Eesti Mereakadeemia kalakvaliteedi-, ökoloogia- ja ihtüoloogialabori (MA1-051) ning kalatehnoloogia labori (MA1-054) sisekorra- ja tööohutuseeskiri

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V5-1/2
Versiooni nr: 2
Haldaja: EMERA merehariduskeskuse vanemteadur
Kinnitatud: EMERA direktori 30.09.2020 korraldusega nr 1-24/258
Muudetud : EMERA direktori 26.04.2023 korraldusega nr 1-24/132

1. Üldised ohutusnõuded

1.1. Enne laboris tööle asumist on kõik isikud kohustatud läbima tööohutusalase juhendamise. Tööohutusalase juhendamise läbinu kinnitab allkirjaga, et on tutvunud käesoleva regulatsiooniga ja selles toodud nõuetega ning kohustub neid nõudeid järgima (Vorm V5-1/0).
1.2. Tööohutusalase juhendamise aluseks on käesolev labori sisekorra- ja tööohutuseeskiri, millest tulenevaid nõudeid on laboris viibivad inimesed kohustatud täitma.
1.3. Tööohutusalase juhendamise käigus tutvustatakse laboris tööd alustavale isikule käesolevat sisekorra- ja tööohutuseeskirja, töökeskkonna ohutegureid ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamist, ergonoomilisi tööasendeid ja töövõtteid, laboratoorse töö töökorraldust, tuleohutuse ja elektriohutuse nõudeid, esmaabivahendite ja tulekustutusvahendite asukohti, töökohal kasutatavaid ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja -teede asukohti.
1.4. Tööohutusalase juhendamise viib läbi merehariduskeskuse vanemteadur.
1.5. Labori seadmete korrasoleku eest vastutab mereharidusskuse vanemteadur.
1.6. Sissepääs laborisse toimub läbipääsukaardi alusel, üliõpilastel ainult juhendaja/õppejõu loal.
1.7. Labori kasutaja on kohustatud koheselt teatama avastatud puudustest ja seadmestiku vigadest töö juhendajale/õppejõule ja teistele labori kasutajatele. Korrast ära seadmetega on keelatud töötada, ohtliku olukorra tekkimisel tuleb koheselt katkestada töö.
1.8. Labori kasutaja ei tohi üksinda töötada ühegi seadmega, mille osas ei ole ta saanud juhendajalt/õppejõult ohutusalast juhendamist ning heakskiitu tööle asumiseks. Kahtluste ja küsimuste korral tuleb pöörduda juhendaja/õppejõu poole.
1.9. Märgates, et kaaslaborikasutaja teeb midagi valesti või keelatut, tuleb teda sellest teavitada, samuti tuleb vajaduse korral sellest informeerida juhendajat/õppejõudu.
1.10. Töötamine laboris peab olema ohutu, laboritööde sooritamise ajal on soovitav ringi liikuda ainult vajadusel ja kiirustamata, et mitte segada teisi. Liikudes tuleb olla ettevaatlik, et mitte libastuda või kukkuda, vältimaks enda vigastamist ja laboriseadmete kahjustamist. Õppetööd segavad tegevused on laboris keelatud.
1.11. Töökeskkond tuleb korraldada viisil, et oleks tagatud ergonoomiline töötamine. Mittevajalikud ja segavad esemed tuleb tööd hõlvavalt alalt koristada.
1.12. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete eiramisel kõrvaldatakse labori kasutaja viivitamatult läbiviidavalt töölt. Nõuete korduval rikkumisel kõrvaldatakse labori kasutaja kõikidelt töödelt.
1.13. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete tahtlikust rikkumisest või hooletust täitmisest tulenev materiaalne kahju ülikoolile kuulub selle tekitaja poolt hüvitamisele täies mahus.
1.14. Laboritööde teostamisel tekkinud õnnetustest/vigastustest ja tulekahjust tuleb viivitamatult teavitada tööde juhendajat/õppejõudu. Vastavalt õnnetusele tuleb võtta tarvidusele vajalikud abinõud.
1.15. Kannatanuga õnnetuse korral, tuleb korraldada kannatanu eemaldamine ohupiirkonnast, vajadusel kutsuda kohale esmaabiandjad või kiirabi (numbril 112) ning korraldada kannatanule esmaabi andmine.
1.16. Raske õnnetuse korral hoitakse töökoht ja seadmed puutumatuna kuni töökeskkonna peaspetsialisti, tööinspektsiooni esindaja või politsei saabumiseni ja nendelt töö jätkamiseks loa saamiseni.
1.17. Kui seadmeid või töökohta ei ole võimalik puutumatuna hoida, tuleb nende seis õnnetuse toimumise hetkel jäädvustada.
1.18. Tõsise ja ähvardava õnnetusohu korral tuleb tarvitusele võtta abinõud vastavalt oma teadmistele ja kättesaadavatele tehnilistele vahenditele võimalike tagajärgede vältimiseks ka sellisel juhul, kui juhendajaga/õppejõuga ei ole võimalik kohe ühendust saada.
1.19. Tõsise ja vältimatu ohu korral peavad laboritööde teostajad töökohalt lahkuma kiirelt ja ohutult, omavoliliselt lahkunut ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.
1.20. Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohtlikust alast.
1.20.1. Tulekahju avastanud isik on kohustatud teatama viivitamatult hädaabi numbril 112 ning edastama päästekeskusesse järgmised andmed:
1.20.1.1. tulekahju täpne aadress, mis põleb ja kes tulekahjust teatab;
1.20.1.2. vastama päästetöötaja esitatud küsimustele;
1.20.1.3. mitte lõpetama kõnet enne kui selleks on saadud luba.
1.21. Võimaluse piires tuleb alustada esmaste tulekustutusvahenditega tule kustutamist ning sulgeda uksed ja aknad tõkestamaks tule levikut.
1.22. Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik või objekti valdaja esindaja päästemeeskonna juhti:
1.22.1. tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
1.22.2. võimalikust ohust inimestele;
1.22.3. muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid, elektriseadmed jms).

2. Ohutusnõuded laboris töö ajal

2.1. Labori kasutajad peavad kõiki töid tegema maksimaalse ettevaatlikkusega.
2.2. Töökoht tuleb hoida töö käigus puhtana, vältida üleliigsete nõude/vahendite kuhjamist laudadele.
2.3. Laboris tuleb maksimaalselt vältida keemiliste reaktiivide sattumist töölauale.
2.4. Keelatud on valamutesse ja muudesse selleks mitteettenähtud kohtadesse valada kontsentreeritud happeid ja leeliseid, kergesti süttivaid vedelikke ning visata neisse tahkeid aineid (liiva, filterpabereid, tikke, metallitükikesi jms).
2.5. Laboris MA1-051 on keelatud hoida toiduaineid ja einestada ning kasutada toidunõudena laboratoorseid nõusid.
2.6. Laboriseadmeid tohib kasutada ainult töö juhendis ettenähtud tööde teostamiseks ning järgida tuleb seadmete kasutusjuhendeid.
2.7. Töövahendi ja laboriseadme asend ja paigaldusviis, vahekaugused liikumatute ja liikuvate osade vahel, energiavarustus ning ainete või materjalide etteandmise, kasutamise ja eemaldamise viis peavad tagama kasutaja ning teiste isikute ohutuse.
2.8. Keemilisi analüüse tuleb läbi viia ainult töö juhendis toodud nõuete (kontsentratsioonid, hulgad, seadmed ja tingimused) kohaselt.
2.9. Labori kasutaja peab tundma töös ettetulevaid keemilisi aineid, nende füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning füsioloogilist toimet, enne tööde alustamist tuleb tutvuda kemikaalide ohutuskaartidega. Ohutuskaarte hoitakse töökohal (laboris).
2.10. Labori kasutaja on kohustatud eelnimetatud ainetega ümber käima nii, et oleks tagatud täielik ohutus.
2.11. Katsete läbiviimiseks tuleb kasutada ainult puhtaid ja terveid nõusid, mis peale kasutamist tuleb korralikult pesta.
2.12. Kui klaas puruneb, ei tohi klaasikilde korjata või koristada katmata kätega.
2.13. Labori kasutaja peab kõik proovid ja pudelid ainetega, mis pannakse külmikutesse või kappidesse, märgistama aine nimega, kuupäevaga ja kasutaja nimega. Nimetatud aineid ja proove võib säilitada ainult igale konkreetsele ainele/proovile ettenähtud kohas.
2.14. Keelatud on keemilisi reaktiive kindlaks teha maitsmise teel.
2.15. Nuusutamisel tuleb levivaid aure või gaase hajutada käeliigutusega.
2.16. Labori kasutajal on keelatud töötada alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine olulise mõju all.
2.17. Keelatud on lahuste/vedelike kokku valamisel või kuumutamisel hoida nägu anuma kohal. Keelatud on hoida katseklaasi ava enese ja teiste labori kasutajate poole, vältimaks lahuse/vedeliku pritsimist inimesele.
2.18. Kontsentreeritud hapete, eriti väävelhappe lahjendamisel tuleb hape valada peene joana vette samal ajal lahust klaaspulgaga ettevaatlikult segades vältimaks lahuse kiiret kuumenemist.
2.19. Töötamisel kergestisüttivate vedelikega (eeter, tolueen, alkohol jt) tuleb vältida nende aurude kokkupuutumist lahtise leegiga või kuumade küttepindadega.
2.20. Keelatud on klaasanumates olevate kergestisüttivate vedelike kuumtöötlemine lahtise tulega või pliidil või ahjus.

3. Ohutusnõuded laboris töö lõpetamisel

3.1. Töö lõpetamisel tuleb lülitada välja seadmed ning sulgeda veekraanid, vajadusel ka gaasi- ja suruõhukraanid.
3.2. Laboris tuleb hoida puhtust – töövahendid tuleb pärast töö lõppu pesta, panna kuivama ja töölaud korrastada.
3.3. Seadmega töö lõpetamisel peab seadme kasutaja selle lahti võtma nendeks osadeks, mis töö käigus puutusid kokku töödeldava produktiga. Nimetatud seadmeosad tuleb puhastada, pesta ja desinfitseerida.