Doktoritöö menetlemine ja nõuded esitatavatele dokumentidele inseneriteaduskonnas

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud inseneriteaduskonna 10.01.2017 juhtide koosoleku nr 1 protokollilise otsusega nr 7.1

Lisaks ülikooli õigusaktidele juhindutakse inseneriteaduskonnas doktorantide doktoriõppe lõpetamisel käesolevast menetlemise korrast ja nõuetest:

1. Doktorikraadi taotleja esitab kaitsmisele tuleva doktoritöö instituudi/keskuse direktorile vähemalt 3 kuud enne kaitsmist, mis sisaldab:

– Ülevaadet uurimisprobleemi olemusest;
– Uurimisülesande püstitust;
– Kaitsmisele esitatavaid väiteid;
– Metoodika kirjeldust;
– Uurimisülesande lahendamise käiku ja/või tõestust;
– Kokkuvõtet;
– Kasutatud kirjanduse loetelu;
– Töö sisu täielikult avav eestikeelne kokkuvõte.

2. Direktor määrab tööle eelretsensendi vähemalt 2,5 kuud enne kaitsmist.

3. Direktor korraldab eelretsenseerimise (sh soovitava eelkaitsmise) ja eelkaitsmise vähemalt 2 kuud enne kaitsmist.

4. Doktorikraadi taotleja esitab allolevad dokumendid vähemalt 2 kuud enne kaitsmist dekaanile:

– õppeinfosüsteemist väljatrükitud ja juhendajaga kooskõlastatud kaitsmistaotluse;
– avaldamiseks ettevalmistatud doktoritöö;
– juhendaja(te) kirjaliku arvamuse töö kohta;
– eelretsensiooni doktoritöö kõlbulikkuse kohta, mis sisaldab infot: 1) kas doktorandi poolt sooritatud töö maht artiklite kaasautorina on piisav doktorikraadi taotlemiseks; 2) kas töö valmidus ja kvaliteet vastab tervikliku uurimistöö nõudele; 3) kas töö erinevad osad moodustavad doktoritööle esitatavate nõuete seisukohast küllaldase, piisavalt ühtse ja mahuka terviku ja ülesehitus on loogiline; 4) kas töö järeldused on kooskõlas püstitatud ülesandega.
– struktuuriüksuse direktori kinnituskiri doktoritöö eelkaitsmise kohta;
– struktuuriüksuse (instituut) poolt plagiaadituvastuse tarkvaraga Urkund teostatud doktoritöö kontrolli väljavõte.

5. Hiljemalt ühe kuu jooksul alates punktis 4 kirjeldatud dokumentide esitamisest ehk vähemalt 1 kuu enne kaitsmist otsustab dekaan, kas lubada töö kaitsmisele, tagastada nõuetele mittevastav töö või nõuda töö täiendamist või ümbertöötamist. Dekaan suunab doktoritöö vajadusel teaduskonna nõukogusse arutlusele.

6. Doktoritöö kaitsmise aeg ja koht avalikustatakse vähemalt 1 kuu enne kaitsmist TalTechi veebilehel koos lingiga doktoritöö kokkuvõttele ja viitega täisteksti kättesaadavusele. Samuti toimub raamatukoguga autorluse lepingute sõlmimine, töö avalikustamine digikogus ja töö edastamine kirjastusele vähemalt 1 kuu enne kaitsmist.

7. Doktoritöö peab olema trükisena ilmunud vähemalt 2 nädalat enne doktoritöö kaitsmist.