Majandusteaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemise kord

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 06.06.2022 korraldusega nr 1-24/183

    Warning: Trying to access array offset on false in /data01/virt89619/domeenid/www.oigusaktid.taltech.ee/htdocs/wp-content/themes/legislation/single.php on line 100

1. Majandusteaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemise kord tugineb järgmistele dokumentidele: õppekorralduse eeskiri ning akadeemilise eetika põhimõtted (akadeemilise eetika koodeks). Akadeemiliste tavade rikkumiseks loetakse TalTechi õppekorralduse eeskirjas sätestatud järgmised tegevused:
1.1. teadmiste kontrollil abimaterjalide kasutamine, kui õppejõud pole selgesõnaliselt lubanud materjale kasutada;
1.2. teadmiste kontrollil igasuguse muu kõrvalise abi kasutamine (etteütlemine, maha kirjutamine, kodutööde maha kirjutamine, õpiabi foorumite kasutamine, tööde ostmine jms) või eksamikorralduse nõuete rikkumine õppuri poolt;
1.3. plagieerimine ehk kellegi teise kirjaliku töö esitamine oma nime all või kellegi teise töö ulatuslik ümbersõnastamine, refereerimine või tsiteerimine ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta;
1.4. iseenda töö uuesti esitamine, kui seda on varasemalt lõpphinde kujunemisel arvesse võetud;
1.5. teise õppuri eest hindamisel osalemine või teisel isikul enda nimel hindamisel osalemise võimaldamine;
1.6. pahatahtlik hinnatavate tööde avalikuks tegemine;
1.7. tegelikkusele mittevastavate andmete (valeandmete) teadlik esitamine oma töödes, taotlustes (sh VÕTA) jms;
1.8. ülikooli maine kahjustamine, milleks on ülikooli kohta põhjendamatute negatiivsete väärtushinnangute andmine, ülikooliga kooskõlastamata ja varalise kasu saamise eesmärgil ülikooli poolt pakutavate õppimisvõimaluste või teenuste vahendamine või ülikooli tutvustavate materjalide koostamine ja levitamine või muud tegevused, millega põhjustatakse ülikoolile varalist või mainekahju.
1.9. muud ülikooli senati kehtestatud akadeemilise eetika koodeksist tulenevad juhud.

2. Ebaväärikas käitumine on üldtunnustatud käitumisnormide rikkumine. Käesolevas dokumendis akadeemiliste tavade rikkumise osas sätestatut rakendatakse sarnaselt ebaväärika käitumise juhtumitel.

3. Majandusteaduskonna dekaan (edaspidi dekaan) moodustab akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemise komisjoni (edaspidi komisjon). Komisjoni liikmeteks on ametikohapõhiselt õppeprodekaan, teaduskonna programmijuhid ning üliõpilaskogu esindaja. Komisjoni esimehe määrab dekaan. Komisjon on otsustusvõimeline, kui otsuse tegemisel osaleb komisjoni esimees ja vähemalt 2 liiget. Vajadusel võib komisjoni töösse kaasata eksperte. Komisjoni asjaajamist ja juhtumite registreerimist korraldab dekaani poolt määratud sekretär, kes ei ole komisjoni liige.

4. Õppuri teadmiste kontrolli korralduse määrab õppejõud. Õppejõud teavitab ainekursuse alguses õppureid teadmiste kontrolli reeglitest, õppeaine raames koostatavate üliõpilastööde vormile ja sisule esitatavatest nõuetest ning kontrollib akadeemilistest tavadest kinni pidamist.

5. Kui õppur kasutab kõrvalist abi või rikub muul moel akadeemilisi tavasid, siis õppejõul on õigus õppur teadmiste kontrollilt eemaldada või esitatud tööd mitte hinnata. Mõlemal juhul tuleb teadmiste kontrolli
või kirjaliku töö tulemuseks märkida „0“ (puudulik) või „M“ (mittearvestatud) või lõpphindeks „0“ või „M“.

6. Õppejõud edastab komisjoni sekretärile hiljemalt 5 tööpäeva jooksul punktis 5 nimetatud akadeemiliste tavade rikkumise avastamisest:
6.1. esildise (vt vorm lisatud) koos omapoolse ettepanekuga, sõltuvalt akadeemiliste tavade rikkumise raskusest, kas juhtum ainult registreerida või menetleda juhtumit edasi komisjoni poolt.
6.2. tõendusmaterjalid, näiteks e-kirjad, eksamitööd, eksamil kasutatud abimaterjalid, kodutööde lahendused, plagiaadikontrolli raportid, kirjalikud selgitused, fotod jms.

7. Kui lõputöö puhul tekib plagieerimise kahtlus, teeb otsuse plagiaadi olemasolu kohta kaitsmiskomisjoni esimees. Plagieerimise tuvastamisel ei luba ta kaitsmiseks esitatud tööd kaitsmisele ning edastab
komisjoni sekretärile akadeemiliste tavade rikkumisega seotud materjalid vastavalt punktis 6 sätestatule. Kui juhtumit ei ole vaja edastada komisjonile täiendavaks menetlemiseks, märgitakse esildisele juhtumi
registreerimine. Muul juhul palutakse edasist menetlust komisjoni poolt.

8. Kui õppejõud või kaitsmiskomisjoni esimees taotles juhtumi täiendavat menetlust komisjoni poolt, siis menetleb komisjon akadeemiliste tavade rikkumist üldjuhul elektrooniliselt. Sõltuvalt juhtumist
(tõendusmaterjalide mitmeti tõlgendatavus, õppuri argumentide kaalukus, ühise arusaama puudumine akadeemiliste tavade rikkumise osas vms) või õppuri argumenteeritud sooviavalduse alusel menetletakse
juhtumit istungil.

9. Komisjonil on õigus küsida õppurilt selgitusi akadeemiliste tavade rikkumise kohta, andes õppurile vastamiseks 3 tööpäeva. Õppuril on kohustus esitada komisjonile oma seisukohad ja selgitused
akadeemiliste tavade rikkumise kohta. Komisjonil on õigus nõuda täiendavaid kirjalikke või suulisi selgitusi teistelt asjaosalistelt. Suulised ütlused protokollitakse.

10. Komisjon edastab hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul alates akadeemiliste tavade rikkumise registreerimisest komisjonis, dekaanile ettepaneku noomituse tegemiseks või eksmatrikuleerimiseks. Põhjendatud juhtudel võib komisjon menetleda akadeemiliste tavade rikkumist täiendavalt kuni 30 kalendripäeva. Komisjon võib lõpetada juhtumi menetlemise, kui ta leiab, et noomituse tegemine või õppuri eksmatrikuleerimine ei ole põhjendatud.

11. Komisjoni sekretär informeerib:
11.1. juhtumi registreerimisest esildise esitajat, õppurit ja õppuri õppekava programmijuhti.
11.2. menetluse tulemustest esildise esitajat, õppurit ja vajadusel teisi asjasse puutuvaid osapooli.

12. Õppuril on õigus käesolevas korras sätestatud otsuseid ja menetlustoiminguid vaidlustada lähtudes haldusmenetluse seaduses ja TalTechi õppekorralduse eeskirjas sätestatud tingimustest ja tähtaegadest.