Õppe- ja täiendusõppeteenuse lepingute eritingimuste tüüpvormide ja üldtingimuste kinnitamine

Kinnitatud rektori 26.06.2019 käskkirjaga nr 29

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 14.08.2019

Microsoft Word

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 11 punktile 1:

1. Kinnitan järgmiste õppe- ja täiendusõppeteenuse lepingute eritingimuste tüüpvormid ja üldtingimused eesti ja inglise keeles alljärgnevalt:
1.1 õppekulude hüvitamise leping (lisa 1);
1.2 eksterni leping õpingute lõpetamiseks (lisa 2);
1.3 täiendusõppuri täiendusõppeteenuse leping (lisa 3);
1.4 eksterni täiendusõppeteenuse leping (lisa 4);
1.5 contract for reimbursement of tuition fees (lisa 5);
1.6 contract with an external student for completing studies (lisa 6)
1.7 learning agreement with a continuing education student for continiuing education studies (lisa 7);
1.8 learning agreement with an external student for continuing education studies (lisa 8).

2. Tunnistan kehtetuks rektori 18.08.2017 käskkirja nr 1-8/85 „Õppekulude hüvitamise õppeteenuse lepingute tüüpvormide kinnitamine“.

3. Käskkiri jõustub 14.08.2019.


KINNITATUD
rektori 26.06.2019
käskkirjaga nr 29

Lisa 1

ÕPPEKULUDE HÜVITAMISE LEPING nr number

(sõlmitakse tasulisel õppekaval või osakoormusega õppiva üliõpilasega või üliõpilasega, kes on juba õppinud samas kõrgharidustaseme õppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta ning sellesse õppesse vastu võtmisest on möödas lühem aeg kui õppekava kolmekordne või integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe korral kahekordne nominaalkestus).

 

Tallinna Tehnikaülikool, mida esindab volikirja alusel struktuuriüksuse ametikoht ees- ja perekonnanimi (edaspidi ülikool) ja üliõpilase ees- ja perekonnanimi (edaspidi üliõpilane), (ülikool ja üliõpilane eraldi pool ja koos pooled), sõlmisid käesoleva õppekulude hüvitamise lepingu (edaspidi lepingu eri- ja üldtingimused koos leping) alljärgnevatel tingimustel:

I. LEPINGU ERITINGIMUSED

1. Lepingu ese

1.1 Lepingu ese on üliõpilasele ülikooli poolt kõrgharidusseaduse ja Tallinna Tehnikaülikooli seadusega kooskõlas osutatav tasemeõppe teenus ja selle osutamise tingimused alljärgnevalt:
1.1.1 kõrgharidusaste: kõrgharidusastme nimetus;
1.1.2 teaduskond: teaduskond;
1.1.3 õppekava: õppekava.

1.2 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhindutakse ülikooli kehtestatud õppekorralduse tingimustest, õppekulude (õppeteenustasude) hüvitamise tasumääradest üliõpilastele ja eksternidele ning lepingust.

1.3 Lepingu sõlmimisel on ühe ainepunkti (edaspidi EAP) tasu numbritega (sõnadega) eurot või semestritasu summa numbritega (summa sõnadega) eurot.

1.4 Poolte andmed:

Tallinna Tehnikaülikool Üliõpilane
Ehitajate tee 5 Nimi: ees- ja perekonnanimi
19086 Tallinn Isikukood: isikukood
Registrikood: 74000323 Aadress: tänav
EE201010052037382001 Indeks linn/maakond
AS SEB Pank e-post
e-post

Telefon

Telefon

 

1.5 Lepingu üldtingimused on kinnitatud rektori kuupäev kuu aasta käskkirjaga nr number.

II. LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

2. Üldsätted

2.1 Üliõpilase nominaalne õppeaeg vastab üldjuhul õppekava nominaalkestusele, mis on õppekavas määratud õppeaeg õppeaastates. Ühe õppeaasta maht kõrgharidustaseme õppes on 60 EAP-d.

2.2 Täiskoormusega õppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekavas ettenähtud õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75 protsenti (45 EAP-d õppeaastas).

2.3 Osakoormusega õppes täidab üliõpilane, v.a doktorant, iga õppeaasta lõpuks õppekavas ettenähtud õppe mahust kumulatiivselt 50 kuni 75 protsenti (30 kuni 44 EAP-d õppeaastas).

2.4 Alates teisest õppeaastast viiakse üliõpilane täiskoormusega õppest üle osakoormusega õppesse või vastupidi, lähtudes sellest, kui suures mahus on ta igal õppeaastal kumulatiivselt õppekava täitnud.

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1 Ülikool kohustub:
3.1.1 võimaldama üliõpilasel täita lepingu punktis 1.1.3 nimetatud õppekava, eeldusel, et õppekulud on hüvitatud, v.a juhul, kui üliõpilasele on määratud ülikooli sihtstipendium, see on kehtiv ja ta on semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahu;
3.1.2 täitma kõrgharidusseadusest, Tallinna Tehnikaülikooli seadusest, õppekorralduse eeskirjast ja muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
3.1.3 sisestama õppeinfosüsteemi (edaspidi ÕIS) üliõpilase õpinguid puudutava info.

3.2 Ülikoolil on õigus:
3.2.1 teha õppekavasse muudatusi õigusaktides sätestatud korras;
3.2.2 nõuda üliõpilaselt õppekulude tähtaegset hüvitamist (õppeteenustasu maksmist) täies ulatuses ja õppeteenustasu maksmisega viivitamisel viivist 0,06 protsenti päevas viivitatud summalt iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest;
3.2.3 muuta ühepoolselt õppeteenustasu suurust enne iga õppeaasta algust vastavalt kõrgharidusseadusele, kusjuures juba õppima asunud üliõpilase õppekulude hüvitamise määra võib ülikool suurendada eelmise õppeaastaga võrreldes kuni 10 protsenti;
3.2.4 kehtestada õppekorralduse alused kõrgharidusstandardist lähtudes;
3.2.5 eksmatrikuleerida üliõpilane juhul, kui üliõpilane ei ole hüvitanud õppekulusid või muudel õppekorralduse eeskirjas sätestatud juhtudel (sh osakoormuse nõude täitmata jätmine, akadeemilise tava rikkumine jmt);
3.2.6 loovutada lepingust tulenev võlanõue üliõpilase vastu täielikult või osaliselt kolmandale isikule.

3.3 Üliõpilane kohustub:
3.3.1 täitma lepingu punktis 1.1.3 nimetatud õppekava;
3.3.2 kasutama õppimiseks loodud võimalusi, sh õppevara, vastutustundlikult;
3.3.3 tasuma õppeteenuse eest üks kord semestris vastavalt deklareeritud õppeainete mahule ja ülikooli kehtestatud tasumääradele, v.a juhul, kui üliõpilasele on määratud ülikooli sihtstipendium, see on kehtiv ja ta on semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahu;
3.3.4 järgima kõrgharidusseadusest, õppekorralduse eeskirjast ja teistest ülikoolisisestest õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
3.3.5 jälgima ÕIS-i ja uuendama oma kontaktandmeid ÕIS-is koheselt pärast nende muutumist.

3.4 Üliõpilasel on õigus:
3.4.1 õppimiseks vajalikele tingimustele, sh turvalisele ja õpitulemuste saavutamist toetavale õpikeskkonnale;
3.4.2 saada õppekava täitmiseks vajalikku teavet;
3.4.3 saada õpi- ja karjäärinõustamist;
3.4.4 anda tagasisidet õppekorraldusele ja vaidlustada õppekorraldusega seonduvaid otsuseid;
3.4.5 valida esindajaid ja olla valitud üliõpilaste esindusorganitesse;
3.4.6 saada igal õppeaastal õppetööst vähemalt kaks kuud puhkust;
3.4.7 saada akadeemilist puhkust üldjuhul kuni üks aasta, lisaks tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

4. Viisa või tähtajalise elamisloa alusel õppiva üliõpilase täiendavad kohustused

4.1 Viisa või tähtajalise elamisloa (välismaalaste seaduse tähenduses) alusel õppiv üliõpilane kohustub ise täielikult ja tähtaegselt tasuma:
4.1.1 Eestis viibimise ja elamise kulud, sealhulgas tagama enda majutamise, toitlustamise ja haigusest või vigastusest tingitud ravikulude ja muude toimetuleku kulude katmise;
4.1.2 Eestist lahkumise kulud, sh väljasõidukohustuse sundtäitmise, kinnipidamiskeskuse või politsei arestimaja kinnipidamiskulud;
4.1.3 välismaalaste seaduses sätestatud menetluses osalemise kulud, sh tõendite esitamise eest.

4.2 Juhul, kui ülikool on kutsujana välismaalaste seaduse tähenduses kohustatud kandma lepingu punktis 4.1 nimetatud üliõpilasega seonduvad kulud, kohustub üliõpilane need ülikooli esitatud nõude alusel täielikult ja tähtaegselt tasuma.

5. Õppeteenustasu

5.1 Õppeteenustasu (õppekulude hüvitamine) koosneb üliõpilase poolt deklareeritud EAP-de mahust ja ülikooli kehtestatud EAP-de tasumäära korrutisest või õppekava semestritasust.

5.2 Õppeteenustasu suurus lepingu sõlmimisel on sätestatud lepingu punktis 1.3. Ülikoolil on õigus muuta ühepoolselt õppeteenustasu suurust üks kord õppeaastas, avalikustades tasumäärad vähemalt 4 (neli) kuud enne õppeaasta algust ülikooli veebilehel.

5.3 Üliõpilane on kohustatud tasuma õppeteenustasu ülikooli poolt esitatud arve alusel 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arve esitamisest.

5.4 Juhul, kui leping lõpeb üliõpilase eksmatrikuleerimise tõttu, on üliõpilane kohustatud tasuma õppeteenustasu täies ulatuses kogu semestri deklareeritud õppeainete eest.

5.5 Juhul, kui ülikool ütleb lepingu üles ülikoolist tulenevatel põhjustel, tagastatakse üliõpilase poolt makstud õppeteenustasu deklareeritud õppeainete mahus, mis on lepingu ülesütlemise hetkeks sooritamata.

6. Lepingu sõlmimine, kehtivus ja lõppemine

6.1 Leping sõlmitakse ülikooli immatrikuleeritud isikuga, kes on ÕIS-i sisse logides identifitseeritud.

6.2 Leping sõlmitakse üliõpilasele ülikooli poolt ÕIS-is lepingutingimuste (siduva tahteavalduse ehk pakkumuse) esitamisega. Üliõpilane nõustub, et lepingutingimused on talle esitatud selgel ja arusaadaval viisil. Pärast lepingutingimustega tutvumist üliõpilane kas kinnitab (siduv tahteavaldus ehk nõustumus) või ei kinnita lepingutingimustega nõustumist.

6.3 Leping ülikooli ja üliõpilase vahel loetakse sõlmituks lepingutingimuste kohta üliõpilase poolt kinnituse „Nõustun õppekulude hüvitamise lepingu tingimustega“ andmisega. Kinnitus antakse üliõpilase poolt elektroonselt pärast lepingutingimustega tutvumist, neist arusaamist ja tingimustega nõustumist.

6.4 Pooled saavad aru ja nõustuvad, et on piisavalt selge, et poolte vahel on saavutatud kokkulepe lepingu sõlmimiseks ja et leping on sõlmitud käesolevatel tingimustel.

6.5 Leping jõustub lepingu punktis 6.3 nimetatud kinnituse andmisega ja kehtib kuni üliõpilase eksmatrikuleerimiseni seoses õppekava täitmisega või juhul kui üliõpilane vahetab õppekava, õppekava vahetamiseni.

6.6 Üliõpilasel on õigus leping korraliselt üles öelda õppekorralduse eeskirjas eksmatrikuleerimise aluse esinemisel. Eksmatrikuleerimisavaldust loetakse ühtlasi lepingu ülesütlemise avalduseks.

6.7 Ülikoolil on õigus leping korraliselt üles öelda õppekorralduse eeskirjas eksmatrikuleerimise aluse esinemisel. Eksmatrikuleerimist loetakse ühtlasi lepingu ülesütlemiseks, v.a juhul kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega.

6.8 Lepingu ülesütlemisest teatatakse teisele poolele kirjalikus vormis.

6.9 Pooltel ei ole õigust lepingust taganeda.

6.10 Lepingut võib igal ajal lõpetada poolte kirjalikul kokkuleppel.

6.11 Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

7. Lõppsätted

7.1 Leping on poolte vahel sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja sisaldab lepingut sõlminud isikute nimesid, kuid ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud.

7.2 Lepingut võib muuta üksnes poolte vahelisel kirjalikul kokkuleppel.

7.3 Pooled lepivad kokku, et ametlik infovahetus (teated, akadeemiline puhkus jmt) edastatakse üliõpilase ÕIS-i kontole ja taltech.ee või ttu.ee e-posti aadressile ning loetakse, et saadetu on üliõpilasele kätte toimetatud ning tal on olnud mõistlik võimalus sellega tutvuda, kui saatmisest on möödunud kolm (3) tööpäeva.

7.4 Kinnituse „Nõustun õppekulude hüvitamise lepingu tingimustega“ andmisega nõustub üliõpilane, et ta on teadlik, et ülikooli õigusaktid on leitavad ülikooli veebilehelt ja avalikust dokumendiregistrist.

7.5 Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi ja ülikooli õigusaktidest.

7.6 Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras Harju Maakohtus.

7.7 Leping on koostatud Eesti õiguse alusel.

Tallinna Tehnikaülikool                                 Üliõpilane

Kinnitatud üliõpilase poolt kuupäev kuu aasta


KINNITATUD
rektori 26.06.2019
käskkirjaga nr 29

Lisa 2

EKSTERNI LEPING ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS nr number

(sõlmitakse isikuga, kes soovib eksternina kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit)

 

Tallinna Tehnikaülikool, mida esindab volikirja alusel struktuuriüksuse ametikoht ees- ja perekonnanimi (edaspidi ülikool) ja eksterni ees- ja perekonnanimi (edaspidi ekstern), (ülikool ja ekstern eraldi pool ja koos pooled), sõlmisid käesoleva eksterni lepingu õpingute lõpetamiseks (edaspidi lepingu eri- ja üldtingimused koos leping) alljärgnevatel tingimustel:

I. LEPINGU ERITINGIMUSED

1. Lepingu ese

1.1 Ülikool võimaldab eksternil ajavahemikus kuupäev kuu aasta kuni kuupäev kuu aasta kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit eksami nimetus õppekaval õppekava (edaspidi õppeteenus) ülikooli kehtestatud tingimustel ja korras.

1.2 Õppeteenuse hind (õppeteenustasu) on summa numbritega (summa sõnadega)

1.3 Poolte andmed:

Tallinna Tehnikaülikool Ekstern
Ehitajate tee 5 Nimi: ees- ja perekonnanimi
19086 Tallinn Isikukood: isikukood
Registrikood: 74000323 Aadress: tänav
EE201010052037382001 Indeks linn/maakond
AS SEB Pank e-post
e-post

Telefon

Telefon

 

1.4 Lepingu üldtingimused on kinnitatud rektori kuupäev kuu aasta käskkirjaga nr number.

II. LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

2. Poolte õigused ja kohustused

2.1 Ülikool kohustub:
2.1.1 võimaldama eksternil kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam ülikooli kinnitatud tingimustel ja korras ja vastavalt lepingule;
2.1.2 väljastama eksternile õppeteenusega seotud vajalikke dokumente;
2.1.3 esitama eksternile arve 10 (kümne) kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest;
2.1.4 teavitama eksterni õppeteenustasu mittetähtaegsest laekumisest õppeinfosüsteemi (edaspidi ÕIS)

2.2 Ülikoolil on õigus:
2.2.1 kehtestada õppekorralduse tingimused;
2.2.2 eksternile õppeteenust mitte osutada juhul, kui ekstern ei ole tasunud õppeteenustasu punktis 3.2 märgitud tähtajal;
2.2.3 nõuda eksternilt õppeteenustasu maksmist vastavalt esitatud arvele ja tähtaegselt maksmata summadelt viivist;
2.2.4 õppeteenustasu võlgnevuse korral mitte lubada eksterni lõputöö kaitsmisele või lõpueksami sooritamisele;
2.2.5 loovutada lepingust tulenev võlanõue eksterni vastu täielikult või osaliselt kolmandale isikule.

2.3 Ekstern kohustub:
2.3.1 tasuma õppeteenustasu vastavalt ülikooli esitatud arvele;
2.3.2 täitma kõrgharidusseadusest, ülikooli õigusaktidest ja muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
2.3.3 jälgima õppekorralduse infovahetust ÕIS-is ja vajadusel uuendama oma kontaktandmeid.

2.4 Eksternil on õigus:
2.4.1 lepingu punktis 2.1.1 nimetatud õppeteenusele eeldusel, et õppeteenustasu on makstud;
2.4.2 saada õppeteenusega seotud vajalikke dokumente.

3. Lepingu hind ja maksmise tingimused

3.1 Õppeteenustasu kehtestatakse ülikooli poolt, kusjuures ülikoolil on õigus muuta ühepoolselt õppeteenustasu suurust üks kord õppeaastas, avalikustades tasumäärad vähemalt 4 (neli) kuud enne õppeaasta algust ülikooli veebilehel.

3.2 Ekstern on kohustatud tasuma õppeteenustasu ülikooli poolt ÕIS-i kaudu esitatud arve alusel 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arve esitamisest.

3.3 Õppeteenustasu maksmisega viivitamisel on ülikoolil õigus nõuda eksternilt viivist 0,06% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.

3.4 Juhul, kui ülikool ütleb lepingu üles eksterni lepingu rikkumise tõttu, on ekstern kohustatud tasuma õppeteenustasu täies ulatuses.

4. Lepingu sõlmimine, kehtivus ja lõppemine

4.1 Leping sõlmitakse eksterniga, kes on ÕIS-i sisse logides identifitseeritud.

Leping sõlmitakse eksterniga ülikooli poolt ÕIS-is lepingutingimuste (siduva tahteavalduse ehk pakkumuse) esitamisega. Ekstern nõustub käesolevaga, et lepingutingimused 4.2 on talle esitatud selgel ja arusaadaval viisil. Pärast lepingutingimustega tutvumist ekstern kas kinnitab (siduv tahteavaldus ehk nõustumus) või ei kinnita lepingutingimustega nõustumist.

4.3 Leping ülikooli ja eksterni vahel loetakse sõlmituks lepingutingimuste kohta eksterni poolt kinnituse „Nõustun eksterni lepingu õpingute lõpetamiseks tingimustega“ andmisega. Kinnitus antakse eksterni poolt elektroonselt pärast lepingutingimustega tutvumist, neist arusaamist ja tingimustega nõustumist.

4.4 Pooled saavad aru ja nõustuvad, et eksterni poolt lepingutingimustele kinnituse andmisega on piisavalt selge, et poolte vahel on saavutatud kokkulepe lepingu sõlmimiseks ja et leping on sõlmitud käesolevatel tingimustel.

4.5 Leping jõustub lepingu punktis 4.3 nimetatud kinnituse andmisega ja kehtib kuni lepingu punktis 1.1 nimetatud tähtaja lõpuni.

4.6 Lepingut võib igal ajal lõpetada poolte kirjalikul kokkuleppel.

4.7 Lepingu ülesütlemisest teatatakse teisele poolele kirjalikus vormis.

4.8 Pooltel ei ole õigust lepingust taganeda.

4.9 Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

5. Lõppsätted

5.1 Leping on sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja sisaldab lepingut sõlminud isikute nimesid, kuid ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud.

5.2 Lepingut võib muuta üksnes poolte vahelisel kirjalikul kokkuleppel.

5.3 Pooled lepivad kokku, et ametlik infovahetus edastatakse eksternile ÕIS-i kontole ja taltech.ee või ttu.ee e-posti aadressile ning loetakse, et saadetu on eksternile kätte toimetatud ning tal on olnud mõistlik võimalus sellega tutvuda, kui saatmisest on möödunud kolm (3) tööpäeva.

5.4 Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi ja ülikooli õigusaktidest.

5.5 Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras Harju Maakohtus.

5.6 Leping on koostatud Eesti õiguse alusel.

Tallinna Tehnikaülikool                                 Ekstern

Kinnitatud eksterni poolt kuupäev kuu aasta


KINNITATUD
rektori 26.06.2019
käskkirjaga nr 29

Lisa 3

TÄIENDUSÕPPURI TÄIENDUSÕPPETEENUSE LEPING nr number

(sõlmitakse isikuga, kes õpib avatud õppes)

Tallinna Tehnikaülikool, mida esindab volikirja alusel avatud õppe keskuse juhataja ees- ja perekonnanimi (edaspidi ülikool) ja täiendusõppuri ees- ja perekonnanimi (edaspidi täiendusõppur), (ülikool ja täiendusõppur eraldi pool ja koos pooled) sõlmisid käesoleva täiendusõppuri täiendusõppeteenuse lepingu (edaspidi lepingu eri- ja üldtingimused koos leping) alljärgnevatel tingimustel:

I. LEPINGU ERITINGIMUSED

1. Lepingu ese

1.2 Lepingu ese on ülikooli poolt täiendusõppurile osutatav täiendusõppeteenus ajavahemikus kuupäev kuu aasta kuni kuupäev kuu aasta vastavalt täiendusõppuri õpingukavale.

1.3 Poolte andmed:

Tallinna Tehnikaülikool Täiendusõppur
Ehitajate tee 5 Nimi: ees- ja perekonnanimi
19086 Tallinn Isikukood: isikukood
Registrikood: 74000323 Aadress: tänav
EE201010052037382001 Indeks linn/maakond
AS SEB Pank e-post

e-post                                                                                      Telefon

Telefon

1.4 Lepingu üldtingimused on kinnitatud rektori kuupäev kuu aasta käskkirjaga nr number.

II. LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

2. Poolte õigused ja kohustused

2.1 Ülikool kohustub:
2.1.1 osutama täiendusõppurile täiendusõppeteenust vastavalt täiendusõppuri õpingukavale kooskõlas haridus- ja teadusministri kehtestatud täienduskoolituse standardi, täiskasvanute koolituse seaduse ja ülikooli õigusaktidega;
2.1.2 võimaldama täiendusõppuril sooritada arvestusi ja eksameid vastavalt ülikooli kehtestatud õppekorralduseeskirjas sätestatule ja eeldusel, et õppeteenustasu on makstud;
2.1.3 esitama täiendusõppurile arve 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul õpingukava esitamise tähtaja möödumisest;
2.1.4 teavitama täiendusõppurit õppeteenustasu mittetähtaegsest laekumisest õppeinfosüsteemis (edaspidi ÕIS).

2.2 Ülikoolil on õigus:
2.2.1 nõuda täiendusõppurilt õppeteenustasu maksmist vastavalt esitatud arvele ja tähtaegselt maksmata summadelt viivist;
2.2.2 kehtestada õppekorralduse tingimused;
2.2.3 täiendusõppurile täiendusõppeteenust mitte osutada juhul, kui täiendusõppur ei ole tasunud õppeteenustasu punktis 3.2 märgitud tähtajal;
2.2.4 õppeteenustasu võlgnevuse korral mitte lubada täiendusõppurit eksamile või arvestusele;
2.2.5 loovutada lepingust tulenev võlanõue täiendusõppuri vastu täielikult või osaliselt kolmandale isikule.

2.3 Täiendusõppur kohustub:
2.3.1 tasuma õppeteenustasu üks kord semestris vastavalt deklareeritud õppeainete ainepunktide (edaspidi EAP) mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele;
2.3.2 täitma Eesti Vabariigi ja ülikooli õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
2.3.3 jälgima õppekorralduse infovahetust ÕIS-is ja vajadusel uuendama oma kontaktandmeid.

2.4 Täiendusõppuril on õigus:
2.4.1 osaleda täiendusõppes, sooritada eksameid ja arvestusi eeldusel, et õppeteenustasu on makstud;
2.4.2 saada täiendusõppega seotud vajalikke dokumente.

3. Õppeteenustasu ja selle maksmise tingimused

3.1 Õppeteenustasu arvutamise aluseks on täiendusõppuri deklareeritud õppeainete EAP-de mahu ja ülikoolis kehtestatud EAP tasumäära korrutis.

3.2 Täiendusõppur on kohustatud tasuma õppeteenustasu ülikooli poolt talle ÕIS-i kaudu esitatud arve alusel 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arve esitamisest.

3.3 Õppeteenustasu maksmisega viivitamisel on ülikoolil õigus nõuda täiendusõppurilt viivist 0,06% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.

3.4 Kui täiendusõppur esitab avalduse lepingu ülesütlemiseks enne 1.oktoobrit sügissemestril või enne 1. märtsi kevadsemestril, on ta kohustatud tasuma 30% õppeteenustasust.

3.5 Kui täiendusõppur esitab avalduse lepingu ülesütlemiseks pärast 1. oktoobrit, kuid enne 1. novembrit sügissemestril või pärast 1. märtsi, kuid enne 1. aprilli kevadsemestril, on ta kohustatud tasuma 50% õppeteenustasust.

3.6 Kui täiendusõppur ei ole esitanud avaldust lepingu ülesütlemiseks enne 1. novembrit sügissemestril või enne 1. aprilli kevadsemestril, on ta kohustatud tasuma õppeteenustasu täies ulatuses.

3.7 Juhul, kui ülikool ütleb lepingu üles täiendusõppuri lepingu tingimuse rikkumise tõttu, on täiendusõppur kohustatud tasuma õppeteenustasu täies ulatuses.

3.8 Juhul, kui ülikool ütleb lepingu üles ülikoolist tulenevatel põhjustel, kuulub tagastamisele täiendusõppuri makstud õppeteenustasu osa, mis on tasutud toimumata jäänud täiendusõppe eest.

4. Lepingu sõlmimine, kehtivus ja lõppemine

4.1 Leping sõlmitakse täiendusõppuriga, kes on ÕIS-i sisse logides identifitseeritud.

4.2 Leping sõlmitakse täiendusõppurile ülikooli poolt ÕIS-is lepingutingimuste (siduva tahteavalduse ehk pakkumuse) esitamisega. Täiendusõppur nõustub käesolevaga, et lepingutingimused on talle esitatud selgel ja arusaadaval viisil.

4.3 Pärast lepingutingimustega tutvumist täiendusõppur kas kinnitab (siduv tahteavaldus ehk nõustumus) või ei kinnita lepingutingimustega nõustumist. Leping ülikooli ja täiendusõppuri vahel loetakse sõlmituks lepingutingimuste kohta täiendusõppuri poolt kinnituse „Nõustun täiendusõppuri täiendusõppeteenuse lepingu tingimustega“ andmisega. Kinnitus antakse täiendusõppuri poolt elektroonselt pärast lepingutingimustega tutvumist, neist arusaamist ja tingimustega nõustumist.

4.4 Pooled saavad aru ja nõustuvad, et täiendusõppuri poolt lepingutingimustele kinnituse andmisega on piisavalt selge, et poolte vahel on saavutatud kokkulepe lepingu sõlmimiseks ja et leping on sõlmitud käesolevatel tingimustel.

4.5 Leping jõustub lepingu punktis 4.3 nimetatud kinnituse andmisega ja kehtib kuni lepingu punktis 1.1 nimetatud tähtaja lõpuni.

4.6 Pooltel ei ole õigust lepingust taganeda.

4.7 Lepingut võib igal ajal lõpetada poolte kirjalikul kokkuleppel.

4.8 Lepingu ülesütlemisest teatatakse teisele poolele kirjalikus vormis.

5. Lõppsätted

5.1 Leping on sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja sisaldab lepingut sõlminud isikute nimesid, kuid ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud.

5.2 Pooled lepivad kokku, et ametlik infovahetus edastatakse täiendusõppurile ÕIS-i kontole ja taltech.ee või ttu.ee e-posti aadressile ning loetakse, et saadetu on täiendusõppurile kätte toimetatud ning tal on olnud mõistlik võimalus sellega tutvuda, kui saatmisest on möödunud kolm (3) tööpäeva.

5.3 Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi ja ülikooli õigusaktidest.

5.4 Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras Harju Maakohtus.

5.5 Leping on koostatud Eesti õiguse alusel.

Tallinna Tehnikaülikool                                 Täiendusõppur

Kinnitatud täiendusõppuri poolt kuupäev kuu aasta


KINNITATUD
rektori 26.06.2019
käskkirjaga nr 29

Lisa 4

EKSTERNI TÄIENDUSÕPPETEENUSE LEPING nr number

(sõlmitakse isikuga, kes soovib sooritada eksameid ja arvestusi osalemata korralises õppes)

Tallinna Tehnikaülikool, mida esindab volikirja alusel avatud õppe keskuse juhataja ees- ja perekonnanimi (edaspidi ülikool) ja eksterni ees- ja perekonnanimi (edaspidi ekstern), (ülikool ja ekstern eraldi pool ja koos pooled) sõlmisid käesoleva eksterni täiendusõppeteenuse lepingu (edaspidi lepingu eri- ja üldtingimused koos leping) alljärgnevatel tingimustel:

I. LEPINGU ERITINGIMUSED

1. Lepingu ese

1.2 Lepingu ese on ülikooli poolt eksternile osutatav täiendusõppeteenus ajavahemikus kuupäev kuu aasta kuni kuupäev kuu aasta ja selle osutamine järgmistel tingimustel:

Õppeaine kood       Õppeaine nimetus                                                            EAP                       Hind

1.2 Poolte andmed:

Tallinna Tehnikaülikool Ekstern
Ehitajate tee 5 Nimi: ees- ja perekonnanimi
19086 Tallinn Isikukood: isikukood
Registrikood: 74000323 Aadress: tänav
EE201010052037382001   Indeks linn/maakond
AS SEB Pank   e-post
e-post

Telefon

  Telefon

 

1.3 Lepingu üldtingimused on kinnitatud rektori kuupäev kuu aasta käskkirjaga nr number.

II. LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

2.  Poolte õigused ja kohustused

2.1 Ülikool kohustub:
2.1.1 võimaldama eksternil sooritada arvestusi ja eksameid vastavalt ülikooli õppekorralduseeskirjas sätestatule ja eeldusel, et õppeteenustasu on makstud;
2.1.2 esitama eksternile arve 5 (viie) kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest;
2.1.3 teavitama eksterni õppteenustasu mittetähtaegsest laekumisest õppeinfosüsteemis (edaspidi ÕIS).

2.2 Ülikoolil on õigus:
2.2.1 nõuda eksternilt õppeteenustasu maksmist vastavalt esitatud arvele ja tähtaegselt maksmata summadelt viivist;
2.2.2 kehtestada õppekorralduse tingimused;
2.2.3 õppeteenustasu võlgnevuse korral mitte lubada eksterni eksamile või arvestusele;
2.2.4 loovutada lepingust tulenev võlanõue eksterni vastu täielikult või osaliselt kolmandale isikule.

2.3 Ekstern kohustub:
2.3.1 tasuma õppeteenustasu üks kord semestris vastavalt deklareeritud õppeainete EAP-de mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele;
2.3.2 täitma Eesti Vabariigi ja ülikooli õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
2.3.3 jälgima õppekorralduse infovahetust ÕIS-is ja vajadusel uuendama oma kontaktandmeid.

2.4 Eksternil on õigus:
2.4.1 sooritada eksameid ja arvestusi eeldusel, et õppeteenustasu on makstud;
2.4.2 saada täiendusõppega seotud vajalikke dokumente.

3. Õppeteenustasu ja selle maksmise tingimused

3.1 Õppeteenustasu arvutamise aluseks on eksterni poolt deklareeritud õppeainete EAP-de mahu ja ülikoolis kehtestatud EAP tasumäärade korrutis.

3.2 Ekstern on kohustatud tasuma õppeteenustasu ülikooli poolt ÕIS-i kaudu esitatud arve alusel 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arve esitamisest.

3.3 Õppeteenustasu maksmisega viivitamisel on ülikoolil õigus nõuda eksternilt viivist 0,06% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.

3.4 Juhul, kui ülikool ütleb lepingu üles eksterni lepingu rikkumise tõttu, on ekstern kohustatud tasuma õppeteenustasu täies ulatuses.

3.5 Juhul, kui ülikool ütleb lepingu üles ülikoolist tulenevatel põhjustel, kuulub tagastamisele eksterni makstud õppeteenustasu osa, mis on tasutud saamata jäänud teenuse eest.

4. Lepingu sõlmimine, kehtivus ja lõppemine

4.1 Leping sõlmitakse eksterniga, kes on ÕIS-i sisse logides identifitseeritud.

4.2 Leping sõlmitakse eksternile ülikooli poolt ÕIS-is lepingutingimuste (siduva tahteavalduse ehk pakkumuse) esitamisega. Ekstern nõustub käesolevaga, et lepingutingimused on talle esitatud selgel ja arusaadaval viisil.

4.3 Pärast lepingutingimustega tutvumist ekstern kas kinnitab (siduv tahteavaldus ehk nõustumus) või ei kinnita lepingutingimustega nõustumist. Leping ülikooli ja eksterni vahel loetakse sõlmituks lepingutingimuste kohta eksterni poolt kinnituse „Nõustun eksterni täiendusõppeteenuse lepingu tingimustega“ andmisega. Kinnitus antakse eksterni poolt elektroonselt pärast lepingutingimustega tutvumist, neist arusaamist ja tingimustega nõustumist.

4.4 Pooled saavad aru ja nõustuvad, et eksterni poolt lepingutingimustele kinnituse andmisega on piisavalt selge, et poolte vahel on saavutatud kokkulepe lepingu sõlmimiseks ja et leping on sõlmitud käesolevatel tingimustel.

4.5 Leping jõustub lepingu punktis 4.3 nimetatud kinnituse andmisega ja kehtib kuni lepingu punktis 1.1 nimetatud tähtaja lõpuni.

4.6 Pooltel ei ole õigust lepingust taganeda.

4.7 Lepingut võib igal ajal lõpetada poolte kirjalikul kokkuleppel.

4.8 Lepingu ülesütlemisest teatatakse teisele poolele kirjalikus vormis.

5. Lõppsätted

5.1 Leping on sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja sisaldab lepingut sõlminud isikute nimesid, kuid ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud.

5.2 Lepingut võib muuta üksnes poolte vahelisel kirjalikul kokkuleppel.

5.3 Pooled lepivad kokku, et ametlik infovahetus edastatakse eksternile ÕIS-i kontole ja taltech.ee või ttu.ee e-posti aadressile ning loetakse, et saadetu on eksternile kätte toimetatud ning tal on olnud mõistlik võimalus sellega tutvuda, kui saatmisest on möödunud kolm (3) tööpäeva.

5.4 Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi ja ülikooli õigusaktidest.

5.5 Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras Harju Maakohtus.

5.6 Leping on koostatud Eesti õiguse alusel.

Tallinna Tehnikaülikool                                                Ekstern

 

Kinnitatud eksterni poolt
Kuupäev kuu aasta


APPROVED
By Rector’s directive No 29
of 26.06.2019
Annex 5

CONTRACT No number FOR REIMBURSEMENT OF TUITION FEES

(the contract is entered into with a student in a self-financed study place or in part-time studies or with a student who has studied at the same level of higher education for free at least for fifty per cent of the nominal duration of the study programme and less than the triple or double in case of the integrated Bachelor’s and Master’s study programmes nominal duration of the study programme has passed from admission to the study programme).

Tallinn University of Technology, represented under a letter of authorisation by position first and last name of the structural unit (hereinafter referred to as “the university”) and student’s first and last name (hereinafter referred to as “the student”), (hereinafter the university and the student referred separately as “party” and together as “parties”) have entered into this Contract for Reimbursement of Tuition Fees (hereinafter the special and general provisions  referred together as “the contract”) on the following terms:

I. SPECIAL PROVISIONS

1. Object of the contract

1.1 The object of the contract is the degree level education service provided to the student in compliance with the Higher Education Act and the Tallinn University of Technology Act and the terms and conditions of the provision of the service as follows:
1.1.1 level of higher education: level of higher education;
1.1.2 school: school;
1.1.3 study programme: study programme.

1.2 The contract shall be concluded and implemented in compliance with the Academic Policies established by the university, the tuition fee rates established for students and external students and the contract.

1.3 Upon entry into the contract the tuition fee for one credit point (hereinafter referred to as “ECTS credit”) is in numbers (in words) euros or for a semester amount in numbers (amount in words)

1.4 Requisites of the Parties:

Tallinn University of Technology Student
Ehitajate tee 5 Name: first and last name
19086 Tallinn Personal identification code: personal identification code
Registry code: 74000323 Address: street
EE201010052037382001 ZIP code city/county
AS SEB Pank e-mail
e-mail

Phone

Phone

 

1.5 The general provisions of the contract have been approved by the Rector’s directive No number of date.

  1. II. GENERAL PROVISIONS
  2. 2. General provisions
    • 2.1 As a rule, the nominal duration of the student’s studies corresponds to the nominal duration of the study programme, i.e. the duration of studies specified in the study programme in academic years. The workload of studies at a higher education level is 60 ECTS credits.
    • 2.2 In full-time studies a student is required to accumulate, by the end of each academic year, at least 75 per cent of the study load subject to completion under the study programme (45 ECTS credits per academic year).
    • 2.3 In part-time studies a student, excluding a PhD student, is required to accumulate, by the end of each academic year, 50 to 75 per cent of the study load subject to 2.4 completion under the study programme (30 to 44 ECTS credits per academic year).
    • 2.4 From the second academic year the student will be transferred from full-time study to part-time study or vice versa, depending on the study load completed by the student in the study programme in the academic year.

3. Rights and obligations of the parties

3.1 The university undertakes to:
3.1.1 enable the student to complete the study programme specified in clause 1.1.3 of the contract provided that the tuition fee has been paid, unless the student has been awarded the university’s tuition fee waiver scholarship, the scholarship is valid and the student has accumulated the required credit points;
3.1.2comply with the obligations set out in the Higher Education Act, the Tallinn University of Technology Act, the Academic Policies and other legislation;
3.1.3 enter the information about the studies of the student in the study information system ÕIS (hereinafter referred to as “ÕIS”).

3.2 The university has the right to:
3.2.1 make changes in the study programme pursuant to the procedure laid down by legislation;
3.2.2 request that the student pay the tuition fee in full when due and in case of a delay in the payment of the tuition fee, charge fine for delay in the amount of 0.06% of the amount due for each calendar day the payment is delayed.
3.2.3 unilaterally make changes in the amount of tuition fee before the beginning of each new academic year in accordance with the Higher Education Act, whereas the university may increase the tuition fee rate of students who have already commenced studies by 10 per cent compared to the previous academic year;
3.2.4 establish the academic policies in compliance with the Standard of Higher Education;
3.2.5 exmatriculate the student if the student fails to pay the tuition fee or in other cases laid down in the Academic Policies (incl. failure to fulfil the part-time load requirement, violation of good academic practice, etc.);
3.2.6 transfer, in part or in full, any debt claims against a student arising from the contract to a third party.

3.3 The student undertakes to:
3.3.1 complete the study programme specified in clause 1.1.3 of the contract;
3.3.2 use the environment created for studying, incl. the study materials, in a responsible manner;
3.3.3 pay a tuition fee for the education service once a semester, based on the amount of the credit points of the declared courses and the rates established by the university, unless the student has been awarded the university’s tuition fee waiver scholarship, the scholarship is valid and the student has accumulated the required credit points;
3.3.4 comply with the obligations set out in the Higher Education Act, the Academic Policies and other legislation of the university;
3.3.5 follow the study information system ÕIS and update his or her contact details in ÕIS immediately if the contact details change.

3.4 The student has the right to:
3.4.1 conditions required for studying, incl. a safe learning environment that supports achievement of the learning outcomes;
3.4.2 receive information required for completion of the study programme;
3.4.3 receive study and career counselling;
3.4.4 provide feedback on the organisation of studies and dispute decisions related to the organisation of studies;
3.4.5 elect representatives and be elected to the representative bodies of the students;
3.4.6 have at least two months of holiday in an academic year;
3.4.7 take academic leave as a rule up to one year and additional academic leave up to two years for health reasons or up to one year in the case of undergoing compulsory military service or alternative service or to care for a child until the child attains three years of age.

4. Additional obligations of students studying on the basis of a visa or a temporary residence permit

4.1 A student studying based on a visa or temporary residence permit (within the meaning of the Aliens Act) shall pay in full when due:

4.1.1 the costs related to the stay in Estonia and the residence in Estonia and ensure covering of the costs related to his or her accommodation, catering and medical treatment as a result of illness or injury and other subsistence costs;

4.1.2 the costs related to his or her departure from Estonia, including the costs of the compulsory enforcement of the duty to leave, of the stay in the detention centre and police detention house;

4.1.3 costs of participation in the proceedings set out in the Aliens Act, incl. the costs related to the lodging of evidence.

4.2 If the university as the sponsor within the meaning of the Aliens Act shall bear the costs related to the student specified in clause 4.1 of the contract, the student shall cover the costs in full when due at university’s request.

5. Tuition fee

5.1 Tuition fee is calculated by multiplying the ECTS credits declared by the student with the ECTS rate established by the university or is paid as a semester fee.

5.2 The amount of the tuition fee upon entry into the contract is set out in clause 1.3 of the contract. The university has the right to unilaterally make changes in the amount of tuition fee once in an academic year by disclosing the fee rates on the university’s website at least 4 (four) months before commencement of the academic year.

5.3 The student shall pay the tuition fee based on the invoice submitted by the university within 10 (ten) calendar days from the submission of the invoice.

5.4 If the contract is terminated due to exmatriculation of the student, the student shall pay the tuition fee in full for the courses declared for the whole semester.

5.5 If the university terminates the contract for reasons attributable to the university, the tuition fee paid by the student for courses that have been declared but have not been completed by the time of termination of the contract, will be refunded.

6. Entry into, validity and termination of the contract

6.1 The contract is entered into with a person matriculated at the university, who is identified upon login to the study information system ÕIS.

6.2 To enter into the contract the university submits the terms and conditions of the contract (binding declaration of intent or offer) to the student in ÕIS. The student agrees that the terms and conditions of the contract have been presented to him or her in a clear and understandable manner. After having examined the terms and conditions of the contract, the student either confirms (binding intent or acceptance) or does not confirm acceptance of the terms and conditions of the contract.

6.3 The contract between the university and the student shall be deemed to have been entered into when the student has confirmed “I accept the terms and conditions of the Contract for Reimbursement of Tuition Fees”. The student confirms his or her acceptance electronically after having read, understood and accepted the terms and conditions of the contract.

6.4 The parties understand and agree that it is sufficiently clear that the parties have reached an agreement for entry into the contract and the contract has been entered into under the terms and conditions laid down therein.

6.5 The contract shall enter into force when the student confirms the acceptance specified in clause 6.3 and shall be valid until exmatriculation of the student in connection with the completion of the study programme, or if the student switches a study programme, until switching of the study programme.

6.6 The student has the right to cancel the contract ordinarily if the grounds for exmatriculation laid down in the Academic Policies exist. An application for exmatriculation shall also deemed to be an application for cancellation of the contract.

6.7 The university has the right to cancel the contract ordinarily upon existence of the grounds for exmatriculation laid down in the Academic Policies. Exmatriculation shall also deemed to be cancellation of the contract unless the student is exmatriculated in connection with completion of the study programme.

6.8 Notification of cancellation of the contract shall be presented to the other party in writing.

6.9 The parties do not have the right to withdraw from the contract.

6.10 The parties can terminate the contract at any time by written agreement.

6.11 Upon termination of the contract on any grounds, the provisions of the contract, which due to their nature specify the rights and obligations of the parties after the termination of the contract, shall apply.

7. Final provisions

7.1 The contract has been entered into between the parties in a format which can be reproduced in writing and contains the names of the persons who entered into the contract, but the contract need not bear handwritten signatures.

7.2 The contract may be amended only by a written agreement of the parties.

7.3 The parties agree that official information (notices, academic leave, etc.) shall be sent to the student’s ÕIS account and the taltech.ee or ttu.ee e-mail address and the information shall be deemed to have been delivered to the student and it is deemed that the student has had a reasonable opportunity to acquaint himself or herself with it if thee (3) working days have elapsed from sending the information.

7.4 By confirming “I accept the terms and conditions of the Contract for Reimbursement of Tuition Fees” the student declares that he or she is aware that the university’s legislation is available on the university’s website and in the public document register.

7.5 In instances not regulated by this contract, resolutions shall be made in compliance with the legislation of the Republic of Estonia and the university.

7.6 Disputes arising from the contract shall be resolved by negotiations. In case of failure to reach an agreement, the dispute shall be resolved in Harju County Court pursuant to the legislation in force in the Republic of Estonia.

7.7 The contract has been drawn up under Estonian law.

Tallinn University of Technology                                              Student

Confirmed by the student on day month year


APPROVED
by Rector’s directive No 29
of 26.06.2019

Annbex 6

CONTRACT No number WITH AN EXTERNAL STUDENT FOR COMPLETING STUDIES

(the contract is entered into with a person who wants to defend his or her graduation thesis or take a final examination as an external student)

Tallinn University of Technology, represented under a letter of authorisation by position first and last name of the structural unit (hereinafter referred to as “the university”) and external student’s first and last name (hereinafter referred to as “the external student”), (hereinafter the university and the student referred separately as “party” and together as “parties”), have entered into this Contract with an External Student for Completing Studies (hereinafter the special and general provisions  referred together as “the contract”) on the following terms:

I. SPECIAL PROVISIONS

1. Object of the contract

1.1 The university enables the external student to defend his or her graduation thesis or to take the final examination title of the examination in the study programme study programme (hereinafter referred to as “education service”) in the period from day month year to day month year pursuant to the terms and conditions and procedure established by the university.

1.2 The tuition fee is amount in numbers (amount in words)

1.3 Requisites of the Parties:

Tallinn University of Technology External student
Ehitajate tee 5 Name: first and last name
19086 Tallinn Personal identification code: personal identification code
Registry code: 74000323 Address: street
EE201010052037382001 ZIP code city/county
AS SEB Pank e-mail
e-mail

Phone

Phone

 

1.4 The general provisions of the contract have been approved by the Rector’s directive No number of day month

II. GENERAL PROVISIONS

2. Rights and obligations of the parties

2.1 The university undertakes to:
2.1 enable the external student to defend his or her graduation thesis or to take the final examination on the terms and conditions and pursuant to the procedure established by the university and in compliance with the contract;
2.2 issue the necessary documents related to the education service to the external student;
2.3 submit an invoice to the external student within 10 (ten) calendar days from entry into the contract;
2.4 notify the external student of overdue tuition fee in the study information system ÕIS (hereinafter referred to as “ÕIS”).

2.2 The university has the right to:
2.2.1 establish the academic policies;
2.2.2 not provide the education service to the external student if the external student has not paid the tuition fee by the deadline specified in clause 3.2;
2.2.3 request from the external student payment of the tuition fee according to the invoice issued, and fine for delay on the overdue amount;
2.2.4 not allow the external student to defend his or her graduation thesis or to take a final examination in case he or she has not paid overdue tuition fees;
2.2.5 transfer, in part or in full, any debt claims against the external student arising from the contract to a third party.

2.3 The external student undertakes to:
2.3.1 pay the tuition fee according to the invoices submitted by the university;
2.3.2 comply with the obligations set out in the Higher Education Act, the legislation of the university and other legislation of the Republic of Estonia.
2.3.3 follow the study related information in the study information system ÕIS and, if necessary, immediately update his or her contact details in ÕIS.

2.4 The external student has the right to:
2.4.1 receive the education service specified in clause 2.1.1 of the contract provided that the tuition fee has been paid;
2.4.2 receive the necessary documents related to the education service.

3. Contract price and payment

3.1 The tuition fee shall be established by the university and the university has the right to unilaterally make changes in the amount of tuition fee once in an academic year by disclosing the fee rates on the university’s website at least 4 (four) months before commencement of the academic year.

3.2 The external student shall pay the tuition fee stated on the invoice submitted by the university via ÕIS within 10 (ten) calendar days from the submission of the invoice.

3.3 In case of a delay in the payment of the tuition fee, the university has the right to demand from the external student fine for delay in the amount of 0.06% of the amount due for each calendar day the payment is delayed.

3.4 If the university terminates the contract due to a violation of the contract by the external student, the external student shall pay the tuition fee in full.

4. Entry into, validity and termination of the contract

4.1 The contract is entered into with an external student, who is identified upon login to ÕIS.

4.2 To enter into the contract the university submits the terms and conditions of the contract (binding declaration of intent or offer) to the external student in ÕIS. The external student agrees hereby that the terms and conditions of the contract have been presented to him or her in a clear and understandable manner. After having examined the terms and conditions of the contract, the external student either confirms (binding intent or acceptance) or does not confirm acceptance of the terms and conditions of the contract.

4.3 The contract between the university and the external student shall be deemed to have been entered into when the student has confirmed “I accept the terms and conditions of the Contract with an External Student for Completing Studies”. The external student confirms his or her acceptance electronically after having read, understood and accepted the terms and conditions of the contract.

4.4 The parties understand and agree that the external student, by granting his or her acceptance to the terms and conditions of the contract, confirms that it is sufficiently clear that the parties have reached an agreement for entry into the contract and the contract has been entered into under the terms and conditions laid down therein.

4.5 The contract shall enter into force when the student confirms the acceptance specified in clause 4.3 and shall be valid until the end of the period specified in clause 1.1.

4.6 The parties can terminate the contract at any time by written agreement.

4.7 Notification of cancellation of the contract shall be presented to the other party in writing.

4.8 The parties do not have the right to withdraw from the contract.

4.9 Upon termination of the contract on any grounds, the provisions of the contract, which due to their nature specify the rights and obligations of the parties after the termination of the contract, shall apply.

5. Final provisions

5.1 The contract has been entered into in a format which can be reproduced in writing and contains the names of the persons who entered into the contract, but the contract need not bear handwritten signatures.

5.2 The contract may be amended only by a written agreement of the parties.

5.3 The parties agree that official information shall be sent to the external student’s ÕIS account and the taltech.ee or ttu.ee e-mail address and the information shall be deemed to have been delivered to the external student and it is deemed that the student has had a reasonable opportunity to acquaint himself or herself with it if thee (3) working days have elapsed from sending the information.

5.4 In instances not regulated by this contract, resolutions shall be made in compliance with the legislation of the Republic of Estonia and the university.

5.5 Disputes arising from the contract shall be resolved by negotiations. In case of failure to reach an agreement, the dispute shall be resolved in Harju County Court pursuant to the legislation in force in the Republic of Estonia.

5.6 The contract has been drawn up under Estonian law.

 

Tallinn University of Technology                              External student

Confirmed by the external student on day month year


APPROVED
by Rector’s directive No 29
of 26.06.2019

Annbex 7

LEARNING AGREEMENT No number WITH A CONTINUING EDUCATION STUDENT FOR CONTINUING EDUCATION STUDIES

(the agreement is concluded with a person studying in Open University)

 

Tallinn University of Technology, represented under a letter of authorisation by the Head of the Centre for Open Education first and last name (hereinafter referred to as “the university”) and continuing education student’s first and last name (hereinafter referred to as “the continuing education student”), (hereinafter the university and the continuing education student referred separately as “party” and together as “parties”) have entered into this Learning Agreement with a Continuing Education Student for Continuing Education Studies (hereinafter the special and general provisions  referred together as “the agreement”) on the following terms:

I. SPECIAL PROVISIONS

1. Object of the agreement

1.2 The object of the agreement is the continuing education service provided to the continuing education student by the university in the period from day month year to day month year in accordance with the student’s individual study plan.

1.3 Requisites of the Parties:

Tallinn University of Technology Continuing education student
Ehitajate tee 5 Name: first and last name
19086 Tallinn Personal identification code: personal identification code
Registry code: 74000323 Address: street
EE201010052037382001 ZIP code city/county
AS SEB Pank e-mail
e-mail

Phone

Phone

1.4 The general provisions of the agreement have been approved by the Rector’s directive No number of day month year.

II. GENERAL PROVISIONS

2. Rights and obligations of the parties

2.1 The university undertakes to:
2.1.1 provide continuing education service to the continuing education student in accordance with the student’s individual study plan and in compliance with the Continuing Education Standard established by the Minister of Education and Research, the Adult Education Act and the university’s legislation;
2.1.2 enable the continuing education student to take assessment tests and examinations as set out in the Academic Policies established by the university provided that the tuition fee has been paid;
2.1.3 submit an invoice to the continuing education student within 30 (thirty) calendar days after the deadline for declaring the courses;
2.1.4 notify the continuing education student of overdue tuition fee in the study information system ÕIS (hereinafter referred to as “ÕIS”).

2.2 The university has the right to:
2.2.1 request from the continuing education student payment of the tuition fee according to the invoice issued, and fine for delay on the overdue amount;
2.2.2 establish the academic policies;
2.2.3 not provide the continuing education service to the continuing education student if the student has not paid the tuition fee by the deadline specified in clause 3.2;
2.2.4 not allow the continuing education student to take assessment tests or exams in case he or she has overdue tuition fee;
2.2.5 transfer, in part or in full, any debt claims against the continuing education student arising from the agreement to a third party.

2.3 The continuing education student undertakes to:
2.3.1 pay a tuition fee for the education service once a semester, based on the amount of the credit points (hereinafter referred to as “ECTS credits”) of the declared courses and the rates established by the university;
2.3.2 comply with the obligations set out in the legislation of the Republic of Estonia and the university;
2.3.3 follow the study related information in the study information system ÕIS and, if necessary, immediately update his or her contact details in ÕIS.

2.4 The continuing education student has the right to:
2.4.1 participate in continuing education studies and take exams and assessment tests provided that the tuition fee has been paid;
2.4.2 receive the necessary documents related to the continuing education service.

3. Tuition fee and the terms of payment thereof

3.1 The tuition fee is calculated by multiplying the ECTS credits of the courses declared by the continuing education student with the ECTS rate established by the university.

3.2 The continuing education student shall pay the tuition fee stated on the invoice submitted by the university via ÕIS within 14 (fourteen) calendar days from the submission of the invoice.

3.3 In case of a delay in the payment of the tuition fee, the university has the right to demand from the continuing education student fine for delay in the amount of 0.06% of the amount due for each calendar day the payment is delayed.

3.4 If the continuing education student submits an application to terminate the learning agreement before 1 October in the autumn semester, or before 1 March in the spring semester, he or she shall pay 30% of the tuition fee.

3.3 If the continuing education student submits an application to terminate the learning agreement after 1 October but before 1 November in the autumn semester or after 1 March but before 1 April in the spring semester, he or she shall pay 50% of the tuition fee.

3.4 If the continuing education student has not submitted an application to terminate the learning agreement before 1 November in the autumn semester or before 1 April in the spring semester, he or she shall pay the tuition fee in full.

3.5 If the university terminates the learning agreement due to a violation of the agreement by the continuing education student, the continuing education student shall pay the tuition fee in full.

3.6 If the university terminates the learning agreement for reasons attributable to the university, the tuition fee paid by the continuing education student for the continuing education courses that have been declared but have not been completed by the time of termination of the agreement, will be refunded.

4. Entry into, validity and termination of the agreement

4.1 The agreement is entered into with a continuing education student, who is identified upon login to ÕIS.

4.2 To enter into the agreement the university submits the terms and conditions of the agreement (binding declaration of intent or offer) to the continuing education student in ÕIS. The continuing education student agrees hereby that the terms and conditions of the agreement have been presented to him or her in a clear and understandable manner.

4.3 After having examined the terms and conditions of the agreement, the continuing education student either confirms (binding intent or acceptance) or does not confirm acceptance of the terms and conditions of the agreement. The agreement between the university and the continuing education student shall be deemed to have been entered into when the student has confirmed “I accept the terms and conditions of the Learning Agreement with a Continuing Education Student for Continuing Education Studies”. The continuing education student confirms his or her acceptance electronically after having read, understood and accepted the terms and conditions of the agreement.

4.4 The parties understand and agree that the continuing education student, by granting his or her acceptance to the terms and conditions of the learning agreement, confirms that it is sufficiently clear that the parties have reached an agreement for entry into the learning agreement and the learning agreement has been entered into under the terms and conditions laid down therein.

4.5 The agreement shall enter into force when the student confirms the acceptance specified in clause 4.3 and shall be valid until the end of the period specified in clause 1.1 of the learning agreement.

4.6 The parties do not have the right to withdraw from the learning agreement.

4.7 The parties can terminate the learning agreement at any time by written agreement.

4.8 Notification of cancellation of the agreement shall be presented to the other party in writing.

5. Final provisions

5.1 The agreement has been entered into in a format which can be reproduced in writing and contains the names of the persons who entered into the agreement, but the agreement need not bear handwritten signatures.

5.2 The parties agree that official information shall be sent to the continuing education student’s ÕIS account and the taltech.ee or ttu.ee e-mail address and the information shall be deemed to have been delivered to the continuing education student and it is deemed that the student has had a reasonable opportunity to acquaint himself or herself with it if thee (3) working days have elapsed from sending the information.

5.3 In instances not regulated by this agreement, resolutions shall be made in compliance with the legislation of the Republic of Estonia and the university.

5.4 Disputes arising from the learning agreement shall be resolved by negotiations. In case of failure to reach an agreement, the dispute shall be resolved in Harju County Court pursuant to the legislation in force in the Republic of Estonia.

5.5 The learning agreement has been drawn up under Estonian law.

Tallinn University of Technology                              Continuing education student

 

Confirmed by the continuing education student day month year


APPROVED
by Rector’s directive No 29
of 26.06.2019

Annex 8

LEARNING AGREEMENT No number WITH AN EXTERNAL STUDENT FOR CONTINIUING EDUCATION STUDIES

(the agreement is concluded with a person, who wants to take examinations or assessments without participating in regular studies)

 

Tallinn University of Technology, represented under a letter of authorisation by the Head of the Centre for Open Education first and last name (hereinafter referred to as “the university”) and external student’s first and last name (hereinafter referred to as “the external student”), (hereinafter the university and the external student referred separately as “party” and together as “parties”) have entered into this Learning Agreement with an External Student for Continuing Education Studies (hereinafter the special and general provisions referred together as “the agreement”) on the following terms:

I. SPECIAL PROVISIONS

1. Object of the agreement

1.1 The object of the agreement is the continuing education service provided to the external student by the university in the period from day month year to day month year and the provision thereof on the following terms and conditions:

Course code      Course title                                                                        ECTS                      Price

1.2 Requisites of the Parties:

Tallinn University of Technology External student
Ehitajate tee 5 Name: first and last name
19086 Tallinn Personal identification code: personal identification code
Registry code: 74000323 Address: street
EE201010052037382001 ZIP code city/county
AS SEB Pank e-mail
e-mail

Phone

Phone

 

1.3 The general provisions of the learning agreement have been approved by the Rector’s directive No number of day month year.

II. GENERAL PROVISIONS

2. Rights and obligations of the parties

2.1 The university undertakes to:
2.1.1 enable the external student to take assessment tests and examinations as set out in the Academic Policies established by the university provided that the tuition fee has been paid;
2.1.2 submit an invoice to the external student within 5 (five) calendar days from entry into the agreement;
2.1.3 notify the external student of overdue tuition fee in the study information system ÕIS (hereinafter referred to as “ÕIS”).

2.2 The university has the right to:
2.2.1 request from the external student payment of the tuition fee according to the invoice issued, and fine for delay on the overdue amount;
2.2.2 establish the academic policies;
2.2.3 not allow the external student to take assessment tests or exams in case he or she has overdue tuition fee;
2.2.4 transfer, in part or in full, any debt claims against the external student arising from the agreement to a third party.

2.3 The external student shall:
2.3.1 pay a tuition fee for the education service once a semester, based on the amount of the ECTS credits of the declared courses and the rates established by the university;
2.3.2 comply with the obligations set out in the legislation of the Republic of Estonia and the university;
2.3.3 follow the study related information in ÕIS and, if necessary, immediately update his or her contact details in ÕIS.

2.4 The external student has the right to:
2.4.1 take exams and assessment tests provided that the tuition fee has been paid;
2.4.2 receive the necessary documents related to the continuing education service.

3. Tuition fee and the terms of payment thereof

3.1 The tuition fee is calculated by multiplying the ECTS credits of the courses declared by the external student with the ECTS rate established by the university.

3.2 The external student shall pay the tuition fee stated on the invoice submitted by the university via ÕIS within 14 (fourteen) calendar days from the submission of the invoice.

3.3 In case of a delay in the payment of the tuition fee, the university has the right to demand from the external student fine for delay in the amount of 0.06% of the amount due for each calendar day the payment is delayed.

3.4 If the university terminates the agreement due to a violation of the agreement by the external student, the external student shall pay the tuition fee in full.

3.5 If the university terminates the learning agreement for reasons attributable to the university, the tuition fee paid by the external student for courses that have been declared but have not been completed by the time of termination of the agreement, will be refunded.

4. Entry into, validity and termination of the agreement

4.1 The agreement is entered into with an external student, who is identified upon login to ÕIS.

4.2 To enter into the agreement the university submits the terms and conditions of the agreement (binding declaration of intent or offer) to the external student in ÕIS. The external student agrees hereby that the terms and conditions of the agreement have been presented to him or her in a clear and understandable manner.

4.3 After having examined the terms and conditions of the agreement, the external student either confirms (binding intent or acceptance) or does not confirm acceptance of the terms and conditions of the agreement. The agreement between the university and the external student shall be deemed to have been entered into when the student has confirmed “I accept the terms and conditions of the Learning Agreement with an External Student for Continuing Education Studies”. The external student confirms his or her acceptance electronically after having read, understood and accepted the terms and conditions of the learning agreement.

4.4 The parties understand and agree that the external student, by granting his or her acceptance to the terms and conditions of the learning agreement, confirms that it is sufficiently clear that the parties have reached an agreement for entry into the learning agreement and the learning agreement has been entered into under the terms and conditions laid down therein.

4.5 The agreement shall enter into force when the student confirms the acceptance specified in clause 4.3 and shall be valid until the end of the period specified in clause 1.1 of the learning agreement.

4.6 The parties do not have the right to withdraw from the learning agreement.

4.7 The parties can terminate the learning agreement at any time by written agreement.

4.8 Notification of cancellation of the agreement shall be presented to the other party in writing.

5. Final provisions

5.1 The agreement has been entered into in a format which can be reproduced in writing and contains the names of the persons who entered into the agreement, but the agreement need not bear handwritten signatures.

5.2 The learning agreement may be amended only by a written agreement of the parties.

5.3 The parties agree that official information shall be sent to the external student’s ÕIS account and the taltech.ee or ttu.ee e-mail address and the information shall be deemed to have been delivered to the external student and it is deemed that the student has had a reasonable opportunity to acquaint himself or herself with it if thee (3) working days have elapsed from sending the information.

5.4 In instances not regulated by this agreement, resolutions shall be made in compliance with the legislation of the Republic of Estonia and the university.

5.5 Disputes arising from the agreement shall be resolved by negotiations. In case of failure to reach an agreement, the dispute shall be resolved in Harju County Court pursuant to the legislation in force in the Republic of Estonia.

5.6 The agreement has been drawn up under Estonian law.

 

Tallinn University of Technology                                              External student

 

Confirmed by the external student

day month year