Inseneriteaduskonna teadus- ja arendustegevuse toetuste määramise tingimused ja kord

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud dekaani 06.06.2017 korraldusega nr 289
Muudetud dekaani 25.09.2018 korraldusega nr 312

1. Toetatavad teadus- ja arendustegevused
TTÜ inseneriteaduskonna poolt teadus- ja arendustegevuste (T&A tegevuste) toetamiseks ettenähtud eelarvelisi vahendeid kasutatakse järgnevate inseneriteaduskonna struktuuriüksuste T&A tegevustega seotud eesmärkide realiseerimiseks:
1.1 infrastruktuuri ajakohastamine, täiendamine, ülalpidamine, akrediteerimine;
1.2 teadus- ja arendustegevuse projektide ja lepingute kaasfinantseerimine;
1.3 muude tegevuste finantseerimine, sh konverentside ja doktoriõppe toetamine.

2. Toetuse taotlemine ja väljamaksmine
2.1 Toetust sooviva struktuuriüksuse juht esitab dekaanile vormikohase toetuse taotluse koos lisadega (sh kuludokumendid).
2.2 Kõik toetuste taotlused registreerib dekaani poolt määratud isik.
2.3 Toetuse taotlused esitatakse jooksvalt ja need vaadatakse läbi sagedusega kord kolme kuu jooksul.
2.4 Otsuseid toetuste eraldamise ja nende suuruste kohta teeb dekaan. Otsus tehakse taotlejale teatavaks lihtkirjalikult (nt e-postiga).
2.5 Toetuse eraldamise otsuse korral (v.a doktoriõppe toetamisel) koostab dekaani poolt määratud töötaja toetuse väljamaksmiseks esildise rahandusosakonnale, kus märgitakse:
2.5.1 toetuse nimetus ja eesmärk;
2.5.2 dekanaadi finantsallikas, millelt toetust makstakse;
2.5.3 struktuuriüksuse finantsallikas, kuhu toetus kantakse ja toetuse suurus.
2.6 Doktoriõppe toetuse eraldamise otsuse korral esitatakse teadusprodekaanile vormikohane eeltäidetud stipendiumiesildis, mis allkirjastatakse dekaani poolt ja edastatakse raamatupidamisosakonda väljamaksmiseks.