Rohestrateegia arendussuundades käivitatud uute ettevõtluskoostöölepingute osakaal (Proportsioon lepingute arvust)

Definitsioon
Jooksval aastal rohestrateegia arendussuundades registreeritud uute ettevõtluskoostöölepingute suhe kõikidesse ettevõtluskoostöölepingutesse.
Millistest andmetest koosneb
Ettevõtluskoostöölepingute andmed võetakse dokumendihaldussüsteemist Delta (aluseks: lepingu registreerimiskuupäev).
Metoodika

Ettevõtluskoostöölepinguteks loetakse:
– T&A tegevuse kodu- ja välismaiseid lepinguid (arvestatakse lepinguid nii eraõiguslike juriidiliste isikutega (äriühingud, MTÜ-d, SA-d) kui ka riigi- ja KOV asutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikutega) – edaspidi ettevõtluslepingud;
– sihtfinantseeritavate projektitoetuste lepinguid, mille tulemuste otseseks ja sisuliselt ainukeseks kasusaajaks on ettevõtted ja avaliku sektori asutused – edaspidi ettevõtlusprojektide lepingud.

Rohestrateegia arendussuunad on:
1. Puhas, taskukohane ja varustuskindel energia
2. Ringmajandus
3. Energia- ja ressursitõhus ehitamine ja renoveerimine
4. Saastevaba keskkond ning transport
5. Tervislik ja keskkonnahoidlik toidusüsteem
6. Kliimaneutraalsed ja targad linnad ning mobiilsus
7. Rohepöörde majandusmudelid
8. Digi-rohetehnoloogiline kaksikpööre.

Dokumendihaldussüsteemi Delta lisatakse arendussuundadega seotud ettevõtluskoostöölepingutele vastav märge.

Otsuse, kas leping toetab või ei toeta arendussuunda, teeb lepingu eest vastutav projektijuht. Ta hindab, kas projekt aitab otseselt kaasa puhtama energia, ringmajanduse, energia- ja ressursitõhususe, saastevabama keskkonna ja transpordi, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi, kliimaneutraalsuse, tarkade elu- ja mobiilsuskeskkondade (nt linnad, transport), rohepöörde majandusmudelite ja/või digi-rohetehnoloogilise kaksikpöörde arendustele ja lahenduste leidmisele (piisab ühest täidetud tingimusest/ arendussuunast).

Projektijuht edastab „toetab/ ei toeta“ info lepingu registreerijale. Ettevõtluslepinguid registreerib ettevõtlusosakond, toetuslepinguid teadusosakond.

Tervikuna vastutab mõõdiku andmete kogumise, kontrolli ja andmete esitamise eest ettevõtlusosakond.

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.