TalTechi üliõpilasorganisatsioonide eeskiri

Vastu võetud üliõpilasesinduse 07.12.2021 otsusega nr 19

1. Üliõpilasorganisatsiooni mõiste

1.1. TalTechi üliõpilasorganisatsioonide eeskiri (edaspidi: eeskiri) sätestab Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi: TalTech) alustava üliõpilasorganisatsiooni loomise korra ja korralduse, samuti TalTechi üliõpilasorganisatsiooni mõiste ja tingimused. Eeskirjas on sätestatud üliõpilasorganisatsiooni mõiste, register, andmete kandmine registrisse, üliõpilasorganisatsiooni asutamine ja tegevuse lõpetamine.
1.2. TalTechi üliõpilasorganisatsioon (edaspidi: üliõpilasorganisatsioon) on TalTechi üliõpilaste vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks on TalTechi üliõpilastele kvaliteetse liikmekogemuse pakkumine, ülekantavate oskuste arendamine ja üliõpilaselu edendamine. Üliõpilasorganisatsiooni põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.3. Üliõpilasorganisatsioonidel on kaks taset: noororganisatsioon ja täieõiguslik organisatsioon. Kui käesolevas eeskirjas ei ole märgitud teisiti, siis üliõpilasorganisatsiooni mõiste all mõeldakse neid mõlemaid.
1.4. Noororganisatsiooni taseme eesmärgiks on üliõpilasorganisatsiooni elujõulisuse tagamine.
1.5. Üliõpilasorganisatsioon saab olla ainult mittetulundusühingute seaduse järgne juriidiline isik.
1.6. Üliõpilasorganisatsioon ei tohi olla poliitiline või usuline.
1.7. Üliõpilasorganisatsiooni põhitegevus peab olema suunatud TalTechi tudengkonnale.
1.8. Kõik üliõpilasorganisatsioonid kantakse üliõpilasorganisatsioonide registrisse (edaspidi: register).
1.9. Üliõpilasorganisatsiooni staatus lõppeb organisatsiooni kustutamisega registrist.
1.10. Üliõpilasorganisatsioon omab nime, mis ei ole korduv ega eksitav mittetulundusühingu eesmärgi, tegevuse ulatuse või õigusliku vormi osas ning ei ole vastuolus heade kommetega.

2. Üliõpilasorganisatsiooni asutamine

2.1. Üliõpilasorganisatsiooniks saamiseks esitab loodava organisatsiooni juhatus üliõpilaskonna juhatusele täidetud organisatsiooni loomise avalduse. Avaldus on digiallkirjastatud loodava organisatsiooni kõikide juhatuse liikmete poolt.
2.2. Üliõpilasorganisatsiooni loomise avalduse vormi kinnitab üliõpilaskonna juhatus oma otsusega.
2.3. Uus üliõpilasorganisatsioon saab automaatselt noororganisatsiooni taseme üheks aastaks.
2.4. Loodava organisatsiooni juhatus on kohustatud kohtuma üliõpilaskonna juhatusega. Peale kohtumist otsustab üliõpilaskonna juhatus, kas kinnitada loodav organisatsioon noororganisatsiooniks või lükata taotlus tagasi.
2.5. Üliõpilaskonna juhatus ei rahulda taotlust, kui:
2.5.1. on olemas kattuv organisatsioon;
2.5.2. on vastuolus peatükis 1 toodud punktidega;
2.5.3. mõnel muul mõjuval põhjusel.
2.6. Noororganisatsioonil on samad õigused, mis täieõiguslikul organisatsioonil.
2.7. Erinevalt täieõiguslikust organisatsioonist on noororganisatsioon kohustatud:
2.7.1. vähemalt korra kohtuma tudengiorganisatsioonide koordinaatoriga;
2.7.2.  vähemalt korra esitama tegevusaruande tudengiorganisatsioonide koordinaatorile ja üliõpilaskonna juhatusele.

3. Üliõpilasorganisatsioonide register

3.1. Üliõpilasorganisatsioonide registri haldajaks on TalTechi üliõpilasesindus.
3.2. Registri haldaja ei kanna mittetulundusühingut registrisse, kui selle põhikiri või muud dokumendid ei vasta eeskirjale. Avalduse tagasilükkamisel peab registri haldaja näitama ära tagasilükkamise põhjuse.
3.3. Registrisse kandmisega saab mittetulundusühing õiguse taotleda TalTechi üliõpilasesinduse pakutavaid toetuseid, teenuseid ja muid võimalusi.
3.4. Registrisse kantakse:
3.4.1. mittetulundusühingu nimi;
3.4.2. juhatuse liikmete nimed, nende kontaktandmed ja üliõpilasstaatused;
3.4.3. üliõpilasorganisatsiooni liikmete nimekiri ja üliõpilasstaatused;
3.4.4. üliõpilasorganisatsiooni lühikirjeldus, põhitegevused ja eesmärgid.
3.5. Iga kalendriaasta märtsis ja novembris üliõpilaskonna juhatuse poolt välja kuulutatud ajaks esitavad üliõpilasorganisatsioonid oma liikmete nimekirjad. Liikmete nimekirju kasutatakse statistika koostamiseks ning neis olevaid isikuandmeid ei avalikustata kolmandatele osapooltele.
3.6. Üliõpilasorganisatsioon peab vähemalt kord aastas juhatuse poolt välja kuulutatud ajaks kontrollima üle registris olevad andmed ning andma muudatustest teada tudengiorganisatsioonide koordinaatorile.
3.7. Organisatsioon arvatakse registrist välja:
3.7.1. mittetulundusühingu vastava avalduse alusel;
3.7.2. üliõpilaskonna juhatuse otsusega, kui ei ole täidetud registrisse kuulumise tingimusi, mis on sätestatud peatükis 3;
3.7.3. üliõpilaskonna juhatuse otsusega, kui on rikutud seadust või kui üliõpilasorganisatsioon kahjustab TalTechi ja üliõpilaskonna mainet;
3.7.4. üliõpilaskonna juhatuse otsusega, kui üliõpilasesindus ei ole üliõpilasorganisatsiooniga kahe kuu jooksul alates esmakontaktist ja peale korduvaid meeldetuletusi ühendust saanud;
3.7.5. mittetulundusühingu tegevuse lõppemisel.
3.8. Punktides 3.7.1 kuni 3.7.5 välja toodud põhjustel arvab tudengiorganisatsioonide koordinaator organisatsiooni registrist välja ja teavitab sellest ka registrisse kantud juhatuse liikmeid. Tudengiorganisatsiooni õigused kaovad alates registrist kustutamise hetkest.

4. Rakendussätted

4.1. Eeskiri jõustub TalTechi üliõpilasesinduse poolt vastuvõtmisel.
4.2. Eeskirja jõustumisel kaotab kehtivuse üliõpilasesinduse 07.06.2016 otsusega nr 33 vastu võetud ja 08.05.2018 otsusega nr 16 muudetud eeskiri.