ole oma soovist kohaselt teatanud, määrab õppeinfosüsteem valimisringkonna, kus valija saab hääletada. Valimiskomisjoni sellekohasele otsusele ei saa esitada kaebust.
8.7. Valija täidab hääletussaidil lahtri „Poolt“ selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab.
8.8. Kui valija ei leia endale sobivat kandidaati märgistab valija hääletussaidil vastava lahtri „Ei leidnud sobivat kandidaati“.
8.9. Valijal on õigus muuta oma valikut õppeinfosüsteemis kuni hääletusperioodi lõpuni.
8.10. Valijal on õigus saada valimiskomisjonilt valimistesse puudutavat teavet ning seletusi valimiskorra kohta. Valimiskomisjon peab kõikidele esitatud päringule sõltumata selle sisust vastama hiljemalt viie tööpäeva jooksul.
8.11. Ülikooli ja üliõpilaskonna organid on kohustatud abistama valimiskomisjoni selle töös ning andmatööks vajalikke andmeid ja materjale. Valimiskomisjoni pöördumise korral peavad nad vastama hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, arvates pöördumise saamisest.
8.12. Valimiskomisjon on aruandekohustuslik üliõpilaskonna esinduskogu, üliõpilaskonna juhatuse ning rektori ees. Valimiskomisjon teavitab valijaid oma tähtsamatest otsustest üliõpilasesinduse ametlikul veebilehel.
8.13. Valimiskomisjoni protokollid on kättesaadavad tutvumiseks üliõpilasesinduse kontoris.

9. Rikkumised ja vastuväited

9.1. Agitatsioon üliõpilasesinduse valimistel on lubatud. Agitatsioon peab vastama headele kommetele ja akadeemilisele tavale. Varalise hüve lubamine või selle seostamine hääletamisega on keelatud.
9.2. Käesoleva eeskirja nõuete rikkumise eest võib valimiskomisjon kohaldada kandidaadile järgmisi karistusi:
9.2.1. kirjalik noomitus;
9.2.2. kandidaadi kustutamine kandideerijate nimekirjast.
9.3. Valimiskomisjon lähtub karistuse kohaldamisel valimiseeskirja rikkumise raskusest, kandidaadi varasematest rikkumistest ning muudest olulistest asjaoludest.
9.4. Karistuse kohaldamise otsustab valimiskomisjon iga komisjoni liikme sellekohase ettepaneku alusel. Kandidaadile teistkordse noomituse määramisel kustutatakse isik kandideerijate nimekirjast. Valimiskomisjonil on õigus nõuda väidetava rikkumise toimepannud kandidaadilt selgitusi.
9.5. Kandideerijate nimekirjast kustutatud isik eemaldatakse sealt viivitamatult ning talle antud hääli valimistulemuste kindlakstegemisel ei arvestata.
9.6. Valimiskomisjon teatab kandidaadi kustutamise kohaldamisest viivitamatult nimekirjast kustutatud isikule ning avaldab sellekohase teate üliõpilasesinduse ametlikul veebilehel.
9.7. Eeskirja rikkumisest kandidaatide või teiste isikute poolt tuleb teatada valimiskomisjonile.
9.8. Kaebused valijate nimekirja ebaõigsuse kohta esitatakse valimiskomisjonile viivitamata, kuid mitte hiljem kui pärast hääletusvooru algust.
9.9. Kaebus kandidaatide registreerimise kohta tuleb esitada valimiskomisjonile kolme tööpäeva jooksul pärast kandidaatide registreerimise lõpetamist.
9.10. Kui esitatud kaebuses nimetatud faktiliste asjaolude uurimise käigus leiab tõendamist, et valimiseeskirja nõudeid on oluliselt rikutud, siis valimistulemusi ega esinduskogu uut koosseisu ei kinnitata ning rektori otsuse alusel korraldatakse kordushääletus kõikides või üksnes valimisringkondades, kus valimiseeskirja rikkumine aset leidis või valimistulemusi mõjutas. Valimised viib sel juhul läbi esinduskogu, kes määrab uue valimisperioodi ning teavitab sellest üliõpilasi üldkorras.
9.11. Käesoleva eeskirja rikkumine loetakse oluliseks, kui leiab tõendamist, et rikkumise tulemusena ei vasta esinduskogu valimistulemused tegelikkusele ning rikkumine oli tahtlik.
9.12. Pärast esinduskogu valimistulemuste avalikustamist on igal TalTechi üliõpilasel õigus kolme tööpäeva jooksul esitada kirjalik põhjendustega kaebus valimiskomisjonile valimiste kohta.
9.13. Valimiskomisjon vaatab kaebuse läbi kolme tööpäeva jooksul selle laekumisest. Hilisemad kaebused ei too kaasa valimistulemuste kehtetuks tunnistamist.
9.14. Kaebuseid valimismenetluse rikkumise kohta saab esitada häältelugemise alguseni. Hilisemaid kaebusi arutab valimiskomisjon üksnes juhul, kui nende varasem teadasaamine oli võimatu ning vastuväide esitati teadasaamisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul peale valimistulemuste väljakuulutamist.
9.15. Valimiskomisjoni otsuse peale võib puudutatud isik edasi kaevata üliõpilaskonna juhatusele. Juhatus võib saata küsimuse valimiskomisjonile teistkordseks läbivaatamiseks või lahendada esitatud kaebuse iseseisvalt. Juhatus lahendab esitatud kaebuse kolme tööpäeva jooksul kaebuse laekumisest.

10. Esinduskogu valimistulemuste kindlakstegemine

10.1. Valimiskomisjon teeb valimistulemused kindlaks hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast hääletamise lõppemist.
10.2. Hääli loetakse valimisringkondade kaupa. Mitme elektrooniliselt antud hääle puhul arvestatakse valija viimasena antud häält.
10.3.  TTÜ Infotehnoloogia osakond edastab hääletuse tulemused valimiskomisjonile ühe tööpäeva jooksul hääletuse lõppemisest alates. Valimiskomisjon moodustab saadud tulemuste alusel kahanemise järjekorras valimisringkonna kandidaatide pingerea.
10.4. Esinduskogu liikmeks osutub valituks kandidaat vastavalt kohale tema valimisringkonna pingereas ja mandaatide arvule (lisa 2).
10.5. Esinduskokku kuuluvate välistudengite suhtarv võib maksimaalselt olla võrdne välistudengite suhtelise arvuga kõigi TalTechi üliõpilaste seast.
10.6. Kui mõne valimisringkonna kandidaatide arv on väiksem sellele valimisringkonnale määratud mandaatide arvust, leitakse selle valimisringkonna asendusliikmed üldise, kõiki valimisringkondi hõlmava, pingerea alusel vastavalt lisale 2. Kui üldises pingereas esineb võrdse suhtarvuga kandidaate, eelistatakse rohkem hääli saanud kandidaati. Kui käesoleva lõike teises lauses märgitud juhul saavad kandidaadid võrdse arvu hääli, heidetakse nende järjekorra määramiseks liisku.
10.7. Kui valimisringkonna pingereas moodustamisel saavad mitu kandidaati võrdse arvu hääli, määratakse nende kandidaatide järjestus valimisringkonna pingereas vastavalt kandideerimismaterjalide esitamise registreerimise ajale.
10.8. Esinduskogu valimistulemused protokollitakse. Valimisprotokollile lisatakse valimiskomisjoni liikmete eriarvamused ning valimiskomisjonile selleks ajaks laekunud avaldused ja kaebused valimiseeskirja rikkumise kohta ning valimiskomisjoni otsused neis küsimustes. Protokollile kirjutavad alla kõik valimiskomisjoni liikmed, sh aktsepteeritakse ka digitaalset allkirja.
10.9. Esinduskogu valimisprotokoll koos valimiste dokumentatsiooniga säilitatakse vastavalt ülikoolis kehtivatele eeskirjadele. Dokumentide säilitamise kohustus on üliõpilaskonna juhatusel.
10.10. Valimiskomisjon esitab esinduskogu valimistulemused rektorile kinnitamiseks hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates valimisprotokolli allkirjastamisest.
10.11. Valimistulemused avalikustab valimiskomisjon üliõpilaskonna infokanalites.

11. Esinduskogu valimistulemuste rakendamine

11.1. Rektor kinnitab valimistulemused ja esinduskogu uue koosseisu, kui valimised on toimunud õiguspäraselt ning puuduvad käesoleva eeskirja olulised rikkumised.
11.2. Valimistulemused avaldatakse pärast rektori kinnitust viivitamata üliõpilaskonna infokanalites. Igaühel ülikooli liikmeskonnast on õigus valimistulemustega tutvuda üliõpilasesinduse kontoris.

12. Rakendussätted

12.1. Käesolev eeskiri jõustub selle vastuvõtmisel üliõpilasesinduse poolt.
12.2. Käesoleva eeskirja jõustumisel kaotab kehtivuse 23. jaanuaril 2018. a. kinnitatud valimiseeskiri.


LISA 1
Valimisringkonnad on:
1) Infotehnoloogia teaduskond;
2) Inseneriteaduskond;
3) Loodusteaduskond;
4) Majandusteaduskond;
5) Eesti Mereakadeemia.


LISA 2

Igal teaduskonnal või teaduskonnaga võrdsustatud struktuuriüksusel (loetletud lisas 1) on üks esinduskogu mandaat. Ülejäänud 10 mandaati jaotatakse järgmise valemi järgi:

K = 10 * T / Y, kus
K – valimisringkonnale antavate lisamandaatide arv, ümardatud täisarvuni, T – üliõpilaste arv vastavas valimisringkonnas (kõnealusel õppeaastal),
Y – üliõpilaste arv Tallinna Tehnikaülikoolis (kõnealusel õppeaastal).

Kui mitme valimisringkonna puhul ei saa ümardada, sest K on täpselt kahe täisarvu vahel, siis eelisjärjekorras saab lisamandaadi väiksema üliõpilaste arvuga valimisringkond.

Üldine pingerida moodustatakse järgmiselt: U = H / T, kus
H – saadud häälte arv,
T – üliõpilaste arv vastavas valimisringkonnas (kõnealusel õppeaastal).


LISA 3

1. Pabervalimiste läbiviimise kord

1.1  Üliõpilaskonna esinduskogu pabervalimised viiakse läbi viie tööpäeva jooksul ajavahemikul 9:00– 16:00. Hääletada saab valimiskomisjoni poolt määratud ruumides. Lisaks valimiskomisjoni määratud ruumidele võib hääletamist läbi viia ka mujal ülikooli territooriumil tingimusel, et valimiskasti juures on vähemalt kaks valimiskomisjoni liiget.
1.2  Iga valija saab isikut tõendava dokumendi või üliõpilaspileti esitamisel peale tema üliõpilasregistrisse ja valimisringkonda kuuluvuse kontrolli allkirja vastu valimissedeli, mille ta peab täitma kohapeal ja sisestama valimiskasti.
1.3  Igal valijal on üks hääl ka juhul, kui viimane kuulub samaaegselt mitme erineva valimisringkonna nimekirja. Valimissedel täidetakse vastavalt sedelil olevale juhendile.
1.4  Valijal on õigus saada valimiskomisjonilt valimist puudutavat teavet ning seletusi valimiskorra kohta.

2. Nõuded hääletussedelitele ja valimiskastile

2.1  Hääletamissedelid on ühesuguse välimusega (välja arvatud värvidest erinevused) ning valimistoimkonna poolt pitsatiga märgistatud. Sedelil peavad sisalduma valimiste aeg ning koht eelistuse kirjutamiseks.
2.2  Tühjade hääletussedelite esitlemine ja pitseerimine toimub valimiskomisjoni esimehe ja üliõpilasesinduse revisjonikomisjoni liikme või juhatuse liikme juuresolekul. Ruumis võivad viibida veel valimiskomisjoni liikmed ja eelnevalt kokku lepitud vaatlejad. Hääletussedelite pitseerimine protokollitakse, kus fikseeritakse ette pitseeritud hääletussedelite arv ringkonniti ja kohal viibinute nimekiri. Pitseerimine toimub hiljemalt üks tööpäev enne üliõpilaskonna esinduskogu pabervalimisi.
2.3 Kolledžitesse ja tagasi pitseeritud hääletussedelite ning valimiskastide edastamine toimub turvakulleri või muu turvalise meetodi abil.
2.4 Hääletamise vaheaegadel suletakse ja pitseeritakse valimiskasti avad ning kasutamata hääletussedelid asetatakse piiratud ligipääsuga ruumidesse. Valimistoimkond vastutab, et kõrvalised isikud ei omaks ligipääsu valimisdokumentatsioonile.

3. TalTech üliõpilaskonna esinduskogu valimistulemuste kindlakstegemine

3.1 Valimiskomisjon teeb valimistulemused kindlaks hiljemalt nelja tööpäeva jooksul pärast valimiste lõppemist.
3.2 Hääli loeb valimiskomisjon lukustatud ruumis. Häältelugemise ruumis peab viibima vähemalt pooled valimiskomisjoni liikmed. Häältelugemise juures tohib viibida vaatleja, kes ei ole ise kandidaat. Igal kandidaadil on võimalus volitada enda esindaja vaatlejaks häältelugemise juurde. Enne valimiskastide avamist märgistatakse kõik kasutamata jäänud valimissedelid, lõigates ära nendelt ühe nurga.
3.3 Valimissedelid vaadatakse läbi ja määratakse kindlaks nende kehtivus või kehtetus.
3.4 Valimissedel tunnistatakse kehtetuks, kui see ei ole täidetud või on täidetud nõuetele mittevastavalt. Vaidluse korral otsustab valimiskomisjon valimissedeli kehtivuse üle lihthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, loetakse sedel kehtetuks.
3.5  Valimiskomisjon loeb kokku igale kandidaadile antud häälte arvu. Valimiskomisjon moodustab saadud tulemuste alusel kahanemise järjekorras valimisringkonna kandidaatide pingerea.
3.6 Üliõpilaskonna esinduskogusse osutub valituks kandidaat vastavalt valimisringkonna pingereale ning mandaatide arvule.