Õppekavadesse mittekuuluvate õppeainete tasuta õpetamine

Kinnitatud rektori 25.06.2019 käskkirjaga nr 27 (jõustub 2019/2020. õppeaastast)
Muudetud rektori 04.12.2020 käskkirjaga nr 53
Muudetud rektori 06.12.2021 käskkirjaga nr 52
Muudetud rektori 03.02.2022 käskkirjaga nr 8
Muudetud rektori 10.02.2023 käskkirjaga nr 5

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 10.02.2023

Käskkiri antakse tuginedes TalTech nõukogu 16.10.2018 otsusega nr 70 kinnitatud „Õppekulude hüvitamise tasumäärade kinnitamine üliõpilastele ja eksternidele 2019/2020. õppeaastaks“ punktile 13:

1. Võimaldada TalTech üliõpilastel õppida tasuta järgmisi õppekavadesse mittekuuluvaid õppeaineid:

1.1 Matemaatika täiendusõpe (YMA0090);

1.2 Füüsika täiendusõpe (YFR0080);

1.3 Inglise keele eelkursus 1 (HLI0061);

1.4 Inglise keele eelkursus 2: Grammatika e-kursus (HLI0062);

1.5 [Kehtetu – jõustunud 04.12.2020]

1.6 Õpioskuste labor (EME0130);

1.7 Tuutori programm (MMP0010);

1.8 Enesejuhtimine (MMP0020);

1.9 Liikumisharrastuse alused I (MK 3001);

1.10 Liikumisharrastuse alused II (MK 3002);

1.11 Matemaatika tasanduskursus (VAY1000); [jõustunud 04.12.2020]

1.12 Matemaatika täiendusõpe (RAR2890); [jõustunud 04.12.2020]

1.13 Spordiharrastuse alused (EVR0260); [jõustunud 04.12.2020]

1.14 Eesti keel vene emakeelega üliõpilastele (MLE 0060); [jõustunud 06.12.2021]

1.15 Välispraktika (UTT0130); [jõustunud 03.02.2022].

1.16 Füüsika täienduskursus (ECK0440); [jõustunud 10.02.2023]

1.17 Matemaatika täiendusõpe (SKK0030). [jõustunud 10.02.2023]

2. Teaduskonna õppekavadesse mittekuuluvate õppeainete tasuta õpetamise otsustab dekaan.

3. Rakendussätted

3.1 Käskkiri jõustub 2019/2020. õppeaastast.

3.2 Tunnistan kehtetuks rektori 17.08.2018 käskkirja nr 38 „Vabaainete tasuta õpetamine 2018/2019. õppeaastal“.