Rektori valimise kord

Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 31.01.2020 määrusega nr 1

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 05.02.2020

Microsoft Word

Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 6 lg 2 ja Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 12 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Rektori valimise korraga täpsustatakse Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi ülikool) seaduses ja põhikirjas sätestatud rektori valimise korda.
(2) Rektori valib nõukogu.
(3) Rektor valitakse ametisse viieks aastaks ja maksimaalselt kaheks järjestikuseks ametiajaks.
(4) Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud mis tahes ülikooli professori ametikohale.
(5) Nõukogu võib lisaks seadusest tulenevatele nõuetele esitada rektorikandidaatidele täiendavad nõuded.

§ 2. Valimiste väljakuulutamine ja valimiskomisjon

(1) Korralised rektori valimised kuulutab välja nõukogu vähemalt kuus kuud enne rektori ametisse astumist.
(2) Valimiste korraldamiseks moodustab nõukogu kolmeliikmelise valimiskomisjoni, nimetab komisjoni esimehe ja asendusliikme ning kinnitab järgmised valimistoimingute tähtajad:
1) rektori valimise päev;
2) rektorikandidaatide esitamise tähtaeg;
3) senati seisukoha esitamise tähtaeg rektorikandidaatide kohta;
4) rektori ametisse asumise ja selle jõustumise kuupäev;
5) vajadusel muud valimistoimingute tähtajad.
(3) Kui rektorikandidaadiks esitatakse valimiskomisjoni liige, asub tema asemele nõukogu nimetatud valimiskomisjoni asendusliige.
(4) Valimiskomisjon:
1) avaldab ühe nädala jooksul alates valimiste väljakuulutamisest teate rektori valimise toimumise ja rektorikandidaatide esitamise tingimuste kohta vähemalt kahes üleriigilise levikuga ajalehes ja ülikooli kodulehel;
2) registreerib rektorikandidaadid;
3) esitab rektorikandidaadid nõukogule seisukohavõtuks;
4) teavitab nõukogu valimiskomisjoni otsustest ja teeb vajadusel ettepanekuid valimistoimingute tähtaegade muutmiseks;
5) korraldab rektorikandidaatide väitlusi ja nende tegevuskavade tutvustamist ülikoolis;
6) esitab nõukogu nimel rektorikandidaadid senatile seisukohavõtuks;
7) valmistab ette nõukogu koosoleku rektori valimise läbiviimiseks;
8) otsustab muid valimisega seotud korralduslike ja tehnilisi küsimusi.
(5) Valimiskomisjoni koosolekud kutsub kokku valimiskomisjoni esimees. Valimiskomisjoni otsused võetakse vastu valimiskomisjoni koosseisu poolthäälte enamusega.
(6) Valimiskomisjoni otsused protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla kõik valimiskomisjoni liikmed. Valimiskomisjoni liikmel on õigus lisada otsusele oma eriarvamus.
(7) Valimiskomisjoni tehnilise teenindamise tagab üldosakond.

§ 3. Rektorikandidaatide esitamine ja registreerimine

(1) Rektorikandidaate võivad esitada kõik isikud.
(2) Kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse valimiskomisjonile kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil valimiskomisjon@taltech.ee järgmised dokumendid:
1) avaldus valimiskomisjoni nimele;
2) kandidaadi nõusolek;
3) kandidaadi elulookirjeldus (CV);
4) ülikooli arengu lühivisioon.
(3) Valimiskomisjonil on õigus nõuda rektorikandidaadilt või tema esitajalt täiendavaid dokumente, mis tõendavad § 1 lg 4 ja 5 ning § 3 lg 2 täitmist.
(4) Kandidaadid registreerib valimiskomisjon § 3 lg 2 nimetatud dokumentide alusel ning esitab kahe tööpäeva jooksul alates registreerimisest kandidaatide nimekirja ja dokumendid nõukogule.
(5) Rektorikandidaat võib enda kandidatuuri igal hetkel tagasi võtta.

§ 4. Nõukogu ja senati seisukoht

(1) Nõukogu hindab rektorikandidaatide sobivust rektori ametikohale ja koostab valimisnimekirja. Valimistel saab osaleda kandidaat, keda toetab vähemalt üks nõukogu liige.
(2) Nõukogu liikmed hindavad rektorikandidaate lähtudes ülikooli parimatest huvidest.
(3) Kui kandidaati ei toeta ükski nõukogu liige, arvatakse ta kandidaatide nimekirjast välja. Valimiskomisjon teavitab sellest kirjalikult kandidaati ja tema esitajat.
(4) Valimiskomisjon avalikustab rektorikandidaatide nimed valimisnimekirja alusel.
(5) Senat esitab rektorikandidaatide kohta kirjalikus vormis seisukoha.

§ 5. Rektorikandidaatide tutvustamine

(1) Rektorikandidaatidele antakse võrdsed võimalused enda seisukohtade ning tegevuskavade tutvustamiseks nõukogule, senatile ja ülikooli liikmeskonnale.
(2) Rektorikandidaatide tegevuskavad avalikustatakse ülikooli kodulehel ja ajalehes „Mente et Manu”.
§ 6. Rektori valimine
(1) Nõukogu valib rektori hiljemalt kaks kuud enne rektori ametisse astumise jõustumist.
(2) Nõukogu valib rektori salajasel hääletusel koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega. Igal nõukogu liikmel on üks hääl.
(3) Iga valija hääletab isiklikult, hääletamisõigust teisele isikule üle anda ei saa.
(4) Rektori valimisel on nõukogu koosolek kinnine. Teised isikud võivad koosolekul viibida ainult nõukogu nõusolekul.
(5) Hääletuse viib läbi selleks nõukogus moodustatud vähemalt kaheliikmeline häältelugemise komisjon.

§ 7. Rektori ametisse astumine

(1) Senat võib panna ühe kuu jooksul veto nõukogus valitud rektorile senati koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega. Sellisel juhul loetakse rektori valimine nurjunuks ja temaga § 7 lõikes 2 nimetatud lepingut ei sõlmita ning nõukogu ei saa sama isikut vahetult järgnevatel valimistel rektoriks valida.
(2) Nõukogu esimees sõlmib rektoriga kuni viieks aastaks lepingu, millega määratakse kindlaks rektori õigused ja kohustused, temale makstava tasu suurus ning muud tegevuseks vajalikud tingimused. Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut.
(3) Rektor astub ametisse üldreeglina inauguratsiooni tseremoonial nõukogu ja senati ees ametivande andmisega. Inauguratsiooni tseremoonia võib toimuda ka pärast rektori ametisse asumist. Ametisse astumine jõustub ja rektori volitused algavad nõukogu kinnitatud kuupäeval.
(4) Rektori ametivande tekst on järgmine: „Asudes täitma oma kohustusi Tallinna Tehnikaülikooli rektorina annan vande järgida oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusi, Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja ja akadeemilisi tavasid. Tõotan pidada oma ametit väärikalt ja ausalt ning hoolitseda kõige selle eest, mis aitab kaasa ülikooli hüvangule”.
(5) Rektor kirjutab vandetekstile alla ülikooli auraamatusse.

§ 8. Valimise nurjumine

(1) Kui rektorikandidaat ei saa vähemalt kaht kolmandikku nõukogu liikmete poolthäältest või senat vetostab valitud rektori, loetakse valimised nurjunuks ja nõukogu nimetab kuni üheks aastaks või uue rektori valimiseni rektori kohusetäitja.
(2) Rektori kohusetäitjaga sõlmib lepingu nõukogu esimees.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub allakirjutamisel.