Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi põhikiri

Kinnitatud rektori 20.04.2017 käskkirjaga nr 60
Muudetud rektori 11.08.2020 käskkirjaga nr 32

1. Üldsätted

1.1 Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond (edaspidi fond) on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja käsutamiseks ning toetuste vahendamiseks.

1.2 Fondi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

1.3 Fondil on oma pangakonto.

1.4 Fond juhindub oma tegevuses seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.5 Fond on asutatud Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) poolt määramata tähtajaks.

1.6 Fond on Tallinna Tehnikaülikooli poolt 11.09.1991. a asutatud Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi õigusjärglane.

1.7 Fondi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Fondi eesmärk ja ülesanded

2.1 Fondi eesmärk on aidata kaasa ülikooli ja tema üliõpilaste arengule.

2.2 Fondi ülesanded on:
2.2.1 vahendada toetusi (sh sihtotstarbelisi) ülikooli arenguks vastavuses ülikooli arengu- ja tegevuskavadega;
2.2.2 välja anda stipendiume ja toetusi ning rahastada uurimis-, arendus- ja muid programme;
2.2.3 paigutada fondile toetusena laekunud vara ja raha majanduslikult otstarbekalt, arvestades fondi teisi ülesandeid.

3. Fondile toetuste ja vara üleandmise kord

3.1 Fondile toetuse või vara üleandmiseks võib fondi juhatus vastastikusel kokkuleppel toetuse või vara andjaga (edaspidi toetaja) sõlmida toetuse või vara üleandmise lepingu, kus fikseeritakse kõik toetuse või vara üleandmisega seotud tingimused.

3.2 Fondi juhatus peab fondile üle antud toetuste ja vara registrit, milles fikseeritakse iga toetuse ja vara väärtus selle üleandmisel.

3.3 Fondi juhatus informeerib toetajat viimase soovil, kuidas on toetust ja vara kasutatud.

4. Fondi juhtimine

Fondi juhtorganiteks on fondi juhatus (edaspidi juhatus) ja fondi nõukogu (edaspidi nõukogu).

5. Juhatus

5.1 Juhatus juhib ja esindab fondi. Juhatusse kuulub üks kuni kolm liiget.

5.2 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate fondi majandustegevusest ja majanduslikust seisundist.

5.3 Juhatus:
5.3.1 käsutab fondi raha ja vara nõukogu poolt kinnitatud eelarve ja nõukogu otsuste alusel;
5.3.2 koostab fondi eelarve ja esitab nõukogule kinnitamiseks;
5.3.3 korraldab fondi raamatupidamist;
5.3.4 koostab tegevus- ja raamatupidamise aastaaruande ning esitab need, eelnevalt fondi audiitori poolt kontrollituna, kinnitamiseks nõukogule hiljemalt nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist;
5.3.5 esitab pärast majandusaasta lõppu nõukogule nimekirja aasta jooksul fondi toetanud füüsilistest ja juriidilistest isikutest ning igaühe poolt fondile antud toetuse suurusest;
5.3.6 esitab nõukogule ettepaneku audiitori nimetamiseks.

5.4 Juhatuse esimehel või kahel liikmel ühiselt on õigus esindada fondi kõigis õigustoimingutes.

5.5 Juhatuse liikmete arv ja juhatuse liikmed nimetatakse kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu.

5.6 Juhatuse liikme võib nõukogu igal ajal tagasi kutsuda, sõltumata põhjusest. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

5.7 Juhatuse liikme töötasu ja selle maksmise korra määrab nõukogu. Lepingud juhatuse liikmetega sõlmib nõukogu esimees

6. Nõukogu

6.1 Nõukogu kavandab fondi tegevust ning korraldab fondi juhtimist ja teostab järelevalvet fondi tegevuse üle.

6.2 Nõukogu:
6.2.1 nimetab juhatuse liikmed ja kutsub nad tagasi;
6.2.2 võtab vastu otsused fondist raha eraldamise ja fondi vara käsutamise kohta;
6.2.3 võib tutvuda kõigi fondi dokumentidega;
6.2.4 kontrollib raamatupidamise õigsust, vara olemasolu ja fondi tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale;
6.2.5 esindab fondi vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega;
6.2.6 kinnitab juhatuse poolt esitatud fondi eelarve ja majandusaasta aruande (tegevuse ja raamatupidamise aastaaruande);
6.2.7 nimetab fondi audiitori;
6.2.8 võib algatada põhikirja muutmist.

6.3 Nõukogul on seitse liiget. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, audiitor ega nendega sarnast majanduslikku huvi omav isik. [jõustunud 11..08.2020]

6.4 Nõukogu liikmed nimetab ülikooli rektor (edaspidi rektor) alljärgnevalt:
6.4.1 neli liiget enda valitud isikute hulgast; [jõustunud 11..08.2020]
6.4.2 kolm liiget mittetulundusühing Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatuse ettepanekul.

6.5 Nõukogu liikme volitused kestavad kolm aastat.

6.6 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.7 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

6.8 Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või rektor.

6.9 Nõukogu koosolekud protokollitakse.

6.10 Igal nõukogu liikmel on üks hääl.

6.11 Nõukogu otsuse langetamiseks on vajalik nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmete poolthäälteenamus.

6.12 Nõukogu võib teha otsuse nõukogu liikmeid kokku kutsumata kirjaliku hääletamise alusel. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on kõik nõukogu liikmed.

6.13 Nõukogu liige ei osale hääletamisel, kui otsustatakse nõusoleku andmist tema ja fondi vahelise tehingu tegemiseks.

6.14 Nõukogu liikme võivad tagasi kutsuda kohus seaduses sätestatud juhul ja rektor.

6.15 Nõukogu liikmetele osalemist nõukogu tegevuses ei tasustata.

7. Vara kasutamise ja käsutamise kord

7.1 Sihtsuunitlusega toetusi kasutatakse vastavalt toetaja või vara üleandja soovile, kui see ei ole vastuolus seaduste ja muude õigusaktide või käesoleva põhikirjaga.

7.2 Sihtsuunitluseta üle antud toetusi ja vara kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning fondi ülalpidamiseks.

8. Põhikirja muutmine

Käesolevat põhikirja võib muuta rektor.

9. Audiitor

9.1 Audiitor nimetatakse fondi majandustegevuse auditeerimiseks.

9.2 Audiitori volituste tähtaeg on üks aasta.

9.3 Nõukogu võib audiitori nimetada ka muude tehingute kontrollimiseks.

10. Lõpetamine

10.1 Fondi tegevuse lõpetamise otsustab rektor või kohus seaduses sätestatud korras.

10.2 Fondi likvideerimisel lähevad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud varad ülikoolile.

10.3 Fondi likvideerija nimetab rektor