I ja II astme tasemeõppe vastuvõtukalendri 2024/2025. õppeaastaks kehtestamine

Kinnitatud rektori 10.04.2023 käskkirjaga nr 14
Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2024/2025. õppeaastal

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.02.2022 määruse nr 1 “Tallinna Tehnikaülikooli I ja II astme tasemeõppe vastuvõtueeskiri” § 2 lõikele 2:
1. Kehtestan I ja II astme tasemeõppe vastuvõtukalendri 2024/2025. õppeaastaks alljärgnevalt:

Avalduste ja muude kandideerimiseks nõutavate dokumentide esitamine välisriigi kodanikele ingliskeelsetele õppekavadele kandideerimisel väliskandidaatide vastuvõtu infosüsteemis DA:
1.veebruar – 1. aprill kolmandate riikide kodanikele
1.veebruar – 1. mai OECD liikmesriikide, Ukraina ja Gruusia kodanikele ning kolmandate riikide kodanikele, kes viibivad Eestis seadusliku alusega
1.veebruar – 1. juuni EL/EMP liikmesriikide ja Šveitsi kodanikele
1.veebruar – 1. august majandusteaduskonna õppekavadele Soome, Läti ja Leedu kodanikele
Sisseastumiskatsed DA kaudu kandideerivatele välisriigi kodanikele toimuvad vastuvõtuperioodi jooksul kokkuleppel programmijuhiga.

Avalduste ja muude kandideerimiseks nõutavate dokumentide esitamine Eestis alaliselt elavatele isikutele ja eestikeelsetele õppekavadele kandideerimiseks välisriigi kodanikele:

1. märts – 3. juuli kell 12.00 avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS
28. juuni – 3. juuli kell 12.00 avalduste ja dokumentide vastuvõtt TalTechis kohapeal
Sisseastumiskatsed SAISi kaudu kandideerijatele
1. märts – 25. juuni kell 12.00 I astmesse kandideerijate registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsetele
1. – 7. aprill vastuvõtukatsete 1. periood, registreerumine SAISis
13. – 19. mai vastuvõtukatsete 2. periood, registreerumine SAISis
25. juuni matemaatika konsultatsioon sisseastumiskatsele tähtajaks registreerunud kandidaatidele
26. juuni matemaatika sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
27. juuni eesti keele sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
5. – 9. juuli vastuvõtukatsete  3. periood, registreerumine SAISis

 

Õppekohad*, immatrikuleerimine, eelnädal
1. veebruar – 15. august õppekohtade pakkumine nõuded täitnud DAs kandideerinud väliskandidaatidele
1. märts – 11. juuli õppekohtade pakkumine nõuded täitnud SAISis kandideerinud isikutele lävendipõhise vastuvõtuga erialadel
4. – 11. juuli õppekohtade pakkumine nõuded täitnud SAISis kandideerinud isikutele piirarvuga vastuvõtuga erialadel
14. juuli õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg enne 12. juulit SAISis õppekoha pakkumise saanud kandidaatidele
16. august õppekohtade pakkumise lõpptähtaeg nõuded täitnud SAISis kandideerinud isikutele piirarvuga vastuvõtuga erialadel vabanenud õppekohtade täitmiseks**
14. – 23. august vastuvõetud üliõpilaskandidaatide immatrikuleerimine***
20. august õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg DAs kandideerinud väliskandidaatidele
26. august eelnädala algus 2024/2025. õa vastu võetud bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppe päevaõppe üliõpilastele (sh TalTechi ja õppekorraldust tutvustavad loengud)

*juhul kui välisriigi õppeasutuse lõpetamine toimub peale 03.07.2024, pakutakse avalduse ja nõutavad dokumendid tähtajaks esitanud kandidaadile, kelle avaldus on SAISis staatuses „tingimuslikult kandideeriv“, õppekohta esitatud lõpudokumendi ja ENIC-NARIC keskuse hinnangu alusel kuni 7.08.2024.
**õppekoha pakkumise saanud kandidaat peab õppekoha kinnitama SAIS-teates märgitud tähtajaks.

***väliskandidaatide ingliskeelsetele õppekavadele immatrikuleerimine toimub kuni semestri õpingukava esitamise lõpptähtajani või dekaani otsusel kuni 15. septembrini, v.a MVGM õppekaval, kus immatrikuleerimine võib toimuda kuni 30. septembrini.

Täiendav vastuvõtt ettevõtliku juhtimise MBA õppekaval

19.-31. august avalduste ja muude kandideerimiseks nõutavate dokumendite esitamine väliskandidaatide vastuvõtu infosüsteemis DA Soome, Läti ja leedu kodanikele ja infosüsteemis SAIS Eestis alaliselt elavatele isikutele
23. august – 4. september sisseastumiskatse toimumise periood
4. september õppekohtade pakkumise lõpptähtaeg nõuded täitnud kandidaatidele
6. september õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg
30. september vastuvõetud üliõpilaskandidaatide immatrikuleerimise lõpptähtaeg

2. Käskkiri jõustub allakirjutamisel.