Tallinna Tehnikaülikooli tunniplaani eeskiri

Kinnitatud õppeprorektori 05.05.2021 korraldusega nr 85

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 05.05.2021

1. Tallinna Tehnikaülikooli tunniplaan on õppeainete toimumise aega, kohta ja vastavat ainet õpetava akadeemilise töötaja nime näitav plaan ülikoolis. Tunniplaan on kättesaadav õppeinfosüsteemis.

2. Tunniplaan koostatakse igaks semestriks.

3. Kõikidele tunniplaanis olevatele õppeainetele peab ainet õpetav struktuuriüksus koostama aine-õppejõu paari hiljemalt semestri õpingukava esitamise algustähtpäevaks.

4. Tunniplaani koostamist järgnevaks semestriks alustatakse jooksva semestri õpingukava esitamise lõpptähtaja möödumisest alates alljärgnevalt:
4.1 õpperühmad moodustatakse õppeinfosüsteemis dekaani nimetatud isiku poolt;
4.2 tunniplaaniesildised täidetakse ja kinnitatakse instituudi direktori nimetatud isiku poolt. Tunniplaaniesildis on ametlik vorm, millega ainet õpetav struktuuriüksus edastab õppeosakonnale kogu vajaliku info aine tunniplaani planeerimiseks, sealhulgas ainet õpetava akadeemilise töötaja ajalised piirangud.

5. Õppeosakond koostab tunniplaanid kõikidele teaduskondadele, välja arvatud Eesti Mereakadeemiale (EMERA), pärast tunniplaaniesildiste kinnitamist instituutide poolt. EMERA koostab EMERA õppeainete tunniplaani ise.

6. 1. ja 2. astme õppeprogrammides olevaid aineid õpetatakse sellel semestril, mis on määratud õppeprogrammi juurde kuuluvas tüüpõpingukavas.

7. Õppeprogrammidesse mittekuuluvaid aineid ja doktoriõppe aineid lisatakse tunniplaani vastavalt ainet õpetava struktuuriüksuse ettepanekule. Ettepanekud esitatakse aadressile tunniplaan@taltech.ee hiljemalt semestri õpingukava esitamise alguskuupäevale eelnevaks tööpäevaks.

8. Tunniplaani koostamisel lähtutakse nii õpperühma kui tunniplaani esildisel ära toodud ainet õpetava akadeemilise töötaja ajalistest võimalustest, samuti saadaval olevatest ruumidest. Õpperühmale planeeritakse üldjuhul tunniplaanis kuni 8 akadeemilist tundi õppetööd päevas. Õpperühma tunniplaan koostatakse võimalusel ilma suuremate ajavahedeta, jättes õppetöö vahele 15-45 minuti pikkused pausid.

9. Tunniplaan avalikustatakse õppeinfosüsteemis hiljemalt 2 nädalat enne järgneva semestri õpingukava esitamise alguskuupäeva.

10. Tunniplaaniesildise kinnitajal instituudis on õigus tunniplaani muudatusettepanekuid esitada aadressile tunniplaan@taltech.ee ajavahemikus, mis algab tunniplaani avalikustamisest ja kestab kuni tööpäevani, mis eelneb õpingukava esitamise alguskuupäevale.

11. Õppeosakond teostab võimaluste piires tähtaegselt esitatud muudatusettepanekuid. Pärast õpingukava esitamise alguskuupäeva on võimalik tunniplaanis muuta üksnes ruumi asukohta ja ainet õpetava akadeemilise töötaja nime. Õppeaine toimumise aega saab muuta üksnes juhul, kui see on eelnevalt kooskõlastatud ainet deklareerinud üliõpilastega.

12. Nendel kordadel, kui tunniplaanis olevat õppetöö jaoks broneeritud ruumi õppetöö läbiviimiseks ei vajata, tuleb sellest viivitamatult teada anda aadressil tunniplaan@taltech.ee.

13. Tunniplaanist tulenevad andmed on kontaktõppe tundide algandmeteks siseportaalis kuvatava isikupõhise tunniplaani järgse kontaktõppe koormusaruandes. Kontaktõpe on õpiväljundite saavutamiseks õppekeskkonnas toimuv õppetöö loengu, praktikumi, harjutustunni ja e-õppe formaadis, milles osalevad nii üliõpilane kui õppejõud. E-õpe on digivahendite abil tõhustatud õppimise viis mistahes õppevormis. Tunniplaani lisatakse e-õppena toimuvad kontakttunnid ilma aja ja/või ruumita. Tunniplaanijärgse kontaktõppe koormuse aruandes loetakse kontaktõppe hulka ka selline e-õpe, milles üliõpilane ja õppejõud osalevad erineval ajal kuni ainekaval ettenähtud kontaktõppe mahus. Hajaõpe ehk hübriidõpe on kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga on osa õppijaid füüsilises ja osa õppijaid virtuaalses ruumis. Tunniplaani lisatakse hajaõppena toimuvad tunnid koos kindla aja ja ruumiga.

14. Isikupõhise tunniplaani järgse kontaktõppe koormusaruandes kajastuvad andmed semestri kontaktõppe kohta üksnes siis, kui vastav isik on tunniplaanis märgitud ainet õpetavaks akadeemiliseks töötajaks hiljemalt semestri kontaktõppe perioodi lõpukuupäeva seisuga. Kontakttunnid ilmuvad isikupõhise tunniplaani-järgse kontaktõppe koormuse aruandesse pärast instituudi poolset koormuse kinnitamist või semestri lõpus.