Õppekulude hüvitamise määr ja tasu määrad I ja II astme tasemeõppe üliõpilastele ja eksternidele 2023/2024. õppeaastaks

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.11.2022 otsusega nr 29 (jõustunud 18.11.2022)

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 18.11.2022

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 9 punktile 8

senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada õppekulude hüvitamise määr ja tasu määrad I ja II astme tasemeõppe üliõpilastele ja eksternidele 2023/2024. õppeaastaks (lisatud).

2. Otsus jõustub allakirjutamisel.


KINNITATUD
Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.11.2022
otsusega nr 29

Õppekulude hüvitamise määr ja tasu määrad I ja II astme tasemeõppe üliõpilastele ja eksternidele 2023/2024. õppeaastaks

1. Üliõpilased, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel täiskoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, maksavad nominaalsel õppeajal semestritasu jooksva semestri eest sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust:

Teaduskond Õppekava 2019/2020. õppeaastast  kuni 2021/2022. õppeaastani immatrikuleeritud üliõpilastele semestritasu eurodes 2022/2023. õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilastele semestritasu eurodes Alates 2023/2024 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilaste semestritasu eurodes
1.1 Majandusteaduskond
1.1.1 TVTB, HAJB, TVTM 1700 1900 2100
1.1.2 HAJM 1500 1650 1800
1.1.3 HAGM 1250 1400 1550
1.1.4 MAEM nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 2750 eurot ning nendele järgnevatel semestritel 1650 eurot nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 3000 eurot ning nendele järgnevatel semestritel 1650 eurot nominaalse õppeaja esimesel kolmel semestril 3000 eurot ning nendele järgnevatel semestritel 1650 eurot
1.2 Inseneriteaduskond 1800 2000 2200
1.2.1 EAHM 3000
1.3 Infotehnoloogia teaduskond 3000 3000 3000
1.4 Loodusteaduskond 1800 2000
1.5 EMERA 3000

Üliõpilased väljastpoolt Euroopa Liitu maksavad enne immatrikuleerimist kahe semestri tasu.

2. Semestritasu ei kohaldata täiskoormusega õppivatele üliõpilastele, kes on:

2.1 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud või Eesti alalised elanikud, kes õpivad inseneriteaduskonnas, infotehnoloogia teaduskonnas, loodusteaduskonnas või EMERA-s.
2.2 Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikud, kes on immatrikuleeritud inseneri-, infotehnoloogia või loodusteaduskonda 2022/2023. õppeaastal.

3. Juhul, kui punktis 2.1 või 2.2 nimetatud üliõpilased:

3.1 on oma õppekavalt eksmatrikuleeritud ja asuvad uuesti õppima kahe aasta jooksul samale õppekavale või
3.2 asuvad samale kõrgharidusastmele uuesti õppima enne kui on möödunud õppekava, millel üliõpilane varem õppis, kolmekordne nominaalkestus ja kui üliõpilane ei ole varem samal kõrgharidusastmel õppides hüvitanud õppekulusid vähemalt poole õppekava nominaalkestuse ulatuses, siis maksavad nad semestritasu punktis 1 nimetatud määras.

4. Alates 2019/2020. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastel, kes õpivad ingliskeelsetel õppekavadel osakoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on ainepunkti tasumäär:

Teaduskond Õppekava 2019/2020. õppeaastast  kuni 2021/2022 (k.a.) õppeaastani immatrikuleeritud üliõpilastele ainepunkti tasumäär eurodes 2022/2023. õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilastele ainepunkti tasumäär eurodes Alates 2023/2024 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilaste ainepunkti tasumäär eurodes
4.1 Majandusteaduskond 60 70 80
4.1.1 MAEM 100 100 100
4.2 Inseneriteaduskond 60 70 80
4.2.1 EAHM 100
4.3 Loodusteaduskond 60 70 80
4.4 Infotehnoloogia teaduskond 100 100 100
4.5 EMERA 100

4.6 punktides 4.1 kuni 4.5 sätestatud tasumäära kohaldatakse ka nominaalsel õppeajal semestritasu tasunud üliõpilastele pärast nende nominaalse õppeaja lõppemist.

5. Alates 2023/2024. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad eestikeelsetel õppekavadel osakoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal või kes õpivad tasulises õppes, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes:

Teaduskond Tasumäär
5.1 Inseneriteaduskonna õppekavad 50
5.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe 50
Magistriõpe ( v.a avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise õppekava1) 50
5.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 50
5.4 Loodusteaduskonna õppekavad 50
5.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 50
6. Alates 2017/2018. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, kes on kaotanud sihtstipendiumi õiguse või kes õpivad tasulises õppes, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes:
Teaduskond Eesti- keelsed õppekavad kuni 2022/2023 õppeaastani Ingliskeelsed õppekavad
kuni 2018/2019. õppeaastani
6.1 Inseneriteaduskonna õppekavad 48 60
6.2 Majandusteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe 50 60
Magistriõpe ( v.a avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise õppekava2) 50 60/553
6.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 48 1004
6.4 Loodusteaduskonna õppekavad 48 60
6.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 48

7. Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes eesti- ja venekeelsetel õppekavadel , sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes:

Teaduskond Enne 2017/2018. õ. a
7.1 Inseneriteaduskonna õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe 45
Bakalaureuseõpe, integreeritud õpe, magistriõpe 48
7.2 Majandusteaduskonna õppekavad 50
7.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad 48
7.4 Loodusteaduskonna õppekavad 48
7.5 Eesti Mereakadeemia õppekavad 48

8. Enne 2017/2018. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad osakoormusega või tasulises õppes ingliskeelsetel õppekavadel, sh akadeemilisel puhkusel õppimise ajal, on õppeaine 1 EAP tasumäär eurodes:

Teaduskond Enne 2017/2018. õ.a
8.1 Inseneriteaduskonna õppekavad 60
8.2 Majandusteaduskonna õppekavad 60
8.3 Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad (v.a küberturbe tehnoloogiad5) 606
8.4 Loodusteaduskonna õppekavad 60

9. Lõputöö ja -eksami EAP tasumäär üliõpilasele ja eksternile on 50% vastava teaduskonna õppekava EAP tasumäärast (v.a ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine):
9.1 üliõpilase lõputöö või lõpueksami tasu arvutatakse  tema immatrikuleerimise aastale kehtiva vastava õppekava tasumäära alusel;
9.2 eksterni lõputöö või lõpueksami tasu arvutatakse tema lõputöö kaitsmise või -eksami sooritamise semestril kehtiva vastava õppekava osakoormusega õppele kehtestatud tasumäära alusel7;
9.3 semestritasuga õppekavadel arvestatakse lõputöö ja -eksami tasu nominaalse õppeaja jooksul semestritasu hulka ning selle eest eraldi maksma ei pea.

10. Üliõpilased, kes õpivad täiskoormusega ja tasuta eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga ja punktis 2. nimetatud üliõpilased, aga kes ei ole semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahtu, hüvitavad õppekulusid täitmata jäänud ainepunktide eest tasumääraga 1 EAP 44 eurot, v.a lõputöö/lõpueksami ainepunktide eest.

11. Käesolevas otsuses sätestatud tasu määrasid ja õppekulude hüvitamise määra ei kohaldata Ukraina kodakondsusega välisüliõpilastele õpingute jätkamisel alates 2021/2022. õppeaasta kevadsemestrist ja Ukraina kodakondsusega ajutise kaitse saanud sõjapõgenikele, kes immatrikuleeriti ülikooli 2022/2023. õppeaastal. Nimetatud üliõpilased õpivad kõikidel õppekavadel tasuta.


1 Rahvusvahelisel ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine toimub õppekulude hüvitamine ning ülikoolidevaheline arveldamine õppetasude osas vastavalt partnerülikoolide vahel sõlmitud konsortsiumilepingule ning EL-i komisjoni ja konsortsiumi vahel sõlmitud Erasmus Mundus lepingule.
2 Rahvusvahelisel ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine toimub õppekulude hüvitamine ning ülikoolidevaheline arveldamine õppetasude osas vastavalt partnerülikoolide vahel sõlmitud konsortsiumilepingule ning EL-i komisjoni ja konsortsiumi vahel sõlmitud Erasmus Mundus lepingule.
3 Madalamat tasumäära kohaldatakse 2017/2018. õ.a immatrikuleeritud üliõpilastele magistriõppe õppekaval tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng.
4 Õppekaval Küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
5 Õppekaval Küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
6 Kehtib ainult osakoormusega õppes.
7 Õppekaval Ettevõtlik juhtimine MBA eksternina õpinguid lõpetava isiku lõputöö EAP tasumäära arvutamisel lähtutakse määrast 83 eurot EAP kohta.