Eesti Mereakadeemia diiseljõuseadmete- ja remondilabori (MA2-001) sisekorra- ja tööohutuseeskiri

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V5-1/11
Versiooni nr: 2
Haldaja: EMERA merehariduskeskuse laborite ja töökodade eest vastutav õppejõud
Kinnitatud: EMERA direktori 30.09.2020 korraldusega nr 1-24/258
Muudetud : EMERA direktori 26.04.2023 korraldusega nr 1-24/132

1. Üldised ohutusnõuded

1.1. Enne diiseljõuseadmete- ja remondilaboris tööle asumist on kõik isikud kohustatud läbima tööohutusalase juhendamise. Tööohutusalase juhendamise läbinu kinnitab allkirjaga, et on tutvunud käesoleva regulatsiooniga ja selles toodud nõuetega ning kohustub neid nõudeid järgima (Vorm V5-1/0).
1.2. Tööohutusalase juhendamise aluseks on käesolev diiseljõuseadmete- ja remondilabori sisekorra- ja tööohutuseeskiri, millest tulenevaid nõudeid on laboris viibivad inimesed kohustatud täitma.
1.3. Tööohutusalase juhendamise käigus tutvustatakse laboris tööd alustavale isikule käesolevat sisekorra- ja tööohutuseeskirja, töökeskkonna ohutegureid ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamist, ergonoomilisi tööasendeid ja töövõtteid, laboratoorse töö töökorraldust, tuleohutuse ja elektriohutuse nõudeid, esmaabivahendite ja tulekustutusvahendite asukohti, töökohal kasutatavaid ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja -teede asukohti.
1.4. Tööohutusalase juhendamise viib läbi juhendaja/õppejõud.
1.5. Diiseljõuseadmete- ja remondilabori seadmete korrasoleku eest vastutab merehariduskeskuse laborite ja töökodade eest vastutav õppejõud.
1.6. Sissepääs laborisse toimub läbipääsukaardi alusel, üliõpilastel ainult juhendaja/õppejõu loal.
1.7. Labori kasutaja on kohustatud koheselt teatama avastatud puudustest ja seadmestiku vigadest töö juhendajale/õppejõule ja teistele labori kasutajatele. Korrast ära seadmetega on keelatud töötada, ohtliku olukorra tekkimisel tuleb koheselt katkestada töö.
1.8. Labori kasutaja ei tohi üksinda töötada ühegi seadmega, mille osas ei ole ta saanud juhendajalt/õppejõult ohutusalast juhendamist ning heakskiitu tööle asumiseks. Kahtluste ja küsimuste korral tuleb pöörduda juhendaja/õppejõu poole.
1.9. Märgates, et kaaslaborikasutaja teeb midagi valesti või keelatut, tuleb teda sellest teavitada, samuti tuleb vajaduse korral sellest informeerida juhendajat/õppejõudu.
1.10. Töötamine laboris peab olema ohutu, laboritööde sooritamise ajal on soovitav ringi liikuda ainult vajadusel ja kiirustamata, et mitte segada teisi. Liikudes tuleb olla ettevaatlik, et mitte libastuda või kukkuda, vältimaks enda vigastamist ja laboriseadmete kahjustamist. Õppetööd segavad tegevused on laboris keelatud.
1.11. Töökeskkond tuleb korraldada viisil, et oleks tagatud ergonoomiline töötamine. Mittevajalikud ja segavad esemed tuleb tööd hõlvavalt alalt koristada.
1.12. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete eiramisel kõrvaldatakse labori kasutaja viivitamatult läbiviidavalt töölt. Nõuete korduval rikkumisel kõrvaldatakse labori kasutaja kõikidelt töödelt.
1.13. Sisekorra- ja tööohutuseeskirja nõuete tahtlikust rikkumisest või hooletust täitmisest tulenev materiaalne kahju ülikoolile kuulub selle tekitaja poolt hüvitamisele täies mahus.
1.14. Laboritööde teostamisel tekkinud õnnetustest/vigastustest ja tulekahjust tuleb viivitamatult teavitada tööde juhendajat/õppejõudu. Vastavalt õnnetusele tuleb võtta tarvidusele vajalikud abinõud.
1.15. Kannatanuga õnnetuse korral, tuleb korraldada kannatanu eemaldamine ohupiirkonnast, vajadusel kutsuda kohale esmaabiandjad või kiirabi (numbril 112) ning korraldada kannatanule esmaabi andmine.
1.16. Raske õnnetuse korral hoitakse töökoht ja seadmed puutumatuna kuni töökeskkonna peaspetsialisti, tööinspektsiooni esindaja või politsei saabumiseni ja nendelt töö jätkamiseks loa saamiseni.
1.17. Kui seadmeid või töökohta ei ole võimalik puutumatuna hoida, tuleb nende seis õnnetuse toimumise hetkel jäädvustada.
1.18. Tõsise ja ähvardava õnnetusohu korral tuleb tarvitusele võtta abinõud vastavalt oma teadmistele ja kättesaadavatele tehnilistele vahenditele võimalike tagajärgede vältimiseks ka sellisel juhul, kui juhendajaga/õppejõuga ei ole võimalik kohe ühendust saada.
1.19. Tõsise ja vältimatu ohu korral peavad laboritööde teostajad töökohalt lahkuma kiirelt ja ohutult, omavoliliselt lahkunut ei tohi selle eest karistada ega asetada ebasoodsasse olukorda.
1.20. Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohtlikust alast.
1.20.1. Tulekahju avastanud isik on kohustatud teatama viivitamatult hädaabi numbril 112 ning edastama päästekeskusesse järgmised andmed:
1.20.1.1. tulekahju täpne aadress, mis põleb ja kes tulekahjust teatab;
1.20.1.2. vastama päästetöötaja esitatud küsimustele;
1.20.1.3. mitte lõpetama kõnet enne kui selleks on saadud luba.
1.21. Võimaluse piires tuleb alustada esmaste tulekustutusvahenditega tule kustutamist ning sulgeda uksed ja aknad tõkestamaks tule levikut.
1.22. Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik või objekti valdaja esindaja päästemeeskonna juhti:
1.22.1. tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
1.22.2. võimalikust ohust inimestele;
1.22.3. muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid, elektriseadmed jms).

2. Ohutusnõuded laboris enne töö alustamist

2.1. Laboris on keelatud kõrvaliste esemete hoidmine, ümberkäimine lahtise tulega, toiduainete ja jookide hoidmine, tarbimine ning suitsetamine.
2.2. Enne iga tööülesande alustamist peab üliõpilane tutvuma tööülesande sisuga ja konkreetse seadme juures asuva käitamiseeskirjaga, pöörates erilist tähelepanu tööohutusnõuetele.
2.3. Üliõpilane peab veenduma seadme korrasolekus (pöörlevate ja liikuvate detailide kaitsekatete olemasolu ja kinnitus, kontaktorite ja käivitite kaitsekatete olemasolu jne).
2.4. Valmistada ette töökoht, komistamise või kukkumise vältimiseks eemaldada kõrvalised ja liigsed esemed.
2.5. Valida tööülesande täitmiseks vajalikud tööriistad ja mõõtevahendid ja kontrollima nende korrasolekut.

3. Ohutusnõuded laboris töö ajal

3.1. Üliõpilane peab kandma tööriietust ja kaitsekiivrit, vajadusel kõrvaklappe, kaitseprille ja töökindaid.
3.2. Enne töötava mehhanismi käivitamist valmistada see ette ja esitada tööülesande juhendajale/õppejõule. Käivitada ei tohi enne juhendajalt/õppejõult loa saamist.
3.3. Elektritoite elektriajamiga mehhanismidele lülitab sisse juhendaja/õppejõud.
3.4. Kõikide mootorite ja mehhanismide käivitamise, ekspluatatsiooni ja seiskamisega seotud operatsioonidel juhindutakse juhendaja/õppejõu korraldustest ja seadme juures olevast käitamiseeskirjast.
3.5. Mehhanismi töötamise ajal mistahes ebanormaalsuste, rikete või nende kahtluse korral (ebanormaalne müra, löögid, vibratsioon, lekked torustikes, temperatuuride või rõhkude väljumine lubatud piiridest jne) seisata mehhanism ning teavitada viivitamatult juhendajat/õppejõudu.
3.6. Üliõpilastel on keelatud teha iseseisvalt kraanaga tõstmis- ja troppimistöid.
3.7. Keelatud on töötavate mehhanismide liikuvate osade puudutamine. Soojade osade (nt töötava mootori karteriluugid, jahutusvee torustikud, reduktorite korpused jms) temperatuuri ligikaudseks hindamiseks võib seda ettevaatlikult puudutada käeseljaga, mitte peopesaga. Põletuskahjustuste vältimiseks on töötavate mehhanismide kuumade osade (mootorite ja katelseadme väljalaskegaaside torustikud) mitteisoleeritud osade puudutamine keelatud.
3.8. Keelatud on surve all olevate torustikuühenduste pingutamine ja ventiilide tihendite vahetamine.
3.9. Keelatud on elektri peajaotuskilbi taga olevasse teenindusruumi sisenemine ja lülitite omavoliline sisse- või väljalülitamine.
3.10. Halvasti valgustatud kohtades töötamisel on lubatud kasutada kandelampe toitepingega kuni 24 V või akulampe.

4. Ohutusnõuded laboris töö lõpetamisel

4.1. Teavitada juhendajat/õppejõudu tööülesande täitmisest, vastavalt konkreetse tööülesande tingimustele esitada töö tulemused.
4.2. Koristada ja puhastada töökoht.
4.3. Tagastada töö juhendajale/õppejõule saadud tööriistad ja vahendid.

5. Elektriohutus

5.1. Elektrijuhtmeid tohib ühendada ainult siis, kui elektritoide on välja lülitatud!
5.2. Enne elektriseadme kasutamist tuleb veenduda, et pistikupesad, elektriseadmete juhtmed ja pistikud on kahjustamata ning seadmed sobivad tööks vooluvõrguga.
5.3. Elektriseadmete sisse või välja lülitamisel tuleb hoiduda teise käega puudutamast maandatud metallesemeid.
5.4. Kui elektriseadme kasutamisel on tunda kõrbelõhna, on näha sädemeid või esineb seadme või mõne tema osa ootamatu kuumenemine, siis tuleb töö viivitamatult katkestada ja seade vooluvõrgust eemaldada ja informeerida labortöö juhendajat.
5.5. Põlev elektriseade tuleb eemaldada vooluvõrgust elektrikilbist, teda puudutamata.
5.6. Põlevat elektriseadet ei tohi kustutada veega, kustutamiseks kasutada pulber- või CO2 kustutit.
5.7. Kui seade toimib töötamisel teisiti kui tavapäraselt, võib tegemist olla seadme tehnilise rikkega. Sellistel juhtudel lülitada seade välja või võtta juhe vooluvõrgust välja ning teavitada koheselt juhendajat/õppejõudu.