Õppetegevuse tagasiside küsimise ja arvestamise eeskiri

Kinnitatud rektori 03.02.2020 käskkirjaga nr 4

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 03.02.2020

Microsoft Word

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva eeskirjaga sätestatakse Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi: TalTech või ülikool) õppetegevust (õppetööd) puudutavate tagasisideuuringute ja –küsitluste korraldamine, tulemuste kasutamine ning avalikustamine.
1.2 Ülikooli õppetegevuse regulaarsed tagasisideuuringud ja –küsitlused on järgmised:
1.2.1 üliõpilaste õppeinfosüsteemi (edaspidi: ÕIS) põhine tagasisideküsitlus õppetegevuse ja õppekorralduse kohta;
1.2.2 õpingute lõpetajate rahulolu-uuring;
1.2.3 vilistlaste tööhõive ja rahulolu-uuring;
1.3 Tagasisideuuringuid ja –küsitlusi võivad korraldada omaalgatuslikult ka teised huvigrupid, sh TalTechi üliõpilasesinduse hariduse kvaliteedi töögrupid.
1.4 Tagasisideuuringutes ja -küsitlustes tagatakse vastajate anonüümsus ning tulemused avaldatakse vaid üldistatud kujul.
1.5 Tagasisideuuringute ja –küsitluste tulemusi analüüsivad ja arvestavad:
1.5.1 ülikooli juhtkond juhtimisotsuste tegemisel;
1.5.2 dekaanid, prodekaanid, instituutide direktorid ning programmijuhid õppeprogrammide ja -teenuste arendamisel;
1.5.3 dekaanid ja instituutide direktorid õppetööd läbiviivate akadeemiliste töötajate (edaspidi: õppejõud) tegevuse tulemuslikkuse hindamisel;
1.5.4 õppejõud õppetöö kvaliteedi parandamiseks;
1.5.5 õppeosakond erinevate analüüside ja aruannete koostamisel ning arendustegevuste planeerimisel ja elluviimisel;
1.5.6 üliõpilased õppetegevuses ning eriala- ja karjäärivalikute tegemisel.

2. Üliõpilaste ÕIS-i põhine tagasisideküsitlus õppetegevuse ja õppekorralduse kohta

2.1 Õppetegevuse ja õppekorralduse tagasisideküsitluse eesmärk on õppetegevuse kvaliteedi tagamine ja tõstmine. Tagasiside võimaldab üliõpilastel anda õppeaine arendamiseks sisendit, suunata tähelepanu õppetegevuse erinevatele aspektidele ning olla seeläbi seotud õppetegevuse arendustegevustega.
2.2 Tagasisideküsitlus viiakse läbi igal semestril ÕIS-is. Küsitlus avatakse üks nädal enne semestri kontaktõppe perioodi lõppu ning suletakse akadeemilises kalendris sätestatud järgmise semestri õppetööalase liikumise lõppkuupäeval.
2.3 Üliõpilane on kohustatud andma tagasisidet kõikide tema poolt vastaval semestril deklareeritud õppeainete (doktorant ühe õppeaine) õppetegevuse ja õppekorralduse kohta.
2.4 Kui üliõpilane ei ole järgmise semestri alguseks punktis 2.3 nimetatud mahus tagasisidet andnud, siis piiratakse üliõpilase (v.a. doktorandi ja külalisüliõpilase) kasutajaõigusi ÕIS-is1 alates õpingukava esitamise alguskuupäevast kuni tagasiside andmise perioodi lõpuni.
2.5 Tagasiside küsitluse läbiviimist koordineerib õppeosakond.

3. Õpingute lõpetajate rahulolu-uuring

3.1 Õpingute lõpetajate rahulolu-uuringu (edaspidi: lõpetajate rahulolu-uuring) eesmärk on saada tagasisidet läbitud õppekava kohta ning hinnata õppekvaliteedi, õppekorralduse ja juhendamisega seotud rahulolu.
3.2 Lõpetajate rahulolu-uuringu viib läbi igal aastal õppeosakond. Uuringu sihtrühmaks on vastaval õppeaastal õpinguid lõpetavad üliõpilased.

4. Vilistlaste tööhõive- ja rahulolu-uuring

4.1 Vilistlaste tööhõive- ja rahulolu-uuringu eesmärk on saada tagasisidet ülikooli vilistlaste, kelle lõpetamisest on möödunud kuni 3 aastat, lõpetamise järgsete tegevuste, konkurentsivõime ning ülikoolis omandatud teadmiste ja oskuste tööturu nõuetele vastavuse kohta.
4.2 Vilistlaste tööhõive- ja rahulolu-uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium üks kord kahe aasta jooksul.

5. Õppetegevuse tagasiside tulemuste avalikustamine ja rakendamine

5.1 Eeskirja punktis 2. nimetatud tagasiside tulemused (keskhinded ja lisatud kommentaarid) on kättesaadavad õppeinfosüsteemis ÕIS-i kasutajale pärast tagasisideküsitluse lõppemist. Avatud vastusega küsimuse „Positiivsed tähelepanekud aine ja/või õppejõu kohta“ tulemused on avalikud ja seda saavad lugeda kõik ÕIS-i kasutajad vastava õppeaine juures. Tulemuste koondanalüüs avalikustatakse ülikooli siseveebis üks kuu pärast küsitluse lõppemist. Õppejõu õppetegevuse kvaliteeti ja arengut toetavad meetmed on sätestatud eeskirja lisas „Hea õppejõu arenguprogramm“.
5.2 Eeskirja punktides 2.-4. loetletud tagasisideuuringute ja –küsitluste tulemused on kättesaadavad ülikooli siseveebis. Õppeosakond esitab õppeprodekaanidele tulemuste koondraportid ja piisava vastajate arvu korral programmipõhised raportid kolme kuu jooksul pärast uuringu lõppemist. Tulemusi tutvustab õppeosakond õppekomisjonis ja ülikooli infoüritustel.
5.3 Teaduskonnad analüüsivad tagasiside uuringute ja –küsitluste tulemusi ning esitavad õppeosakonnale hiljemalt 15. novembriks õppeaastapõhise tagasiside aruande, mis sisaldab hinnangut eelmise õppeaasta tagasiside tulemustele, ülevaadet ellu viidud parendustegevustest ja tegevuskava tagasisideuuringutest ja –küsitlustest ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks õppeprogrammide lõikes.
5.4 Tagasiside aruanded on kättesaadavad ülikooli siseveebis.


Õppetegevuse tagasiside küsimise ja arvestamise eeskirja lisa

Hea õppejõu arenguprogramm

1. Üldsätted

1.1 Hea õppejõu arenguprogrammi eesmärk on järjepidevalt parandada Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi: TalTech või ülikool) õppega seotud akadeemiliste töötajate (edaspidi: õppejõud) õppetöö ja õppearendustegevuse tulemuslikkust ning arendada nende õppetegevuseks vajalikke pädevusi. Õppejõu arengut toetavad meetmed on loetletud punktis 4.
1.2 TalTechi akadeemiliste töötajate pädevused, põhiülesanded ning õigused ja kohustused on sätestatud TalTechi senati 20.03.2018 määrusega nr 2 „ Akadeemilise karjääri korraldus“ ja selle lisaga 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“. Akadeemiline töötaja saab oma õpetamispädevusi hinnata, kasutades enesehindamise küsimustikku.
1.3 Hea õppejõu arenguprogrammi tegevusi koordineerib õppeosakond koostöös personaliosakonna ja Eesti inseneripedagoogika keskusega.

2. Õppetegevuse tagasiside personaalne analüüs

2.1 Õppetegevuse personaalset analüüsi teostab:
2.1.1 õppejõud jooksvalt tagasisidest saadud informatsiooni laekumisel;
2.1.2 programmijuht jooksvalt tagasisidest saadud informatsiooni laekumisel, õppeprogrammi analüüsimisel ja arendamisel;
2.1.3 õppejõud ja programmijuht õppeaine tagasiside tulemuste baasil, kui tagasiside tulemustest ilmnevad olulised vajakajäämised. Programmijuht teavitab õppejõu otsest juhti (edaspidi: juht) probleemsetest kohtadest ning õppejõu ja programmijuhi vahelistest esmastest kokkulepetest puuduste kõrvaldamiseks;
2.1.4 õppejõud ja juht, lähtudes üliõpilaste õppeinfosüsteemi (edaspidi:ÕIS) põhise tagasiside tulemustest, võttes arvesse hariduse kvaliteedi töögrupi (edaspidi: HKT) ettepanekuid (nende olemasolul), programmijuhtide ja/või kolleegide tagasisidet ja õppejõu enda hinnangut tagasiside kohta. Üliõpilaste ÕIS-põhise tagasiside analüüsimisel võetakse arvesse nii keskhinnet, selle dünaamikat kui ka sõnalist tagasisidet.

3. Õppejõu õppetegevuse kvaliteet ja arendustegevused

3.1 Õppejõu õppetegevuse kvaliteedi hindamisel ja arendustegevuste kavandamisel võetakse aluseks üliõpilaste ÕIS-i põhise tagasiside tulemused, sh keskhinded ja kommentaarid, mille analüüsimisel arvestatakse punktis 2.1.4 sätestatut. Keskhinne on arvessevõetav, kui tagasisideküsitlusele on vastanud vähemalt 25% õppeinele deklareerinud üliõpilastest ja tagasiside andjaid õppejõule ühes õppeaines on vähemalt viis2.
3.2 Juhul kui õppejõud kuulub üliõpilaste ÕIS-põhise tagasiside keskhinde põhjal3:
3.2.1 kõige kõrgemalt hinnatud õppejõudude hulka (grupp 1), on õppejõu õppetegevuse kvaliteet eeskujuks teistele õppejõududele. Juht:
3.2.1.1 analüüsib koos õppejõuga regulaarselt, arengu- ja karjäärivestluste rütmis, õppetegevuse kohta antud tagasiside tulemusi;
3.2.1.2 toetab õppejõu enesearengu soove selleks vajalike vahendite ja võimaluste pakkumisega;
3.2.1.3 innustab õppejõudu jagama oma kogemusi ja juhendama teisi õppejõude;
3.2.1.4 kasutab võimalusi õppejõu tunnustamiseks.
3.2.2 kõrgelt hinnatud õppejõudude hulka (grupp 2), on õppejõu õppetegevuse kvaliteet nõuetele vastav. Juht:
analüüsib koos õppejõuga regulaarselt, arengu- ja karjäärivestluste rütmis, õppetegevuse kohta antud tagasiside tulemusi; toetab õppejõu enesearengu soove selleks vajalike vahendite ja võimaluste pakkumisega.
3.2.3 madalalt hinnatud õppejõudude hulka (grupp 3), vajab õppejõu õppetegevuse kvaliteet parendamist. Juht:
3.2.3.1 analüüsib koos õppejõuga regulaarselt, arengu- ja karjäärivestluste rütmis, õppetegevuse kohta antud tagasiside tulemusi;
3.2.3.2 lepib õppejõuga kokku arendamist vajavate pädevuste osas. Õppejõud kasutab vähemalt ühte punktis 4.1 nimetatud õppejõu arengut toetavat baasmeedet ja vajadusel täiendavaid meetmeid;
3.2.3.3 toetab õppejõu enesearengu soove selleks vajalike vahendite ja võimaluste pakkumisega. Õppetegevuse kvaliteedi paranemist hinnatakse järgmise aasta arengu- ja karjäärivestlusel.
3.2.4 kõige madalamalt hinnatud õppejõudude hulka (grupp 4), esinevad õppejõu õppetegevuse kvaliteedis puudused. Puuduste kõrvaldamiseks:
3.2.4.1 õppeosakond koondab kokku üliõpilaste tagasiside keskhinded ja kommentaarid ning esitab üliõpilaste tähelepanekud õppekvaliteedi parendamiseks õppejõu juhile;
3.2.4.2 õppejõud ja juht analüüsivad vähemalt kord aastas õppejõu õppetegevuses esinevaid puudusi ja lepivad täpsustatud koolitusvajadusest lähtudes kokku arendustegevustes. Koostatakse tähtajaline tegevuskava, mis sisaldab parendustegevusi puuduste kõrvaldamiseks;
3.2.4.3 õppejõud kasutab vähemalt kahte punktis 4.1 nimetatud õpetamispädevusi tõstvat ja õppejõu arengut toetavat baasmeedet ning vajadusel täiendavaid meetmeid. Õppetegevuse kvaliteedi paranemist hinnatakse järgmise aasta arengu- ja karjäärivestlusel. Positiivseks muutuseks loetakse seda, kui õppejõu õppetegevuse kohta antud üliõpilaste ÕIS-i põhise tagasiside keskhinne on parem kui 10%-l kõige madalamalt hinnatud õppejõududel;
3.2.4.4 programmijuhil on õigus mitte valida õppejõudu oma õppeprogrammi õppetööd läbi viima.

4. Õppejõu arengut toetavad meetmed koos õpiväljunditega

4.1 Õppejõu arengut toetavad baasmeetmed on:
4.1.1 kõrgkoolididaktika täiendusõpe mahus 3–6 EAP-d õppejõu eelteadmiste tasemest lähtuvalt. Õppejõud:
4.1.1.1 kavandab mõjusat õppetööd, tuginedes didaktika üldpõhimõtetele;
4.1.1.2 integreerib õppeprotsessi pedagoogilisi uuendusi;
4.1.1.3 kasutab õppetöö läbiviimisel sobivaid innovaatilisi õpetamis- ja õppemeetodeid;
4.1.1.4 kasutab konstruktiivse tagasisidestamise tehnikaid, annab ja küsib tagasisidet;
4.1.1.5 valib sobiva hindamise metoodika;
4.1.1.6 analüüsib õpetamist ja õppimist eesmärgiga toetada üliõpilast õppeprotsessis.
4.1.2 sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste koolitused (sh keelekoolitused). Õppejõud:
4.1.2.1 esineb mõjusalt, kasutab kaasaegseid IKT võimalusi ja vahendeid;
4.1.2.2 arvestab õppurite individuaalsete, kultuuriliste jm eripäradega;
4.1.2.3 valdab õppetöös kasutatavat keelt tasemel B2–C1.
4.1.3 aktiivõppe meetodite rakendamise täiendusõpe koos individuaalsete konsultatsioonidega. Õppejõud:
4.1.3.1 koostab lõimivaid interdistsiplinaarseid õppeülesandeid;
4.1.3.2 oskab ette valmistada ja viia läbi meeskonna- ning rühmatöid, arvestades valdkonna eripära;
4.1.3.3 valib sobivaid aktiivõppemeetodeid.
4.1.4 koolitused õppematerjalide ja -vahendite kaasajastamiseks ning e-toe loomiseks õppeainele. Õppejõud:
4.1.4.1 koostab didaktiliselt mõjusaid õppe- ja näidismaterjale, kasutades e-tuge.
4.1.5 programmijuhi ja valdkonnakonsultandiõppetöö vaatlused ning vaatlustulemuste analüüs koos õppejõuga. Õppejõud:
4.1.5.1 analüüsib oma õppeprotsessi, tuginedes kaasaegsetele õpiteooriatele ja didaktilistele mudelitele, teeb vajalikud korrektiivid.
4.1.6 dekaani poolt heaks kiidetud muu täienduskoolituse läbimine.
4.2 Õppejõu arengut toetavad täiendavad meetmed on:
4.2.1 mentori või juhendaja kaasamine õppetöö metoodilise ettevalmistamise protsessi ja/või õppejõu õpetamis- ja juhendamispädevuste arendamiseks. Õppejõud:
4.2.1.1 oskab rakendada mentorluse põhimõtteid;
4.2.1.2 kaasab kolleege õpetamist ja õppimist parendavale koostööle.
4.2.2 tunnustatud ja/või väga hea tagasisidega õppejõudude5 loengute külastamine. Õppejõud:
4.2.2.1 analüüsib ja oskab rakendada parimaid praktikaid oma õppetöös.
4.2.3 mobiilsus – osalemine erialadidaktika konverentsidel/seminaridel, erinevate (eriala)võrgustike töös. Õppejõud:
4.2.3.1 rakendab saadud kogemusi ja paremaid praktikaid oma õppetöös ning jagab neid kolleegidega.
4.2.4 Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli poolt pakutavate õppejõudude täiendusõppekursuste läbimine.

5. Õppejõu tunnustamine

5.1 Tunnustamise eesmärgid ja teenete äramärkimise viisid ülikoolis on kehtestatud TalTechi senati 20.06.2017 määrusega nr 11 „Tunnustamise ja sümboolika eeskiri“ (edaspidi: eeskiri).
5.2 Õppejõu tunnustamise viisid on:
5.2.1 aasta õppejõu tiitli omistamine vastavalt eeskirja §-le 10;
5.2.2 struktuuriüksuse juhi poolt tunnustamine vastavalt eeskirja §-le 8:
5.2.2.1 tippõppejõuks nomineerimine/valimine õppeprogrammis;
5.2.2.2 tegevustoetuse määramine parimatele õppetegevuse ja õpetamispädevuste arendamiseks;
5.2.2.3 rahalise preemia määramine;
5.2.2.4 esiletõstmine ja tunnustamine meedias;
5.2.2.5 muu tunnustamise viis.

————————–
[1] Üliõpilane ei saa esitada uueks semestriks õpingukava enne, kui ta on vastanud tagasiside küsitlusele.
[2] Keskhinne arvutatakse õpetatud õppeainete tagasisideküsitlusele vastanute arvuga kaalutud keskmisena.
[3] Arvesse võetakse õppejõudude keskhinded teaduskonnas õpetamissemestril. Tagasiside keskhinnete alusel võidakse õppejõu õppetegevuse kvaliteeti ja arendustegevusi hinnata ning kavandada kuni neljas kategoorias, lähtudes üldjuhul õppejõu positsioonist paremusjärjestuses. Vastavalt teaduskonna õppejõudude tagasiside keskhinnete jaotusele jagatakse õppejõud gruppidesse järgmiselt: grupp 1 keskhinne 80. protsentiilil või enam, grupp 2 keskhinne 25. ja 80. protsentiili vahel, grupp 3 keskhinne 10. ja 25. protsentiili vahel ning grupp 4 keskhinne esimese 10 protsentiili sees.
[4] Kutse/Tehnikaõpetaja magistrikava, IGIP akrediteeritud täiendusõppe õppekava lõpetanud või (eriala)didaktikaalase täiendusõppe läbinud isikud.
[5] Aasta õppejõuks nimetatud õppejõud, üliõpilaste ÕIS-põhise tagasiside põhjal kõige kõrgemalt hinnatud (grupp 1) või muu tunnustuse pälvinud õppejõud.