Majandus- ja sotsiaalteaduskonna õppehoone maa-aluse parkla kasutuskord

Kinnitatud rektori 04.06.2014 käskkirjaga nr 141
Muudetud rektori 25.05.2016 käskkirjaga nr 83

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva korraga sätestatakse majandus- ja sotsiaalteaduskonna õppehoone, Akadeemia tee 3, maa-aluse parkla kasutuskord.
1.2 Maa-alust parklat haldab kinnisvaraosakond. Parkla korrashoidu teostab kinnisvaratalitus. Tehnosüsteemide hooldustöid teostab kinnisvaratalitus. Parkimisõigusi korraldab turvatalitus. [jõustunud 25.05.2016]
1.3 Parkimisõigus lisatakse töötaja läbipääsukaardile struktuuriüksuse juhi taotluse alusel, millele on märgitud töötaja nimi, kontakttelefoni number, e-posti aadress ja kasutuses oleva sõiduki registreerimisnumber. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil . Töötaja võib parkida parklasse ainult taotlusel registreeritud sõiduki. Teiste sõidukite parkimine töötaja läbipääsukaardi alusel ei ole lubatud.
1.4 Parklas on 95 parkimiskohta. Parkimisõigus on antud rohkem kui 95 sõidukile, mistõttu ei pruugi parkla kasutaja tööpäeva sees vaba parkimiskohta leida. Kui vaba parkimiskoht puudub, tuleb parklast väljuda.
1.5 Parkla on avatud kõikidel nädalapäevadel ajavahemikul 07:00–22:00. Parkla on valveta, haldaja ei vastuta parkimise ajal ja liiklemise käigus sõidukile tekitatud kahju ning sõidukisse jäetud esemete eest.
1.6 Sõiduki parkimiseks parklas pikemalt kui üks ööpäev või taotlusel registreeritud sõidukist erineva sõiduki parkimiseks on vajalik eriluba. Vastava loa saamiseks tuleb pöörduda kinnisvaraosakonna turvatalituse juhataja poole. [jõustunud 25.05.2016]

2. Parkija õigused ja kohustused

2.1 Parkijal on õigus:
2.1.1 parkida vabale parkimiskohale;
2.1.2 saada teavet parkimiskorralduse muudatustest.
2.2 Parkija on kohustatud:
2.2.1 liiklemisel juhinduma märgistustest, liiklusseadusest, heast tavast ja liikluskultuurist.
2.2.2 parkima ainult joonitud/märgistatud parkimiskohal;
2.2.3 mitte peatuma ja parkima kohtades, mis on tähistatud keelavate liikluskorraldusvahenditega;
2.2.4 mitte parkima, kui parklas puudub vaba parkimiskoht;
2.2.5 tagama, et sõidukis ei transpordita kergestisüttivaid materjale, ohtlikke jäätmeid ja muid keskkonda ohustavaid ohuallikaid;
2.2.6 parklas liiklema ja parkima sõiduki viisil, millega ei ohustata ega kahjustata parklat, seal asuvaid isikuid ega mistahes vara;
2.2.7 tulekahju või muu eriolukorra puhul sõidukite evakueerimisel arvestama, et oleks tagatud päästeautode juurdepääs hoonele. Eriolukordades tuleb juhinduda päästetöödel evakueerumist teostava/te töötajate (peamiselt pääste- ja turvatöötajad) korraldustest.

3. Parkla haldaja õigused ja kohustused

3.1 Parkla haldajal on õigus:
3.1.1 hooldus- ja remonttööde teostamise ajaks nõuda sõiduki ümberpaigutamist, sellest eelnevalt mõistliku aja jooksul ette teatades. Nõuetekohaseks teavitamiseks loetakse ka parklasse vajaliku informatsiooni ülespanekut;
3.1.2 hooldus- ja remonttööde teostamise ajaks vähendada parkimiskohti, märgistades vastavad kohad liikluskorraldusvahenditega. Informatsioon tööde teostamise kohta avaldatakse siseveebis ja parklas olevatel ustel;
3.1.3 parkimiskorra rikkumisel parkija poolt on haldajal õigus tühistada parkimisõigus töötaja läbipääsukaardil, millest teavitatakse parkijat. Vajadusel, eelkõige kui sõiduk takistab liiklust või segab hooldus- ja remonttöid, teisaldatakse sõiduk ja vastav info edastatakse politseile ning võimalusel ka parkijale.
3.2 Parkla haldaja on kohustatud:
3.2.1 hooldama parkla tehnosüsteeme ja hoidma korras liikluskorraldusvahendeid.
3.2.2 teavitama parkla kasutajaid parkimiskorralduse muudatustest mõistliku aja jooksul ette siseveebis ja parklas olevatel ustel.