Juhtimine ja tugiteenused> Finantside juhtimine

Üldkulu eraldise ja hinnakujundamisel kasutatavate kaudsete kulude määrad

Kinnitatud rektori 24.10.2016 käskkirjaga nr 156
Muudetud rektori 29.08.2017 käskkirjaga nr 87
Muudetud rektori 21.12.2017 käskkirjaga nr 119 (jõustunud 01.01.2018)
Muudetud rektori 15.06.2018 käskkirjaga nr 34
Muudetud rektori 10.12.2020 käskkirjaga nr 54

Tuginedes rektori 17.10.2016 käskkirjaga nr 154 kinnitatud finantseeskirja punktile 11.4:

1. Kinnitan üldfondi eraldatavate üldkulu eraldiste määrad järgnevalt: [jõustunud 01.01.2018]
1.1 Lepingutelt ja sarnastelt kokkulepetelt on üldkulu eraldise määraks 15%, sh järgmistelt tuludelt: [jõustunud 01.01.2018]
1.1.1 täiendusõppe teenustasud;
1.1.2 muud õppetegevuse tulud, v.a ühisõppekavade raames läbiviidava õppetöö tulud;
1.1.3 teadus- ja arendustegevuse lepingute ning teenustööde tulud;
1.1.4 muud teadus- ja arendustegevusest tulud;
1.1.5 tulud majandustegevusest ja muud tulud.
1.2 [kehtetu − jõustunud 01.01.2018]
1.3 [kehtetu − jõustunud 01.01.2018]
1.4 Üldkulu eraldis ETAg-i personaalsetelt uurimistoetustelt arvestatakse üldfondi vastavalt rahastaja kehtestatud üldkulu eraldise määrale.
1.5 Üldkulu eraldis arvestatakse üldfondi tulude laekumisel.
1.6 Projektitoetustelt, mille kohta on sõlmitud leping või tehtud haldusotsus mitte varem, kui 01.11.2015, arvestatakse üldkulu eraldis üldfondi vastavalt rahastaja kehtestatud määrale, kuid mitte rohkem kui 15% otsestest kuludest.
Projektitoetusena käsitletakse muuhulgas valitsussektori sihtasutusega sõlmitud teenuslepingutest ja nende lepingute täitmiseks moodustatud konsortsiumite liikmetelt nimetatud lepingutega seonduvalt saadud rahalisi vahendeid, mille aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seadus. Nimetatud lepingute täitmisel osaleb ülikool valitsusasutuse (rakendusasutus) õigusaktis sätestatu alusel ja teenusleping on vajalik avalikkusele ning ühiskonna arengule tervikuna suunatud projekti elluviimiseks. [jõustunud 29.08.2017]
1.7 Projektitoetustelt arvestatakse üldkulu eraldis rahastaja poolsel kulude kinnitamisel ja partneritele edasikantavatelt toetustelt üldkulu eraldist ei arvestata.
1.71.Toetuslepingutele kohaldatakse projektitoetuste kohta sätestatut. [jõustunud 15.06.2018]
1.8 Üldkulu eraldise määr on 0%:
1.8.1 sisearveldustelt;
1.8.2 kulude kompenseerimise laekumistelt;
1.8.3 ülikooli korraldatavate konverentside osavõtumaksudelt;
1.8.4 raamatute müügi tulult;
1.8.5 kapitalieelarve laekumistelt;
1.8.6 annetustelt.
1.9 Kui lepingu täitmisel kasutatakse allhanget, arvestatakse üldkulu eraldist ülikooli täidetud lepingu osalt punktis 1.1 nimetatud määras ning allhankelt võib eraldist arvestada alltoodud tabelis esitatud määras. [jõustunud 15.06.2018]

Allhanke maht põhilepingust Üldkulu eraldise määr
20-25% 14%
26-30% 12,5%
31-35% 11%
36-40% 9,5%
41-45% 8%
46-50% 6,5%
51-70% 5%
Üle 70% või üle 100 000 euro Finantsdirektori otsuse alusel

1.10 Allhanke üldkulu eraldise määra rakendamiseks esitab struktuuriüksus rahandusosakonnale allhankelepingu ning taotluse üldkulu eraldise tagasikande tegemiseks. [jõustunud 15.06.2018]

1.11 Targa linna tippkeskuse lepingutelt ja kokkulepetelt on üldkulu eraldise määraks 1/3 üldfondi eraldise määrast (allakirjutamise ajal 5%). [jõustunud 10.12.2020]

2. Teenuste või tehtavate tööde (punktis 1.1 nimetatud tulud) hinnakujundamisel rakendatakse esmalt hinna kalkuleerimisel tehtavatele otsestele kuludele arvestuslikud kaudsed kulud, mille summa kalkuleeritakse lähtudes konkreetsest teenusest või tööst ja punktis 3 esitatud kaudsete kulude määradest.
3. Kinnitan hinnakujundamisel otsestele kuludele juurde arvestatavad kaudsete kulude määrad 2 järgmiselt: [jõustunud 01.01.2018]
3.1 juhtimisteenus 5,2%;
3.2 õppetegevuse korraldamise teenus 8,4%, sh ülikoolis keskselt osutatav teenus 1,9%;
3.3 teadustegevuse korraldamise teenus 6,7%, sh ülikoolis keskselt osutatav teenus 2%;
3.4 personaliteenus 0,5%;
3.5 infotehnoloogiline teenus 1,7%;
3.6 raamatupidamise, finantsjuhtimise ja hangete administreerimise teenus 0,9%;
3.7 muud tugiteenused, sh raamatukogu teenused 1,7%;
3.8 kinnisvara haldamise teenus 20,1%, sh:
3.8.1 administreerimise teenus 0,8%;
3.8.2 kinnistute korrashoiu teenus 9,6%;
3.8.3 hoonete kulum 9,7%.
4. Teenuste hind peab sisaldama kaudseid kulusid määras, mis katab vähemalt üldkulu eraldise. [jõustunud 15.06.2018]
5. Tunnistan kehtetuks rektori 05.11.15 käskkirja nr 285 „Üldkulu eraldise määrad ja selle summaarse jaotuse kinnitamine“ punktid järgmiselt:
5.1 punkti 1.4 käskkirja allakirjutamisel;
5.2 punktid 1.1−1.3, 2 ja 3 alates 1. jaanuarist 2017.