Tunnustamise alused majandusteaduskonnas

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 11.12.2023 korraldusega nr 1-24/318

Teaduspublikatsioonid

1. Teaduskonna teaduspublikatsiooni preemia on mõeldud teaduskonna töötajate teadustegevuse väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Preemia statuudi loomisel on silmas peetud järgmisi eesmärke:
1.1 motiveerida teaduskonna töötajaid publitseerima valdkondlikes tippajakirjades ja seekaudu teaduspublikatsioonide nähtavuse, kättesaadavuse ja mõjukuse tõstmine;
1.2 tunnustada publitseerimist teaduskonna tuumikvaldkondades ning aidata kaasa meie positsioonide tõstmisele rahvusvahelistes pingeridades;
1.3 edendada teaduskonna erinevate instituutide töötajate omavahelist ja rahvusvahelist teadusalast koostööd;
1.4 toetada teaduskonna instituutide arenguplaanide spetsiifikat arvestavat, sh interdistsiplinaarset kõrgetasemelist teadustööd.

2. Preemia määratakse konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval kalendriaastal ilmunud (Published in issue) ja ETIS-es kajastatud teaduspublikatsioonide seast 1.1. klassifikatsiooni artiklite autoritele, kes ei ole kahel eelneval aastal teaduskonna või ülikooli poolt teadusartikli preemia saajate hulka kuulunud (v.a TOP20 publikatsioonipreemiad).

3. Preemia määramisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
3.1 eelistatud on kõrgema mõjufaktoriga IF (impact factor) Web of Science (WoS) ajakirjades avaldatud teaduspublikatsioonid;
3.2 arvesse ei võeta teaduspublikatsioone, mille IF < 0,5;
3.3 vähemalt ühe autori tööandjana on ajakirjas ära näidatud Tallinna Tehnikaülikool;
3.4 kõik WoS 5 aasta mõjufaktori alusel järjestatud teaduskonna tuumikvaldkondade (Business, Business Finance, Management, Economics, Law, Public Administration, Sustainability) 20 parimas ajakirjas (TOP20) publitseerinud artiklite autorid saavad teaduskonna preemia;
3.5 autor peab olema preemia määramise hetkel teaduskonnas tööl vähemalt hõivega 0,75 (doktorantnooremteadurite koormus võib olla väiksem);
3.6 üldjuhul peab teaduskonna töötaja olema esimene autor (kõrgete mõjufaktoritega WoS ajakirjade puhul võib olla ka tagapool);
3.7 peamine rõhuasetus on WoS kategooriatel, mis peegeldavad teaduskonna tuumikvaldkondi.
3.8 väga kõrge mõjufaktoriga artiklite korral võib preemia määrata ka artiklile, mis ei ole teaduskonna tuumikvaldkonnas;
3.9 eraldi preemia määratakse autorile, kelle artikkel on avaldatud kõrge mõjufaktoriga ajakirjas ja on seotud ESG (jätkusuutlik ja vastutustundlik lähenemine organisatsiooni majandamisele keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemise aspektidest lähtudes) valdkonnaga;
3.10 sarnaste tulemuste puhul tagatakse instituutide võimalikult lai esindatus ning eelistatakse neid autoreid, kes ei ole varem sama preemiat saanud;
3.11 artikli autor võib ühel aastal saada vaid ühe teadusartikli preemia, vastavalt kas ülikooli või teaduskonna tasandil.

4. Preemia määratakse kuni kümnele teaduspublikatsioonile. Ühe preemia summa arvutatakse välja järgmiselt:
Ühe preemia summa = artikli preemia /artikli autorite koguarv.
Preemia saavad kõik majandusteaduskonna töötajatest autorid ning see makstakse välja teaduskonna dekanaadi eelarvest.

5. Preemiad on artikli kohta järgmised (brutosummad):
5.1 üks autor:
5.1.1 Artiklipreemia – 1500 eurot;
5.1.2 teaduskonna tuumikvaldkondade TOP20 kuuluva ajakirja artikkel – 3000 eurot.
5.2 mitu autorit ühest instituudist:
5.2.1 Artiklipreemia – 1700 eurot;
5.2.2 teaduskonna tuumikvaldkondade TOP20 kuuluva ajakirja artikkel – 3400 eurot.
5.3 autorid teaduskonna erinevatest instituutidest või ülikooli erinevatest teaduskondadest ning kaasautorid teistest ülikoolidest ja asutustest:
5.3.1 Artiklipreemia – 1900 eurot;
5.3.2 teaduskonna tuumikvaldkondade TOP20 kuuluva ajakirja artikkel – 3800 eurot.

6. Preemiad määrab dekaan konsulteerides teaduskonna juhtkonnaga. Põhjendatud juhtudel võib juhtkond teha erisusi kriteeriumide rakendamisel. Teaduskonna juhtkond otsustab direktorite ettepanekul teaduskonna artiklite esitamise teaduskonna nõukogule. Teaduskonna nõukogu esitab need omakorda ülikooli teaduspublikatsioonide konkursile võttes täiendavalt arvesse p. 3 toodud kriteeriume.

7. Tunnustamisele ei kuulu publikatsioonid akadeemilist head tava mitte jälgivates ajakirjades ja
kirjastustes (näiteks https://predatoryreports.org/the-predatory-journals;
https://predatoryreports.org/the-predatory-publishers; https://beallslist.net/).

Õppejõu, programmijuhi, tugitöötaja, doktoritöö juhendaja ja teaduskonna eripreemia

8. Teaduskonna õppejõu (töötaja, kes on õpetanud teaduskonna üliõpilasi), programmijuhi, doktoritöö juhendaja, tugitöötaja ning teaduskonna eripreemia on ette nähtud teaduskonna töötajale silmapaistva töö tunnustamiseks. Teaduskonna parimad töötajad esitatakse ülikooli vastavate konkursside nominentideks.

9. Aastas antakse teaduskonna õppejõu preemia välja kahele töötajale, programmijuhi preemia ühele töötajale, tugitöötaja preemia ühele töötajale, doktoritöö juhendaja preemia ühele ning teaduskonna eripreemia kuuele töötajale.

10. Teaduskonna õppejõu, programmijuhi, tugitöötaja, doktoritöö juhendaja ja teaduskonna eripreemia suurus on 1300 eurot (brutosumma).

11. Teaduskonna preemia saamiseks peab töötaja olema töötanud teaduskonnas vastaval ametikohal vähemalt kaks aastat ning olema preemia määramise hetkel teaduskonnas tööl vähemalt hõivega 0,5.

12. Preemia määratakse töötajale, kes ei ole kahel eelmisel aastal teaduskonna või ülikooli vastavas kategoorias parima töötaja preemiat saanud.

13. Teaduskonna õppejõu preemia saajad valitakse õppejõudude hulgast, kes üliõpilaste õppeinfosüsteemi põhise tagasiside alusel kuulusid eelmisel õppeaastal teaduskonna 30% kõige kõrgemalt hinnatud õppejõudude hulka. Tagasisidet peab olema andnud vähemalt viis vastajat.

14. Õppejõu preemia määramisel arvestatakse järgmiste aspektidega:
14.1 tema poolt õpetatud õppeaineid deklareerinud üliõpilaste arv;
14.2 õppearendustegevuses osalemine;
14.3 õppetegevusega seotud teadustöös osalemine;
14.4 õppimise ja õpetamisega seotud enesetäiendamine ja välismobiilsuses osalemine (sh välisõppejõudude vastuvõtmine);
14.5 oma eriala ja selle õppimist tutvustavad populariseerivad tegevused;
14.6 haridusinnovatsioon õppetegevuses ja oma kogemuse jagamine kolleegidega;
14.7 õppetegevusalane koostöö ettevõtete jt organisatsioonidega.

15. Teaduskonna programmijuhi preemia määramisel lähtutakse järgmistest hindamiskriteeriumitest:
15.1 programmijuht arendab järjepidevalt ja tulemuslikult õppeprogrammi ning tugineb ülikooli üldisele kvaliteedisüsteemile;
15.2 programmi indikaatorid (lõpetamise tulemuslikkus, katkestajate ja välismobiilsuses käinud õppekava üliõpilaste osakaal);
15.3 programmijuht teeb õppeprogrammi arendamisel tihedat koostööd erinevate huvigruppide esindajatega (tööandjad, üliõpilased, õppejõud, vilistlased jt).

16. Teaduskonna doktoriõppe juhendaja preemia määramisel lähtutakse järgmistest hindamiskriteeriumitest:
16.1 doktoritöö juhendaja on viimase kolme aasta jooksul kõige rohkem Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas kaitstud doktoritöid (kaas)juhendanud.

17. Teaduskonna tugitöötaja preemia määramisel lähtutakse järgmistest hindamiskriteeriumitest:
17.1 kolleegidele eeskujuks olemine inspireeriva ja toetava suhtumisega;
17.2 püsiv pühendumine oma tööle;
17.3 panustamine oma üksuse või teiste üksuste töösse ning silmapaistvate töötulemuste saavutamine;
17.4 panustamine ülikooli arengusse;
17.5 positiivne tagasiside oma ja teiste üksuste töötajatelt;
17.6 ülikooli väärtuste kandmine;
17.7 teaduskonna eesmärkide ja tegevuste elluviimisele oluliselt kaasa aitamine.

18. Teaduskonna eripreemia võivad teaduskonna instituudid ja dekanaat määrata enda struktuuriüksuse poolt ette nähtud tingimustel. Eripreemia nimetuse, mille eest preemia antakse, võib otsustada struktuuriüksus.

19. Parima töötaja valimine toimub kalendriaasta alguses, täpsemad tähtajad on seotud ülikooli vastavate konkursside tähtaegadega ja kommunikeeritakse nädala jooksul pärast ülikooli tähtaegade selgumist.

20. Instituutide direktorid esitavad õppejõu ja oma struktuuriüksuse tugitöötaja kandidaadid, dekaan või tema volitatud esindaja programmijuhi-, keelte- ja kommunikatsioonikeskuse õppejõu ja dekanaadi tugitöötaja kandidaadid ning doktorikava programmijuht doktoritöö juhendaja kandidaadi. Iga struktuuriüksuse juht esitab oma üksuse kandidaadi(d) koos lühikese põhjendusega teaduskonna juhtkonnale parimate valimiseks ja preemia määramiseks.

21. Teaduskonna juhtkond (dekaan, prodekaanid, instituutide direktorid ja dekanaadi juhataja) valib ühise arutelu põhjal igas kategoorias preemia saajad ja ülikooli vastava konkursi nominendid. Aasta õppejõu väljaselgitamisel kaasab dekaan otsustusprotsessi teaduskonna üliõpilasi.

22. Kui teaduskonna esitatud kandidaat osutub valituks ülikooli vastava kategooria parimaks töötajaks ja saab ülikooli preemia, siis määratakse teaduskonna preemia juhtkonna ühise arutelu põhjal oma kategoorias järjestuses järgmiseks jäänud töötajale.