Majandusteaduskonna rahvusvaheliste õppeprogrammide stipendiumi määramise kord

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 16.01.2023 korraldusega nr 21

 

 1. Majandusteaduskonna rahvusvaheliste õppeprogrammide stipendium on suunatud ingliskeelsete õppekavade rahvusvaheline ärikorraldus (TVTB), õigusteadus (HAJB), õigusteadus (HAJM), tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng (HAGM) ning rahvusvaheline ärikorraldus (TVTM) üliõpilastele, kes immatrikuleeritakse Tallinna Tehnikaülikooli alates 2023. aasta sügissemestrist, et tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.
 2. Stipendiumitena väljamakstav kogusumma arvutatakse dekanaadi poolt eraldi välja igal õppesemestril iga punktis 1. nimetatud õppekava lõikes lähtudes järgmistest põhimõtetest:
  2.1. arvestus tehakse eraldi iga vastuvõtuaasta kohta õppekava nominaalkestuse jooksul.
  2.2. Igal konkreetsel õppeaastal sisseastunud ning jätkuvalt aktiivsete nominaalajas olevate üliõpilaste koguarv korrutatakse neile kohalduvate semestritasu määradega vastavas õppeaastas . Aktiivsete üliõpilaste hulka ei arvata seejuures akadeemilisel puhkusel või välisõppes viibivaid üliõpilasi.
  2.3. Punkti 2.2. alusel saadud korrutisest 10% eraldatakse arvestuslikult antud õppekava konkreetse vastuvõtuaasta üliõpilaste stipendiumiteks.
 3. Punkti 2.3. alusel leitud semestri arvestuslik stipendiumite kogusumma vastava vastuvõtuaasta üliõpilastele jagatakse õppekavade vahel proportsionaalselt vastavalt vastava vastuvõtuaasta nominaalajas aktiivsete üliõpilaste arvule.
 4. Konkreetse õppekava nominaalajas aktiivsetele vastuvõtuaasta üliõpilastele väljamakstavate stipendiumite arv arvutatakse iga vastuvõtuaasta lõikes eraldi jagades punktis 3. leitud arvestusliku stipendiumite kogusumma stipendiumi summaga 800 eurot. Tulemus ümardatakse ülespoole täisarvuni ning kui jagatis jääb alla 1, siis ümardatakse see üheks.
 5. Stipendiumile konkureerivad sügissemestril oktoobri 2. esmaspäeva ja kevadsemestril märtsi 2. esmaspäeva seisuga järgmised vormikohase avalduse (lisa 2) esitanud aktiivsed üliõpilased:
  5.1. esimesel õppesemestril kõik vastuvõetud üliõpilased.
  5.2. Alates teisest õppesemestrist need üliõpilased:
  5.2.1. kes õpivad täiskoormusel ning täidavad õppekava kumuleeruvalt täies mahus. Semestris täitmisele kuuluvaks õppemahuks on 30 EAP-d, mida arvestatakse õppekavasse kuuluvate ainete järgi;
  5.2.2. kellel ei ole võlgnevusi ülikooli ees;
  5.2.3. kes ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  5.2.4. kes ei ole vastaval õppesemestril akadeemilisel puhkusel ega viibi välisõppes;
  5.2.5. kes ei ole oma seniste õpingute jooksul Tallinna Tehnikaülikoolis rikkunud akadeemilisi tavasid.
 6. Stipendiumi saamiseks vormikohase avalduse (lisa 2) esitanud ja korra punkti 5. nõuetele vastavate üliõpilaste kohta koostatakse paremusjärjestus õppekava kohta, lähtudes viimase õppetööst osavõtu semestri kaalutud keskhindest.
 7. Stipendiumi saajad kinnitab dekaan igal õppesemestril konkureerinute seast hiljemalt 5 tööpäeva enne punktis 8. toodud stipendiumi maksmise kuupäeva järgmiselt:
  7.1. esimesel semestril määrab need vastuvõtu tulemuste paremusjärjestuse baasil vastava õppekava programmijuht lähtudes dekanaadi poolt punkti 4. alusel arvutatud stipendiumite arvust ning programmijuhi poolsest otsusest kuidas stipendiumite arv jagatakse erinevaid katsete kombinatsioone läbinud kandidaatide gruppidele.
  7.2. Alates teisest semestrist vastavalt dekanaadi poolt sama vastuvõtuaasta kandideerijate kaalutud keskhinde baasil koostatud pingereale. Kui kaalutud keskhinne on mitmel üliõpilasel võrdne, siis paigutatakse pingereas ettepoole üliõpilane, kelle sooritatud EAP-de maht on suurem. Kui võrdsed on nii keskhinne kui sooritatud EAP-de arv, otsustab stipendiumi saaja programmijuht. Stipendiumi saavad vastava õppekava vastuvõtuaasta pingerea alusel nii mitu üliõpilast kui palju stipendiume vastavalt punktile 4. arvutati.
 8. Stipendiumid makstakse nende saajatele välja sügissemestril oktoobri viimaseks tööpäevaks ja kevadsemestril märtsi viimaseks tööpäevaks.
 9. Stipendiumite kinnitamise aluseks olnud pingeridasid ei avalikustata.

 

 

 

Lisa 1

 

Majandusteaduskonna rahvusvaheliste õppeprogrammide stipendiumi avaldus

 

 

 

Eesnimi: _____________________________

Perekonnanimi _______________________

Üliõpilaskood: ________________________

Arveldusarve number: _________________

Stipendiumi määramise semester: _________

 

Palun määrata mulle Majandusteaduskonna rahvusvaheliste õppeprogrammide stipendium.

 

 

 

Allkiri:

Kuupäev: