Õppekulude hüvitamise määr ja tasu määrad I ja II astme tasemeõppe üliõpilastele ja eksternidele 2024/2025. õppeaastaks

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 12.12.2023 otsusega nr 50

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 14.12.2023

Tuginedes Tallina Tehnikaülikooli põhikirja § 9 punktile 8

senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada õppekulude hüvitamise määr ja tasu määrad I ja II astme tasemeõppe üliõpilastele ja eksternidele 2024/2025. õppeaastaks (lisatud).

2. Otsus jõustub allakirjutamisel.


Õppekulude hüvitamise määr ja tasu määrad I ja II astme tasemeõppe üliõpilastele ja eksternidele 2024/2025. õppeaastaks

1. Üliõpilased, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel täiskoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, maksavad nominaalsel õppeajal semestritasu jooksva semestri eest sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust:

Teaduskond Õppekava 2019/2020. õppeaastast  kuni 2021/2022. õppeaastani immatrikuleeritud üliõpilastele semestritasu eurodes 2022/2023. õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilastele semestritasu eurodes 2023/2024 õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilaste semestritasu eurodes alates 2024/2025. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilaste semestritasu eurodes
 1.1 Majandusteaduskond
 1.1.1 TVTB, HAJB, TVTM 1700 1900 2100 TVTB 2350
HAJB 2100
TVTM 2350
 1.1.2 HAJM 1500 1650 1800 1800
 1.1.3 HAGM 1250 1400 1550 1700
 1.1.4 MAEM nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 2750 eurot ning järgnevatel semestritel 1650 eurot nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 3000 eurot ning järgnevatel semestritel 1650 eurot nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 3000 eurot ning järgnevatel semestritel 1650 eurot 3500
 1.2 Inseneriteaduskond 1800 2000 2200 2500
 1.2.1 EAHM 3000 3000
 1.3 Infotehnoloogia teaduskond 3000 3000 3000 3000
1.4 Loodusteaduskond 1800 2000
1.5 EMERA 3000 3000

Üliõpilased väljastpoolt Euroopa Liitu maksavad enne immatrikuleerimist kahe semestri tasu.

2. Semestritasu ei kohaldata ingliskeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppivatele üliõpilastele, kes on:
2.1 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või Eesti alalised elanikud, kes õpivad inseneriteaduskonnas, infotehnoloogia teaduskonnas, loodusteaduskonnas või EMERA-s.
2.2 Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikud, kes on immatrikuleeritud inseneri-, infotehnoloogia või loodusteaduskonda 2022/2023. õppeaastal.

3. Juhul, kui punktis 2.1 või 2.2 nimetatud üliõpilane on enne 2024/2025. õppeaastat õpingud katkestanud ja ta asub uuesti õppima 2024/2025. õppeaastal, hüvitab ta õppekulud Tallinna Tehnikaülikooli I ja II astme tasemeõppe üliõpilaste vastuvõtueeskirja §-st 4 tulenevalt kogu õppekava ulatuses punktis 1. sätestatud määras.

4. Alates 2019/2020. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel osakoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, samuti nominaalsel õppeajal semestritasu tasunud üliõpilastele pärast nende nominaalse õppeaja lõppemist, on ainepunkti tasumäär:

Teaduskond Õppekava 2019/2020. õppeaastast  kuni 2021/2022. (k.a.) õppeaastani immatrikuleeritud üliõpilastele ainepunkti tasumäär eurodes 2022/2023. õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilastele ainepunkti tasumäär eurodes 2023/2024. õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilaste ainepunkti tasumäär eurodes Alates 2024/2025. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilaste ainepunkti tasumäär eurodes
4.1 Majandusteaduskond 60 70 80 90
4.1.1 MAEM 100 100 100 100
4.2 Inseneriteaduskond 60 70 80 90
4.2.1 EAHM 100 100
4.3 Loodusteaduskond 60 70 80 90
4.4 Infotehnoloogia teaduskond 100 100 100 100
4.5 EMERA 100 100

5. Üliõpilastele, kes õpivad eestikeelsetel õppekavadel osakoormusega, või kes õpivad tasulises õppes, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes:

Teaduskond Tasumäär
5.1 Inseneriteaduskonna õppekavad (v.a rakenduskõrgharidusõppesse enne 2017/18 õ.a. immatrikuleeritud üliõpilased)
Rakenduskõrgharidusõppesse enne 2017/18 õ.a. immatrikuleeritud üliõpilased

50

49

5.2 Majandusteaduskonna õppekavad (v.a avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise õppekava¹) 50
5.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 50
5.4 Loodusteaduskonna õppekavad 50
5.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 50
6. Üliõpilastele, kes on immatrikuleeritud kuni 2018/ 2019 õppeaastani ja õpivad ingliskeelsetel õppekavadel osakoormusega või kes on kaotanud sihtstipendiumi õiguse, sh õpingute jätkamisel pärast õppe nominaalaega, või kes õpivad tasulises õppes, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes:
Teaduskond Tasumäär
6.1 Inseneriteaduskonna õppekavad 60
6.2 Majandusteaduskonna õppekavad 60
6.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad:
Alates 2017/18 õ.a. immatrikuleeritud üliõpilased
Enne 2017/18 õ.a. immatrikuleeritud üliõpilased (v.a. küberturbe tehnoloogiad²)

100

60³

6.4 Loodusteaduskonna õppekavad 60
6.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad

7. Lõputöö ja -eksami EAP tasumäär üliõpilasele ja eksternile on 50% vastava teaduskonna õppekava EAP tasumäärast (v.a ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine):
7.1 üliõpilase lõputöö või lõpueksami tasu arvutatakse  tema immatrikuleerimise aastale kehtiva vastava õppekava tasumäära alusel;
7.2 eksterni lõputöö või lõpueksami tasu arvutatakse tema lõputöö kaitsmise või -eksami sooritamise semestril kehtiva vastava õppekava osakoormusega õppele kehtestatud tasumäära aluse4;
7.3 semestritasuga õppekavadel arvestatakse lõputöö ja -eksami tasu nominaalsel õppeajal semestritasu hulka.

8. Üliõpilased, kes õpivad täiskoormusega ja tasuta eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga ja punktis 2. nimetatud üliõpilased, aga kes ei ole semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahtu, hüvitavad õppekulud täitmata jäänud ainepunktide eest tasumääraga 1 EAP 44 eurot, v.a lõputöö/lõpueksami ainepunktide eest.

9. Eestikeelsele õppekavale tasuta õppesse alates 1.08.2024 immatrikuleeritud täiskoormusega õppiv üliõpilane, kes katkestab õpingud pärast 70 kalendripäeva möödumist semestri algusest, on kohustatud hüvitama  vastaval semestril deklareeritud  ja katkestamise päeva seisuga sooritamata õppeainete ainepunktid tasumääraga 1 EAP 44 eurot. Õpingute katkestamise päevaks loetakse üliõpilase poolt avalduse esitamise päeva ÕIS-is omal soovil eksmatrikuleerimiseks.

10. Ingliskeelsele õppekavale tasuta õppesse või sihtstipendiumiga õppesse alates 1.08.2024 immatrikuleeritud täiskoormusega õppiv üliõpilane, kes katkestab õpingud pärast semestri õpingukava esitamise lõpptähtaega, on kohustatud hüvitama vastaval semestril deklareeritud ja katkestamise päeva seisuga sooritamata õppeainete ainepunktid tasumääraga 1 EAP 44 eurot. Õpingute katkestamise päevaks loetakse üliõpilase poolt avalduse esitamise päeva ÕIS-is omal soovil eksmatrikuleerimiseks.

11. Käesolevas otsuses sätestatud tasumäärasid (õppekulude hüvitamise määra) ei kohaldata Ukraina kodakondsusega välisüliõpilastele, kui nad on immatrikuleeritud 2022/2023. õppeaastal või varem. Nimetatud üliõpilased õpivad kõikidel õppekavadel tasuta.


1 Rahvusvahelisel ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine toimub õppekulude hüvitamine ning ülikoolidevaheline arveldamine õppetasude osas vastavalt partnerülikoolide vahel sõlmitud konsortsiumilepingule ning EL-i komisjoni ja konsortsiumi vahel sõlmitud Erasmus Mundus lepingule.
2 Õppekaval küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
3 Kehtib ainult osakoormusega õppes.
4 Õppekaval Ettevõtlik juhtimine MBA eksternina õpinguid lõpetava isiku lõputöö EAP tasumäära arvutamisel lähtutakse määrast 83 eurot EAP kohta.