Majandusteaduskonna AI (Artificial Intelligence) ehk tehisintellekti kasutamise juhised õppetöös

Õigusakti vastutav üksus:

Üldised juhised

 1. Majandusteaduskond julgustab kasutama tehisintellekti põhiste tehnoloogiate kasutamist õppetöös, et toetada õppimist ja õpetamist ning arendada üliõpilaste õpi- ja tööoskusi. Tehisintellekti kasutamise juures on olulisel kohal eesmärgipärasus, eetilisus, läbipaistvus ja kriitiline lähenemine.
 2. Tehisintellekti rakendusi kasutades tuleb üliõpilasel lähtuda nii Tallinna Tehnikaülikooli kui majandusteaduskonna õigusaktidest ning regulatsioonidest.
 3. Õppejõul on õigus oma õppeaine kontekstis otsustada, mil viisil tehisintellekti kasutada või vajaduse korral selle kasutamist piirata. Juhised saab kirjeldada laiendatud ainekavas ning lõputöö hindamiskriteeriumites. Kui tehisintellekti kasutamise juhised laiendatud ainekavas või lõputöö hindamiskriteeriumites puuduvad, siis käsitletakse tehisintellekti kasutamist kõrvalise abina.
 4. Oma ainekava/hindamiskriteeriumite kavandamisel peab õppejõud tagama, et üliõpilased ei satuks ebavõrdsesse olukorda. See tähendab, üliõpilaselt ei saa nõuda litsentside ostmist tehisintellekti põhiste süsteemide jaoks.
 5. Kirjaliku töö puhul tuleb kirjeldada tehisintellekti kasutamise viisi ja viidata sellele korrektselt. Tehisintellekti loodud sisu esitamine enda nime all on akadeemiline petturlus.
 6. Ilma konkreetse isiku nõusolekuta ei tohi tehisintellekti tema isikuandmeid sisestada.

Tehisintellekti kasutamine lõputöös

 1. Lõputööd koostades tuleb üliõpilasel arvestada, et töö autor vastutab täies mahus kogu töös esitatud info, uurimismaterjali ja analüüsitulemuste täpsuse ja kvaliteedi ning viitamise korrektsuse eest. Tehisintellekti rakenduste kasutamine abivahendina lõputöö koostamise eri etappidel ei ole keelatud, kuid oluline on silmas pidada, et tehisintellekti genereeritud teksti ei tohi esitada oma lõputöös (ja üldisemalt igasuguses akadeemilises tekstis) oma isiklike mõtetena. 
 2. Tehisintellektil põhinevaid rakendusi, mis ei loo uut sisu, vaid töötlevad juba koostatud teksti (sh tõlkeprogramme, nt Google Translate; tekstikorrektoreid, nt Grammarly; viitehaldusprogramme, jne) võib toetavate tööriistadena kasutada ja neile rakendustele ei pea viitama.
 3. Tehisintellekti rakendusi võib kasutada näiteks inspiratsiooniallikana, abivahendina oma mõtete ja ideede hindamiseks ning täpsustamiseks, tõlkimiseks ja õppimise toetamiseks töö varastes etappides. Samuti võivad tehisintellekti rakendused olla abiks üliõpilase loodud teksti toimetamisel töö viimistlemise etapis. Tehisintellekti rakendusi ei tohi aga kasutada lõputöö teksti suuremahuliseks koostamiseks (nt peatüki loomiseks), töös analüüsitavate andmete fabritseerimiseks või sisuliste arutluskäikude koostamiseks.
 4. Tehisintellekti rakendusi ei ole keelatud kasutada mingist teemast ülevaate saamiseks või erinevatest (võõrkeelsetest) allikatest kokkuvõtte tegemiseks, kuid lõputöös esitatava teksti algallikate sisu ja olemasolu tuleb üliõpilasel üle kontrollida ning vastavatele allikatele peab kokkuvõttes korrektselt viitama.
 5. Tehisintellekti poolt loodud sisu kasutamisel lõputöös kehtivad samad reeglid, mis iga teise allika puhul. Tehisintellekti rakenduse loodud sisu võib põhjendatud juhul korrektse viitamise reegleid järgides väikeses mahus tsiteerida või refereerida. Tehisintellekti rakenduse poolt loodud sisu ei või esitada sellele viitamata enda nime all – sellisel juhul on tegu plagiaadiga. Tehisintellekti rakenduste kasutamisele viitamisel tuleb eristada kahte olukorda:
  1. Kui rakendust kasutatakse tööriistana (teksti redigeerimine või tõlkimine, töölehe loomine, testi koostamine, ideede kogumine), siis pole viitamine vajalik.
  2. Kui rakendusest saadud väljundit kasutatakse sisulises mõttes (tekstiroboti poolt pakutud tekstilõik, pildigeneraatori poolt loodud pilt), siis tuleb kasutatud rakendusele viidata.
 6. Juhul kui tehisintellekti kasutatakse lõputöös sisulise kaaluga osade koostamiseks, tuleb töö metoodikat käsitlevas peatükis tehisintellekti kasutusviisi selgitada. Näiteks tuleb kirjeldada, kuidas kasutati tekstirobotit teksti koostamise abivahendina (näide 1) või millist sisulist infot tekstirobotilt hangiti, sh milliseid küsimusi esitati, milline oli tekstirobotilt saadud väljund ja mil määral seda muudeti (näide 2). Tehisintellekti rakenduse kasutusviisi kirjelduse järgi peab olema üheselt mõistetav, millises ulatuses ja millisel moel on seda töös rakendatud.
  1. Näide 1. Töö koostamise käigus on kasutatud Microsoft Copiloti tekstiroboti abi, et saada tagasisidet töö sisukorrale ja sisupeatükkidele
  2. Näide 2. Järgnev definitsioon põhineb Microsoft Copiloti 28. märtsil 2024. aasta vastusel küsimusele „Mis on keelemudel?“. Tulemus oli järgmine: „[—]“ (Microsoft, 2024).
 7. Tekstisisesel viitamisel tehisintellekti rakenduse kasutamisel soovitatakse viidata ka kui isiklikule suhtlusele (näide 3), sest tehisintellekti rakendus ei ole avaldatud allikas, vaid statistilistel seostel põhinev mudel, mis annab olenevalt suhtlusolukorrast eri vastuseid.
  1. Näide 3. Kasutasin lõputöös tehisintellektil põhinevat tekstirobotit Microsoft Copilotit (Microsoft, isiklik suhtlus, 28.03.2024), et saada ideid klienditeeninduse arendamiseks.
 8. Kasutatud allikate loetelus tuleb ära märkida tehisintellekti keelemudeli looja, kasutatud keelemudeli versiooni aasta, konkreetne rakendus ja selle versioon, keelemudeli tüüp või kirjeldus ning rakenduse veebiaadress.  Näiteks võib APA stiilis viite vormistada nii:
  1. Microsoft. (2024). Microsoft Copilot (3. märtsi versioon) [suur keelemudel]. https://copilot.microsoft.com/
  2. OpenAI. (2022). ChatGPT (20. detsembri versioon) [suur keelemudel]. https://chat.openai.com/
  3. OpenAI. (2022). ChatGPT (Dec 20 version) [large language model]. https://chat.openai.com/

Mõned tegevused, kus tehisintellekti rakenduste kasutamine on üldiselt lõputöödes lubatud.

 1. Soovituste küsimine teemakohaste allikate leidmiseks, kirjandusülevaate laiendamiseks.
 2. Võtme- või otsisõnadele sünonüümide leidmine.
 3. Keeruliste kontseptsioonide või teooriate mõistmiseks lisaselgituste küsimine.
 4. Mahukatest tekstidest kokkuvõtte tegemine esmase ülevaate saamiseks, aga seda ei või oma tekstina esitada.
 5. Teksti(osa)de tõlkimine.
 6. Juhised statistiliste meetodite, andmete visualiseerimise tehnikate või tulemuste tõlgendamise lihtsustamiseks, täpsustamiseks.
 7. Oma kirjutatud teksti toimetamine (nt lausete lühendamine, sõnakordustest vabanemine jmt).
 8. Töö erinevate osade vormistuse parandamine, täpsustamine.
 9. Töö struktuuri täpsustamine, struktuuriosade omavahelise jaotuse korrigeerimine.

Majandusteaduskonna tehisintellekti juhised on koostatud järgmiste juhendite põhjal:

Guidance for the use of artificial intelligence in teaching and learning at Aalto University
https://www.aalto.fi/en/services/guidance-for-the-use-of-artificial-intelligence-in-teaching-and-learning-at-aalto-university

Tartu Ülikooli suunis tekstiroboti kasutamiseks õppetöös
https://ut.ee/et/sisu/tartu-ulikooli-suunis-tekstiroboti-kasutamiseks-oppetoos

HM tehisaru juhend
https://www.hm.ee/sites/default/files/documents/2024-03/Tehisaru%20juhend%202024.pdf