Üldkulu eraldise ja hinnakujundamisel kasutatavate kaudsete kulude määrad

Kinnitatud rektori 28.11.2022 käskkirjaga nr 59
Muudetud rektori 13.07.2023 käskkirjaga nr 29

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 13.07.2023

1. Kinnitan üldfondidesse eraldatavate üldkulu eraldiste määrad järgnevalt:

1.1 Lepingutelt ja sarnastelt kokkulepetelt on üldkulu eraldise määraks 15%, sh järgmistelt tuludelt:
1.1.1 täiendusõppe teenustasud;
1.1.2 muud õppetegevuse tulud, v.a ühisõppekavade raames läbiviidava õppetöö tulud;
1.1.3 ettevõtluslepingute ning teenustööde tulud;
1.1.4 muud teadus- ja arendustegevusest tulud;
1.1.5 tulud majandustegevusest ja muud tulud.

1.2 Üldkulu eraldis arvestatakse üldfondi tulude laekumisel.

1.3 Projektitoetustelt va partneritele edasikantavatelt toetustelt, arvestatakse üldkulu eraldis rahastaja poolt lubatud ulatuses, kuid mitte rohkem kui 15% otseste kulude hüvitamiseks saadavalt toetuselt. Eeltoodud üldkulu eraldise määr 15% rakendub käimasolevatele ja algavatele ETAg uurimistoetuste projektidele alates 01.01.2023.  ETAg uurimistoetustele kehtib 01.08.2022 kuni 31.12.2022 üldkulu eraldise määr rahastaja poolt lubatud ulatuses.

1.4 Projektitoetustelt (v.a. ETAg uurimistoetused ja partneritele edasikantavad toetused), mille rahastatavate tegevuste abikõlblikkuse periood algab 1.08.2022, on struktuuriüksusel õigus võtta üldkulu eraldist kuni 10% otseste kulude hüvitamiseks saadavalt toetuselt, kui ülikooli üldkulu eraldis 15% on eelnevalt arvestatud ja eraldise maht ei lähe vastuollu rahastaja kehtestatud reeglitega. ETAg projektitoetuste puhul rakendub eeltoodu alates 01.01.2023 kõigile käimasolevatele ja algavatele projektidele.

1.5 Projektitoetustelt arvestatakse üldkulu eraldis vastavalt järgnevatele põhimõtetele :

Toetuse laekumine rahastaja poolt Üldkulu eraldise arvestamine ja kannete tegemine ülikoolis
toetus laekub peale kulude tegemist ja kinnitamist rahastaja poolt pärast toetuse laekumist, eraldise kanded tehakse kvartali jooksul
toetuse ettemaksu saavad projektid või muu kombineeritud toetuse laekumisega projektid (nt algul ettemaks, lõpus jääkmakse peale aruande heakskiitmist) kaks korda aastas (poolaasta ja aasta sulgemisel), kande tegemisel võetakse arvesse tehtud kulud sh rahastajale aruannetega esitamata kulud

1.6 Toetuslepingutele kohaldatakse projektitoetuste kohta sätestatut.

1.7 Üldkulu eraldise määr on 0%:
1.7.1 sisearveldustelt;
1.7.2 kulude kompenseerimise laekumistelt;
1.7.3 ülikooli korraldatavate konverentside osavõtumaksudelt;
1.7.4 raamatute müügi tulult;
1.7.5 kapitalieelarve laekumistelt;
1.7.6 annetustelt;
1.7.7 partneritele edasikantavatelt projektitoetustelt.

1.8 Tasemeõppe õppeteenustasudelt võetakse eraldist, mis suunatakse otse tugistruktuuri üksuste eelarve täitmiseks (s.t. mitte üldfondi). Eraldise määr otsustatakse eelarve koostamise käigus.

1.9 Kui lepingu täitmisel kasutatakse allhanget, arvestatakse üldkulu eraldist ülikooli täidetud lepingu osalt punktis 1.1 nimetatud määras ning allhankelt võib eraldist arvestada alltoodud tabelis esitatud määras.

Allhanke maht põhilepingust Üldkulu eraldise määr
20-25% 14%
26-30% 12,5%
31-35% 11%
36-40% 9,5%
41-45% 8%
46-50% 6,5%
51-70% 5%
Üle 70% või üle 100 000 euro Finantsjuhi otsuse alusel

1.10 Allhanke üldkulu eraldise määra rakendamiseks esitab struktuuriüksus rahandusosakonnale allhankelepingu ning taotluse üldkulu eraldise tagasikande tegemiseks.

1.11 Erandeid üldkulu eraldiste määradele on võimalik taotleda, kui projekti kogumaht ilma vahendatavate toetusteta on üle 1 miljoni euro, projekt on ülikoolile strateegilise tähtsusega ja erandi taotlemine toimub enne rahastajale taotluse esitamist. Erandi taotlus tuleb esitada finantsjuhile projektitaotlust ettevalmistava struktuuriüksuse juhi poolt vähemalt 4 nädalat enne taotluse esitamise tähtaega.

1.11.1 Kehtivad erandid on:
1.11.1.1 FinEst Targa linna tippkeskuse lepingutelt ja projektitoetustelt on üldkulu eraldise määraks 1/3 üldfondi eraldise määrast (allakirjutamise ajal 5%). Erand kehtib FinEst Targa linna struktuuriüksuse finantsallikatele. [jõustunud 13.07.2023]
1.11.1.2 AIRE EDIH projekti Digitaalse Euroopa programmi projektitoetustelt on üldkulu eraldise määraks 1/2 rahastaja poolt lubatud otseste kulude hüvitamisemäärast (allakirjutamise ajal 3,5%). Erand kehtib Ettevõtlusosakonna struktuuriüksuse AIRE finantsallikatele.

2. Teenuste või tehtavate tööde (punktis 1.1 nimetatud tulud) hinnakujundamisel rakendatakse esmalt hinna kalkuleerimisel tehtavatele otsestele kuludele arvestuslikud kaudsed kulud, mille summa kalkuleeritakse lähtudes konkreetsest teenusest või tööst ja finantseeskirja punktis 22 sätestatust.

3. Teenuste hind peab sisaldama kaudseid kulusid määras, mis katab vähemalt üldkulu eraldise.

4. Tunnistan kehtetuks rektori 18.07.2022 käskkirja nr 1-8/33 „Üldkulu eraldise ja hinnakujundamisel kasutatavate kaudsete kulude määrade kinnitamine“.