Finantsplaan 2018-2023

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 19.12.2018 otsusega nr 9 (jõustunud 21.12.2018)

 

Tallinna Tehnikaülikool, konsolideeritud
BILANSS, tuh EUR 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
VARAD 146 509 145 026 144 749 142 417 139 409 136 765
KÄIBEVARA 30 095 26 658 30 323 31 899 32 699 33 763
Raha ja finantsinvesteeringud 13 795 12 936 16 680 17 158 18 102 16 710
Nõuded ja ettemaksed 16 190 13 612 13 533 14 631 14 487 16 943
Varud 110 110 110 110 110 110
PÕHIVARA 116 414 118 368 114 426 110 518 106 710 103 002
Osalused avalikus sektoris 127 127 127 127 127 127
Pikaajalised finantsinvesteeringud 9 9 9 9 9 9
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 22 22 22 22 22 22
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 116 256 118 210 114 268 110 360 106 552 102 844
KOHUSTUSED JA NETOVARA 146 509 145 026 144 749 142 417 139 409 136 765
KOHUSTUSED 41 166 39 273 37 887 35 555 32 547 29 903
Lühiajalised kohustised kokku 20 390 20 485 20 960 20 441 18 643 19 999
Võlad ja ettemaksed 20 390 20 485 20 960 20 441 18 643 19 999
Laenukohustused 19 675 18 290 16 429 15 114 13 904 9 904
NETOVARA 105 343 105 753 106 862 106 862 106 862 106 862
Akumuleeritud tulem 100 132 100 944 101 354 102 463 102 463 102 463
Aruandeperioodi tulem 812 410 1 109 0 0 0
TULEMIARUANNE, tuh EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TEGEVUSTULUD 106 173 111 480 111 779 108 635 107 619 107 686
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 20 077 21 378 21 359 22 074 22 171 22 088
SAADUD TOETUSED 86 096 90 102 90 420 86 562 85 448 85 598
MUUD TULUD 13 13 13 13 13 13
ANTUD TOETUSED -13 536 -13 708 -13 555 -13 003 -12 877 -12 860
Sotsiaaltoetused -7 284 -7 208 -7 055 -6 503 -6 377 -6 360
Muud toetused -6 252 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500
TEGEVUSKULUD -86 741 -97 230 -96 965 -95 482 -94 592 -94 676
Tööjõukulud -52 797 -59 694 -59 984 -59 206 -59 206 -59 206
Majandamiskulud -20 900 -25 275 -25 035 -25 074 -24 284 -24 468
Muud tegevuskulud (maksud, AH) -2 574 -2 574 -2 574 -2 574 -2 574 -2 574
Põhivara kulum ja ümberhindlus -10 470 -9 688 -9 372 -8 628 -8 528 -8 428
TEGEVUSTULEM 960 542 1 259 150 150 150
Finantstulu ja -kulu -148 -133 -150 -150 -150 -150
MAJANDUSTULEM 812 410 1 109 0 0 0
ARUANDEPERIOODI TULEM 812 410 1 109 0 0 0
TÄIENDAV INFO
Töötajate keskmine arv 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638
INVESTEERIMISTEGEVUS, tuh EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Põhivara soetus, tasumine -8 102 -8603 -5 430 -5664 -5664 -5664
Põhivara müük – laekumine 293 0 0 0 0 0
Saadud SF – PV soetus 4 949 4 045 1 050 1 000 1 100 1 100
Kokku -2 857 -7 593 -4 377 -3 717 -3 617 -3 617
FINANTSEERIMISTEGEVUS, tuh EUR 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Laenude tagasimaksmine -6 411 -1 385 -1 861 -1 315 -1 210 -4 000
Viitvõlgade tasumine (intress jm) -256 -256 -256 -256 -256 -256
Kokku -6 667 -1 641 -2 117 -1 571 -1 466 -4 256
Positsioon – bilanss 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finantsvarad 30 253 26 816 30 481 32 057 32 857 33 921
aastane muutus -2 674 -3 437 3 665 1 576 800 1 064
Kohustused 41 166 39 273 37 887 35 555 32 547 29 903
aastane muutus -6 147 -1 893 -1 386 -2 332 -3 008 -2 644
Positsioon – bilanss 3 473 -1 544 5 051 3 908 3 808 3 708
Mitte-Finantsvarad 116 256 118 210 114 268 110 360 106 552 102 844
aastane muutus -2 661 1 954 -3 942 -3 908 -3 808 -3 708
Netovara 105 343 105 753 106 862 106 862 106 862 106 862
aastane muutus 812 410 1 109 0 0 0
Positsioon – kontroll 3 473 -1 544 5 051 3 908 3 808 3 708
Positsioon – tulem ja RV 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Positsioon – tulem ja RV 3 473 -1 544 5 051 3 908 3 808 3 708
Tegevuse tulemlikkus 2018 2019 2020 2021 2022 2023
rahaline ärikasum e. tegevustulem (EBITDA) 11 430 10 230 10 631 8 778 8 678 8 578
rahaline kasumlikkus 11% 9% 10% 8% 8% 8%
kulu kattekordaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
tegevustulem 960 542 1 259 150 150 150
tegevustulemi puudujäägi ulatus 0,9% 0,5% 1,1% 0,1% 0,1% 0,1%
tegevustulemi puudujäägi kate akumul tulemiga 100 944 101 354 102 463 102 463 102 463 102 463
Võlakohustised ja likviidsus 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Likviidsed varad 13 804 12 945 16 689 17 167 18 111 16 719
Võlakohustus 41 166 39 273 37 887 35 555 32 547 29 903
Neto-võlg=Võlakohustus–Likviidsed varad 27 362 26 328 21 198 18 388 14 436 13 184
Neto-Võlakoormus 27% 24% 19% 17% 13% 12%
võlakohustuste katteperiood 2,4 2,6 2,0 2,1 1,7 1,5
aastane finantskohustis 6 667 1 641 2 117 1 571 1 466 4 256
fin-kohustise kattekordaja (DSCR) 1,7 6,2 5,0 5,6 5,9 2,0
käibekapital=käibevara–lühikohustis 9 705 6 173 9 363 11 458 14 056 13 764
1 kuu kulude kattevõime aastalõpu rahaga 1,8 1,5 2,0 2,1 2,2 2,0
Antud laenumahu riskisus 2018 2019 2020 2021 2022 2023
laenuportfelli osakaal varades 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Varade ja kapitali kasutamise efektiivsus 2018 2019 2020 2021 2022 2023
põhivara osakaal varadest 79% 82% 79% 78% 77% 75%
mat pv inv osakaal mat põhivarast 7% 10% 5% 4% 4% 5%
varade kasutamise efektiivsus 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
mat pv kasutamise efektiivsus 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
omakap e. netovara kordaja 72% 73% 74% 75% 77% 78%
Omatulu ja toetused 2018 2019 2020 2021 2022 2023
omatulu=netokäibe osakaal kogutulust 20% 19% 19% 20% 21% 21%
saadud toetuste osakaal tulus 80% 81% 81% 80% 79% 79%
antud toetuste osakaal kogukulust 13% 12% 12% 12% 12% 12%
Koondpilt 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tulud kokku 106 173 111 480 111 779 108 635 107 619 107 686
sh müügitulu 20 077 21 378 21 359 22 074 22 171 22 088
sh saadud toetused 96 096 90 102 90 420 86 562 85 448 85 598
Kulud kokku -100 277 -110 938 -110 520 -108 485 -107 469 -107 536
sh tegevus- ja ülalpidamiskulu -86 741 -97 230 -96 965 -95 482 -94 592 -94 676
sh antud toetused -13 536 -13 708 -13 555 -13 003 -12 877 -12 860
Ärikasum 960 542 1 259 150 150 150
Puhaskasum 812 409 1 109 0 0 0
Varad kokku 146 509 145 026 144 749 142 417 139 409 136 765
Käibevara 30 095 26 658 30 323 31 899 32 699 33 763
Põhivara 116 414 118 368 114 426 110 518 106 710 103 002
Kohustised kokku 41 166 39 273 37 887 35 555 32 547 29 903
sh laenukohustised 19 675 18 290 16 429 15 114 13 904 9 904
Omakapital e. netovara 105 343 105 753 106 862 106 862 106 862 106 862