Nominaalajal(n+1) õppivad doktorandid aasta lõpu seisuga

Definitsioon
Nominaalajal (n+1) õppivateks doktorantideks aasta lõpu seisuga (31.12.) loetakse doktorante, keda ei ole eksmatrikuleeritud 31.12. seisuga ja kes õpivad 0–10 semestril põhijuhendaja instituudi kaupa. Õpitud semestritest arvestatakse maha akadeemilisel puhkusel, sünnitus- ja vanemapuhkusel ning ajateenistuskohustuse täitmisel viibitud aeg 31.12. seisuga.
Millistest andmetest koosneb
ÕIS: doktorantide andmed, akadeemiliste puhkuste andmed
Metoodika

Nominaalajal (n+1) õppivateks doktorantideks loetakse doktorante, kellel on 31.12. seisuga õpitud nominaalajaga (n+1) 0–10 semestrit (0< õpitud semestrite arv <10; sh on eelnevalt maha lahutatud akadeemilisel puhkusel viibitud semestrite arv) ja keda ei ole 31.12. seisuga veel eksmatrikuleeritud.

• Doktorantide instituutidesse ja teaduskondadesse jagunemine toimub põhijuhendaja instituudi järgi: näiteks kui põhijuhendaja töötab KBFIs (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut), siis jagatakse doktorant õppekava järgsele teaduskonnale.

• Akadeemilisel puhkusel viibimiste semestrite arv pärineb akadeemilise puhkuse avaldusest, kus puhkuse alg- ja lõppsemester on avalduses kaasa arvatud. Kui doktorandil on ka akadeemilise puhkuse tühistamise avaldus ja seal on semester, millal tühistamine toimus, siis see semester loetakse õppetööle naasmise semestriks. Sellisel juhul loetakse viimaseks akadeemilisel puhkusel viibimiseks tühistamisele eelnenud semestrit. Kui doktorant tühistab samal semestril, millal soovis akadeemilist puhkust alustada, loetakse akadeemilisel puhkusel viibitud semestrite arvuks 0.

• Doktorantide andmestiku tabelist kasutatakse ühekordseid üliõpilaskoode.

Välistused:
Arvutustest on väljas eksternid. Eksternideks loetakse isikuid, kellel puudub immatrikuleerimise kuupäev.

Näitaja uuendamine
II kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Finantseeskiri
Vastutav osakond/isik
Teadusosakonna analüütik
Näitaja kooskõlastus
Jah