Õppetegevuse tagasiside küsimise ja arvestamise eeskiri

Kinnitatud rektori 09.02.2023 käskkirjaga nr 4 (jõustunud 01.07.2023)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.07.2023

Käskkiri antakse tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktile 12 ja õppekorralduse eeskirja § 2 lõikele 6.

1. Üldsätted

1.1 Käesolev eeskiri reguleerib Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi: TalTech või ülikool) tasemeõppes õppetööd ja –korraldust (edaspidi: õppetegevus) puudutavate tagasisideuuringute ja –küsitluste korraldamist, tulemuste analüüsi, kasutamist ning avalikustamist.

1.2 Ülikooli õppetegevuse regulaarsed tagasisideuuringud ja –küsitlused on järgmised:
1.2.1 üliõpilaste õppeinfosüsteemi (edaspidi: ÕIS) põhine tagasisideküsitlus õppetegevuse kohta;
1.2.2 õpingute lõpetajate rahulolu uuring.

1.3 Tagasisideuuringute ja –küsitluste läbiviimist, tulemuste analüüsi ja avalikustamist korraldab õppeosakond. Tagasisideuuringuid ja –küsitlusi võivad korraldada omaalgatuslikult ka teised huvigrupid, nt TalTech-i üliõpilasesinduse hariduse kvaliteedi töögrupp.

1.4 Tagasisideuuringutes ja –küsitlustes tagatakse vastajate andmete konfidentsiaalsus ning tulemused avaldatakse vaid üldistatud kujul.

1.5 Tagasisideuuringute ja –küsitluste tulemusi analüüsivad ja arvestavad oma töös:
1.5.1 õppejõud õppetöö kvaliteedi parandamisel ning õpetamise ja õppeainete arendamisel;
1.5.2 programmijuhid, instituutide direktorid, õppeprodekaanid ja dekaanid õppeprogrammide ja -teenuste arendamisel;
1.5.3 õppeosakond arendustegevuste planeerimisel, elluviimisel ja mõju analüüsimisel;
1.5.4 dekaanid ja instituutide direktorid õppetööd läbiviivate akadeemiliste töötajate (edaspidi: õppejõud) koolitusvajaduse välja selgitamisel ning ühe sisendina õppetegevuse tulemuslikkuse hindamisel;
1.5.5 atesteerimiskomisjonid ühe sisendina õppejõu õppetegevuse kvaliteedi kohta info saamisel;
1.5.6 üliõpilased õppeainete valikul ja hariduse kvaliteedi edendamisel;
1.5.7 ülikooli juhtkond juhtimisotsuste tegemisel.

2. Üliõpilaste ÕIS-i põhine tagasisideküsitlus õppetegevuse kohta

2.1 Õppetegevuse ja õppekorralduse tagasisideküsitluse eesmärk on õppetegevuse kvaliteedi tagamine ja tõstmine. Tagasiside võimaldab üliõpilastel anda õppeaine arendamiseks sisendit, suunata tähelepanu õppetegevuse erinevatele aspektidele ning olla seeläbi seotud õppetegevuse arendustegevustega.

2.2 Tagasisideküsitlus viiakse läbi igal semestril ÕIS-is. Küsitlus avatakse üks nädal enne semestri kontaktõppe perioodi lõppu ning suletakse akadeemilises kalendris sätestatud järgmise semestri õpingukava esitamise lõpptähtajal.

2.3 Üliõpilane on kohustatud andma tagasisidet kõikide tema poolt vastaval semestril deklareeritud õppeainete (doktorant ühe õppeaine) õppetegevuse kohta.

2.4 Kui üliõpilane ei ole järgmise semestri deklareerimisperioodi alguseks punktis 2.3 nimetatud mahus tagasisidet andnud, siis piiratakse üliõpilase (v.a. doktorandid ja külalisüliõpilased) kasutajaõigusi ÕIS-is¹ alates õpingukava esitamise alguskuupäevast kuni tagasiside andmise perioodi lõpuni.

3. Õpingute lõpetajate rahulolu uuring

3.1 Õpingute lõpetajate rahulolu uuringu (edaspidi: lõpetajate rahulolu uuring) eesmärk on saada tagasisidet läbitud õppekava kohta ning hinnata õppekvaliteedi, õppekorralduse ja juhendamisega seotud rahulolu.

3.2 Lõpetajate rahulolu uuringule vastamine toimub kaks korda aastas: talvel ja suvel pärast lõputöö kaitsmist või lõpueksami sooritamist. Uuringu sihtrühmaks on vastaval õppeaastal õpingud lõpetavad üliõpilased.

4. Õppetegevuse tagasiside tulemuste avalikustamine ja kasutamine

4.1 Eeskirja punktis 2. nimetatud tagasiside tulemused (väidete keskmised, vastuste jaotus väidete lõikes ja kommentaarid) on kättesaadavad ÕIS-i kasutajale pärast tagasisideküsitluse lõppemist määratud ÕIS-i rolli ulatuses. Üliõpilastele on kättesaadavad väidete keskmised ja vastuste jaotus väidete lõikes.

4.2 Eeskirja punktides 2. ja 3. sätestatud tagasisideuuringute ja –küsitluste tulemuste koondraportid on kättesaadavad ülikooli siseportaalis; õppeosakond esitab need õppeprodekaanidele, tutvustab tulemusi õppekomisjonis ning ülikooli infoüritustel.

4.3 Programmijuht analüüsib õppeprogrammi tagasiside uuringute ja –küsitluste tulemusi ning esitab oma teaduskonna õppeprodekaanile ja õppeosakonnale õppeaastapõhise tagasiside aruande, mis sisaldab hinnangut eelmise õppeaasta tagasiside tulemustele, ülevaadet ellu viidud parendustegevustest ja tegevuskava tagasisideuuringutest ja –küsitlustest ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

5. Rakendussäte

5.1 Tunnistan kehtetuks rektori 03.02.2020 käskkirja nr 4 „Õppetegevuse tagasiside küsimise ja arvestamise eeskiri“.

5.2 Käskkiri jõustub 1. juuli 2023.


1 Üliõpilane ei saa esitada uueks semestriks õpingukava enne, kui ta on vastanud tagasiside küsitlusele.